IPTPP3/4512-408/15-4/BM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z przedsięwzięciem w zakresie remontu i modernizacji energetycznej budynków.
IPTPP3/4512-408/15-4/BMinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. czynności opodatkowane
 3. modernizacja
 4. podatek naliczony
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z przedsięwzięciem w zakresie remontu i modernizacji energetycznej budynków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z przedsięwzięciem w zakresie remontu i modernizacji energetycznej budynków.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w ... jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Spółdzielnia wykonuje czynności opodatkowane oraz czynności zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. ).

Spółdzielnia Mieszkaniowa w .... planuje podjąć działania zmierzające do uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014 - 2020 Oś priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, Opis Działania 5.3 „Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego”. Celem Działania jest poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze budownictwa, w wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w .... planuje osiągnąć cele Działania przez realizację następujących przedsięwzięć w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych:

 • wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, na klatkach schodowych, ciągach piwnicznych i piwnicach
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 • docieplenie stropodachu,
 • docieplenie stropów piwnic,
 • izolacja termiczna instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • regulacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • montaż energooszczędnego oświetlenia,
 • częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne (OZE) wraz z podłączeniem dodatkowego, nowego źródła czynnika cieplnego z OZE do istniejącego "węzła kompaktowego" lub zamontowanego,
 • montaż (budowa) kompaktowych węzłów cieplnych na potrzeby co i cwu w miejsce obecnie funkcjonujących wymiennikowi grupowych i wdrożenie systemu zarządzania energią,
 • montaż podzielników kosztów na cele centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych.

Planowane przedsięwzięcia związane z remontem, modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych będą miały wymiar kompleksowy zgodny z art. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji remontów (Dz.U. z 2014 r., poz. 712).

W ramach realizacji całego przedsięwzięcia Wnioskodawca będzie ponosić dodatkowo wydatki takie jak: wykonanie audytów energetycznych, projektów budowlano wykonawczych, koszt świadectw energetycznych, koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, koszty zarządzania projektem, studium wykonalności projektu.

Prace będą realizowane w bryle budynków, w których:

A - całkowita powierzchnia użytkowa jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, a powierzchnia użytkowa pojedynczego lokalu mieszkalnego nie przekracza 150 m2,

B - co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, a powierzchnia użytkowa pojedynczego lokalu mieszkalnego nie przekracza 150 m2. W budynku tym znajdują się lokale innego przeznaczenia (lokale użytkowe).

C - całkowita powierzchnia użytkowa jest wykorzystywana jako lokale użytkowe.

Budynki te usytuowane są w różnych konfiguracjach w wyodrębnionych zespołach nieruchomości budynkowych. Są nieruchomości, w których znajdują się budynki tylko zakwalifikowane do grupy A. Są nieruchomości, w których znajdują się budynki zakwalifikowane do grupy A i B. Są nieruchomości, w których są budynki tylko zakwalifikowane do grupy C.

Starając się o dofinansowanie Wnioskodawca musi złożyć dokumenty w postaci studium wykonalności projektu, wniosek o dofinansowanie projektu, a później ponosić koszty zarządzania projektem. Wszystkie działania będą zlecone firmom zewnętrznym od których Wnioskodawca otrzyma faktury VAT. Zarówno studium wykonalności projektu, wniosek i zarządzanie projektem może dotyczyć nieruchomości, w których znajdują się budynki tylko zakwalifikowane do grupy A lub zakwalifikowane do grupy A i B lub do grupy C.

W piśmie z dnia 12 listopada 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że faktury dotyczące zakupu towarów i usług w ramach realizowanego przedsięwzięcia będą wystawiane na Spółdzielnię Mieszkaniową w ... (Wnioskodawcę).

Spółdzielnia Mieszkaniowa w ... (Wnioskodawca) będzie miał możliwość odrębnego określenia kwot podatku naliczonego w odniesieniu do nieruchomości, na których znajdują się:

 • budynki zaliczane do grupy A,
 • budynki zaliczane do grupy A i B,
 • budynki zaliczane do grupy C.

