IPPP3/4512-367/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
IPPP3/4512-367/15-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. podatek naliczony
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) jest stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Środki na prowadzenie swojej działalności statutowej pozyskuje dzięki realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (PROW) „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Środki finansowe pozyskane tą drogą Stowarzyszenie przeznacza na zakup towarów/usług opodatkowanych podatkiem VAT, a związanych z realizacją projektu, który nie podlega odliczeniu przez Wnioskodawcę/ Stowarzyszenie. Zakupy towarów/usług są dokonywane na potrzeby Biura LGD: opłaty za usługi telefoniczne i internet, opłata roczna za utrzymanie serwerów i domen, obsługę programu księgowego, materiały biurowe, wynajem pomieszczeń biura, usługi pocztowe; prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych nt. LGD oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR): zlecenie wykonania podmiotowi zewnętrznemu usługi przygotowania projektu graficznego i wydruku publikacji poświęconej „dobrym praktykom” wdrażania Osi 4 PROW na obszarze LGD „Razem dla Radomki”; szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR; udział przedstawicieli LGD w regionalnych imprezach promujących stowarzyszenie i działania LGD; promocja lokalnych produktów i producentów z czym wiąże się ponoszenie kosztów zakupu art. spożywczych i innych niezbędnych do przygotowania indywidualnego stoiska promocyjnego; organizacja jarmarków ludowych z czym wiążą się koszty zakupu artykułów spożywczych przeznaczonych do bezpłatnej degustacji dla uczestników imprez, wynagrodzenia zespołów ludowych i artystycznych prezentujących autorski program muzyczny; współorganizacja lokalnych imprez i udział kosztowy Stowarzyszenia - poniesienie kosztów, związanego z zaprojektowaniem i wydrukiem plakatów informujących o wydarzeniu, wynagrodzenia zespołów muzycznych i twórców prowadzących bezpłatne dla uczestników imprezy warsztaty, przeprowadzenie konferencji, z którą wiążą się koszty zakupu usługi cateringowej, zakupu pamiątkowych statuetek dla organizacji pozarządowych; udział w targach i dokonanie; zakupu produktów spożywczych, przetworów i produktów lokalnych z obszaru LGD oraz materiałów potrzebnych do przygotowania indywidualnej ekspozycji stoiska. LGD zaplanowała także przeprowadzenie 2 konkursów: Konkurs na lokalnego lidera środowiska wiejskiego, z którym wiąże się zakup przez LGD dla laureatów konkursu pamiątkowych grawertonów oraz nagród rzeczowych, Konkurs na lokalne produkty wytwarzane na obszarze LGD, z którym wiąże się zakup przez LGD dla laureatów konkursu pamiątkowych szklanych statuetek i nagród rzeczowych.

Stowarzyszenie bezpłatnie świadczy usługi doradcze i konsultacyjne na rzecz lokalnej społeczności udzielając pomocy przy przygotowaniu wniosków o płatność w ramach Osi 4 Leader PROW 2007 - 2013.

Dokonując zakupu towarów i usług w ramach projektu uiszczany jest wraz z wartością towaru/usługi podatek VAT, który nie może być odliczany przez Stowarzyszenie/ Wnioskodawcę.

Podatek VAT ponoszony w związku z realizacją przez Stowarzyszenie/Wnioskodawcę działania: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” stanowi koszt kwalifikowany w ramach w/w działania finansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader PROW na lata 2007 – 2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca/Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” ma możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stowarzyszenia nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT i prowadząc swoją działalność statutową/realizując projekt nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto w myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Środki na prowadzenie swojej działalności statutowej pozyskuje dzięki realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (PROW) „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Środki finansowe pozyskane tą drogą Stowarzyszenie przeznacza na zakup towarów/usług opodatkowanych podatkiem VAT, a związanych z realizacją projektu. Zakupy towarów/usług są dokonywane na potrzeby Biura LGD. Stowarzyszenie bezpłatnie świadczy usługi doradcze i konsultacyjne na rzecz lokalnej społeczności udzielając pomocy przy przygotowaniu wniosków o płatność w ramach Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT.

Analiza opisu stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Jak wynika z okoliczności sprawy Wnioskodawca jest stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT.

Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach realizacji projektu „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, jak również Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Zatem Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W tym miejscu zauważyć należy, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.