IPPP2/443-948/13-2/BH | Interpretacja indywidualna

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentujacej świadczenie usług doradczych.
IPPP2/443-948/13-2/BHinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. usługi doradcze
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4.09.2013 r. (data wpływu 9.09.2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9.09.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Celem działania Wnioskodawcy (zwanego w dalszej części niniejszego wniosku - Spółką) jest realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Do wskazanego w Krajowym Rejestrze Sądowym przedmiotu działalności Spółki należy m.in. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych), odzysk surowców z materiałów segregowanych, działalność związana z rekultywacją, działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

Spółka zawarła w dniu 3 listopada 2012 r. z A.G. (zwany w Umowie Usługodawcą) - osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Umowę o świadczenie Usług.

W § 2 ust. 1 Umowy, Usługodawca zobowiązał się do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy osobiście w siedzibie Spółki w Warszawie, oddziałach Spółki, w spółkach grupy N. wskazanych przez Spółkę oraz w zależności od potrzeb Spółki w innych miejscach na terytorium Polski oraz poza granicami Polski. Zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, Usługodawcy z uwagi na osobisty charakter wymaganych usług, przysługuje prawo do odmowy wykonywania usług w sytuacji, gdy z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniami lekarskimi nie może świadczyć usług na rzecz Spółki, chyba że Strony postanowią inaczej. W § 2 ust. 4 Umowy, Usługodawca zobowiązał się wykonywać obowiązki wynikające z Umowy, zgodnie ze standardami przyjętymi przy wykonywaniu tego rodzaju umów, jednakże, poza przypadkami określonymi w umowie, w sposób niezależny od Spółki (brak podporządkowania). Zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, Usługodawca jako przedsiębiorca profesjonalnie świadczący usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, oświadcza, że będzie wykonywał usługi samodzielnie i jednocześnie sam będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług. Zgodnie z § 2 ust. 6 Umowy, Usługodawca w ramach świadczonych, na podstawie niniejszej Umowy usług, może być powołany do składu Zarządu Spółki w charakterze Członka Zarządu.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy, zakres obowiązków Usługodawcy obejmuje:

(1) konsulting w zakresie gospodarki odpadami,

(2) konsulting w zakresie prowadzenia zakładu unieszkodliwiania odpadów,

(3) koordynacje działań związanych z uzyskaniem przez Spółkę stosownych zezwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania zakładów spółki N. Sp. z o.o.

(4) udział w spotkaniach z samorządami, instytucjami państwowymi, dostawcami technologii, projektantami i wykonawcami inwestycji,

(5) prowadzenie negocjacji z kontrahentami,

(6) udział w spotkaniach z mieszkańcami terenów, na których realizowane będą inwestycje,

(7) poszukiwanie możliwych źródeł finansowania inwestycji,

(8) poszukiwanie nowych innowacyjnych technologii możliwych do zastosowania przez Spółkę.

W § 5 Umowy określono wysokość i sposób zapłaty wynagrodzenia za świadczenie usług. Zgodnie z § 5 ust. 5 Umowy, wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej do Spółki faktury VAT oraz zestawienia miesięcznego godzin poświęconych na wykonywanie usługi. Zgodnie z § 7 ust. 1 Umowy, Usługodawcy przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży ustalonych ze Spółką.

W § 4 ust. 3 Umowy, Usługodawca zobowiązał się, że w przypadku powołania do składu Zarządu, w zakresie sprawowania Zarządu Spółki będzie działał zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Spółek Handlowych.

Zgodnie z § 7 ust. 2 Umowy, Usługodawcy po powołaniu go do składu Zarządu Spółki, przysługuje prawo do używania samochodu osobowego w celu prawidłowego wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki.

W § 8 Umowy uregulowano obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych oraz kwestię zwrotu dokumentów Spółki.

W § 9 Umowy uregulowano kwestię zakazu konkurencji.

