IPPP2/4512-376/15-2/AOg | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT uiszczonego w ramach realizacji projektu.
IPPP2/4512-376/15-2/AOginterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  5. stowarzyszenia
  6. zwrot podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Organu w dniu 30 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT, wynikającego z faktury wystawionej w związku z realizacją operacji , współfinansowanej ze środków unijnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT, wynikającego z faktury wystawionej w związku z realizacją operacji , współfinansowanej ze środków unijnych.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie w oparciu o ogłoszony nabór wniosków podjęło w maju 2013 r. starania o dofinansowanie ze środków unijnych operacji . Wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007-2013, złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa w dniu 31 marca 2015 r. Umowę przyznania pomocy podpisano z Samorządem Województwa w dniu 9 maja 2014 r. Planowany termin zakończenia realizacji operacji określono na dzień 31 marca 2015 r. W dniu tym upływa termin złożenia wniosku o płatność ostateczną. W zapisach umowy oraz integralnej jej części, jaką stanowi zestawienie rzeczowo finansowe operacji przyjęto, że koszt kwalifikowany operacji, od której to wartości ustalono kwotę pomocy, stanowi całkowity koszt operacji, łącznie z podatkiem VAT. Stowarzyszenie złożyło w przedmiotowej sprawie załącznik nr 17a do wniosku o przyznanie pomocy - „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowanych”, oświadczając, że nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując powyższą operację nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT z powodu: art. 86 ust. 1 i art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr. 177, poz. 1054, z późn. zm.).

W wyniku realizacji operacji wykonano w miesiącu marcu 2015 r. zgodnie z zawartą umową urządzenia na plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Celem operacji jest promocja zdrowego stylu życia dla osób w różnym przedziale wiekowym służąca rozwojowi turystyki i rekreacji a także integracji społeczności lokalnych. Za korzystanie z terenu stowarzyszenie nie pobiera żadnych opłat, nie zarobkuje. Zarówno członkowie Stowarzyszenia, jak i wieś czerpią satysfakcję z jej działalności. Zakupione sprzęty są własnością Stowarzyszenia. Wnioskodawca nie dokonuje żadnych podlegających opodatkowaniu czynności. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju wsi, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnym środowisku, integrowanie mieszkańców.

Stowarzyszenie złożyło w dniu 31 marca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa wniosek o płatność dotyczący przedmiotowej operacji, ubiegając się o zaliczenie w całości uiszczonego, podczas zakupu sprzętu, podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, co oznaczałoby, że również od tej kwoty przysługiwałoby naliczenie pomocy. Całkowity koszt operacji według faktury wystawionej przez wykonawcę wyniósł 61239,81 zł, w tym podatek VAT 11451,35 zł.

Stowarzyszenie ubiegając się o refundację należnej w oparciu o zapisy umowy kwoty, w wysokości 80% poniesionych kosztów całkowitych operacji zobligowane jest do przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność załącznika, jakim jest interpretacja indywidualna dotycząca podatku VAT. Potrzeba uzyskania tego dokumentu jest przedmiotem niniejszego wniosku. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że efekty operacji wykorzystywane są do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach realizowanej ww. operacji faktura dokumentująca poniesione wydatki w ramach jej realizacji wystawiona była na Stowarzyszenie W..

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, że Stowarzyszenie nie posiada możliwości odzyskania uiszczonego podatku VAT, jak również prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, wynikającego z faktury wystawionej w związku z realizacją operacji , współfinansowanej ze środków unijnych, w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów objętego PROW na lata 2007-2013, w sytuacji, gdy Stowarzyszenie ubiegać się będzie o refundację poniesionych kosztów operacji ...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT, a w związku z tym realizując powyższą operację nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT. Art . 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Wnioskodawca nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie dokonuje żadnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności, prowadzi nieodpłatnie niepodlegającą opodatkowaniu działalność społeczną na rzecz ogółu mieszkańców i na rzecz rozwoju wsi, wobec czego nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, w konsekwencji czego, nie spełnia warunków umożliwiających mu skorzystanie z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nie może również odzyskać uiszczonego podatku VAT.

Art. 86 ust. 1 w nawiązaniu do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Nabyte przez Stowarzyszenie towary zgodnie z założonym celem operacji , współfinansowanej ze środków Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów objętego PROW na lata 2007-2013 nigdy nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Służyć będą nieodpłatnie członkom Stowarzyszenia „W.” w czasie występów, będą własnością Stowarzyszenia.

Art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Operacja nie jest związana na żadnym z etapów realizacji, ani też po zakończeniu zadania z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zakupione towary będą służyły promocji zdrowego stylu życia dla osób w różnym przedziale wiekowym służąca rozwojowi turystyki i rekreacji a także integracji społeczności lokalnych. Stowarzyszenie nie mając możliwości odzyskania uiszczonego przy zakupie towarów podatku VAT zalicza go podczas rozliczenia operacji i wystąpienia z wnioskiem o płatność ostateczną do kosztów kwalifikowanych, od których to naliczona zostanie pomoc unijna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z  2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art . 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT wynika że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: a) nabycia towarów i usług, b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art . 87 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w  art . 86 ust . 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. takich czynności których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego Stowarzyszenie w oparciu o ogłoszony nabór wniosków podjęło w maju 2013 r. starania o dofinansowanie ze środków unijnych operacji . Wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007-2013, złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa w dniu 31 marca 2015 r. Umowę przyznania pomocy nr XX podpisano z Samorządem Województwa w dniu 9 maja 2014 r. Wnioskodawca w treści wniosku wskazał że nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, a efekty operacji wykorzystywane są do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii braku możliwości odzyskania uiszczonego podatku VAT, jak również prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, wynikającego z faktury wystawionej w związku z realizacją operacji ,współfinansowanej ze środków unijnych, w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów objętego PROW na lata 2007-2013, w sytuacji, gdy Stowarzyszenie ubiegać się będzie o refundację poniesionych kosztów operacji .

Prawo do odliczenia podatku naliczonego uwarunkowane jest spełnieniem określonych przesłanek. Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, jeżeli towary i usługi mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego stosuje się do zarejestrowanych, czynnych podatników VAT.

W omawianej sprawie ww. warunki nie są spełnione. Jak wynika z opisu stanu faktycznego Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wydatki, które są przedmiotem wniosku nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wobec braku spełnienia przesłanki dotyczącej związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, wynikającego z faktury wystawionej w związku z realizacją operacji. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania uiszczonego podatku VAT tj. zwrotu podatku na zasadach przewidzianych w art . 87 ustawy o VAT. Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Ponadto tut. Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne zainteresowanemu przy dokonaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art . 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania ( art . 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art . 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.