IPTPP1/443-564/14-8/MW | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony
IPTPP1/443-564/14-8/MWinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. podatek naliczony
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2014r. (data wpływu 24 października 2014r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku prawa do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem aparatury i urządzeń medycznych,
 • braku prawa do zwrotu podatku naliczonego związanego z ponoszonymi nakładami inwestycyjnymi

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępniania aparatury i urządzeń medycznych,
 • opodatkowania rekompensaty otrzymywanej od Województwa,
 • braku prawa do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem aparatury i urządzeń medycznych,
 • braku prawa do zwrotu podatku naliczonego związanego z ponoszonymi nakładami inwestycyjnymi.

Wniosek został uzupełniony w dniu 24 października 2014r. w zakresie przedmiotu wniosku, doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego, przeformułowania pytania nr 4, przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 4, uiszczenia dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Kapitał zakładowy Spółki ..... sp. z o. o. wynosi 100.000 PLN złotych i dzieli się na 100 Udziałów po 1.000 PLN każdy, Województwo posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Spółka ...... sp. z o. o. zawrze z Województwem umowę, na mocy której Województwo powierzy Spółce realizację zadania własnego Samorządu Województwa, tj. świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia, poprzez realizację inwestycji, tj. zakupu sprzętu medycznego (oraz wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego w związku z korzystaniem ze sprzętu medycznego), a następnie jego bieżące, nieodpłatne udostępnianie podmiotom leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa.

Udostępnienie podmiotom leczniczym sprzętu medycznego będzie następować na podstawie umów użyczenia, jakie będą zawierane pomiędzy Spółką, a danym podmiotem leczniczym. Z tytułu świadczenia usług publicznych Spółce przysługiwać będzie prawo uzyskania rekompensaty od Województwa. Intencją Spółki i Województwa jest, aby umowa powierzenia regulowała zasady świadczenia przez Spółkę usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w związku z inwestycjami, o których mowa powyżej i zapłata przez Województwo rekompensaty za świadczenie tych usług.

Rekompensata składać się będzie z Rekompensaty Eksploatacyjnej i Rekompensaty Inwestycyjnej. Wysokość rekompensaty w okresie świadczenia usług nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów poniesionych w tym okresie, przypadających na wykonywanie zadania publicznego, przy uwzględnieniu przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu działalności polegającej na wykonywaniu zadania publicznego i rozsądnego zysku.

Rekompensata Inwestycyjna - wypłacana będzie dwukrotnie w ciągu każdego roku jako wniesienie wkładu pieniężnego z tytułu objęcia po cenie nominalnej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Rekompensata Eksploatacyjna - wypłacana będzie w formie transz zaliczek kwartalnych, na podstawie prognozy rekompensaty rocznej. Rozliczenie rekompensaty eksploatacyjnej nastąpi do ustalonego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wypłacono rekompensatę zaliczkowo - na podstawie rozliczenia rekompensaty eksploatacyjnej przygotowanego przez Spółkę. W rozliczeniu Spółka ma prawo ująć kwotę stanowiącą równowartość kosztów i przychodów, z faktur i rachunków, które do dnia rozliczenia trafiły do Spółki i dotyczą rozliczanego kwartału.

Rekompensata eksploatacyjna będzie pomniejszana o dotacje i inne przysporzenia ze środków publicznych, z zastrzeżeniem, że nie będzie pomniejszana o dotacje i inne przysporzenia ze środków publicznych pozyskanych na pokrycie nakładów inwestycyjnych.

Następnie pomiędzy ..... sp. z o.o., a Bankiem Polska ..... S. A. zostanie zawarta umowa finansowania wydatków Inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji polegającej na zakupie wyposażenia (sprzętu medycznego) oraz udostępnienia go podmiotom leczniczym podlegającym Samorządowi Województwa.

Finansowanie Banku polegać będzie na:

 • finansowaniu wydatków Inwestycyjnych
 • finansowaniu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych

poprzez niepubliczną emisje obligacji zwykłych.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z Aktem Notarialnym przedmiotem działalności spółki jest m.in. — zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

 • PKD 41 - roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków
 • PKD 43 - roboty budowlane specjalistyczne
 • PKD 68.20.Z-wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • PKD 82.99.Z -pozostała działalność wspomagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 • PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • PKD 77 - wynajem i dzierżawa

Zgodnie z umową powierzenia zawartą z W Spółka nie podejmie działalności komercyjnej i będzie prowadziła tylko i wyłącznie działalność w zakresie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Faktury dokumentujące nabycie aparatury i urządzeń medycznych będących przedmiotem wniosku będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Właścicielem nabytej aparatury i urządzeń medycznych będzie Wnioskodawca. Nieodpłatne udostępnianie przez Wnioskodawcę ww. aparatury i urządzeń będzie stanowiło usługi do celów działalności gospodarczej.

