IPTPP3/4512-330/15-4/BM | Interpretacja indywidualna

 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających błędy mniejszej wagi, dokumentujących nabycie towarów i usług zwolnionych od podatku oraz braku konieczności wystawienia noty korygującej

 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających błędy mniejszej wagi, dokumentujących nabycie towarów i usług opodatkowanych według właściwych stawek podatku
 • IPTPP3/4512-330/15-4/BMinterpretacja indywidualna
  1. błąd mniejszej wagi
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających błędy mniejszej wagi, dokumentujących nabycie towarów i usług zwolnionych od podatku oraz braku konieczności wystawienia noty korygującej – jest nieprawidłowe,
  • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających błędy mniejszej wagi, dokumentujących nabycie towarów i usług opodatkowanych według właściwych stawek podatku – jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 14 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających błędy mniejszej wagi oraz braku konieczności wystawienia noty korygującej.

  Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu) o doprecyzowanie opisu sprawy.

  We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

  Spółka jest firmą produkcyjną i w związku z tym nabywa od swoich kontrahentów towary i usługi. Wśród wystawiających faktury znajdują się kontrahenci będący podatnikami VAT czynnymi oraz prowadzący działalność zwolnioną i nieopodatkowaną. Przedmiotem nabycia są zarówno towary i usługi objęte podatkiem VAT oraz towary i usługi niepodlegające opodatkowaniu bądź zwolnione.

  Przez Spółkę wykorzystywane są one do czynności opodatkowanych. Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT R wskazała nazwą pełną (....................” w .............. Spółka Akcyjna) oraz skróconą (............. S.A.). Zdarzają się przypadki, że na fakturach otrzymywanych od dostawców występują błędy formalne, w szczególności polegające na:

  1. braku polskich liter w nazwie i adresie bądź tylko w nazwie lub tylko adresie Spółki;
  2. niepotrzebnym zastosowaniu kropek między literami w nazwie Spółki, np. ...........
  3. użyciu skrótu S.A. w nazwie pełnej;
  4. braku wyrazów Spółka Akcyjna i skrótu S.A.
  5. umieszczaniu w różnych miejscach nazwy podmiotu siedziby Spółki.

  Wnioskodawca nadmienił, że pozostałe elementy faktury spełniają wymogi ustawy o VAT.

  Jednoznacznie pozwalają zidentyfikować nabywcę (NIP jest prawidłowy). Wystawione faktury potwierdzają czynności faktycznie dokonane między wskazanymi w nich podmiotami oraz kwoty są zgodne z rzeczywistością.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).
  1. Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT na podstawie faktur dokumentujących nabycie towarów bądź usług podlegających opodatkowaniu i zawierających błędy mniejszej wagi, tj. błędy inne niż błędy w pozycjach faktury wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy VAT...
  2. Czy konieczne jest wystawienie noty korygującej do faktur zawierających ww. błędy niezależnie od tego czy faktura dotyczy nabycia objętego podatkiem VAT bądź niepodlegającego opodatkowaniu lub zwolnionego...

  Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  W ocenie Spółki otrzymywane od kontrahentów faktury oraz transakcje nimi dokumentowane spełniają warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy VAT, tj. są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie natomiast z art. 88 ust. 3a ustawy VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

  1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi
  2. :
   1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
   2. (uchylona);
  3. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
  4. (uchylony);
  5. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
   1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
   2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
   3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
  6. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcą zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
  7. (uchylony);
  8. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

  Spółka uważa, że nie należy wystawiać not korygujących do tych faktur, których elementy pozawalają jednoznacznie określić podmioty transakcji (prawidłowy NIP i błędy wymienione w stanie faktycznym niniejszego wniosku).

