IPPP2/4512-52/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lokalu użytkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor: Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lokalu użytkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lokalu użytkowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką zajmującą się działalnością gospodarczą w dziedzinie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi. Wnioskodawca prowadząc powyższą działalność korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia. Ponadto Wnioskodawca wykonuje inne czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Obrót wynikający z działalności opodatkowanej jest niewielki w stosunku do działalności zwolnionej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku towarów i usług i dokonuje odliczenia podatku naliczonego zgodnie z proporcją sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży zwolnionej.

Wnioskodawca planuje rozszerzyć zakres swojej działalności o inne dziedziny. W tym celu planuje on zakup lokalu użytkowego. Zakup lokalu będzie służył Wnioskodawcy do osiągania dochodu z tytułu wynajmu lokali użytkowych. Lokal służyć będzie wyłącznie wynajmowaniu lokali użytkowych, tj. wyłącznie sprzedaży opodatkowanej.

Wnioskodawca planuje zakupić lokal za cenę wraz z doliczonym podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej w chwili zakupu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć w całości podatek od towarów i usług, który zapłaci w cenie nabywanego lokalu...

Zdaniem Wnioskodawcy będzie mógł on odliczyć w całości podatek od towarów i usług, który zapłaci w cenie nieruchomości.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia zwalnia się od podatku usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych. Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT: "W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124." Oznacza to, że względem działalności opodatkowanej podatnikowi przysługuje prawo od odliczenia podatku naliczonego. Nie przysługuje zaś mu prawo do odliczenia, względem działalności, która jest objęta zwolnieniem przedmiotowym od podatku od towarów i usług. Zgodnie zaś z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Łodzi z dnia 21 kwietnia 2009 r., I SA/Łd 1524/08, Legalis: "Umniejszenie wartości sprzedaży o podatek od towarów i usług jest możliwe jedynie wówczas, gdy sprzedaż, której wartość uprawnia do zastosowania zwolnienia, podlegała opodatkowaniu, tzn. nie była objęta zwolnieniem przedmiotowym, a podatnik dokonujący sprzedaży nie był zwolniony podmiotowo. Tylko w takiej sytuacji sprzedaż podlegała opodatkowaniu i od tej czynności musiał zostać naliczony podatek od towarów i usług, który powiększał wartość sprzedaży". Oznacza to, że podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego względem działalności zwolnionej przedmiotowo. A contrario, jeżeli podatnik podejmie inną działalność, która jest opodatkowana, to będzie on mógł odliczać podatek naliczony z tytułu tej innej działalności.

W związku z tym należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie Wnioskodawcy jako niekorzystającemu ze zwolnienia podmiotowego przysługiwać będzie prawo od odliczenia podatku naliczonego względem nowej działalności, która jest opodatkowana. W niniejszej sprawie towarem, który ma zostać zakupiony jest nieruchomość. Zakup ten ma zostać dokonany w celu osiągania dochodów z wynajmu lokali użytkowych w tej nieruchomości. W związku z tym, że wynajem lokali użytkowych należy do działalności gospodarczej, która jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych to Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia w tym zakresie podatku od towarów i usług. Znaczenia tutaj nie ma okoliczność, że Wnioskodawca zamierza zakupić lokal, zanim przystąpi do działalności opodatkowanej. Jak bowiem stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji podatkowej z 25 lutego 2014 r. ILPP2/443-1147/13-4/JK: "W świetle przedstawionego stanu prawnego stwierdzić należy, że ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom, chcącym dokonać odliczenia podatku VAT od poczynionych nabyć, obowiązek rejestracji jako podatnika VAT czynnego."

Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11,12,16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11). Oznacza to, że Wnioskodawca może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę, będącą podstawą odliczenia lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie zaś z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT: "Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7." Jednakże zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2000 r., C-110/98: " Art. 17 VI Dyrektywy wyklucza ustawodawstwo krajowe, które uzależnia wykonanie prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT zapłaconego przez podatnika zobowiązanego do jego zapłaty, zanim rozpocznie regularne dokonywanie transakcji podlegających opodatkowaniu, od spełnienia określonych wymogów, takich jak złożenie wyraźnego wniosku w tym zakresie przed powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie przedmiotowego podatku, a także od dotrzymania rocznego terminu pomiędzy złożeniem tego wniosku a rzeczywistym rozpoczęciem dokonywania transakcji opodatkowanych, oraz które penalizuje naruszenie powyższych wymogów poprzez odmowę prawa do odliczenia lub opóźnienie uprawnienia do skorzystania z tego prawa do czasu rzeczywistego rozpoczęcia regularnego dokonywania transakcji podlegających opodatkowaniu." Jak zaś wskazano w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gdańsku z dnia 23 października 2008 r., I SA/Gd 286/08, Legalis: "Dokonując wykładni przepisu art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w "świetle brzmienia i celów" VI Dyrektywy Rady 77/388 z dnia 17.05.1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej (Dz.Urz, UE L 145, s. 1) należy przyjąć, iż brak rejestracji strony jako podatnika podatku VAT czynnego przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (czynności opodatkowanej) nie stoi co do zasady na przeszkodzie w skorzystaniu przez niego z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktury dokumentującej te czynności."

Oznacza to, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całego podatku naliczonego wynikającego z zakupu przedmiotowego lokalu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o VAT” w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

W myśl art. 86 ust. 11 ustawy o VAT jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na mocy zaś art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści powołanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej ustawodawca przewidział w określonych sytuacjach możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku bądź zwolnienia od tego podatku.

I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Z przepisu tego wynika, że ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). W związku z tym zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Przy czym przepis nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę, jak i od podmiotu nabywającego tę usługę.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi. Prowadząc tą działalność korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca wykonuje inne czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Obrót wynikający z działalności opodatkowanej jest niewielki w stosunku do działalności zwolnionej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku towarów i usług i dokonuje odliczenia podatku naliczonego zgodnie z proporcją sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży zwolnionej. Wnioskodawca planuje rozszerzyć zakres swojej działalności o inne dziedziny. W tym celu planuje zakup lokalu użytkowego. Zakup lokalu będzie służył Wnioskodawcy do osiągania wartości sprzedaży z tytułu jego najmu, tj. będzie służyć wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Wnioskodawca planuje zakupić lokal za cenę wraz z doliczonym podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej w chwili zakupu.

Jak wskazano wyżej podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy przeanalizować w aspekcie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych towarów i usług jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonania odliczenia, czyli sprzedażą generującą po stronie podatnika podatek należny. Analiza sprawy wskazuje, że związek taki będzie występować, ponieważ zakup lokalu użytkowego będzie służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych polegających na wynajmie tego lokalu użytkowego. Z wyżej wymienionych przepisów ustawy o VAT wynika, że jedynie najem lokali mieszkalnych korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT. Ponadto Zainteresowany wskazał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Z uwagi na opis zdarzenia przyszłego oraz treść obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lokalu użytkowego na zasadach ogólnych wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ nieruchomość będzie mu służyć do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Odliczenia Zainteresowany będzie mógł dokonać za okres rozliczeniowy, w którym u dostawcy lokalu powstanie obowiązek podatkowy i nie wcześniej niż z chwilą otrzymania przez niego faktury z tego tytułu. Natomiast jeżeli Zainteresowany nie odliczy podatku w tym okresie rozliczeniowym ma prawo skorzystać z odliczenia w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zatem stanowisko w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.