IPTPP4/443-629/14-4/UNR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług zakupionych w celu realizacji remontów dróg gminnych, ich odśnieżania i utrzymania zieleni.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na wykonanie remontów dróg i ich odśnieżanie oraz utrzymanie zieleni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na wykonanie remontów dróg i ich odśnieżanie oraz utrzymanie zieleni oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 listopada 2014 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.(ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku)

Wnioskodawca, (dalej: jako Spółka) prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonując zadania własne Gminy służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zakres zadań własnych Gminy przekazanych do realizacji Spółce określa § 3 Aktu Założycielskiego, który po zmianie w drodze Uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia 12.02.2014 r. wskazuje, że cyt. „Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonuje zadania własne Gminy służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności do zadań własnych Gminy, przekazanych do wykonywania przez Spółkę, należą sprawy: eksploatacji wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, budowy i remontów dróg gminnych, ulic i placów, zimowego utrzymania dróg gminnych, ulic, i placów, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, utrzymania targowisk, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (...)”.

Podstawowa działalność Spółki skupia się na poborze wody oraz jej uzdatniania i dostarczania, a także odbiorze i oczyszczaniu ścieków. W ramach prowadzonej działalności Spółka wykonuje także inne przekazane na mocy § 3 Aktu Założycielskiego zadania, w tym remonty dróg gminnych oraz prace związane z ich utrzymaniem tj. odśnieżanie, a także prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy. Zakres i harmonogram koniecznych remontów ustalany jest przez pracowników Spółki na podstawie przeprowadzanych kontroli dróg i zgłoszeń mieszkańców. Ustaleń - w tym zakresie - dokonuje również Gmina, o czym następnie informuje Spółkę w formie ustnej lub pisemnego wykazu dróg do remontu, w którym wskazuje miejscowości oraz odcinki dróg do remontu i zakres prac remontowych.

Prowadzona działalność obejmująca zakres zadań przekazanych na mocy Aktu Założycielskiego, finansowana jest ze środków własnych Spółki pochodzących z osiągniętych przychodów z tytułu dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Dodatkowo Spółka dofinansowywana jest przez Gminę, będącą jedynym jej wspólnikiem, poprzez dopłaty wnoszone zgodnie z § 10 Aktu Założycielskiego.

Z tytułu wykonania remontów dróg i ich utrzymania, w tym odśnieżania oraz zrealizowanych prac obejmujących utrzymanie zieleni gminnej, Spółka nie osiągnęła żadnych przychodów, natomiast ponosiła wszystkie wydatki konieczne do ich realizacji tj. w szczególności na zakup usług transportowych w celu dowozu kamienia na drogi z placu składowego, wynajem równiarki do równania dróg, zakup paliwa do koparki i kruszywa na drogi oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy pracach drogowych.

Poniesionych wydatków na wykonanie ww. zadań własnych przekazanych przez Gminę, Spółka nie kwalifikowała do kosztów podatkowych przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych uznając, że ich poniesienie nie wiązało się z osiągnięciem przychodu. Natomiast dokonując rozliczeń podatku od towarów i usług, Spółka nie odliczała podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki uznając je za niezwiązane z działalność nieopodatkowaną.

W piśmie z dnia 7 listopada 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że Spółka zarejestrowana jest jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Zadania własne Gminy, Spółka realizuje na podstawie § 3 Aktu Założycielskiego. W świetle tego postanowienia do zadań własnych Gminy, przekazanych do wykonywania przez Spółkę, należą w szczególności: eksploatacja wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, budowa i remonty dróg gminnych, ulic i placów, zimowego utrzymanie dróg gminnych, ulic i placów, utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień, utrzymanie targowisk, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Przekazane Spółce mocą Aktu Założycielskiego zadania własne Gminy w zakresie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków realizowane są odpłatnie. Natomiast zadania własne Gminy obejmujące remonty dróg gminnych, ich odśnieżanie oraz utrzymanie zieleni realizowane są przez Spółkę nieodpłatnie.

Faktury dokumentujące wydatki na wykonanie remontów dróg gminnych, ich odśnieżanie i utrzymanie zieleni wystawiane były na Spółkę. Zakupione towary i usługi w celu realizacji remontów dróg gminnych, ich odśnieżania i utrzymania zieleni Spółka wykorzystuje do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.(oznaczone we wniosku jako pytanie nr 2)

Czy przy rozliczeniu podatku od towarów i usług przez Spółkę, nie obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na wykonanie remontów dróg i ich odśnieżanie oraz utrzymanie zieleni było prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W zakresie realizacji zadań, obejmujących remonty dróg i ich odśnieżanie oraz utrzymanie zieleni na terenie Gminy, w ocenie Spółki nie przysługiwało jej prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na nabycie towarów i usług służących realizacji ww. zadań. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (tj. Dz. U 2011 nr 177, poz. 1054) o podatku od towarów i usług (dalej: jako ustawy VAT) opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez odpłatną dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast odpłatne świadczenie usług jako każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi odpłatnej dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Jednakże, aby dane świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług muszą zastać spełnione łącznie następujące warunki:

  • świadczenie to jest odpłatne;
  • wynika z wyraźnego stosunku zobowiązaniowego;
  • istnieje konkretny podmiot/strona będąca bezpośrednim beneficjentem (konsumentem) tego zobowiązania.

