IPPP3/443-1191/14-2/SM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
IPPP3/443-1191/14-2/SMinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podatek naliczony
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Instytut jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotem jest działalność naukowa o zakresie podstaw współczesnej techniki, badania naukowe Instytutu ukierunkowane są na tworzenie, użytkowanie i doskonalenie konstrukcji materiałów, przyrządów i procesów technologicznych, metod pomiarowych i przetwarzania informacji oraz analizy oddziaływania obiektów i procesów technicznych na środowisko.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 • prowadzenie badań podstawowych i badań stosowanych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym w szczególności studiów doktoranckich w zakresie dyscyplin naukowych uprawianych w Instytucie oraz dziedzinach pokrewnych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej wiedzę w zakresie prowadzonych badań naukowych,
 • działania zmierzające do aplikacji wyników badań, ochrona oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych,
 • inne zadania wynikające z rozwoju nauk i techniki.

Instytut wykonuje prace naukowo-badawcze i inne zadania:

 1. niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - są to badania naukowe w zakresie działalności statutowej, wykonywania projektów badawczych na podstawie umów z NCN, NCBiR, UNiOW. Rezultaty tych prac nie podlegają opodatkowaniu VAT, nie mają charakteru działania komercyjnego i nie występuje tu związek nabycia towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi, stanowiące 96% sprzedaży ogółem,
 2. czynności opodatkowane VAT w roku 2013 - udział tej sprzedaży wynosił 3,7%,
 3. czynności zwolnione z VAT - udział w sprzedaży ogółem wynosił 0,3%.

W dniu 11 marca 2014 r. Instytut zawarł umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A.

Przedmiotem badań w projekcie są specjalne betony osłonowe poddane ekspozycji na promieniowanie jonizujące. Docelową grupą odbiorców wyników Projektu będą technolodzy betonu w wytwórniach betonu towarowego i przedsiębiorstwach budowy obiektów energetyki i obiektów specjalnych oraz projektanci i nadzór budowlany, w tym laboratoria kontroli jakości materiałów.

W kontekście działalności gospodarczej producenci i dostawcy betonu zdobędą wiedzę dotyczącą projektowania i wykonania betonów osłonowych dla nowo powstających elektrowni atomowych bądź konstrukcji z innym źródłem promieniowania niż reaktor jądrowy.

Rezultaty prac wykonywanych w projekcie będą służyły:

 • krajowym przedsiębiorstwom wykonawczym przy realizacji elementów elektrowni jądrowych wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • organom kontrolującym jakość prac przy budowie elektrowni jądrowych przez przedsiębiorstwa zagraniczne,
 • krajowym firmom wykonawczym oraz nadzorującym przy realizacji konstrukcji betonowych obiektów przeznaczonych do terapii i diagnostyki medycznej,
 • krajowym organom monitorującym i kontrolującym stan obiektów związanych z reaktorami jądrowymi i z przechowywaniem materiałów rozszczepialnych w ciągu następnych dziesięcioleci.

Zapotrzebowanie na wyniki Projektu jest ściśle związane z krajowymi planami rozwoju energetyki jądrowej oraz rozwojem diagnostyki medycznej przy użyciu materiałów radioaktywnych.

Instytut w efekcie realizacji wyżej opisanego projektu nawiąże współpracę z innymi jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami polegającymi na świadczeniu usług oraz komercjalizacji uzyskanych wyników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Instytutowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację projektu finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Instytutowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów towarów i usług ponoszonych na realizację Projektu z uwagi na to, że wydatki te będą związane bezpośrednio (lub pośrednio) z działalnością opodatkowaną, którą Instytut zamierza podjąć w wyniku realizacji projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnik, o którym mowa w art. 15, czyli Instytut spełnia następujące warunki:

 • jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • nabywa towary i usługi, które są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zdaniem Instytutu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje również wtedy, gdy nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do działalności, którą podatnik zamierza podjąć.

Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie ETS, a także polskich sądów i organów podatkowych (wyrok ETS z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie nr C-408/76, wyrok NSA z dnia 22 lutego 2000 r. sygn. III SA 7776/98).

Z kolei w orzeczeniu z dnia 25 czerwca 2007 r. sygn. FSK 167/06 NSA zwrócił uwagę, iż dokonując wykładni przepisów ustawy VAT należy nadać im taki sens, który pozwoli na zachowanie istotnej cechy tego podatku, jaką jest jego neutralność dla podatnika.