Otrzymana rekompensata (eksploatacyjna i inwestycyjna) jest wynagrodzeniem za świadczenie konkretnych usług w ogólnym interesie gospodarczym polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Województwa ....... w zakresie promocji i ochrony zdrowia, poprzez realizację Inwestycji, a następnie bieżące jej nieodpłatne udostępnianie Podmiotom Leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa ....., stanowi obrót w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Otrzymana rekompensata ma bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

Zakresem pytania nr 4 objęte są wszystkie wydatki inwestycyjne związane z zakupem części do obcych środków trwałych (środki trwałe własność Podmiotu Leczniczego) natomiast część do środka własność spółki, narzędzi, przyrządów, aparaty, sprzęty, materiały lub inne artykuły stosowane samodzielnie lub w połączeniu, włączając oprogramowanie niezbędne do właściwego stosowania wyrobu, przeznaczone do stosowania u ludzi w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. D2. U. 2013 poz. 217 ze zm.) oraz wyposażenie dla prawidłowego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego w związku z korzystaniem ze wszystkich powyższych urządzeń. Także wszystkie nakłady związane z emisją obligacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. (we wniosku pytanie nr 3) Czy Emitent - .... sp. z o. o. - będzie uprawniony do pomniejszenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem aparatury i urządzeń medycznych...
 2. (we wniosku pytanie nr 4, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku) Czy Emitent – .....Ł sp. z o. o. - będzie uprawniony do zwrotu podatku naliczonego od nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Spółka – X nie będzie uprawniona do pomniejszenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem aparatury i urządzeń medycznych, gdyż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W przypadku, gdy spółka przekazuje bezpłatnie aparaturę i urządzenia medyczne Podmiotom Leczniczym i są one u nich wykorzystywane do czynności zwolnionych z VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18), Spółce nie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem aparatury i urządzeń medycznych, gdyż przekazana aparatura i urządzenia medyczne nie będą wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej.

Podstawowym warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest to, aby przekazana aparatura i sprzęt medyczny był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sytuacji warunek ten nie jest spełniony.

Ad. 2

(zdanie Wnioskodawcy ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku) Spółka – X nie będzie uprawniony do zwrotu podatku naliczonego od nakładów inwestycyjnych, gdyż ww. nakłady nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, zawrze z Województwem umowę, na mocy której Województwo powierzy Spółce realizację zadania własnego, tj. świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie promocji i ochrony zdrowia, poprzez realizację inwestycji, tj. zakupu sprzętu medycznego (oraz wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego w związku z korzystaniem ze sprzętu medycznego), a następnie jego bieżące, nieodpłatne udostępnianie podmiotom leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa. Udostępnienie podmiotom leczniczym sprzętu medycznego będzie następować na podstawie umów użyczenia, jakie będą zawierane pomiędzy Spółką, a danym podmiotem leczniczym. Z tytułu świadczenia usług publicznych Spółce przysługiwać będzie prawo uzyskania rekompensaty od Województwa. Intencją Spółki i Województwa jest, aby umowa powierzenia regulowała zasady świadczenia przez Spółkę usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w związku z inwestycjami, o których mowa powyżej i zapłata przez Województwo rekompensaty za świadczenie tych usług. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. — zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: PKD 41 - roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków, PKD 43 - roboty budowlane specjalistyczne, PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 77 - wynajem i dzierżawa. Zgodnie z umową powierzenia zawartą z W Spółka nie podejmie działalności komercyjnej i będzie prowadziła tylko i wyłącznie działalność w zakresie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Właścicielem nabytej aparatury i urządzeń medycznych będzie Wnioskodawca. Nieodpłatne udostępnianie przez Wnioskodawcę ww. aparatury i urządzeń będzie stanowiło usługi do celów działalności gospodarczej.

Jak wskazano powyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Interpretacją Nr IPTPP1/443-564/14-6/MW Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził, że udostępnianie przez Wnioskodawcę aparatury i urządzeń będących przedmiotem wniosku nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast interpretacją Nr IPTPP1/443-564/14-7/MW uznał, że otrzymywana rekompensata nie będzie miała bezpośrednio wpływu na cenę, będzie przeznaczona na pokrycie ponoszonych kosztów oraz podwyższenia kapitału i tym samym nie będzie ona stanowiła dotacji lub innej dopłaty o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ustawy, a w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem w przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż zakupione towary (aparatura i urządzenia), jak również pozostałe wydatki związane z przedmiotową inwestycją, nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z nabyciem aparatury i urządzeń medycznych i pozostałymi wydatkami związanymi z przedmiotową inwestycją. Zainteresowany nie będzie miał również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie będzie uprawniony do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, jak również zwrotu podatku naliczonego na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, w związku z nabyciem aparatury i urządzeń medycznych oraz pozostałymi wydatkami związanymi z przedmiotową inwestycją, ponieważ poniesione ww. wydatki nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej braku prawa do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem aparatury i urządzeń medycznych oraz poniesieniem pozostałych wydatków związanych z przedmiotową inwestycją.

Wniosek w pozostałym zakresie zostanie załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
ILPP1/443-471/14-5/NS | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ILPP2/443-745/13/14-S2/MN | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP3/443-1243/14/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.