IPPP3/443-839/14-3/JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z organizacją imprezy sportowej,

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 września 2014 r. (data wpływu 13.10.2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z organizacją Turnieju Piłki Nożnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w zawiązku z organizacją Turnieju Piłki Nożnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, jest jednostką samorządu terytorialnego drugiego stopnia, którego funkcjonowanie jest uregulowane w szczególności w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 595) (dalej: „usp”).

Zgodnie z regulacjami zawartymi w usp Powiat, wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami, a także może wykonywać zadania jednostek lokalnego samorządu terytorialnego, województwa, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu, na podstawie porozumień, oraz niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ups, Wnioskodawca wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 1. edukacji publicznej;
 2. promocji i ochrony zdrowia;
 3. pomocy społecznej;
 4. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 5. polityki prorodzinnej;
 6. wspierania osób niepełnosprawnych;
 7. transportu zbiorowego i dróg publicznych;
 8. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 9. kultury fizycznej i turystyki;
 10. geodezji, kartografii i katastru;
 11. gospodarki nieruchomościami;
 12. administracji architektoniczno-budowlanej;
 13. gospodarki wodnej;
 14. ochrony środowiska i przyrody;
 15. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 16. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 17. ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 18. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 19. ochrony praw konsumenta;
 20. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 21. obronności;
 22. promocji powiatu;
 23. współpracy i działalności m.in. na rzecz organizacji pozarządowych
 24. działalności w zakresie telekomunikacji.

Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 2 usp do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w usp zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

W tym zakresie Powiat, zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 6 Ustawy o VAT występuje jako organ władzy publicznej, wykonujący zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa i jako taki nie jest uznawany, w świetle regulacji w zakresie podatku VAT, za podatnika podatku od towarów i usług (dalej: „podatku VAT”).

Jednocześnie, Wnioskodawca wykonuje czynności wpisujące się w definicję działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o VAT i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Corocznie Powiat organizuje Turniej Piłki Nożnej dla pracowników samorządowych, który odbywa się na boiskach sportowych należących do Gmin z terenu Powiatu. Drużyny biorące udział w turnieju wpłacają wpisowe do współorganizatora turnieju. W związku z organizacją turnieju, Powiat jest zobowiązany do ponoszenia szeregu wydatków. W szczególności Powiat nabywa towary i usługi przeznaczone dla uczestników turnieju jak: pamiątkowe koszulki, napoje, puchary, dyplomy, medale oraz nabywa towary i usługi związane z samym zorganizowaniem imprezy jak: obsługa techniczna i organizacyjna, promocja w mediach, itp. W związku z ponoszonymi wydatkami Powiat otrzymuje faktury VAT zawierające podatek naliczony. Aby zapewnić konieczne środki do organizowania turnieju Powiat pozyskuje w miarę możliwości sponsorów, z którymi zawiera umowy sponsoringu świadcząc na ich rzecz usługi reklamowo - promocyjne podczas trwania imprezy. Na podstawie zawieranych umów Powiat wystawia fakturę VAT zawierająca podatek należny.

Przedmiotem wniosku są usługi ściśle związane ze sportem i/lub wychowaniem fizycznym. Powiat świadczy ww. usługi na rzecz osób uprawiających sport i nie jest nastawiony na osiąganie zysków, gdyż organizacja turnieju ma służyć propagowaniu aktywnego stylu życia i kultury fizycznej, dlatego też pobierane tzw. „wpisowe”, umożliwia pokrycie wyłącznie niewielkiej części kosztów związanych z organizowanym turniejem przez Gminy. Powiat we własnym zakresie pokrywa wydatki związane z przekazaniem uczestnikom turnieju zakupionej wody mineralnej, napojów izotonicznych, koszulek, posiłków regeneracyjnych, medali itp. Organizacja tego turnieju w żaden sposób nie prowadzi do uzyskania przez Powiat jakiegokolwiek zysku. Powiat ponadto w pewnym zakresie świadczy usługi związane z działalnością marketingową oraz reklamowo - promocyjną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Powiatowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, związanego z wydatkami ponoszonymi z związku z organizowaniem Turnieju Piłki Nożnej.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Powiat ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach związanych z poniesieniem kosztów organizacji Turnieju Piłki Nożnej. Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z organizacją Turnieju Piłki Nożnej, Powiat jest zobowiązany do ponoszenia szeregu wydatków. W szczególności Powiat nabywa towary i usługi przeznaczone dla uczestników turnieju jak: pamiątkowe koszulki, napoje, puchary, dyplomy, medale oraz nabywa towary i usługi związane z samym zorganizowaniem imprezy jak usługi: obsługa techniczna i organizacyjna, promocja w mediach itp. W związku z ponoszonymi wydatkami Powiat otrzymuje faktury VAT i zawierające podatek naliczony.

