IPTPP4/4512-151/15-2/ALN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydaniem przewodnika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2015 (data wpływu 11 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydaniem przewodnika: „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z:

 • wydaniem przewodnika: „....”;
 • badaniami i wydaniem książki „....”.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest i nigdy nie było zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Działalność Stowarzyszenia nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.
 2. Stowarzyszenie podpisało 20.03.2013 r. z Samorządem Województwa umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Operacja nosi tytuł: Wydanie przewodnika: „...”. W ramach tego projektu wykonano następujące działania:
  1. Opracowanie o walorach kulturowo-krajobrazowych, infrastrukturze turystycznej i dostępności rzeki. Zrealizowała je firma ...., korzystająca ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług (wystawiono rachunek na kwotę 20.000 zł brutto)
  2. Opracowanie o walorach przyrodniczych z treściami edukacyjnymi. Zrealizowali je członkowie Stowarzyszenia w ramach wkładu własnego.
  3. Redakcja i druk 1000 egz. przewodnika turystycznego. Przewodnik zredagowało Stowarzyszenie w ramach wkładu własnego, natomiast druk zlecono wydawnictwu i drukarni ..... (wystawiono rachunek na kwotę 4.095,00 zł, w tym VAT 5% VAT w kwocie 195,00 zł)
 3. Stowarzyszenie podpisało 26.03.2014 r. z Samorządem Województwa umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. operacja nosi tytuł: Badania i wydanie książki „...”. W ramach tego projektu wykonano oraz zaplanowano następujące działania:
  1. wykonanie badania i sporządzenie opracowania „....”. Działanie zrealizowała firma ...., korzystająca ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług (wystawiono rachunek na kwotę 30.000 zł brutto)
  2. wykonanie badania i sporządzenie opracowania „...”. Działanie to zrealizowali członkowie Stowarzyszenia w ramach wkładu własnego.
  3. redakcja i druk 200 egz. książki o waloryzacji zasobów krajobrazu kulturowego. Książkę zredagowało stowarzyszenie w ramach wkładu własnego, natomiast druk zostanie zlecony drukarni, która złoży najkorzystniejszą ofertę w tym zakresie. Na druk w projekcie przewidziano 7.000 zł brutto
  4. przeprowadzenie spotkania promującego książkę. Działanie to zrealizuje Stowarzyszenie w ramach wkładu własnego w projekt. Badania, opracowania i książka będą wykorzystywane i udostępniane wszystkim zainteresowanym nieodpłatnie. Książka zostanie rozprowadzona nieodpłatnie do urzędów gmin, bibliotek, biura LGD, uczelni wyższych.
 4. Powyższe przedsięwzięcia realizowane są w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia i nie prowadzą do osiągnięcia zysku. Ich celem jest promocja obszaru LGD. W wyniku ich realizacji nie powstaną żadne obiekty stanowiące własność Stowarzyszenia, a co za tym idzie nie będzie możliwości ich wykorzystania do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z realizacją projektów nie będzie dokonywana sprzedaż, ani nie powstanie żadna sytuacja, która zobliguje Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 5. Stowarzyszenie ubiega się o włączenie kwoty zapłaconego podatku VAT do kosztów kwalifikowanych dla wyżej wymienionych operacji. Regulamin przyznawania pomocy nakłada na Stowarzyszenie obowiązek uzyskania interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w ramach projektów finansowanych ze Środków Funduszy Unii Europejskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.(pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1)

Czy Stowarzyszenie w ramach operacji pod tytułem wydanie przewodnika: „...” ma możliwość obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w ramach tej operacji...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w ramach wymienionych operacji.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie składa deklaracji VAT-7, a działania planowane w ramach przedmiotowych operacji nie spowodują zmiany statusu stowarzyszenia pod tym względem.

Treść art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku towarów i usług zakupionych i planowanych do zakupu przez Stowarzyszenie nie zachodzi ta przesłanka, ponieważ towary i usługi te nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę powyższe, podatek VAT poniesiony w ramach realizowanych operacji:

 1. Wydanie przewodnika: „...
 2. Badania i wydanie książki „....

może być kosztem kwalifikowanym w wyżej wymienionych operacjach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie pytania oznaczonego we wniosku jako Nr 1.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest i nigdy nie był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Działalność Stowarzyszenia nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Stowarzyszenie podpisało 20.03.2013 r. z Samorządem Województwa umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Operacja nosi tytuł: Wydanie przewodnika: „....”. W ramach tego projektu wykonano następujące działania:

 1. Opracowanie o walorach kulturowo-krajobrazowych, infrastrukturze turystycznej i dostępności rzeki. Zrealizowała je firma ...., korzystająca ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług (wystawiono rachunek na kwotę 20.000 zł brutto)
 2. Opracowanie o walorach przyrodniczych z treściami edukacyjnymi. Zrealizowali je członkowie Stowarzyszenia w ramach wkładu własnego.
 3. Redakcja i druk 1000 egz. przewodnika turystycznego. Przewodnik zredagowało Stowarzyszenie w ramach wkładu własnego, natomiast druk zlecono wydawnictwu i drukarni .... (wystawiono rachunek na kwotę 4.095,00 zł, w tym VAT 5% VAT w kwocie 195,00 zł)

Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia i nie prowadzi do osiągnięcia zysku. Jego celem jest promocja obszaru LGD. W wyniku jego realizacji nie powstaną żadne obiekty stanowiące własność Stowarzyszenia, a co za tym idzie nie będzie możliwości wykorzystania go do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z realizacją projektu nie będzie dokonywana sprzedaż, ani nie powstanie żadna sytuacja, która zobliguje Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydaniem przewodnika: „....”, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.