  W ocenie Spółki otrzymywane od kontrahentów faktury oraz transakcje nimi dokumentowane nie wypełniają negatywnych przesłanek wskazanych w art. 88 ust 3a ustawy VAT, które stanowią podstawę do pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT. Wnioskodawca podkreśla, że żaden z warunków wskazanych w art. 88 ust. 3a ustawy VAT ani żaden inny przepis ustawy VAT nie wskazuje, że faktura zawierająca błędy mniejszej wagi, opisane przez Spółkę w niniejszym wniosku, do której nie została wystawiona nota korygująca, pozbawia podatnika prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego:
  • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających błędy mniejszej wagi, dokumentujących nabycie towarów i usług zwolnionych od podatku oraz braku konieczności wystawienia noty korygującej – jest nieprawidłowe,
  • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających błędy mniejszej wagi, dokumentujących nabycie towarów i usług opodatkowanych według właściwych stawek podatku – jest prawidłowe.

  Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  W myśl art. 86 ust. 2 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

  Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

  Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

  Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

  Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

  W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

  Jak wynika z art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

  Na mocy art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

  Zatem, z odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

  • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
  • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
  • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję.

  Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

  I tak, na mocy art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

  1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi
  2. :
   1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
   2. (uchylony)
  3. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
  4. (uchylony)
  5. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
   1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
   2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
   3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
  6. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
  7. (uchylony)
  8. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

  Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

  W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Z kolei na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

  1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
  2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
  3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
  4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

  W tym miejscu warto nadmienić, że jak stanowi art. 2 pkt 31 ustawy, ilekroć w jej przepisach jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

  Podkreślić należy, że w systemie podatku od towarów i usług faktury są dokumentami sformalizowanymi potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt nabycia określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

  Przez wystawienie faktury należy rozumieć sporządzenie wyżej wymienionego dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy towaru lub usługi), a także przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

  Stosownie do art. 106e ust. 1 ustawy, faktura powinna zawierać:

  1. datę wystawienia;
  2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
  5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
  6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
  7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
  8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
  9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
  10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
  11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
  12. stawkę podatku;
  13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
  14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  15. kwotę należności ogółem;
  16. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 – wyrazy „metoda kasowa”;
  17. w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 – wyraz „samofakturowanie”;
  18. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”;
  19. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 – wskazanie:
   1. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
   2. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
   3. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia; (...).

  Ponadto, jak stanowi art. 106k ust. 1 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

  Stosownie do art. 106k ust. 2 ustawy, faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury.

  Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów możliwość korygowania faktur (za pomocą not korygujących) przez nabywcę dotyczy jedynie pomyłek: w sposobie określenia nabywcy, takich jak np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym czy też oznaczeniu towaru lub usługi. Nabywca nie ma możliwości korygowania takich elementów faktury jak np. cena, czy stawka podatku. Korygowanie faktury w tym zakresie bowiem – jak wskazano wyżej – należy do obowiązków wystawcy faktury (sprzedawcy), który koryguje fakturę pierwotną wystawiając fakturę korygującą.

  Na podstawie art. 106k ust. 3 ustawy, faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

  1. wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
  2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
  4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
  5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

  Przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących (art. 106k ust. 4 ustawy).

  W myśl art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury – podatnik wystawia fakturę korygującą.

  Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest firmą produkcyjną i w związku z tym nabywa od swoich kontrahentów towary i usługi. Wśród wystawiających faktury znajdują się kontrahenci będący podatnikami VAT czynnymi oraz prowadzący działalność zwolnioną i nieopodatkowaną. Przedmiotem nabycia są zarówno towary i usługi objęte podatkiem VAT oraz towary i usługi niepodlegające opodatkowaniu bądź zwolnione.

  Przez Spółkę wykorzystywane są one do czynności opodatkowanych. Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT R wskazała nazwą pełną (..........w ........Spółka Akcyjna) oraz skróconą .......... S.A.). Zdarzają się przypadki, że na fakturach otrzymywanych od dostawców występują błędy formalne, w szczególności polegające na:

  1. braku polskich liter w nazwie i adresie bądź tylko w nazwie lub tylko adresie Spółki;
  2. niepotrzebnym zastosowaniu kropek między literami w nazwie Spółki, np. ........
  3. użyciu skrótu S.A. w nazwie pełnej;
  4. braku wyrazów Spółka Akcyjna i skrótu S.A.
  5. umieszczaniu w różnych miejscach nazwy podmiotu siedziby Spółki.