Aby zapewnić konieczne środki do organizowania imprezy, Powiat pozyskuje sponsorów, z którymi zawiera umowy sponsoringu świadcząc na ich rzecz usługi reklamowo-promocyjne podczas trwania Turnieju.

Zatem z uwagi na spełnienie pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego w świetle przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, Powiat ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wydatkami, ponieważ mają one związek z czynnościami opodatkowanymi.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości wskazanego powyżej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych powyżej przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do treści art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zwrócić uwagę, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi. Status podatnika podatku od towarów i usług został określony w art. 15 ustawy. Podatnikami - na mocy art. 15 ust. 1 ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Należy wskazać, że pojęcie podatnika obejmuje swym zakresem podmioty, które dokonują czynności podlegające opodatkowaniu. Ustawodawca określił wskazane pojęcie na tyle szeroko, by w każdym przypadku profesjonalnej aktywności zawodowej, dokonywania czynności opodatkowanych podmiot mógł zostać uznany za podatnika w zakresie tych czynności. Podkreślić przy tym należy, że działalność gospodarcza ma miejsce również wówczas, gdy nie przyniosła ona żadnych widocznych efektów (bez względu na cel i rezultat takiej działalności). Podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.

W charakterze podatnika podatku od towarów i usług działają również organy samorządu terytorialnego wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, skonkretyzowanej jako czynności wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych (ust. 6).

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca, jest jednostką samorządu terytorialnego drugiego stopnia. Wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami, zadania jednostek lokalnego samorządu terytorialnego, województwa na podstawie porozumień, oraz sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie, Wnioskodawca wykonuje czynności wpisujące się w definicję działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Corocznie Powiat organizuje Turniej Piłki Nożnej dla pracowników samorządowych. W związku z organizacją imprezy, Powiat nabywa towary i usługi przeznaczone dla uczestników turnieju takie jak: pamiątkowe koszulki, napoje, puchary, dyplomy, medale. Nabywa również towary i usługi związane z samym zorganizowaniem imprezy takie jak: obsługa techniczna i organizacyjna, promocja w mediach, itp. W związku z tym otrzymuje faktury VAT zawierające podatek naliczony. Powiat świadczy ww. usługi na rzecz osób uprawiających sport i pobiera opłaty (wpisowe) od uczestników turnieju, chociaż nie jest nastawiony na osiąganie zysków. Powiat we własnym zakresie pokrywa wydatki związane z przekazaniem uczestnikom turnieju zakupionej wody mineralnej, napojów izotonicznych, koszulek, posiłków regeneracyjnych, medali itp. Pobieranie opłaty od uczestników turnieju umożliwia pokrycie niewielkiej części kosztów związanych z organizowanym turniejem przez Gminy. W celu zapewnienia środków finansowych do organizowania turnieju Powiat pozyskuje sponsorów i świadczy usługi związane z działalnością reklamowo – promocyjną oraz marketingową.

Przedmiotem wątpliwości Powiatu jest prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia szeregu towarów i usług związanych z organizacją turnieju (m.in. pamiątkowe koszulki, napoje, puchary, dyplomy, medale, obsługa techniczna i organizacyjna, promocja w mediach).

Zauważyć należy, że – jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego - Powiat jako organizator Turnieju Piłki Nożnej pobiera opłaty od uczestników turnieju i świadczy usługi na ich rzecz. Aby zapewnić konieczne środki do organizowania imprezy świadczy usługi związane z działalnością marketingową i reklamowo-promocyjną. W celu odniesienia się do prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z organizacją Turnieju Piłki Nożnej organizowanym dla pracowników samorządowych zbadać należy, czy Powiat wykazuje czynności opodatkowane związane z organizacją przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...).

Przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE. Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów i tym samym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie (za wynagrodzeniem). Jednocześnie ustawodawca zrównał niektóre dostawy towarów i świadczenia usług wykonywane nieodpłatne z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług, a więc z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Czynności takie wymienione zostały w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy.

Należy w tym miejscu podkreślić, że w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie ustawy nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Jak wskazano wyżej na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, organ władzy publicznej będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie wykonywane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany, wynajmu, dzierżawy.

