IPTPP3/4512-383/15-4/BM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących budowy pływalni wraz z zapleczem.
IPTPP3/4512-383/15-4/BMinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2015 r. (data wpływu 23 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących budowy pływalni wraz z zapleczem – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego oraz terminu odliczenia tego podatku z faktur dotyczących budowy pływalni wraz z zapleczem,
 • stawki podatku dla usług w zakresie udostępnienia pływalni wraz z zapleczem lub pomieszczeń obiektu na rzecz podmiotów trzecich,
 • obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku orzeczenia przez TSUE, że jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, lecz jest nim gmina (w przypadku Wnioskodawcy – powiat).

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1, 8, 13, 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki, ochrony środowiska i przyrody, promocji powiatu.

Z uwagi na nałożone ustawą zadania utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Powiat zamierza przystąpić do realizacji inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. ... w ....” na realizację którego ubiegać się będzie o dofinansowanie m.in. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...., gdzie interpretacja indywidualna w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług VAT wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej stanowić będzie załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie dla ww. zadania.

Celem zadania będzie budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w .... o funkcjach: sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej, który przyczyni się do przywrócenia obszarowi zdegradowanemu funkcji społeczno-gospodarczych i udostępnienia nowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania. Kompleks będzie miał powierzchnię użytkową 3 087,7 m2. W jego skład wejdą: wolnostojący budynek krytej pływalni z zadaszonym lodowiskiem o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej.

Obiekt powstanie w miejscu usytuowania byłych warsztatów szkolnych przewidzianych w całości do rozbiórki.

Wybudowanie obiektu przy Zespole Szkół Nr 1 w ..... pozwoli młodzieży na połączenie nauki z systematycznymi treningami.

Hala basenowa będzie posiadać 3 sektory, w tym:

 • sektor pływacki z basenem 25,02 x l5,4 o głębokości 1,4 - 1,8 m;
 • sektor rekreacyjny z basenem o pow. 137 m2 z atrakcjami i oświetleniem podwodnym, dwiema wannami do hydromasażu, brodzikiem dla dzieci o pow. 23 m2, zjeżdżalnią rurową o częściowo zewnętrznym przebiegu z wydzieloną wanną hamowną;
 • sektor SPA na który składa się sauna parowa, sauna sucha i zespół natrysków.

Tafla lodowiska o wym. 20 x 40 m będzie stanowić odrębną strefę dostępną od zewnątrz. Latem będzie ona wykorzystywana jako boiska, korty, miejsce do prowadzenia zajęć z fitnessu i jogi.

Zamierzeniem Inwestora jest udostępnienie nowo wybudowanego obiektu odpłatnie dla szerokiej grupy użytkowników, przede wszystkim młodzieży szkolnej, a w godzinach popołudniowych, mieszkańcom powiatu. Ponadto Powiat przy ubieganiu się o środki z MSiT zobowiązał się, w przypadku otrzymania dofinansowania, podpisać umowę z dwoma klubami sportowymi na nieodpłatne korzystanie z obiektu.

Powiat na realizację ww. zadania zamierza pozyskać środki z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... na wykonanie: pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz na zakup i wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U.; a także z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę obiektu oraz jego wyposażenie.

Działalność związana z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu w zakresie pływalni i lodowiska prowadzona będzie przez Zespół Szkół Nr 1, z której uzyskiwane będą dochody służące pokryciu kosztów dotyczących utrzymania obiektu.

Powiat rozważa dwa warianty dotyczące podmiotu, któremu powierzona zostanie realizacja zadania budowy pływalni:

 1. przekazanie realizacji zadania do Zespołu Szkól Nr 1 w .....
 2. Zadanie budowy pływalni realizowane będzie przez Powiat, który następnie po zakończeniu budowy przekaże obiekt w trwały zarząd do Zespołu Szkół Nr 1.

