IPTPP1/4512-169/15-3/MW | Interpretacja indywidualna

Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę boiska sportowego
IPTPP1/4512-169/15-3/MWinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. odliczenia
 3. podatek naliczony
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę boiska sportowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania odpłatnego udostępnienia przez Gminę boiska sportowego oraz kompleksu na podstawie umowy dzierżawy na rzecz ... za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku,
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę boiska sportowego,
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i wybrane wydatki bieżące związane z przebudową, modernizacją, remontem kompleksu i boiska sportowego.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ... (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

W 2015 r. Gmina zamierza rozpocząć prace budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „...” (dalej: boisko sportowe). Gmina zamierza zrealizować przedmiotową inwestycję zarówno przy udziale środków własnych przeznaczonych na ten cel jak i dofinansowania, które Gmina planuje pozyskać w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Gmina na chwilę obecną nie złożyła jeszcze wniosku o przyznanie środków na realizację przedmiotowej inwestycji). Wartość inwestycji przekroczy kwotę 15 tys PLN.

W ramach realizowanej inwestycji Gmina dokona w szczególności:

 • budowy boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy,
 • budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni typu EPDM,
 • budowy bieżni o długości 200 m ze zintegrowana bieżnią do biegu na 60 m i skoku w dal o nawierzchni typu EPDM,
 • budowy ogrodzenia,
 • budowy przyłącza elektroenergetycznego,
 • budowy przyłącza kanalizacji deszczowej,
 • budowy instalacji odwodnienia boisk (drenaż).

Ponoszone przez Gminę wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji (dalej: wydatki inwestycyjne) będą obejmowały nabycie zarówno towarów jak i usług (w tym usług budowlanych) i będą dokumentowane przez dostawców/ wykonawców wstawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

Zgodnie z planami Gminy, inwestycja ma zostać zakończona najpóźniej w 2016 r. Gmina, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, tj. również na etapie wystąpienia z niniejszym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, planuje, iż po zakończeniu realizacji przedmiotowej inwestycji Gmina odpłatnie udostępni powstały w wyniku realizacji inwestycji majątek w postaci boiska sportowego na rzecz ... Ośrodka Kultury i Rekreacji w ... (dalej: ...) na podstawie umowy dzierżawy. ... będzie udostępniał boisko sportowe nieodpłatnie na rzecz działających na terenie Gminy szkół na cele związane z prowadzeniem zajęć wychowania fizycznego, wykorzystywał na własne potrzeby jak i odpłatnie udostępniał na rzecz zainteresowanych (mieszkańców, firm, instytucji, etc.) w pozostałych godzinach otwarcia obiektu, tj. zasadniczo od 18 do 22.

Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania boiska będą stanowiły przychody .... ... jest samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 493, ustawa ta nadaje ... osobowość prawną) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

... prowadzi swoją działalność statutową w szczególności w zakresie upowszechniania kultury.

Ponadto, do podstawowych zadań ... należy w szczególności:

 1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 3. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
 4. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych.

... wykonuje również zadania z zakresu:

 1. upowszechniania sportu i rekreacji,
 2. propagowania turystyki,
 3. promocji walorów gospodarczych oraz krajobrazu historycznego i przyrodniczego gminy,
 4. edukacji europejskiej.

Wymienione powyżej zadania, ... realizuje przez:

 1. organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych (plenery malarskie, wystawy, projekcje filmów, koncerty, festyny, zabawy taneczne itp.),
 2. udział w organizacji obchodów tradycyjnych świąt i uroczystości,
 3. wspomaganie pod względem merytorycznym i organizacyjnym społecznych inicjatyw kulturach, w tym przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez stowarzyszenia działające na obszarze gminy,
 4. prowadzenie kółek zainteresowań,
 5. organizowanie kursów doskonalących i dokształcających,
 6. prowadzenie gminnej biblioteki publicznej,
 7. działalność edukacyjną i popularyzatorską (odczyty, spotkania z autorami, konkursy, kiermasze itp.),
 8. prowadzenie klubów i świetlic wiejskich,
 9. prowadzenie obiektów rekreacyjnych (w tym w szczególności kąpieliska miejskiego),
 10. organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
 11. wspomaganie LZS w zakresie utrzymania obiektów sportowych,
 12. świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych,
 13. prowadzenie punktu informacji turystycznej,
 14. opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, w tym folderów, albumów i informatorów,
 15. redagowanie gazety lokalnej i strony internetowej gminy,
 16. prowadzenie punktu informacji w Unii Europejskiej,
 17. realizację współpracy międzynarodowej, w szczególności z gminami partnerskimi.

Ponadto, Gmina jest właścicielem nieruchomości, na której zlokalizowane jest kąpielisko miejskie i hotel (dalej łącznie: kompleks). Gmina dotychczas nieodpłatnie udostępniała przedmiotowy majątek na rzecz .... ... prowadzi w okresie letnim przy pomocy kompleksu działalność, świadcząc na rzecz zainteresowanych usługi odpłatnego wstępu na teren kąpieliska oraz usługi hotelarskie w znajdującym się w ramach udostępnionego kompleksu budynku przystosowanym do prowadzenia działalności w tym zakresie.