Zakres wydatków objętych pytaniem oznaczonym we wniosku jako:

nr 2a

 • wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, na klatkach schodowych, ciągach piwnicznych,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • docieplenie ścian zewnętrznych budynku.
 • docieplenie stropodachu,
 • docieplenie stropów piwnic,
 • izolacja termiczna instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • regulacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • montaż energooszczędnego oświetlenia,
 • częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne (OZE) wraz z podłączeniem dodatkowego, nowego źródła czynnika cieplnego z OZE do istniejącego „węzła kompaktowego” lub zamontowanego,
 • montaż (budowa) kompaktowych węzłów cieplnych na potrzeby co i cw w miejsce obecnie funkcjonujących wymiennikowi grupowych i wdrożenie systemu zarządzania energią,
 • montaż podzielników kosztów na cele centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych,
 • wykonanie audytów energetycznych,
 • wykonanie audytów efektywności energetycznej,
 • wykonanie projektów budowlano wykonawczych,
 • koszt świadectw energetycznych.

nr 2b

 • wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, na klatkach schodowych, ciągach piwnicznych.
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • docieplenie ścian zewnętrznych budynku.
 • docieplenie stropodachu,
 • docieplenie stropów piwnic,
 • izolacja termiczna instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • regulacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • montaż energooszczędnego oświetlenia,
 • częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne (OZE) wraz z podłączeniem dodatkowego, nowego źródła czynnika cieplnego z OZE do istniejącego „węzła kompaktowego” lub zamontowanego.
 • montaż (budowa) kompaktowych węzłów cieplnych na potrzeby co i cw w miejsce obecnie funkcjonujących wymiennikowi grupowych i wdrożenie systemu zarządzania energią,
 • wykonanie audytów energetycznych,
 • wykonanie audytów efektywności energetycznej,
 • wykonanie projektów budowlano wykonawczych,
 • koszt świadectw energetycznych.

W odniesieniu do nieruchomości objętych zakresem pytania oznaczonego we wniosku jako nr 2a, Spółdzielnia Mieszkaniowa w ... (Wnioskodawca) będzie miał możliwość odrębnego określenia kwoty podatku naliczonego w stosunku do budynków zaliczonych do grupy A z całości ponoszonych wydatków.

W odniesieniu do nieruchomości objętych zakresem pytania oznaczonego we wniosku jako nr 2b, Spółdzielnia Mieszkaniowa w ... (Wnioskodawca) będzie miał możliwość odrębnego określenia kwoty podatku naliczonego w stosunku do budynków zaliczonych do grupy B z całości ponoszonych wydatków

W odniesieniu do budynków zaliczanych do grupy B objętych zakresem pytania oznaczonego we wniosku jako nr 2b, Spółdzielnia Mieszkaniowa w .... (Wnioskodawca) nie będzie miał możliwości odrębnego określenia kwoty podatku naliczonego związanymi z czynnościami, w stosunku do których Spółdzielni będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku jako nr 2c Spółdzielnia Mieszkaniowa w .... (Wnioskodawca) nie będzie miał możliwości odrębnego określenia kwoty podatku naliczonego od wydatków dotyczących studium wykonalności, wniosku, zarządzania projektem, w odniesieniu do budynków: zaliczanych do grupy A i zaliczanych do grupy B.

Dodatkowo w ramach realizacji całego przedsięwzięcia Wnioskodawca będzie ponosił wydatki związane z wykonaniem audytów efektywności energetycznej, które zostały już ujęte do zakresu odpowiedzi we wniosku uzupełniającym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Realizując wszystkie czynności przedsięwzięcia opisanego jako zdarzenie przyszłe w nieruchomościach w których są tylko budynki zakwalifikowane do grupy A oraz w których Wnioskodawca dokonuje tylko i wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11.03.2004 roku od podatku od towarów i usług czy nie będzie przysługiwać Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy...
 2. Realizując wszystkie czynności przedsięwzięcia opisanego jako zdarzenie przyszłe w nieruchomościach w których są budynki zakwalifikowane do grupy A i B. W budynkach zakwalifikowanych do grupy A Wnioskodawca dokonuje tylko i wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT. W budynkach zakwalifikowanych do grupy B Wnioskodawca dokonuje czynności zwolnione z podatku VAT jak i czynności opodatkowane.