Jeżeli będzie podjęta decyzja o zastosowaniu wariantu 1, czyli realizację zadania Powiat przekaże do swojej jednostki organizacyjnej (budżetowej) jaką jest Zespół Szkół Nr 1 w...., zapisując powyższe zadanie w planie finansowym tej jednostki.

Z chwilą oddania do użytkowania pływalni wraz z zapleczem (planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie nie dłużej niż do dnia 30.09.2017) Zespół Szkół Nr 1 będzie świadczyć usługi w zakresie odpłatnego udostępniania mieszkańcom i innym osobom wymienionego obiektu. Usługa ta zgodnie z aktualnymi przepisami nie jest zwolniona z podatku VAT, lecz objęta tym podatkiem. Biorąc pod uwagę fakt, że Zespół Szkół Nr 1 jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT płaci ten podatek od czynności wykonywanych w trybie umowy cywilnoprawnej, w przyszłości będzie płacić podatek VAT również od czynności świadczenia usług w zakresie odpłatnego udostępniania pływalni wraz z zapleczem. Jednocześnie zamierza w deklaracjach VAT-7 rozliczać podatek VAT naliczony od dostaw związanych z budową pływalni wraz z zapleczem od podatku należnego płaconego przez Zespół Szkół Nr 1 z tytułu innych usług świadczonych aktualnie przez Zespól Szkól Nr 1, od których jest naliczany podatek VAT (podatek należny od usług odpłatnego udostępniania pływalni wraz z zapleczem pojawi się dopiero po zakończeniu budowy obiektu).

W piśmie z dnia 17 listopada 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca na dzień dzisiejszy jest odrębnym od Powiatu podatnikiem podatku VAT. Fakt odrębności rozliczeń podatkowych w podatku od towarów i usług dokonywanych przez Wnioskodawcę i Powiat jest uwzględniony w rozliczeniach. Faktury związane z realizacją inwestycji wystawiane będą na Powiat, jednocześnie w fakturze podane będą dane powiatowej jednostki budżetowej, tj. Zespołu Szkół Nr 1.

Korzystanie z obiektu nie będzie miało charakteru wyłącznie odpłatnego. Wszyscy użytkownicy, w tym młodzież szkolna, będą korzystać z usług obiektu odpłatnie, jednakże młodzież korzystać będzie po cenach preferencyjnych. Ponadto dwa kluby sportowe, które mają osobowość prawną (są zarejestrowane w KRS) i nie są finansowane ze środków powiatu, będą korzystać z obiektu nieodpłatne (sprzedaż nieopodatkowana na rzecz klubów sportowych będzie wynosiła poniżej 2 %).

Obiekt będzie wykorzystywany do następujących czynności:

 • udostępnienie obiektu (pływalni, lodowiska) osobom fizycznym (uczniom i użytkownikom zewnętrznym) - PKWiU 93.11.10.0;
 • nieodpłatne udostępnienie obiektu (pływalni, lodowiska) klubom sportowym na cele związane z uprawianiem sportu - PKWiU 93.11.10.0;
 • usługi sauny - PKWiU 96.04.10.0;
 • wynajem obiektu na cele sportowe - PKWiU 68.20.12.0;
 • wynajem obiektu na cele inne niż sportowe (np. najem powierzchni pod automat do napojów) PKWiU 68.20.12.0;
 • usługi wypożyczania łyżew - PKWiU 77.21.10.0;
 • sprzedaż karnetów uprawniających do korzystania z obiektu (np. z basenu i sauny) – PKWiU 93.13.10.0.

Wnioskodawca będzie udostępniał obiekt na następujących zasadach:

 • mieszkańcy powiatu, w tym młodzież szkolna na zasadzie wykupu biletów i karnetów;
 • dla osób fizycznych i prawnych na zasadzie umowy najmu pomieszczeń obiektu lub dzierżawy.

Wnioskodawca wskazał, iż przez podmioty trzecie należy rozumieć mieszkańców powiatu, w tym młodzież szkolną, osoby prawne, w tym kluby sportowe oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku jako nr 1, nr 3 i nr 4).

