IPTPP3/4512-447/15-2/ALN | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia.
IPTPP3/4512-447/15-2/ALNinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. podatek naliczony
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego dotyczącego inwestycji pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego dotyczącego inwestycji pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wyższa Szkoła (zwana dalej Uczelnią) jest zawodową uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr decyzji ..... Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Uczelnia jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz oświadcza, iż prowadzi działalność statutową w zakresie kształcenia studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz kształcenia i promowania kadr naukowych – przedmiotowo zwolnioną z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Uczelnia w ramach umowy .... realizuje projekt „...”. Celem ogólnym projektu .... jest rozwój nauki polskiej na rzecz gospodarki opartej na wiedzy na terenie Polski Wschodniej.

Głównymi celami projektu są: rozwój potencjału naukowo-badawczego Wyższej Szkoły poprzez utworzenie infrastruktury badawczej; budowanie i rozwijanie powiązań pomiędzy sferą nauki i badań a przedsiębiorstwami; przygotowanie uczelni do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki.

Cel jest zgodny z Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, którego głównym celem jest „Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”. Proponowany Projekt wiąże się z celem szczegółowym PO RPW: Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy” oraz osią priorytetową I: Nowoczesna gospodarka. Realizacja celu I PO RPW: Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy jest kompatybilna z działaniami podejmowanymi w ramach Zintegrowanych Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2005-2008: nr: 7 Zwiększenie i podniesienie poziomu inwestycji w B+R, 8 Wspieranie innowacji, 10 Budowa silnej bazy przemysłowej oraz nr 15 Promowanie kultury pracy opartej na przedsiębiorczości oraz stworzenie warunków korzystnych dla rozwoju MOEP, które dotyczą wsparcia dla rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach. Ponadto, stanowi wypełnienie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty: nr 1.2.1 Zwiększenie i lepsze ukierunkowanie inwestycji na BRT, nr 1.2.2 Ułatwianie innowacji i promowanie przedsiębiorczości, nr. 1.2.4 Poprawa dostępu do finansowania oraz nr 2.2 dotyczącej Wspierania zróżnicowania gospodarczego obszarów wiejskich, a także Priorytetów 2 i 3 KPR, które na pierwszym planie stawiają wsparcie innowacyjności gospodarki.

Projekt „...” jest zbieżny z celem działania 1.3 Wspieranie innowacji w PO RPW, a mianowicie: poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych. Powstałe w ramach niniejszego projektu „....” będzie elementem systemu wspierania innowacyjności w regionie, partnerstwa i współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przemysłem, wzmacniającym i wykorzystującym potencjał regionalny sektora akademickiego i naukowo-badawczego dla rozwoju przedsiębiorczości i wzmocnienia konkurencyjności. Charakter prowadzonych badań będzie tworzyć ramy dla różnorodnych usług w zakresie inżynierii transportu, zdrowia publicznego i psychologii eksperymentalnej przyczyniając się do poprawy zatrudnienia, zwłaszcza na terenach słabo rozwiniętych. Wysoka aktywność innowacyjna przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie przez przemysł wiedzy i badań naukowych są kluczowymi czynnikami decydującymi o konkurencyjności gospodarki, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Rezultatami Projektu, czyli bezpośrednimi efektami zrealizowanego Projektu będą:

 • projekty badawcze i prace rozwojowe zrealizowane przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury,
 • projekty prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej,
 • realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B+R,
 • utworzone nowe miejsca pracy (etaty badawcze),
 • wdrożone wspólne przedsięwzięcia z przedsiębiorstwami.

Powstałe laboratoria w ramach niniejszego projektu „...” będą elementem systemu wspierania Innowacyjności w regionie, partnerstwa i współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przemysłem, wzmacniającym i wykorzystującym potencjał regionalny sektora akademickiego i naukowo-badawczego dla rozwoju przedsiębiorczości i wzmocnienia konkurencyjności.