Skoro jak wyżej wskazano, naczelną zasadą dotycząca VAT, jest wyłączenie organów władzy publicznej oraz innych organów podlegających prawu publicznemu z kategorii podatników VAT w odniesieniu do czynności wykonywanych przez te podmioty w charakterze władz publicznych.

Mając na uwadze dokonaną wyżej analizę przepisów, należy stwierdzić, że czynności związane z organizacją Turnieju Piłki Nożnej, w tym pobierania od uczestników opłaty, tzw. „wpisowego”, nie są wykonywane przez Powiat w ramach władztwa publicznego, w tym zakresie Powiat nie działa zatem w charakterze organu władzy publicznej.

Również świadcząc usługi reklamowo-promocyjne podczas trwania Turnieju na podstawie zawartych umów sponsoringu nie mieszczą się w katalogu zadań publicznych i stanowią odpłatną usługę podlegająca opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w odniesieniu do czynności polegających na pobieraniu opłat tzw. „wpisowe” od uczestników biegu ulicznego oraz świadczenia usług reklamowo-promocyjnych za odpłatnością od sponsorów, Powiat nie spełnia przesłanek do skorzystania z wyłączenia od opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, a zatem dla tych czynności Powiat występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22% , z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m. in. w art. 43 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, od podatku zwalnia się usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym,

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Jak stanowi art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z kolei stosownie do art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają definicji klubu sportowego, związku sportowego oraz związku stowarzyszeń i innych osób prawnych.

O klubie sportowym jest natomiast mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.), zwanej dalej ustawą o sporcie. Zgodnie z ww. przepisem klub sportowy działa jako osoba prawna. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o sporcie, kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń (art. 6 ust. 2 ustawy o sporcie).

Definicję stowarzyszenia zawiera z kolei art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001, Nr 79, poz. 855 ze zm.), zwanej dalej: ustawą o stowarzyszeniach, zgodnie z którym stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych (art. 2 ust. 1 ustawy o stowarzyszeniach). Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy o stowarzyszeniach). Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników (art. 2 ust. 3 ustawy o stowarzyszeniach).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o stowarzyszeniach, stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń. Założycielami i członkami związku mogą być także inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi. Do związków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy (art. 22 ust. 2 ustawy o stowarzyszeniach).

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca w zakresie świadczonych usług opisanych we wniosku, tj. czynności polegającej na pobieraniu opłat tzw. „wpisowe” od uczestników biegu ulicznego, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku.

Wykładnia językowa powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy wskazuje bowiem, iż podatnik, aby móc skorzystać ze zwolnienia w nim przewidzianego winien spełnić przesłanki o charakterze podmiotowym oraz przedmiotowym. Przesłanka o charakterze podmiotowym jest spełniona wówczas, gdy świadczącym usługę jest podmiot spełniający określone warunki, czyli klub sportowy, związek sportowy oraz związek stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Z kolei przesłanka o charakterze przedmiotowym odnosi się do charakterystyki usług świadczonych przez te podmioty – są to usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, a także są konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim.

W sprawie będącej przedmiotem zapytania Wnioskodawca – Powiat posiada status jednostki samorządu terytorialnego – nie jest zatem ani klubem sportowym, ani związkiem sportowym oraz związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Ponadto, należy stwierdzić, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy nie dotyczy usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, a taką prowadzi Powiat na podstawie zawartych umów sponsoringu.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca świadcząc usługę polegającą na organizacji Turnieju Piłki Nożnej, za którą od uczestników pobiera opłaty startowe, tzw. „wpisowe” oraz pozyskuje sponsorów, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z uwagi na fakt niewypełnienia przesłanki o charakterze podmiotowym. W odniesieniu do świadczenia usługi na rzecz sponsorów (usługi reklamowo-promocyjnej) niespełniona jest również przesłanka przedmiotowa.

Reasumując, w odniesieniu do czynności polegającej na pobieraniu opłat startowych (tzw. „wpisowe”) od uczestników biegu ulicznego oraz świadcząc odpłatne usługi reklamowo-promocyjne, Powiat nie spełnia przesłanek do skorzystania z wyłączenia od opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, a zatem dla tych czynności Powiat występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Świadczenie przedmiotowej usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z powyższego wynika, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku wydatki ponoszone przez Powiat na organizację Turnieju Piłki Nożnej (m.in. pamiątkowe koszulki, napoje, puchary, dyplomy, medale, obsługa techniczna i organizacyjna, promocja w mediach) mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, Powiatowi – czynnemu, zarejestrowanemu podatnikowi VAT, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z organizacją przedmiotowej imprezy sportowej, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.