Wobec powyższego czy:

 1. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dotyczącego tylko i wyłącznie budynku A...
 2. Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego tylko budynku B w wysokości proporcji ustalonej na mocy art. 90 ust. 3 bez uprzedniego wprowadzenia jakichkolwiek alokacji (klucza podziału, współczynnika)...
 3. Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego przedsięwzięć wspólnych dla budynku A i B (studium wykonalności, wniosek, zarządzanie projektem itp.) w wysokości proporcji ustalonej na mocy art. 90 ust. 3 bez uprzedniego wprowadzenia jakichkolwiek alokacji (klucza podziału, współczynnika)...
 1. Realizując wszystkie czynności przedsięwzięcia opisanego jako zdarzenie przyszłe w nieruchomości, w których są budynki zakwalifikowane do grupy C, w których Wnioskodawca realizuje czynności opodatkowane. Wobec powyższego czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów na zasadach wynikających z art. 86 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług (spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT) oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązanie podatkowe).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT.

W związku z powyższym w przypadku pytania nr 1: Spółdzielni nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług.

Co prawda, Spółdzielnia jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, jednak poniesione wydatki w budynku A nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z powyższym w przypadku pytania nr 2a): Spółdzielni nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem wydatki poniesione w budynku A nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwoty podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwoty, o których mowa w ust. 1, to na mocy art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. Proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ustępie 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tych czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W związku z powyższym w przypadku pytania 2b): Spółdzielni będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w budynkach B w wysokości proporcji ustalonej na mocy art. 90 ust. 3 bez możliwości wprowadzenia dodatkowej alokacji (klucza podziału, współczynnika, proporcji) gdyż ustawodawca nie przewidział takiej możliwości ani w ustawie o VAT ani w przepisach aktów wykonawczych.

W związku z powyższym w przypadku pytania 2c): Spółdzielni będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od przedsięwzięć wspólnych dla budynków A i B w wysokości proporcji ustalonej na mocy art. 90 ust. 3 bez możliwości wprowadzenia dodatkowej alokacji (klucza podziału, współczynnika, proporcji) gdyż ustawodawca nie przewidział takiej możliwości ani w ustawie o VAT ani w przepisach aktów wykonawczych.

W związku z powyższym w przypadku pytania 3: Spółdzielni będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT bowiem zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych.

W przypadku, gdy Podatnik dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, zastosowanie znajdują przepisy art. 90 ustawy.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Stosownie do art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W art. 90 ust. 4 ustawy wskazano, iż proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W myśl art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

 1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych,
 2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu (art. 90 ust. 8 ustawy).

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

W myśl art. 90 ust. 9a ustawy, przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z powołanych wyżej przepisów dotyczących odliczenia podatku naliczonego wynika, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Oznacza to, że podatnik winien przyporządkować dany zakup jako związany ze sprzedażą opodatkowaną lub zwolnioną, albo w odpowiednich częściach jako związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Natomiast zasada proporcjonalnego odliczania podatku ma zastosowanie do tej kategorii zakupów, których nie da się jednoznacznie w całości lub w części przypisać do konkretnego rodzaju sprzedaży.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa w .... jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Spółdzielnia wykonuje czynności opodatkowane oraz czynności zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług. Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje podjąć działania zmierzające do uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcie związane z remontem, modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... 2014 – 2020.

Prace będą realizowane w bryle budynków, w których:

A - całkowita powierzchnia użytkowa jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, a powierzchnia użytkowa pojedynczego lokalu mieszkalnego nie przekracza 150 m2,

B - co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, a powierzchnia użytkowa pojedynczego lokalu mieszkalnego nie przekracza 150 m2. W budynku tym znajdują się lokale innego przeznaczenia (lokale użytkowe).

C - całkowita powierzchnia użytkowa jest wykorzystywana jako lokale użytkowe.

Budynki te usytuowane są w różnych konfiguracjach w wyodrębnionych zespołach nieruchomości budynkowych. Są nieruchomości, w których znajdują się budynki tylko zakwalifikowane do grupy A. Są nieruchomości, w których znajdują się budynki zakwalifikowane do grupy A i B. Są nieruchomości, w których są budynki tylko zakwalifikowane do grupy C.

Faktury dotyczące zakupu towarów i usług w ramach realizowanego przedsięwzięcia będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie miała możliwość odrębnego określenia kwot podatku naliczonego w odniesieniu do nieruchomości, na których znajdują się:

 • budynki zaliczane do grupy A,
 • budynki zaliczane do grupy A i B,
 • budynki zaliczane do grupy C.

Wnioskodawca szczegółowo przedstawił zakres wydatków objętych pytaniami 2a i 2b.

