ITPP1/443-1171/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „T.”
ITPP1/443-1171/14/AJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. podatek naliczony
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 11 grudnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „T.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 11 grudnia 2014 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „T.”.

We wniosku i uzupełnieniu do niego przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miasto ... jako czynny „płatnik” podatku od towarów i usług jest w trakcie realizacji projektu pod nazwą „T.”. Zakresem rzeczowym projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji sześciu obiektów użyteczności publicznej sektora oświaty, których właścicielem jest Gmina tj. Szkoły Podstawowej Nr..., Zespołu Szkół ..., Szkoły Podstawowej Nr ..., Gimnazjum Nr ..., Gimnazjum Nr ..., Gimnazjum Nr ... . Prace termomodernizacyjne odbywały się w latach 2010-2014. W placówkach objętych projektem wykonano następujące rodzaje prac termomodernizacyjnych: ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych, ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu c.w.u. lub montaż urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem ciepła, modernizacja instalacji c.o. Realizacja projektu prowadzi do spełnienia wymagań prawa unijnego, które zmierza w kierunku zapewnienia większej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Projekt wykazuje pozytywny wpływ na środowisko poprzez zapewnienie znaczących skwantyfikowanych oszczędności energii. Przewidziany w projekcie zakres robót obniża znacznie koszty eksploatacji obiektów oświaty i poprawia komfort cieplny termomodernizowanych budynków.

Zarządzającym projektem jest Gmina Miasto reprezentowana przez Prezydenta Miasta, który sprawuje całościowy nadzór nad wdrożeniem i realizacją projektu. Roboty związane z termomodernizacją wykonywane będą przez firmy zewnętrzne, które za wykonane prace wystawią na inwestora (Gminę) faktury VAT.

Koszty operacyjne i koszty utrzymania po zakończeniu realizacji projektu ponoszone będą przez placówki oświaty publicznej finansowane głównie z budżetu Gminy Miasta.

Z uzupełnienia do wniosku wynika, że ww. placówki są odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Prace związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej nie są związane z czynnościami opodatkowanymi gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dotyczących nabycia towarów i usług związanych z realizacją inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek naliczony nie będzie podlegał odliczeniu, gdyż poniesione wydatki na realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków szkolnych nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pod nazwą „T.”. Jak wskazano – poniesione w ramach projektu wydatki nie mają związku z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Analiza przedstawionego opisu sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wskazano we wniosku – zrealizowana w ramach projektu inwestycja, nie jest związana z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych, to nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wobec czego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.