Wnioskodawca wskazał, iż prosi o odpowiedź na poniższe pytania biorąc pod uwagę wariant 1 przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego.

 1. Czy Zespół Szkół Nr 1 może odliczyć na bieżąco podatek VAT naliczony w fakturach za roboty i usługi związane bezpośrednio z budową obiektu od podatku VAT należnego wykazanego przez szkołę (np. umów najmu), pomimo iż jednostka nie świadczy jeszcze usług z zakresu udostępniania pływalni wraz z zapleczem...
 2. Czy w analizowanym przypadku Zespól Szkół Nr 1 będzie mieć prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach zakupowych dotyczących budowy pływalni wraz z zapleczem (sprzedaż nieopodatkowana na rzecz klubów sportowych będzie wynosiła poniżej 1%)...
 3. Jeżeli TSUE w wyniku zadanego przez NSA w Warszawie pytania orzeknie, że jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, lecz jest nim gmina (w przypadku Wnioskodawcy powiat), to czy Zespół Szkol Nr 1 będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego odliczonego w związku z zadaniem pn. „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. ... w....”...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwość potrącania podatku VAT naliczonego na fakturach na roboty i usługi związane z budową pływalni wraz z zapleczem, od podatku należnego wykazywanego aktualnie w deklaracjach VAT-7 od przychodów uzyskiwanych obecnie przez Zespół Szkół Nr 1 objętych podatkiem VAT (np. umowy najmu pomieszczeń szkolnych) jest zasadne, gdyż Zespół Szkół Nr 1 jest aktualnie czynnym podatnikiem podatku VAT.

Ad. 3.

(przedstawione w uzupełnieniu wniosku) Wnioskodawca wyjaśnił, iż w świetle wyroku TSUE z 29 września 2015 roku zmianie ulega jego stanowisko.

Zgodnie z ww. wyrokiem TSUE, który uznaje, że samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła, zatem Zespół Szkół Nr 1 nie będzie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach zakupowych dotyczących budowy pływalni wraz z zapleczem.

Ad. 4.

Jeżeli TSUE uzna, iż podatnikiem VAT jest powiat, to prawo związane z odliczeniem podatku naliczonego związanego z zakupami towarów i usług dokonanymi przez Zespół Szkół Nr 1 w .... przechodzi na Powiat a czynności opodatkowane świadczone przez szkołę są czynnościami powiatu. W związku z powyższym orzeczenie TSUE nie powoduje konieczności korygowania, odliczonego przez Zespół Szkół Nr 1 podatku naliczonego, nawet pomimo tego, że faktury związane z nabyciem towarów i usług wystawione będą na szkołę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok TSUE, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Należy podkreślić, że powyższy wyrok co prawda odnosi się do gminnych jednostek budżetowych, jednakże jego rozstrzygnięcie ma również zastosowanie do powiatowych jednostek budżetowych, z uwagi na takie same uwarunkowania faktyczne i prawne.

Mając powyższe na uwadze oraz wystosowany przez Ministerstwo Finansów komunikat z dnia 29 września 2015 r. w sprawie objętej ww. wyrokiem TSUE, w którym wskazano, że zostaną podjęte odpowiednie prace legislacyjne w celu uregulowania przedmiotowych zagadnień oraz z uwagi na fakt, że stosowany obecny model rozliczeń do połowy 2016 r. nie będzie kwestionowany, Organ udziela odpowiedzi na złożony wniosek.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Z opisu sprawy wynika, iż Powiat zamierza przystąpić do realizacji inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. .... w ...”. Celem zadania będzie budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w ... o funkcjach: sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej, który przyczyni się do przywrócenia obszarowi zdegradowanemu funkcji społeczno-gospodarczych i udostępnienia nowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania.