W odniesieniu do nieruchomości objętych zakresem pytania oznaczonego we wniosku jako nr 2a, Wnioskodawca będzie miał możliwość odrębnego określenia kwoty podatku naliczonego w stosunku do budynków zaliczonych do grupy A z całości ponoszonych wydatków.

W odniesieniu do nieruchomości objętych zakresem pytania oznaczonego we wniosku jako nr 2b, Wnioskodawca będzie miał możliwość odrębnego określenia kwoty podatku naliczonego w stosunku do budynków zaliczonych do grupy B z całości ponoszonych wydatków

W odniesieniu do budynków zaliczanych do grupy B objętych zakresem pytania oznaczonego we wniosku jako nr 2b, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odrębnego określenia kwoty podatku naliczonego związanymi z czynnościami, w stosunku do których Spółdzielni będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku jako nr 2c Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odrębnego określenia kwoty podatku naliczonego od wydatków dotyczących studium wykonalności, wniosku, zarządzania projektem, w odniesieniu do budynków: zaliczanych do grupy A i zaliczanych do grupy B.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić:

W zakresie pytania nr 1

Pytanie dotyczy nieruchomości, na których znajdują się tylko budynki zaliczane do grupy A, w których Wnioskodawca dokonuje wyłącznie czynności zwolnionych od podatku. Wnioskodawca wskazał, że będzie miał możliwość odrębnego określenia kwot podatku naliczonego w odniesieniu do tych nieruchomości. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków dotyczących wszystkich czynności realizowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do tych nieruchomości, bowiem wydatki te będą związane z czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług.

Pytanie nr 2 dotyczy nieruchomości, w których są budynki zakwalifikowane do grupy A i B. W budynkach zakwalifikowanych do grupy A Wnioskodawca wykonuje tylko i wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT, zaś w budynkach zakwalifikowanych do grupy B czynności zwolnione z podatku VAT oraz czynności opodatkowane. Wnioskodawca wskazał, że będzie miał możliwość odrębnego określenia kwot podatku naliczonego w odniesieniu do nieruchomości, na których znajdują się budynki zaliczane do grupy A i B, wobec czego należy stwierdzić:

W zakresie pytania 2a

Wnioskodawca w tym przypadku będzie miał możliwość odrębnego określenia kwot podatku naliczonego w stosunku do budynków zaliczonych do grupy A z całości ponoszonych wydatków. Wnioskodawcy w stosunku do wydatków dotyczących budynku A nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, bowiem wydatki te będą związane z czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług.

W zakresie pytania 2b

Wnioskodawca w tym przypadku będzie miał możliwość odrębnego określenia kwot podatku naliczonego w stosunku do budynków zaliczonych do grupy B z całości ponoszonych wydatków. Jednak Wnioskodawca w zakresie wydatków dotyczących budynków z grupy B nie będzie miał możliwości odrębnego określenia kwoty podatku naliczonego związanej z czynnościami, w stosunku do których będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zatem Wnioskodawcy w odniesieniu do wydatków dotyczących budynków zaliczonych do grupy B będzie przysługiwało prawo do proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego, na podstawie proporcji ustalonej za poprzedni rok obrotowy, bowiem wydatki te będą związane z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi od podatku od towarów i usług i Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odrębnego określenia kwoty podatku naliczonego związanej z czynnościami, w stosunku do których będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W zakresie pytania 2c

Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odrębnego określenia kwoty podatku naliczonego związanego z wydatkami dotyczącymi studium wykonalności, wniosku, zarządzania projektem w odniesieniu do budynków zaliczanych do grupy A i zaliczanych do grupy B. Wnioskodawcy w odniesieniu do ww. wydatków wspólnych dotyczących budynków A i B będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku należnego w oparciu o proporcję ustaloną za poprzedni rok obrotowy, bowiem wydatki te będą związane z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi od podatku od towarów i usług.

W zakresie pytania nr 3

Pytanie dotyczy nieruchomości, na których znajdują się tylko budynki zaliczane do grupy C, w których Wnioskodawca wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane. Wnioskodawca będzie miał możliwość odrębnego określenia kwot podatku naliczonego w odniesieniu do tych nieruchomości, Wnioskodawcy będzie więc przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z wszystkimi czynnościami realizowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do tych nieruchomości, bowiem wydatki te będą związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/ opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/ opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.