Ww. Umowa obowiązuje nadal. Po zawarciu Umowy, A.G. powołany został do zarządu Wnioskodawcy. Obecnie A.G. jest jedynym członkiem zarządu. Poza wskazanymi wyżej § 4 ust. 3 i § 7 ust. 2 Umowa nie reguluje żadnych kwestii związanych ze sprawowaniem przez A.G. funkcji członka Zarządu. Prawa i obowiązki A.G. jako członka Zarządu wynikają bezpośrednio z przepisów prawa - w szczególności z odpowiednich przepisów kodeksu spółek handlowych, kodeksu pracy, ustawy o rachunkowości. A.G. wystawia faktury za usługi doradcze, natomiast z tytułu sprawowania funkcji członka Zarządu - nie. Spółka nie zatrudnia pracowników, jednak w przyszłości, w związku z realizacją projektu, Spółka zamierza zatrudnić pracowników.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka przy spełnieniu pozostałych warunków, może pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez A.G. - członka Zarządu, który jednocześnie na podstawie Umowy o świadczenie usług, świadczy na rzecz Spółki usługi doradcze niebędące czynnościami z zakresu zarządzania Spółką wynikającymi z piastowania funkcji członka Zarządu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

A.G. – członek Zarządu Spółki, będący jednocześnie osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług i jako taki może wystawiać faktury VAT za świadczone przez siebie usługi doradcze na rzecz Spółki, inne niż czynności zarządcze, a tym samym, Spółka przy spełnieniu pozostałych warunków do pomniejszenia podatku należnego - może pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez A.G., który jednocześnie na podstawie Umowy o świadczenie usług, świadczy na rzecz Spółki usługi doradcze niebędące czynnościami z zakresu zarządzania Spółką wynikającymi z piastowania funkcji członka Zarządu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast, przez świadczenie usług - na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub tolerowania czynności tub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Artykuł 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie natomiast do postanowień art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, czynnościami, których nie uznaje się za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, są czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Podatnikami są więc jedynie podmioty (przedsiębiorcy) działające bez stosunku podporządkowania, na własny rachunek i ryzyko.

W katalogu przychodów wymienionych w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca wskazał, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Z przedstawionych wyżej przepisów prawa wynika, że świadczenie usług przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy z tytułu świadczenia ww. usług osoby fizyczne świadczące te usługi są związane ze zlecającym ich wykonanie więzami prawnymi co do warunków wykonywania usług, wynagrodzenia, odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności wobec osób trzecich.

Odnośnie dwóch pierwszych warunków stwierdzić należy, że każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy usługobiorcą, a usługodawcą jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia. Jednakże nie w każdym stosunku cywilnoprawnym określony jest zakres odpowiedzialności zlecającego za wykonanie zlecanych czynności. Sformułowanie art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do odpowiedzialności należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności określa, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich. Zatem, podmioty realizujące powyższe czynności – kwalifikujące się jako działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy- pozbawione jednak niezależności (samodzielności) przy ich wykonywaniu, nie są podatnikami podatku od towarów i usług, a ich usługi pozostają poza systemem VAT jako niepodlegające temu podatkowi.

W niniejszej sprawie nie będzie miał zastosowania przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Umowa z 3 listopada 2012 r. określa warunki wykonywania usług (§ 4 ust. 3 Umowy) oraz określa kwestię wynagradzania (§ 5 Umowy). Jednakże postanowienia tej Umowy nie określają zasad odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności wobec osób trzecich. Oznacza to, że A.G. prowadzi działalność doradczą na rzecz Spółki sam ponosząc ryzyko i odpowiedzialność za swoje działania (§ 2 ust. 5 Umowy). A.G. wykonuje zlecone czynności samodzielnie (§ 2 ust. 3 i 4 Umowy) nie korzystając z „infrastruktury” Spółki. Określone w Umowie obowiązki, co do zachowania poufności (§ 8 Umowy) oraz zakazu konkurencji (§ 9 Umowy) nie są ograniczeniem samodzielności wykonywania zadań doradczych, ale określają szczegółowe warunki wykonywania tych zadań. Określone w Umowie zasady korzystania z samochodu służbowego (§ 7 ust. 2 Umowy) dotyczą wykonywania czynności członka zarządu Spółki, a nie czynności doradczych będących przedmiotem Umowy. Ściśle rozgraniczono świadczone przez A.G. czynności doradcze (§ 3 ust. 2 i § 4 ust. 3 Umowy) i zarządcze związane z pełnieniem funkcji członka zarządu Spółki.