Powiat rozważa dwa warianty dotyczące podmiotu, któremu powierzona zostanie realizacja zadania budowy pływalni:

 1. przekazanie realizacji zadania do Zespołu Szkól Nr 1 w ....
 2. Zadanie budowy pływalni realizowane będzie przez Powiat...., który następnie po zakończeniu budowy przekaże obiekt w trwały zarząd do Zespołu Szkół Nr 1.

Jeżeli będzie podjęta decyzja o zastosowaniu wariantu 1, czyli realizację zadania Powiat przekaże do swojej jednostki organizacyjnej (budżetowej) jaką jest Zespół Szkół Nr 1 w....., zapisując powyższe zadanie w planie finansowym tej jednostki.

Z chwilą oddania do użytkowania pływalni wraz z zapleczem Zespół Szkół Nr 1 będzie świadczyć usługi w zakresie odpłatnego udostępniania mieszkańcom i innym osobom wymienionego obiektu. Usługa ta zgodnie z aktualnymi przepisami nie jest zwolniona z podatku VAT, lecz objęta tym podatkiem. Biorąc pod uwagę fakt, że Zespół Szkół Nr 1 jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT płaci ten podatek od czynności wykonywanych w trybie umowy cywilnoprawnej, w przyszłości będzie płacić podatek VAT również od czynności świadczenia usług w zakresie odpłatnego udostępniania pływalni wraz z zapleczem. Jednocześnie zamierza w deklaracjach VAT-7 rozliczać podatek VAT naliczony od dostaw związanych z budową pływalni wraz z zapleczem od podatku należnego płaconego przez Zespół Szkół Nr 1 z tytułu innych usług świadczonych aktualnie przez Zespól Szkól Nr 1, od których jest naliczany podatek VAT (podatek należny od usług odpłatnego udostępniania pływalni wraz z zapleczem pojawi się dopiero po zakończeniu budowy obiektu).

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca na dzień dzisiejszy jest odrębnym od Powiatu podatnikiem podatku VAT. Fakt odrębności rozliczeń podatkowych w podatku od towarów i usług dokonywanych przez Wnioskodawcę i Powiat jest uwzględniony w rozliczeniach. Faktury związane z realizacją inwestycji wystawiane będą na Powiat, jednocześnie w fakturze podane będą dane powiatowej jednostki budżetowej, tj. Zespołu Szkół Nr 1.

Należy wskazać, iż godnie z treścią art. 106e ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5 ustawy faktura powinna zawierać:

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b.

Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy oraz numer identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowej sprawie, w związku ze wskazaniem, że faktury będą wystawione na Powiat, pomimo wskazania we wniosku, że jednocześnie w fakturze podane będą dane powiatowej jednostki budżetowej tj. Zespołu Szkół Nr 1, to faktycznym nabywcą towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. .... w ....” będzie Powiat.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro ustawodawca przyznał podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców.

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie dokona nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. .... w....”, albowiem to nie Wnioskodawca będzie nabywcą towarów i usług związanych z przedmiotową inwestycją. Faktury dokumentujące ww. nabycia, jak wskazał Wnioskodawca, będą wystawione na inny podmiot, tj. Powiat.

W związku z powyższym, bezprzedmiotowa stała się dalsza analiza przesłanek w przedmiocie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego.

Oceniając stanowisko Wnioskodawcy, pomimo że Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny, jednakże na podstawie odmiennych okoliczności niż wskazane w niniejszym rozstrzygnięciu, należało je uznać za nieprawidłowe.

Z uwagi na powyższe rozstrzygnięcie, odpowiedź na pytanie dotyczące terminu odliczenia podatku naliczonego oraz obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z wyrokiem TSUE z 29 września 2015 r. jest bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących budowy pływalni wraz z zapleczem. Natomiast wniosek w zakresie stawki podatku VAT dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę w zakresie udostępnienia pływalni wraz z zapleczem lub pomieszczeń obiektu na rzecz podmiotów trzecich został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek naliczony
IPTPP3/4512-443/15-4/ALN | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ITPP2/4512-738/15/RS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.