IPTPP1/4512-15/15-4/MW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu,
IPTPP1/4512-15/15-4/MWinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. podatek naliczony
 3. podatnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 07 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 stycznia 2015r. (data wpływu 30 stycznia 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • podlegania opodatkowaniu świadczonej usługi doradczej,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu „...”.

Wniosek został uzupełniony w dniu 30 stycznia 2015r. w zakresie przeformułowania pytań oraz przedstawienia własnego stanowiska w spawie oceny prawnej stanu faktycznego do przeformułowanych pytań.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na doradztwie gospodarczym, pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE, rozliczaniu projektów. Świadczy również usługi szkoleniowe.

Wnioskodawca jest Partnerem w projekcie pn. „...”, który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr POKL................... przez ... (Lidera projektu). Projekt jest prowadzony w ramach działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki/ Poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności. W dniu 17 lipca 2013r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Liderem a Partnerem (Wnioskodawcą). Projekt jest prowadzony w ramach działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki/ Poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności. W dniu 17 lipca 2013r została podpisana umowa partnerska pomiędzy Liderem a Partnerem (Wnioskodawcą). Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego), a w 15% z dotacji celowej z budżetu krajowego (wynika to z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL z dnia 27 listopada 2013r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a ...). Wnioskodawca nie przekazuje własnych środków na rzecz Lidera projektu. Środki finansowe na realizacje projektu przekazywane są na konto projektowe Lidera projektu, on nimi dysponuje, a następnie na podstawie w części dotyczącej zadań Partnera – dla Partnera (na podstawie podpisanej umowy partnerskiej).

Lider projektu jest odpowiedzialny za następujące czynności:

 • reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Pośredniczącą / Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia);
 • koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań, zawartych w Projekcie;
 • zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach określonych w niniejszej umowie;
 • wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zadań;
 • zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz instytucją Pośredniczącą / Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia);
 • zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej Projektu;
 • pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją zadań Partnerstwa;
 • przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej / Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) celem rozliczenia wydatków w Projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Lidera Partnerstwa i Partnerów;
 • gromadzenie informacji o uczestnikach Projektu i ich przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej / Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia);
 • informowanie Instytucji Pośredniczącej / Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o problemach w realizacji Projektu;
 • prowadzenie rejestru udzielanej w ramach Partnerstwa pomocy publicznej na potrzeby monitorowania i kontroli zgodności z zasadami pomocy publicznej;
 • koordynacje działań Partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego celów.

Wniosek o dofinansowanie jest podzielony zadaniowo. Podział zadań wynika z podpisanej umowy partnerskiej miedzy Liderem a Partnerem. Za część zadań odpowiada Lider, a za część Partner Projektu (Wnioskodawca). Analogicznie, dokumenty finansowe (faktury VAT) będą wystawione na Lidera bądź Partnera – w zależności, kto będzie odpowiadał za realizację danej usługi. Partner (Wnioskodawca) odpowiada za realizację usługi doradczej na rzecz przedsiębiorców (analiza potrzeb szkoleniowych oraz stworzenie planów szkoleniowych).

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą system oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i nie świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę nie są usługami w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi (w ramach tego projektu) usługi z zakresu doradztwa, a nie z zakresu szkoleń. Wnioskodawca nie prowadzi (w ramach tego projektu) usług szkoleniowych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca nie uzyskał akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Przedmiotowe usługi (doradztwo) są finansowane w 15% z dotacji celowej z budżetu krajowego, a w 85% ze środków europejskich. Wnioskodawca posiada umowę o dofinansowanie oraz umowę partnerską, które potwierdzają, że źródłem finansowania usług doradczych są środki publiczne.

Usługi doradcze będą świadczone przez Wnioskodawcę w ramach jednej umowy – umowy partnerskiej podpisanej w dniu 17 lipca 2013r. Usługa doradcza jest usługą prowadzoną przez partnera projektu (Wnioskodawcę), jest ona wyceniona w budżecie odrębnie. Usługa doradcza znajduje się w Szczegółowym budżecie projektu w zadaniu 1 Rekrutacja uczestników, analiza potrzeb szkoleniowych MMŚP branży medycznej oraz stworzenie planów szkoleniowych, natomiast same szkolenia znajdują się w zadaniu 2 Dokapitalizowanie zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP w branży medycznej i realizowane przez Lidera Projektu.

