IPPP2/4512-999/15-2/MJ | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT związanego z zakupem towarów i usług sfinansowanych z dotacji z funduszy unijnych – Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich: „Trzy modele wsparcia dla cudzoziemców w Polsce” projekt.
IPPP2/4512-999/15-2/MJinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. podatek naliczony
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT związanego z zakupem towarów i usług sfinansowanych z dotacji z funduszy unijnych – Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich: „Trzy modele wsparcia dla cudzoziemców w Polsce” projekt – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT związanego z zakupem towarów i usług sfinansowanych z dotacji z funduszy unijnych – Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich: „Trzy modele wsparcia dla cudzoziemców w Polsce” projekt.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest organizacją pozarządową, non-profit. Status ten uzyskał z chwilą wpisania do KRS dnia 14 czerwca 2006 r. Działalność statutowa Wnioskodawcy jest działalnością nieodpłatną. Wnioskodawca realizuje swoje cele głównie poprzez działania edukacyjne, m.in. poprzez realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywatelskiej Państw Trzecich.

Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego ponieważ jest podatnikiem, u którego wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym (2014) kwoty 150.000 zł, jak też w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 9 czerwca 2015 r. nie przekroczyła w proporcji do okresu prowadzonej działalności w trakcie roku podatkowego kwoty 150.000 zł.

W związku z powyższym Wnioskodawca, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, korzysta ze zwolnienia podmiotowego i nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W tej sytuacji Wnioskodawca realizując projekty dofinansowane z funduszy unijnych nie może wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot podatku naliczonego (od faktur zakupu towarów i usług). Brak możliwości wystąpienia o zwrot podatku VAT skutkuje tym, iż koszty dotacji są rozliczane w wartości brutto.

Projekt którego dotyczy wniosek o wydanie interpretacji odnosi się do dotacji z funduszy unijnych – Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich: „Trzy modele wsparcia dla cudzoziemców w Polsce” projekt. Dokonywane zakupy towarów i usług nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego w związku z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług może ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego z urzędu skarbowego...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z posiadaniem prawa do zastosowania zwolnienia podmiotowego w myśl art. 113 ust. 1, jako podatnik niezarejestrowany dla potrzeb VAT, nie ma możliwości odliczania podatku naliczonego od faktur zakupu towarów i usług.

W związku z brakiem możliwości odliczenia podatku Wnioskodawca ma prawo uznać podatek naliczony za koszt kwalifikowany w rozliczeniu dotacji z funduszy unijnych (zgodnie z umową).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy o VAT, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, wynika, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Należy zauważyć, że podatnikiem jest podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, niekoniecznie zaś wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu, w związku z czym podlegałby obowiązkowi podatkowemu. Jak wynika z powyższego przepisu ze zwolnienia podmiotowego mogą korzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła limitu 150.000 zł w poprzednim roku podatkowym. Istotą takiego zwolnienia jest to, że cała dokonywana przez niego sprzedaż, bez względu na to jaka stawka VAT jest właściwa dla danej czynności, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego sformułowane zostały w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni na podstawie art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku VAT skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją pozarządową, non-profit. Działalność statutowa jest działalnością nieodpłatną. Wnioskodawca realizuje swoje cele głównie poprzez działania edukacyjne, m.in. poprzez realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywatelskiej Państw Trzecich.

Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego ponieważ jest podatnikiem, u którego wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł, jak też w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 9 czerwca 2015 r. nie przekroczyła w proporcji do okresu prowadzonej działalności w trakcie roku podatkowego kwoty 150.000 zł.

Wobec tego Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Projekt którego dotyczy wniosek o wydanie interpretacji odnosi się od dotacji z funduszy unijnych – Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich: „Trzy modele wsparcia dla cudzoziemców w Polsce” projekt. Dokonywane zakupy towarów i usług nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Jak wskazano w niniejszej interpretacji obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych zasadach, jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykorzystywaniem ich do czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi zakupione w ramach wskazanego projektu będą wykorzystywane do czynności zwolnionych na podstawie art. 113 ustawy o VAT. Nie będą więc służyły do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT czynnym, gdyż wybrał zwolnienie podmiotowe z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z tym, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków.

Reasumując, Wnioskodawca nie może odzyskać podatku VAT zapłaconego przy zakupie towarów i usług nabytych w ramach wskazanego projektu.

Jednocześnie należy wskazać, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z tym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.