IPPP3/4512-567/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IPPP3/4512-567/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 4. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności statutowej. Swoją działalność finansuje wyłącznie z dotacji przyznawanych na konkretne projekty oraz z darowizn. Stowarzyszenie prowadzi projekty o charakterze kulturalnym i edukacyjnym (realizuje spektakle teatralne, szkolenia i warsztaty, adresowane do studentów, dzieci i młodzieży).

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, na jego działalność składa się:

 • prowadzenie teatru laboratoryjnego,
 • praca laboratoryjna nad treningiem aktorskim i badaniem teatralnych środków wyrazu,
 • realizacja i prezentacja przedstawień oraz pokazów pracy Teatru,
 • działalność naukowa i publicystyczna w dziedzinie antropologii teatru oraz antropologii kultury, obejmująca wyjazdy terenowe, współpracę z innymi instytucjami teatralnymi i naukowymi, organizację wspólnych warsztatów z innymi grupami teatralnymi i przedstawicielami innych kultur teatralnych oraz udział w stażach innych grup i instytucji teatralnych,
 • wymiana materiału kulturowego z członkami innych grup kulturowych w ramach tzw. barteru teatralnego,
 • działalność edukacyjna zarówno w dziedzinie teatru jak i prowadzenia organizacji pozarządowej oraz zarządzania instytucją kultury,
 • działalność wydawnicza, fonograficzna i filmowa,
 • wspieranie indywidualnych inicjatyw poszczególnych członków Stowarzyszenia, zgodnych z jego Statutem,
 • inne działania związane z poszukiwaniami w obrębie teatru współczesnego, antropologii teatru oraz antropologii kultury.

W związku z realizacją projektu (na podstawie umowy), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nałożyło na Stowarzyszenie obowiązek dołączenia do wniosku o płatność kopii indywidualnej interpretacji potwierdzającej, że Stowarzyszenie nie może odzyskać opłaconego podatku VAT (co jest warunkiem kwalifikowalności podatku od towarów i usług). Uzyskanie takiej interpretacji jest zatem niezbędne do rozliczenia już wydanych środków i uzyskania dalszej części dofinansowania projektu.

Projekt polega na realizacji 52 pokazów spektaklu teatralnego podejmującego temat rasizmu w teatrach i szkołach. Wstęp na pokazy jest wolny. Pokazom towarzyszą nieodpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz produkcja i nieodpłatna dystrybucja materiałów promocyjnych i edukacyjnych. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku naliczonego lub jego zwrotu w związku z realizacją Projektu (na podstawie umowy), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie realizuje projekt (na podstawie umowy), finansowany ze środków Europejskiego funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. W ramach projektu zostały zakupione usługi pomocnicze i materiały służące bezpośrednio do jego realizacji. Stowarzyszenie nie osiąga z tego tytułu żadnych przychodów.

Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie składało i nie składa deklaracji VAT-7, korzysta ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego), zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”. Sytuacja taka nie zaistniała, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik czynny VAT i nie wykonuje czynności opodatkowanych, w związku z powyższym Stowarzyszenie nie ma prawa odliczonego podatki naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Ponadto w myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności statutowej. Wnioskodawca swoją działalność finansuje wyłącznie z dotacji przyznawanych na konkretne projekty oraz z darowizn. Wnioskodawca prowadzi projekty o charakterze kulturalnym i edukacyjnym (realizuje spektakle teatralne, szkolenia i warsztaty, adresowane do studentów, dzieci i młodzieży). Wnioskodawca realizuje projekt (na podstawie umowy), finansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Projekt polega na realizacji 52 pokazów spektaklu teatralnego podejmującego temat rasizmu w teatrach i szkołach. Wstęp na pokazy jest wolny. Pokazom towarzyszą nieodpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz produkcja i nieodpłatna dystrybucja materiałów promocyjnych i edukacyjnych. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie składał i nie składa deklaracji VAT-7.

Analiza opisu stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, jak również Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego lub jego zwrotu w związku z realizacją Projektu (na podstawie umowy), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.