IPTPP4/443-900/14-4/JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak prawa do odliczenia i odzyskania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia albo odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn.: „” –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia albo odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu w wniosku).

Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt ten pod nazwą „” ma służyć rozwijaniu turystyki i rekreacji w okolicach.

Trasy narciarskie są trasami otwartymi i korzystanie z nich jest całkowicie bezpłatne. Dysponent pomocy wymaga od Wnioskodawcy złożenia oświadczenia, że „nie możemy odzyskać uiszczonego podatku VAT” od dokonanych zakupów w celu oznakowania ww. tras.

Do projektu Zainteresowany złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT i w nim oświadczenie że „nie możemy odzyskać uiszczonego podatku VAT”. Jako powód Wnioskodawca podał, że jest zwolniony z podatku VAT na podstawie Art. 43.1 pkt 32.

Oświadczenie to złożył jako związek stowarzyszeń zgodnie z § 8 statutu Związek Narciarski z siedzibą (Wnioskodawca zamieszcza § 8 statutu w którym są wymienione cele działania): „Z.N. swoje cele realizuje poprzez:

 1. Zrzeszenie stowarzyszeń kultury o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Organizowanie imprez i zawodów sportowych, a także branie udziału w zawodach i imprezach sportowych.
 3. Organizowanie i prowadzenie kursów nauki jazdy na nartach, treningów, obozów letnich i zimowych.
 4. Organizowanie i prowadzenie:
  • szkolenia zawodników ze szczególnym uwzględnieniem wszechstronnej nad nimi opieki tak dydaktycznej jak i wychowawczej wraz z kontrolą przestrzegania przez nich statutu, regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania narciarstwa,
  • szkolenia i podnoszenia kwalifikacji instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy narciarskich we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami wraz z prowadzeniem niezbędnej ewidencji zgodnej z obowiązującymi w tej materii przepisami,
  • kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami sportowymi,
  • współzawodnictwa sportowego wraz z pełną rejestracją wyników, statystyką i wymaganą dokumentacją.
 1. Zapewnienie warunków organizacyjnych i pomocy materialnej dla działalności sportowej członków Związku.
 2. Prowadzenie działalności promocyjnej i gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych środków na działalność statutową związku.
 3. Popularyzację narciarstwa we wszystkich dostępnych formach (radio, telewizja, internat, prasa, wydawnictwa, reklamy, imprezy masowe itp.).
 4. Wnioskowanie budowy obiektów sportowych.
 5. Niesienie pomocy poprzez propagowanie sportu i kultury fizycznej wśród ofiar wypadków, osób niepełnosprawnych i dzieci z rodzin zagrożonych społecznie.
 6. Prowadzenie działalności odpłatnej z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na działalność statutową.
 7. Inne działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (pełny statut jest opublikowany na stronie): Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 8. Usługa o której mowa we wniosku jest klasyfikowana według PKWiU 2007 w następujący sposób:
  93.19.11.0 Usługi związane z promowaniem imprez sportowych i rekreacyjnych
  93.12.10.0 Usługi związane z działalnością klubów sportowych
  33.13.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
 1. Wnioskodawca jest związkiem stowarzyszeń.
 2. Usługi o których mowa we wniosku są usługami ściśle związanymi ze sportem i są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
  • Wnioskodawca świadczący usługi w tym zakresie nie jest nastawiony na osiąganie zysków
  • celem statutowym Wnioskodawcy jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.
 3. Wnioskodawca prowadzi działalności objętą wyłączeniem wskazanym w art. 43 ust. l pkt 32 z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowana i związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.
 4. Wnioskodawca z tytułu prowadzonej działalności nie osiąga w sposób systematyczny zysków.
 5. Wnioskodawca nie jest jednostką objęty ustawą o systemie oświaty.
 6. Faktury VAT dokumentujące zakupy związane z realizacją projektu będą wystawiane na rzecz Wnioskodawcy.
 7. Efekty projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Stosownie do art. 43 ust 1 pkt 32 ustawy o VAT, zwalnia się usługi ściśle wiązane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością. Stosownie do art. 43 ust. 18 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Zarówno ustawa o VAT, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają definicji klubu sportowego, związku sportowego oraz związku stowarzyszeń i innych osób prawnych. O klubie sportowym jest natomiast mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2010 r. Nr 127, poz. 857, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o sporcie”. Zgodnie z nim klub sportowy działa jako osoba prawna.

Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o sporcie kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe.

Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń (art. 6 ust. 2 ustawy o sporcie). Definicję stowarzyszenia zawiera z kolei art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001, Nr 79 poz. 855, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o stowarzyszeniach”, zgodnie z którym stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy).