  Wnioskodawca nadmienił, że pozostałe elementy faktury spełniają wymogi ustawy o VAT. Jednoznacznie pozwalają zidentyfikować nabywcę (NIP jest prawidłowy). Wystawione faktury potwierdzają czynności faktycznie dokonane między wskazanymi w nich pomiotami oraz kwoty są zgodne z rzeczywistością.

  Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług podlegających opodatkowaniu, zawierających tzw. błędy mniejszej wagi oraz konieczności wystawienia w takiej sytuacji noty korygującej.

  Jak już zaznaczono powyżej, faktura jest dokumentem odzwierciedlającym prawidłowy przebieg zdarzenia gospodarczego zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Przy ocenie zdarzenia gospodarczego nie można jednak pominąć okoliczności towarzyszących transakcji, wskazujących na rzeczywisty charakter podmiotu dokonującego zakupu. Faktury są dokumentem o charakterze sformalizowanym. Co do zasady zatem, faktury muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. A contrario nie będzie można uznać za prawidłową faktury, gdy sprzecznie z jej treścią wykazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało bądź zaistniało w innych rozmiarach albo między innymi podmiotami. Elementy formalne faktury wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości podatku.

  Z powyższego wynika, że o prawidłowości faktur VAT otrzymywanych przez Wnioskodawcę powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje gospodarcze.

  Z treści wniosku wynika, że faktury otrzymane od kontrahentów Spółki, dokumentujące nabycie towarów i usług, mogą zawierać błędy formalne, dotyczące: braku polskich liter w nazwie i adresie bądź tylko w nazwie lub tylko adresie Spółki, niepotrzebnym zastosowaniu kropek między literami w nazwie Spółki, np. Z.G.M., użyciu skrótu S.A. w nazwie pełnej, braku wyrazów Spółka Akcyjna i skrótu S.A., umieszczaniu w różnych miejscach nazwy podmiotu siedziby Spółki. Wnioskodawca wskazał, iż wystawione faktury potwierdzają czynności faktycznie dokonane między wskazanymi w nich podmiotami oraz kwoty są zgodne z rzeczywistością. Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nabyte przez nią towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

  W pierwszej kolejności tut. Organ odniesie się do kwestii konieczności wystawiania not korygujących w opisanych sytuacjach. Należy zauważyć, że użycie przez ustawodawcę w przepisie art. 106k ust. 1 ustawy wyrażenia, że nabywca „może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą” nie oznacza, że prawodawca pozostawił nabywcy możliwość wyboru na zasadzie uprawnienia podatnika, że albo wystawi notę korygującą albo nie. Przepis mówiący o tym, że nabywca może wystawić notę korygującą oznacza wyjątek od zasady jaką jest to, że każdą nieprawidłowość na fakturze – co do zasady – winien skorygować sprzedawca, tj. podmiot, który fakturę wystawił, poprzez wystawienie faktury korygującej. Zatem również w przypadku np. błędnej nazwy czy adresu nabywcy – co do zasady – sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą. Jednakże, niektóre błędy na fakturach uznane zostały przez ustawodawcę za błędy mniejszej wagi, dlatego dopuszczono ich skorygowanie również przez nabywcę w drodze noty korygującej, którą jednak sprzedawca musi zaakceptować. Nabywca notą korygującą koryguje bowiem nie swój dokument tylko dokument obcy wystawiony przez inny podmiot – sprzedawcę.