Planowane działania w zakresie wykonywania badań naukowych i prowadzonych prac badawczych i rozwojowych przede wszystkim będą wykonywane dla powiększenia dorobku nauk technicznych i wiedzy o procesach i zjawiskach występujących w tej dziedzinie i nie będą adresowane do konkretnych odbiorców na konkretne zlecenie.

Jedną z podstawowych aktywności Centrum będzie realizacja i testowanie prototypowych rozwiązań technologicznych przez grupy studentów pod nadzorem pracowników X oraz prowadzenie badań statutowych w Uczelni.

W ocenie X., istota podjętych działań sprowadza się do powstania nowej Infrastruktury, która będzie wykorzystywana do podjęcia szerokiej współpracy naukowo badawczo - wdrożeniowej ze środowiskiem gospodarczym.

Faktury VAT związane z realizacją projektu są wystawiane na Uczelnię.

Efekty projektu nie będą rodziły dla Wnioskodawcy sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, a tym samym towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją projektu „...” realizowanego w ramach umowy ... Wyższa Szkoła – ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, z tytułu zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy realizacji projektu „...” nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego od faktur zakupu dotyczących przedmiotowego zadania, ponieważ nie będzie w tym zakresie prowadził działalności opodatkowanej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat tej działalności.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosowanie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT - nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Działania o charakterze nieodpłatnym podlegają opodatkowaniu, gdy nie są związane z działalnością podatnika

Z jednej strony aktywnością Centrum będzie realizacja i testowanie prototypowych rozwiązań technologicznych przez grupy studentów pod nadzorem pracowników X oraz prowadzenie badań statutowych w Uczelni a więc działalność zwolniona przedmiotowo od podatku od towarów i usług, z drugiej zaś strony efekty projektów badawczych i prac rozwojowych zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury, prowadzonych w ramach współpracy krajowej z przedsiębiorcami i międzynarodowej, realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfer B+R będą nieodpłatnie przekazywane przedsiębiorcom w ramach działalności prowadzonej w ramach tego projektu będą więc wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W ocenie X, istota podjętych działań sprowadza się do powstania nowej infrastruktury, która będzie wykorzystywana zarówno do podjęcia szerokiej współpracy naukowo badawczo - wdrożeniowej ze środowiskiem gospodarczym jak i działalności edukacyjnej.

Podsumowując, X stoi na stanowisku, że działania związane z realizacją projektu „...” są ściśle związane z zadaniami statutowymi wymienionymi w art. 13 ust. 1 prawo o szkolnictwie wyższym, które z założenia są czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT jak i z działaniami o charakterze nieodpłatnym wyłączonymi z zakresu stosowania ustawy o VAT.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w przypadku podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedmiot ww. zakupów inwestycyjnych nie będzie stanowił źródła przychodu, będących podstawą do naliczenia podatku VAT. Zatem Uczelni nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów związanych z realizacją wymienionego wyżej projektu.

Ze względu na brak możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenach zakupionego sprzętu i usługach remontowych dla potrzeb realizacji projektu, które zostały zakupione ze środków unijnych, podatek VAT został uznany jako koszt kwalifikowany projektu.

W przedmiotowej sytuacji X przyjęła jako podstawowe kryterium decydujące o braku możliwości odliczenia podatku, zasadę określoną w art. 86 ust. 1, która wyłącza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto w zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT również na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, iż Uczelnia w ramach umowy ... realizuje projekt „...”. Celem ogólnym projektu ..... jest rozwój nauki polskiej na rzecz gospodarki opartej na wiedzy na terenie Polski Wschodniej. Uczelnia jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury VAT związane z realizacją projektu są wystawiane na Uczelnię. Efekty projektu nie będą rodziły dla Wnioskodawcy sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, a tym samym towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca nie będzie prowadził sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowaną inwestycją. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na względzie obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części od inwestycji pn. „...”, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zauważa się, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy wskazać, że publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazany we wniosku przez Wnioskodawcę, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., jest nieaktualny. Obecnie tekst jednolity ww. ustawy opublikowany został w Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.

Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247) zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014 r. Obecnie obowiązuje w przedmiotowym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.