Gmina planuje zmienić niniejszą koncepcję zagospodarowania kompleksu celem uporządkowania działań Gminy w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, tj. odpłatnie udostępnić przedmiotowy majątek na rzecz ... na podstawie umowy dzierżawy.

W związku z powyższym Gmina zawarłaby z ... umowę dzierżawy zarówno w zakresie boiska sportowego jak i kompleksu. Z tytułu odpłatnego udostępniania obu obiektów, tj. boiska sportowego oraz kompleksu, Gmina będzie pobierać od ... określone w umowie wynagrodzenie (czynsz dzierżawny), które zamierza dokumentować wystawianymi na ... fakturami VAT. Faktury te Gmina zamierza ujmować w swoich rejestrach sprzedaży i składanych, deklaracjach VAT-7 oraz rozliczać VAT należny z tego tytułu.

Zasadniczo, bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kompleksu i boiska sportowego ponosi/będzie ponosił ..., jako dzierżawca przedmiotowego majątku. Niemniej jednak, niewykluczone, iż niektóre z tych wydatków, w szczególności koszty remontów (dalej: wybrane wydatki bieżące) może ponosić Gmina. Ponadto, Gmina w przyszłości może ponosić również wydatki związane z modernizacją oraz przebudową kompleksu oraz boiska sportowego (dalej: przyszłe wydatki inwestycyjne). Wybrane wydatki bieżące oraz przyszłe wydatki inwestycyjne będą dokumentowane przez dostawców/wykonawców wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku pytanie nr 2) Czy Gmina będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę boiska sportowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę boiska sportowego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

 • zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz
 • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Odnosząc się do pierwszego ze wskazanych powyżej warunków, tj. nabywania towarów i usług przez podatnika, jak wskazano powyżej, kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosowane natomiast do ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W świetle powyższego uznać należy, iż z tytułu dzierżawy boiska sportowego oraz kompleksu Gmina będzie podatnikiem VAT, gdyż świadczenia wykonywane będą na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy Gminą a .... W konsekwencji uznać należy, iż Gmina dokonywać będzie odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto, jak wskazano powyżej, zdaniem Gminy usługi te nie będą korzystać ze zwolnienia z VAT. W konsekwencji, zdaniem Gminy, pierwszy z ww. warunków zawartych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT należy uznać za spełniony.

Odnosząc się natomiast do drugiej ze wskazanych powyżej przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, tj. związku ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, jak już zostało wskazane powyżej, umowa dzierżawy stanowi umowę cywilnoprawną i w konsekwencji Gmina, która będzie działać w roli podatnika, zobligowana będzie do odprowadzania podatku należnego z tego tytułu. Zdaniem Gminy istnieje zatem bezsprzeczny i bezpośredni związek pomiędzy wydatkami na budowę boiska sportowego oraz przyszłe wydatki inwestycyjne i wybrane bieżące związane z funkcjonowaniem kompleksu i boiska sportowego z wykonywaniem czynności opodatkowanych w postaci usług dzierżawy. Gdyby bowiem Gmina nie ponosiła wydatków na budowę boiska sportowego, nie powstałby przedmiot dzierżawy i tym samym Gmina nie miałaby w ogóle możliwości świadczenia podlegających opodatkowaniu VAT usług dzierżawy. Również wydatki ponoszone na utrzymanie obu obiektów będą ściśle związane ze świadczoną usługą dzierżawy. Dzierżawienie obiektów np. zaniedbanych byłoby znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Wobec powyższego, w ocenie Gminy także drugą z ww. przesłanek, warunkującą możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT, należy uznać za spełnioną. Konsekwentnie, w ocenie Gminy, ma ona prawo do odliczenia VAT z tytułu wydatków na budowę boiska sportowego oraz przyszłe wydatki inwestycyjne i wybrane bieżące (ponoszone od momentu wdrożenia rozwiązania) związane z funkcjonowaniem kompleksu i boiska sportowego, które będą przedmiotem dzierżawy na rzecz ....

Dodatkowo Gmina pragnie wskazać, iż przedstawione przez nią stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, wydawanych w imieniu Ministra Finansów przez dyrektorów izb skarbowych. Stanowisko takie zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dni 4 czerwca 2014 r., sygn. ILPP1/443-230/14-3/AI, w której organ wskazał, że „Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Gmina będzie miała prawo do odliczenia wydatków związanych ze Stadionem ponoszonych od momentu wdrożenia planowanego rozwiązania w postaci dzierżawy, bowiem przedmiotowa inwestycja będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych”.

Ponadto, stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2014 r., sygn. ILPP2/443-538/14-2/AD, w której organ wskazał, iż „(...) w związku ze świadczeniem usługi dzierżawy remizy opodatkowanej podatkiem VAT, Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku nauczonego od wydatków związanych z przebudową i rozbudową remizy, ze względu na związek nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi Gminy. Powyższe uprawnienie przysługuje Zainteresowanemu pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek zawartych w art. 88 ustawy”.