  Mając zatem na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż w przypadku udokumentowania zakupu fakturą VAT zawierającą niepełną nazwę Wnioskodawcy lub nazwę skróconą inną od nazwy skróconej zawartej w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R bądź błędy w adresie, zasadnym jest co do zasady skorygowanie tych błędów poprzez wystawienie noty korygującej.

  W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że nie należy wystawiać not korygujących do tych faktur, których elementy pozawalają jednoznacznie określić podmioty transakcji, należało uznać za nieprawidłowe.

  Wskazać jednakże należy, iż niewystawienie noty korygującej nie uniemożliwia dokonania odliczenia podatku naliczonego na zasadach i w terminach wskazanych przepisami prawa. Z przepisu art. 88 nie wynika bowiem, że takie nieprawidłowości jak przedstawione wskazane we wniosku, stanowią o braku prawa do odliczenia.

  Z przytoczonych wyżej regulacji prawnych wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury uzależnione jest nie tylko od spełnienia warunków wynikających z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, ale również od niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis art. 88 ustawy enumeratywnie określa listę przypadków, w których podatnik został pozbawiony prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, jednakże nie wymienia opisanych we wniosku nieprawidłowości jako przesłanki negatywne powodujące utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego (oczywiście w sytuacji gdy faktura odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze).

  Należy jednak zauważyć, iż Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem nabycia są zarówno towary i usługi objęte podatkiem VAT oraz towary i usługi niepodlegające opodatkowaniu bądź zwolnione. Wątpliwości Wnioskodawcy – jak wyżej wskazano – dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów bądź usług podlegających opodatkowaniu. Natomiast dostawa towarów lub świadczenie usług podlegających opodatkowaniu to zarówno dostawa towarów i świadczenie usług opodatkowanych według właściwych stawek podatku jak i dostawa towarów oraz świadczenie usług podlegających opodatkowaniu, jednakże na mocy ustawy lub aktów wykonawczych do ustawy, zwolnionych od podatku.

  Należy więc zauważyć, że faktury z wykazanym podatkiem, zawierające ww. błędy mniejszej wagi, czyli błędy inne niż błędy w pozycjach faktury wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy, dokumentujące nabycie towarów bądź usług zwolnionych od podatku, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur. Natomiast faktury dokumentujące nabycie towarów bądź usług opodatkowanych według właściwych stawek podatku, zawierające błędy inne niż dotyczące pozycji faktury określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy, wskazane w opisie stanu faktycznego, w sytuacji gdy faktury odzwierciedlają prawdziwe zdarzenia gospodarcze, czyli w istocie stwierdzają fakt nabycia przez Spółkę określonych towarów lub usług i jednocześnie błędy te pozostają bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego, to faktury takie nie pozbawiają Wnioskodawcy prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z nich wynikającej.

  Mając zatem na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Spółka:

  • nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur z wykazanym podatkiem, dokumentujących zakup towarów lub usług zwolnionych od podatku, zawierających błędy mniejszej wagi tj. błędy dotyczące innych pozycji faktury niż wskazane w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy,
  • ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur zawierających błędy mniejszej wagi tj. błędy inne niż dotyczące pozycji faktury wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy, dokumentujących nabycie towarów lub usług opodatkowanych według właściwych stawek podatku, bowiem jak wskazał Wnioskodawca, są one wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

  Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania oznaczonego we wniosku jako nr 1 jest:

  • nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur z wykazanym podatkiem, zawierających błędy mniejszej wagi tj. błędy dotyczące innych pozycji faktury niż wskazane w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy, dokumentujących nabycie towarów i usług zwolnionych od podatku,
  • prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających błędy mniejszej wagi tj. błędy dotyczące innych pozycji faktury niż wskazane w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy, dokumentujących nabycie towarów i usług opodatkowanych według właściwych stawek podatku.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w .............., w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

  podatek naliczony
  IBPP1/4512-209/15/AZb | Interpretacja indywidualna

  prawo do odliczenia
  IBPP3/4512-397/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.