Nadto, aby uznać czynność za opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, podmiot który ją wykonuje powinien działać jako podatnik w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast przy wykonywaniu ww. zadań Spółka mimo, że jest ona podatnikiem podatku od towarów i usług, to w odniesieniu do nich nie działała w takim charakterze. Potwierdza to brak koniecznych przy ich wykonywaniu warunków takich jak: odpłatność i istnienie wyraźnego stosunku zobowiązaniowego, które pozwalałyby na uznanie dokonanych czynności za opodatkowane. Do uznania świadczenia za odpłatne, niezbędne jest istnienie stosunku prawnego pomiędzy świadczącym usługi, a odbiorcą zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia. Ponadto musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy wykonaną usługą a przekazanym wynagrodzeniem.

W przedstawionym stanie faktycznym, Spółka nie była związana z Gminą stosunkiem zobowiązaniowym (umową cywilnoprawną) nie otrzymywała również wynagrodzenia za wykonane remonty dróg oraz ich odśnieżanie i utrzymanie zieleni, w związku z czym nie była uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur od nabytych towarów i usług związanych z ich realizacją. Zaprezentowane stanowisko Spółki pozostaje w zgodzie z art. 86 ust. l ustawy VAT. Przepis ten stanowi, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przysługuje podatnikowi (o którym mowa w art. 15 ustawy) w takim zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Czynnościami opodatkowanymi są czynności, które faktycznie zostały opodatkowane, Spółka zaś nie dokonując sprzedaży wykonanych usług w zakresie remontu dróg, ich odśnieżania oraz utrzymania zieleni nie mogła ich opodatkować. Nadto, Spółka mając status podatnika VAT, przy dokonywaniu zakupów towarów i usług, które nie służyły sprzedaży opodatkowanej nie działała w charakterze podatnika, a w rezultacie nie była uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych z tytułu wydatków poniesionych na realizację powierzonych zadań własnych Gminy we wskazanym wyżej zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonując zadania własne Gminy służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Spółka zarejestrowana jest jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Podstawowa działalność Spółki skupia się na poborze wody oraz jej uzdatnianiu i dostarczaniu, a także odbiorze i oczyszczaniu ścieków. W ramach prowadzonej działalności Spółka wykonuje także inne przekazane na mocy § 3 Aktu Założycielskiego zadania, w tym remonty dróg gminnych oraz prace związane z ich utrzymaniem tj. odśnieżanie, a także prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy. Przekazane Spółce mocą Aktu Założycielskiego zadania własne Gminy w zakresie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków realizowane są odpłatnie. Natomiast zadania własne Gminy obejmujące remonty dróg gminnych, ich odśnieżanie oraz utrzymanie zieleni realizowane są przez Spółkę nieodpłatnie. Prowadzona działalność obejmująca zakres zadań przekazanych na mocy Aktu Założycielskiego, finansowana jest ze środków własnych Spółki pochodzących z osiągniętych przychodów z tytułu dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Dodatkowo Spółka dofinansowywana jest przez Gminę, będącą jedynym jej wspólnikiem, poprzez dopłaty wnoszone zgodnie z § 10 Aktu Założycielskiego. Z tytułu wykonania remontów dróg i ich utrzymania, w tym odśnieżania oraz zrealizowanych prac obejmujących utrzymanie zieleni gminnej, Spółka nie osiągnęła żadnych przychodów, natomiast ponosiła wszystkie wydatki konieczne do ich realizacji tj. w szczególności na zakup usług transportowych w celu dowozu kamienia na drogi z placu składowego, wynajem równiarki do równania dróg, zakup paliwa do koparki i kruszywa na drogi oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy pracach drogowych. Dokonując rozliczeń podatku od towarów i usług, Spółka nie odliczała podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki. Faktury dokumentujące wydatki na wykonanie remontów dróg gminnych, ich odśnieżanie i utrzymanie zieleni wystawiane były na Spółkę. Zakupione towary i usługi w celu realizacji remontów dróg gminnych, ich odśnieżania i utrzymania zieleni Spółka wykorzystuje do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi zakupione w celu realizacji remontów dróg gminnych, ich odśnieżania i utrzymania zieleni nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w celu realizacji remontów dróg gminnych, ich odśnieżania i utrzymania zieleni. Tym samym Zainteresowany nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług zakupionych w celu realizacji remontów dróg gminnych, ich odśnieżania i utrzymania zieleni, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca – zakupione towary i usługi Spółka wykorzystuje do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, przy rozliczaniu podatku od towarów i usług Spółka postąpiła właściwie nie obniżając kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na realizację ww. celów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy bądź własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informuje się ponadto, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na wykonanie remontów dróg i ich odśnieżanie oraz utrzymanie zieleni. Natomiast, wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.