Stanowisko Gminy znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r. sygn. ILPPI/443-276/13-3/AW, w której organ stwierdził, że „W świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz regulacji pranych, Gmina ma/będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie wydatków związanych z budową i utrzymaniem hali sportowej, pod warunkiem niezaistnienia ograniczeń wskazanych w art. 88 ustawy”.

W analogicznym stanie faktycznym została również wydana interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia2014 r., sygn. ILPP1/443-800/14-2/NS, w której organ wskazał, iż „(...) zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych oraz ponoszonych przez Gminę wydatków bieżących związanych z przedmiotową infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Podkreślenia wymaga, że Gmina będzie mogła zrealizować prawo do odliczenia pod warunkiem jednak niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z kolei stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy – w oparciu o art. 6 ust. 1 ww. ustawy – należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne obejmują m.in. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy). Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 cyt. ustawy). Jak stanowi art. 9 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

W świetle art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.), do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, nieruchomości mogą być oddawane jednostce organizacyjnej w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością.

Przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w cytowanym wyżej przepisie – w myśl art. 4 pkt 10 cyt. ustawy – należy rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Jak stanowi art. 13 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że Gmina, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. W 2015 r. Gmina zamierza rozpocząć prace budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „...”. Wartość inwestycji przekroczy kwotę 15 tys. PLN. Ponoszone przez Gminę wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji będą obejmowały nabycie zarówno towarów jak i usług (w tym usług budowlanych) i będą dokumentowane przez dostawców/ wykonawców wstawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Zgodnie z planami Gminy, inwestycja ma zostać zakończona najpóźniej w 2016 r. Gmina, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, tj. również na etapie wystąpienia z niniejszym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, planuje, iż po zakończeniu realizacji przedmiotowej inwestycji Gmina odpłatnie udostępni powstały w wyniku realizacji inwestycji majątek w postaci boiska sportowego na rzecz ... na podstawie umowy dzierżawy. Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania boiska będą stanowiły przychody .... Ponadto Gmina jest właścicielem nieruchomości, na której zlokalizowane jest kąpielisko miejskie i hotel. Gmina dotychczas nieodpłatnie udostępniała przedmiotowy majątek na rzecz .... ... prowadzi w okresie letnim przy pomocy kompleksu działalność, świadcząc na rzecz zainteresowanych usługi odpłatnego wstępu na teren kąpieliska oraz usługi hotelarskie w znajdującym się w ramach udostępnionego kompleksu budynku przystosowanym do prowadzenia działalności w tym zakresie. Gmina planuje zmienić niniejszą koncepcję zagospodarowania kompleksu celem uporządkowania działań Gminy w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, tj. odpłatnie udostępnić przedmiotowy majątek na rzecz ... na podstawie umowy dzierżawy. W związku z powyższym Gmina zawarłaby z ... umowę dzierżawy zarówno w zakresie boiska sportowego, jak i kompleksu. Z tytułu odpłatnego udostępniania obu obiektów, tj. boiska sportowego oraz kompleksu, Gmina będzie pobierać od ... określone w umowie wynagrodzenie (czynsz dzierżawny), które zamierza dokumentować wystawianymi na ... fakturami VAT. Faktury te Gmina zamierza ujmować w swoich rejestrach sprzedaży i składanych, deklaracjach VAT-7 oraz rozliczać VAT należny z tego tytułu. Zasadniczo, bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kompleksu i boiska sportowego ponosi/będzie ponosił ..., jako dzierżawca przedmiotowego majątku. Niemniej jednak, niewykluczone, iż niektóre z tych wydatków, w szczególności koszty remontów (wybrane wydatki bieżące) może ponosić Gmina. Ponadto, Gmina w przyszłości może ponosić również wydatki związane z modernizacją oraz przebudową kompleksu oraz boiska sportowego (przyszłe wydatki inwestycyjne). Wybrane wydatki bieżące oraz przyszłe wydatki inwestycyjne będą dokumentowane przez dostawców/wykonawców wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy w tym miejscu podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Jak rozstrzygnięto w interpretacji indywidualnej Nr IPTPP1/4512-169/14-2/MW, odpłatne udostępnienie boiska sportowego oraz kompleksu na rzecz ... na podstawie umowy dzierżawy będzie stanowić usługę podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z VAT. A zatem w przedmiotowej sprawie spełnione będą wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy przesłanki uprawniające do pełnego odliczenia podatku naliczonego.

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez Gminę na budowę boiska sportowego. Podkreślenia wymaga, że Gmina będzie mogła zrealizować prawo do odliczenia pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wskazane interpretacje zostały wydane w indywidualnych sprawach, w których indywidualnie oceniano opis zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i stanowisko wnioskodawcy. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa.

Niniejszą interpretacja załatwiono wniosek w części dotyczącej prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę boiska sportowego.

Wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.