IPPP3/4512-585/15-4/RM | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu towarów i usług dokonanych na potrzeby realizacji projektu
IPPP3/4512-585/15-4/RMinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. podatek należny
 3. podatek naliczony
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.), na wezwanie Organu z dnia 24 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu towarów i usług dokonanych na potrzeby realizacji projektu (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu towarów i usług dokonanych na potrzeby realizacji projektu (...).

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.), na wezwanie Organu z dnia 24 lipca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (...) uczestniczy w zaakceptowanym przez Komisję Europejską, realizowanym w ramach programu (...) projekcie (...) Projekt realizowany jest w okresie (...) na podstawie umowy (...).

Głównym celem projektu (...) jest zademonstrowanie sposobów redukcji emisji metanu i wykorzystanie pozostałego potencjału energetycznego gazu składowiskowego poprzez określenie możliwych technicznie i akceptowalnych finansowo metod ujmowania i zagospodarowania biogazu emitowanego z nieeksploatowanych składowisk odpadów w celu wyeliminowania emisji gazów cieplarnianych i optymalizacji wytwarzania energii z niekonwencjonalnych źródeł.

Efekty projektu (materiały i raporty techniczne, analizy w zakresie emisji do środowiska, poradnik dla eksploatatorów składowisk, materiały ze szkoleń i konferencji etc.) udostępnione będą nieodpłatnie, m. in. poprzez zamieszczenie na ogólnodostępnej stronie internetowej.

Wnioskodawca jako partner projektu (...) uczestniczy w realizacji wybranych zadań.

Zaangażowanie Wnioskodawcy w ramach projektu obejmie m.in.:

 • zidentyfikowanie właściwych z punktu widzenia społecznego, technicznego, ekonomicznego i ochrony środowiska składowisk odpadów w Polsce,
 • prowadzenie monitoringu działań projektowych,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji prezentującej wyniki prac projektu dla Polski i innych „nowych” krajów członkowskich UE,
 • aktywny udział w pracach Rady Naukowej projektu.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i składa miesięczne deklaracje VAT-7.

Do podstawowych składników kosztów Wnioskodawcy w ramach realizacji projektu należy zaliczyć:

 • wynagrodzenia osobowe (pensje pracowników zaangażowanych w prace projektu),
 • koszty delegacyjne,
 • organizacja konferencji propagującej wyniki projektu w Polsce.

Zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca widnieje Wnioskodawca.

Wszystkie towary i usługi, jakie zostały zakupione w ramach realizacji projektu nie służą i nie będą służyły wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

W związku z powyższym budżet projektu został przygotowany tak, że podatek VAT został zaliczony jako wydatek kwalifikowany (jest kosztem projektu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego Wnioskodawcy będącego podatnikiem VAT przysługuje prawo pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu towarów i usług dokonanych na potrzeby realizacji projektu (...)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W związku z tym, iż towary i usługi, jakie zostały zakupione w ramach realizacji projektu (...) nie służą i nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT Wnioskodawcy nie przysługuje prawo pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup ww. towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Uczelnia uczestniczy w realizowanym w ramach programu (...) projekcie (...).

W związku z realizacją projektu Wnioskodawca nabywa towary i usługi co jest udokumentowane fakturami VAT.

Wszystkie towary i usługi, jakie zostały zakupione w ramach realizacji projektu nie służą i nie będą służyły wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Efekty projektu (materiały i raporty techniczne, analizy w zakresie emisji do środowiska, poradnik dla eksploatatorów składowisk, materiały ze szkoleń i konferencji itp.) udostępnione będą nieodpłatnie, m. in. poprzez zamieszczenie na ogólnodostępnej stronie internetowej.

Tym samym stwierdzić należy, że skoro w przedmiotowej sprawie nie występuje związek dokonanych zakupów towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, to nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu (...).

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.