IPTPP4/4512-101/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanej sytuacji stowarzyszenie nie będąc podatnikiem podatku VAT i realizując Lokalną Strategię Rozwoju może odzyskać podatek VAT?
IPTPP4/4512-101/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 4. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Lokalna Grupa Działania (LGD) jest stowarzyszeniem funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007r. nr 64, poz.427). W 2009 roku stowarzyszenie LGD wystąpiło do Samorządu Województwa z wnioskiem o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W dniu ... LGD podpisało umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dnia ... na Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizację objętego PROW na lata 2007-2013 na rok 2009. W dniu ... LGD zawarła umowę z SW na Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizację objętego PROW na lata 2007-2013 na rok 2010. Dnia ... LGD podpisało umowę na Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizację objętego PROW na lata 2007-2013. Na podstawie wyżej wymienionej umowy LGD otrzymywało lub będzie otrzymywać w latach 2011-2015 dofinansowanie z krajowych środków publicznych i ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 (Oś 4 Leader), w ramach działania 413 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju BLGD realizuje następujące czynności:

 • dokonuje wyboru operacji na działania z zakresu „...”, „...”, „...”, „...”,
 • realizuje działania z zakresu Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, nabywania umiejętności i aktywizacji,
 • realizuje działania z zakresu „...”.

W ramach realizacji powyższych działań, których celem jest zapewnienie sprawnego i efektywnego działania LGD oraz aktywizacja obszaru objętego LSR, LGD będzie ponosiło następujące wydatki:

 1. Koszty bieżące (administracyjne) LGD, w tym: wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników, wynagrodzenia organu decyzyjnego za udział w wyborze operacji, obsługa księgowa, obsługa prawna, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, koszty prowadzenia rachunku bankowego, utrzymania telefonów komórkowych oraz inne opłaty związane z prowadzeniem biura, jak: usługi telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, biurowego; koszty podróży i pobytu członków organów BLGD oraz koszty podróży służbowych pracowników biura, zakup sprzętu biurowego;
 2. Koszty informowania o obszarze działania BLGD w tym: prowadzenie i aktualizacja strony internetowej, zakup czasu antenowego w radio, zamieszczenie materiałów informacyjno promocyjnych w prasie, projekt, wykonanie i zakup materiałów i gadżetów reklamowych;
 3. Koszty szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR, w tym: szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR oraz szkolenia Lokalnych Liderów, szkolenia grupowe w zależności od potrzeb i ofert rynkowych (kursy, studia podyplomowe), konferencje aktywizujące społeczności lokalne.

Zakup towarów i usług związanych z realizacją LSR oraz wdrożeniem projektu współpracy międzynarodowej dokumentowany jest fakturami VAT wystawionymi na rzecz BLGD. Uiszczany podatek od towarów i usług zaliczany jest do kosztów kwalifikowalnych powyższego działania. Dokonywane zakupy towarów i usług nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a jedynie do czynności zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. BLGD nie jest podatnikiem podatku VAT i nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej sytuacji stowarzyszenie ... nie będąc podatnikiem podatku VAT i realizując Lokalną Strategię Rozwoju może odzyskać podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Lokalna Grupa Działania nie może odzyskać naliczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wystąpił do Samorządu Województwa z wnioskiem o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W dniu ... BLGD podpisało umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dnia ... na Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizację objętego PROW na lata 2007-2013 na rok 2009. W dniu ... r. BLGD zawarła umowę z SW na Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizację objętego PROW na lata 2007-2013 na rok 2010. Dnia ... BLGD podpisało umowę na Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizację objętego PROW na lata 2007-2013. Na podstawie wyżej wymienionej umowy BLGD otrzymywało lub będzie otrzymywać w latach 2011-2015 dofinansowanie z krajowych środków publicznych i ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 (Oś 4 Leader), w ramach działania 413 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju BLGD realizuje następujące czynności:

 • dokonuje wyboru operacji na działania z zakresu „...”, „...”, „...”, „...”,
 • realizuje działania z zakresu Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, nabywania umiejętności i aktywizacji,
 • realizuje działania z zakresu „...”.

W ramach realizacji powyższych działań, których celem jest zapewnienie sprawnego i efektywnego działania BLGD oraz aktywizacja obszaru objętego LSR, BLGD będzie ponosiło następujące wydatki:

 1. Koszty bieżące (administracyjne) LGD, w tym: wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników, wynagrodzenia organu decyzyjnego za udział w wyborze operacji, obsługa księgowa, obsługa prawna, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, koszty prowadzenia rachunku bankowego, utrzymania telefonów komórkowych oraz inne opłaty związane z prowadzeniem biura, jak: usługi telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, biurowego; koszty podróży i pobytu członków organów BLGD oraz koszty podróży służbowych pracowników biura, zakup sprzętu biurowego;
 2. Koszty informowania o obszarze działania BLGD w tym: prowadzenie i aktualizacja strony internetowej, zakup czasu antenowego w radio, zamieszczenie materiałów informacyjno promocyjnych w prasie, projekt, wykonanie i zakup materiałów i gadżetów reklamowych;
 3. Koszty szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR, w tym: szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR oraz szkolenia Lokalnych Liderów, szkolenia grupowe w zależności od potrzeb i ofert rynkowych (kursy, studia podyplomowe), konferencje aktywizujące społeczności lokalne.

Zakup towarów i usług związanych z realizacją LSR oraz wdrożeniem projektu współpracy międzynarodowej dokumentowany jest fakturami VAT wystawionymi na rzecz BLGD. Uiszczany podatek od towarów i usług zaliczany jest do kosztów kwalifikowalnych powyższego działania. Dokonywane zakupy towarów i usług nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a jedynie do czynności zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. BLGD nie jest podatnikiem podatku VAT i nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowaną Lokalną Strategią Rozwoju. Tym samym Zainteresowany nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie może odzyskać podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.