IPPP2/4512-758/15-2/AOg | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT uiszczonego w ramach realizacji projektu.
IPPP2/4512-758/15-2/AOginterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenie zakupów towarów i usług, dokonanych w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenie zakupów towarów i usług, dokonanych w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

A. (A.) jest osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U z 2014 r. poz 1079, z późn. zm.). A. nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. A. jako partner konsorcjum utworzonego z centrum doradztwa rolniczego w B., zawarł dnia 28 maja 2014 r. umowę o przyznanie pomocy z Fundacją programów pomocy dla rolnictwa C. Umowa została zawarta w ramach działania „X” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Umowa dotyczyła zorganizowania cyklu szkoleń dla co najmniej 3 000 osób na temat przetwórstwa na poziomie gospodarstwa rolnego. Zgodnie z § 6 ust . 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „X” (Dz.U z 2014 r. poz. 137) do kosztów kwalifikowanych zalicza się także podatek VAT na zasadach określonych w art . 71 ust . 3 lit. a rozporządzenia 1698/2005. Zgodnie zaś z art. 71 ust. 3 lit a rozporządzenia , do wkładów z D. kwalifikuje się VAT, gdy nie podlega zwrotowi, jest rzeczywiście i ostatecznie ponoszony przez beneficjentów innych niż osoby niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art . 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej Dyrektywy 77/388/EWG. Dyrektywa 77/388 została uchylona przez Dyrektywę Rady 2006/112 WE, ale na mocy art . 411 ust. 2 Dyrektywy 2006/112 odesłania do Dyrektywy 77/388 należy traktować jak odesłania do Dyrektywy 2006/112.

Tym samym art. 4 ust. 5 akapit pierwszy Dyrektywy 77/388 został zastąpiony przez art. 13 ust. 1 akapit pierwszy Dyrektywy 2006/112 zgodnie z którym krajowe, regionalne, lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami których dokonują, jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

W ramach umowy zawartej z C. A. dokonywała zakupów, w szczególności usług, które nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy A. ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji w ramach działania „X” objętego PROW 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

A. nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nabyte w ramach umowy z C. usługi i towary nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych służyły wyłącznie do wywiązywania się przez partnera konsorcjum (A.) z umowy o przyznanie pomocy, czyli do zorganizowania cyklu szkoleń. A. nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizowanej operacji.

Nadmienić należy, że w analogicznej sprawie stanowisko A. zostało uznane za prawidłowe – interpretacja indywidualna z dnia 18 października 2013 r. nr IPPP2/443-1035/13-4/KOM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art . 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art . 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art . 114, art . 119 ust. 4, art . 120 ust. 17 i 19 oraz art . 124.

Z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT wynika że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: a) nabycia towarów i usług, b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art . 87 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art . 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. takich czynności których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego Wnioskodawca jest osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U z 2014 r. poz 1079, z późn. zm.). Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca jako partner konsorcjum utworzonego z centrum doradztwa rolniczego w B., zawarł dnia 28 maja 2014 r. umowę z Fundacją programów pomocy dla rolnictwa C., o przyznanie pomocy. Umowa została zawarta w ramach działania „X” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Umowa dotyczyła zorganizowania cyklu szkoleń dla co najmniej 3 000 osób na temat przetwórstwa na poziomie gospodarstwa rolnego.

W ramach umowy zawartej z C. A. dokonywała zakupów, w szczególności usług, które nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy będzie miał on prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego uwarunkowane jest spełnieniem określonych przesłanek. Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, jeżeli towary i usługi mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego stosuje się do zarejestrowanych, czynnych podatników VAT.

W omawianej sprawie ww. warunki nie są spełnione. Jak wynika z opisu stanu faktycznego Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a wydatki, które są przedmiotem wniosku nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wobec braku spełnienia przesłanki dotyczącej związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, wynikającego z faktur wystawionych w związku z realizacją projektu „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania uiszczonego podatku VAT tj. zwrotu podatku na zasadach przewidzianych w art . 87 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.