Wnioskodawca jest związkiem stowarzyszeń i spełnia wszystkie warunki do zwolnienia o którym mowa w art. 43 us.t 1 pkt 2 ustawy o VAT. Wnioskodawca ma zamiar zakupić towary w celu zaopatrzenia w sprzęt sportowy wypożyczalni nart biegowych przy trasach narciarstwa biegowego. Zakupy dokona od podmiotów będących podatnikami podatku od towarów i usług. W fakturach zakupu wskazany zostanie podatek od zakupionych towarów.

Sprzęt sportowy na rzecz, użytkowników tras narciarstwa biegowego będzie wypożyczał Wnioskodawca.

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu: „Jeżeli podmiotem świadczącym usługi wypożyczania sprzętu sportowego na rzecz, użytkowników tras narciarstwa biegowego, będzie podmiot inny niż Wnioskodawca, należy wskazać czy Wnioskodawca przekaże odpłatnie sprzęt sportowy ww. podmiotowi...” Wnioskodawca wskazał, że Wnioskodawca nie przekaże odpłatnie sprzętu sportowego innemu podmiotowi.

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu: „Jeżeli podmiotem świadczącym usługi wypożyczania sprzętu sportowego na rzecz, użytkowników tras narciarstwa biegowego, będzie podmiot inny niż Wnioskodawca, należy wskazać czy Wnioskodawca będzie pobierał opłaty od ww. podmiotu z tytułu udostępnienia temu podmiotowi sprzętu sportowego...” Wnioskodawca wskazał, że Wnioskodawca nie będzie pobierał opłaty od ww. podmiotu z tytułu udostępnienia temu podmiotowi sprzętu sportowego.

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu: „Jeżeli podmiotem świadczącym usługi wypożyczania sprzętu sportowego użytkownikom tras narciarstwa biegowego, będzie Wnioskodawca, to należy wskazać czy Wnioskodawca będzie pobierał opłaty z tego tytułu...” Wnioskodawca wskazał, że Wnioskodawca będzie pobierał opłaty z tego tytułu według cennika i regulaminu wypożyczalni. Opłata została określona na poziomie 10zł/2 godz. za komplet sprzętu (narty, kijki, buty).

Wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 w zw. z art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w 2014 r. kwoty 150.000 zł.

Przewidywana wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 w zw. z art. 313 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie przekroczy w 2015 r. kwoty 150.000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo w jakikolwiek sposób odliczyć a tym samym odzyskać podatek od towarów i usług zawarty w fakturach zakupu towarów zakupionych w celu zaopatrzenia w sprzęt sportowy wypożyczalni nart biegowych przy trasach narciarstwa biegowego...

Zdaniem Wnioskodawcy ze względu na fakt, że jest on zwolniony przedmiotowo z VAT nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług, gdyż Wnioskodawca nie wykonuje jakichkolwiek czynności opodatkowanych. Wnioskodawca nie utracił prawa do zwolnienia podmiotowego lub z niego nie zrezygnował. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług w zakresie, w jakim dokonane zakupy mają związek z wykonywanymi przez, niego czynnościami opodatkowanymi. W przypadku zdarzenia przyszłego wskazanego Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku zawartego w fakturach zakupu sprzętu sportowego do wypożyczalni nart biegowych przy trasach narciarstwa biegowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Mocą art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie (art. 96 ust. 4 ustawy).

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 1. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Na mocy art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 (art. 113 ust. 9 ustawy).

Na podstawie art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt ten pod nazwą „” ma służyć rozwijaniu turystyki i rekreacji w okolicach. Faktury VAT dokumentujące zakupy związane z realizacją projektu będą wystawiane na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzęt sportowy na rzecz, użytkowników tras narciarstwa biegowego będzie wypożyczał Wnioskodawca. Wnioskodawca będzie pobierał opłaty z tego tytułu według cennika i regulaminu wypożyczalni. Opłata została określona na poziomie 10zł/2 godz. za komplet sprzętu (narty, kijki, buty). Wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 w zw. z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie przekroczyła w 2014 r. kwoty 150.000 zł. Przewidywana wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie przekroczy w 2015 r. kwoty 150.000 zł.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu realizowanego projektu. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca nie przekroczy limitu sprzedaży uprawniającego do zwolnienia o którym mowa w art. 113 ustawy, to Wnioskodawca będzie mógł nadal korzystać ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu ustawy, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia ani odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, pomimo częściowo innej argumentacji niż wskazana przez Organ, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ zauważa, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.