Wobec tego przyjąć należy, że każdy związek zarówno bezpośredni jak i pośredni ze sprzedażą wykonywaną obecnie, uprzednio lub w przyszłości winien być uwzględniony przy ocenie istnienia uprawnienia podatnika do obniżenia podatku należnego o naliczony przy nabyciu towarów i usług.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 86 ust. 1 oraz przywołane orzeczenia i interpretacje, prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi zawsze, gdy nabywane towary i usługi są związane z działalnością gospodarczą bez względu na okres, w którym ta działalność będzie wykonywana.

Realizowany projekt pozostaje w związku z przyszłą działalnością gospodarczą Instytutu.

W związku z tym należy uznać, że podatek VAT naliczony od wydatków ponoszonych przez Instytut w ramach Projektu jest związany z działalnością gospodarczą i co do zasady opodatkowaną podatkiem VAT. Jednocześnie nie zachodzą przesłanki do ograniczenia prawa do odliczania podatku VAT wynikające z art. 88 ustawy.

Instytutowi przysługuje zatem prawo do odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli takich, które generują podatek należny.

Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do działalności opodatkowanej, czyli w przypadku wykonywania czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy tutaj zacytować art. 90 ust. 1 ustawy, z którego wynika, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2 ustawy).

Ponadto, stosownie do postanowień art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ustawy.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonywane są z zamiarem wykorzystania ich w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

Istotna jest więc intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku. Prawo to może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył również mechanizmy, które nakazują podatnikowi korektę podatku naliczonego w przypadku, gdyby dokonane przez niego odliczenie podatku z tytułu zrealizowanych zakupów okazało się w przyszłości z różnych względów nieuzasadnione.

Ustawa o podatku od towarów i usług daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotem jest działalność naukowa o zakresie podstaw współczesnej techniki, badania naukowe Instytutu ukierunkowane są na tworzenie, użytkowanie i doskonalenie konstrukcji materiałów, przyrządów i procesów technologicznych, metod pomiarowych i przetwarzania informacji oraz analizy oddziaływania obiektów i procesów technicznych na środowisko.

Instytut wykonuje prace naukowo-badawcze i inne zadania:

 1. niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - są to badania naukowe w zakresie działalności statutowej, wykonywania projektów badawczych na podstawie umów z NCN, NCBiR, UNiOW. Rezultaty tych prac nie podlegają opodatkowaniu VAT, nie mają charakteru działania komercyjnego i nie występuje tu związek nabycia towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi, stanowiące 96% sprzedaży ogółem,
 2. czynności opodatkowane VAT w roku 2013 - udział tej sprzedaży wynosił 3,7%,
 3. czynności zwolnione z VAT - udział w sprzedaży ogółem wynosił 0,3%.

W dniu 11 marca 2014 r. Instytut zawarł umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A .

Przedmiotem badań w projekcie są specjalne betony osłonowe poddane ekspozycji na promieniowanie jonizujące. Docelową grupą odbiorców wyników Projektu będą technolodzy betonu w wytwórniach betonu towarowego i przedsiębiorstwach budowy obiektów energetyki i obiektów specjalnych oraz projektanci i nadzór budowlany, w tym laboratoria kontroli jakości materiałów.

Jak podkreśla Wnioskodawca, spełnia on następujące warunki:

 • jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • nabywa towary i usługi, które są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto ponoszone w ramach realizacji projektu wydatki będą związane bezpośrednio (lub pośrednio) z działalnością opodatkowaną, którą Instytut zamierza podjąć w wyniku jego realizacji.

Powyższe wskazuje, że efekty opisanego projektu będą w przyszłości generowały przychody podlegające opodatkowaniu.

Jak wskazano powyżej, dla określenia prawa do odliczenia istotny jest zamiar, z jakim dokonywany jest zakup towaru lub usługi w momencie nabycia, a w opisanej sprawie projekt realizowany jest z założeniem wykorzystania jego efektów do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z uwagi zatem na wskazane wyżej przepisy ustawy oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie spełniony będzie podstawowy warunek uprawniający podatnika do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi, tj. związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

Zatem Instytut ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację projektu finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności podlegające opodatkowaniu
IPPP1/443-958/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-21/15-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IBPP4/4512-67/15/LG | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP3/4512-123/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.