W realizowanym projekcie wykonanie usługi doradztwa jest niezbędne, ponieważ bez tego nie odbyłyby się szkolenia. Analiza jest etapem poprzedzającym realizację szkoleń. Celem usług doradczych nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lub 29 ustawy o VAT lub § 3 ust. 1 pkt 13 lub 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r. Wnioskodawca nie wykonuje szkoleń w przedmiotowym projekcie, dlatego nie otrzyma zlecenia realizacji szkolenia od bezpośredniego beneficjenta środków publicznych.

Wnioskodawca działa na podstawie PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Lider Projektu nie jest aktywnym płatnikiem podatku VAT, co oznacza, że rozlicza projekt w kwotach brutto. Natomiast Partner Projektu (Wnioskodawca) wykonuje w Projekcie usługi doradcze na rzecz przedsiębiorstw (analiza potrzeb szkoleniowych oraz stworzenie planów szkoleniowych), które są opodatkowane 23% podatkiem VAT. We wniosku o dofinansowanie założono, że kwota wszystkich wydatków kwalifikowanych jest kwotą brutto – zawiera podatek VAT. Wnioskodawca uważa, że takie założenie w stosunku do jego działań w projekcie jest błędne, ponieważ jest czynnym płatnikiem VAT, a zakres jego działań w projekcie (usługi doradcze) również jest opodatkowane 23% VAT-em (art. 113 ust. 13 ustawy o VAT). Wnioskodawca uważa, że wykonując usługę doradczą w przedmiotowym projekcie, powinien ją rozliczyć w kwocie netto, a podatek VAT powinien być odliczony, jako naliczony do odliczenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

(we wniosku pytanie nr 2) Czy podatek naliczony związany z zakupami w projekcie POKL............................ „...” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS podlega odliczeniu...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), podatek naliczony i zapłacony od zakupów podlega w całości odliczeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na doradztwie gospodarczym, pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE, rozliczaniu projektów, świadczeniu usług szkoleniowych. Wnioskodawca jest Partnerem w projekcie pn. „...”. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków unijnych(europejskiego Funduszu Społecznego), a w 15% z dotacji celowej z budżetu krajowego (wynika to z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL z dnia 27 listopada 2013r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia ....). Podział zadań wynika z podpisanej umowy partnerskiej miedzy Liderem a Partnerem. Za część zadań odpowiada Lider, a za część Partner Projektu (Wnioskodawca). Analogicznie, dokumenty finansowe (faktury VAT) będą wystawione na Lidera bądź Partnera – w zależności, kto będzie odpowiadał za realizację danej usługi. Partner (Wnioskodawca) odpowiada za realizację usługi doradczej na rzecz przedsiębiorców (analiza potrzeb szkoleniowych oraz stworzenie planów szkoleniowych). Wnioskodawca działa na podstawie PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Partner Projektu (Wnioskodawca) wykonuje w Projekcie usługi doradcze na rzecz przedsiębiorstw (analiza potrzeb szkoleniowych oraz stworzenie planów szkoleniowych), które są opodatkowane 23% podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacją Nr IPTPP1/4512-15/15-3/MW potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi doradcze polegające na analizie potrzeb szkoleniowych oraz stworzeniu planów szkoleniowych w ramach współrealizowanego projektu pn. „...” stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania.

Zatem w niniejszej sprawie warunki uprawniające do odliczenia zostaną spełnione, gdyż towary i usługi nabyte w związku z usługami świadczonymi w ramach realizacji ww. projektu są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę, a ponadto Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca ma więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami dokonanymi w ramach realizacji projektu.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości od zakupów dokonanych przez Wnioskodawcę w związku ze świadczeniem usług doradczych w ramach realizacji projektu pn. „...”, ponieważ zakupy nabyte w związku ze świadczeniem ww. usług są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę oraz Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowanego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych ze świadczeniem usług doradczych. Wniosek w pozostałej części został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.