Powyższe oznacza, że A.G., który jednocześnie na podstawie Umowy o świadczenie usług, świadczy na rzecz Spółki usługi doradcze niebędące czynnościami z zakresu zarządzania Spółką wynikającymi z piastowania funkcji członka zarządu, wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w przepisie art. 15 ust. 2 podatku od towarów i usług i posiada status podatnika (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług), a tym samym może wystawiać faktury VAT z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług, a Spółka, przy spełnieniu pozostałych warunków do pomniejszenia podatku należnego, może pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez A.G.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi zaś art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 ustawy o VAT za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

 1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.);
 2. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Art. 87 ustawy o VAT stanowi, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby uznać, że Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez A.G. z tytułu świadczenia usług doradczych, należy dokonać analizy czy w przedmiotowej sprawie nie zachodzi przesłanka wynikająca z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT wskazująca, że transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu. Zatem istotne jest ustalenie, że usługa świadczona na rzecz Wnioskodawcy przez A.G. jest wykonywana przez usługodawcę w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Wskazać należy, że za samodzielną działalność nie będzie mogła zostać uznana działalność, która jest stosunkiem pracy lub stosunkiem do niego zbliżonym ponieważ wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, a nadto nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Z wniosku wynika, że A.G. zobowiązał się do wykonywania obowiązków wynikających z umowy osobiście w siedzibie Spółki, w oddziałach Spółki, w spółkach grupy N. wskazanych przez Spółkę oraz w zależności od potrzeb Spółki w innych miejscach na terytorium Polski oraz poza granicami Polski. Usługodawcy z uwagi na osobisty charakter wymaganych usług, przysługuje prawo do odmowy wykonywania usług w sytuacji, gdy z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniami lekarskimi nie może świadczyć usług na rzecz Spółki, chyba że Strony postanowią inaczej. Usługodawca zobowiązał się wykonywać obowiązki wynikające z Umowy, zgodnie ze standardami przyjętymi przy wykonywaniu tego rodzaju umów, jednakże, poza przypadkami określonymi w umowie, w sposób niezależny od Spółki (brak podporządkowania). Usługodawca jako przedsiębiorca profesjonalnie świadczący usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, oświadcza, że będzie wykonywał usługi samodzielnie i jednocześnie sam będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług. Usługodawca w ramach świadczonych, na podstawie zawartej Umowy usług, może być powołany do składu Zarządu Spółki w charakterze Członka Zarządu.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy, zakres obowiązków Usługodawcy obejmuje:

(1) konsulting w zakresie gospodarki odpadami,

(2) konsulting w zakresie prowadzenia zakładu unieszkodliwiania odpadów,

(3) koordynacje działań związanych z uzyskaniem przez Spółkę stosownych zezwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania zakładów spółki N. z o.o.

(4) udział w spotkaniach z samorządami, instytucjami państwowymi, dostawcami technologii, projektantami i wykonawcami inwestycji,

(5) prowadzenie negocjacji z kontrahentami,

(6) udział w spotkaniach z mieszkańcami terenów, na których realizowane będą inwestycje,

(7) poszukiwanie możliwych źródeł finansowania inwestycji,

(8) poszukiwanie nowych innowacyjnych technologii możliwych do zastosowania przez Spółkę.

W Umowie określono wysokość i sposób zapłaty wynagrodzenia za świadczenie usług. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej do Spółki faktury VAT oraz zestawienia miesięcznego godzin poświęconych na wykonywanie usługi. Usługodawcy przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży ustalonych ze Spółką.

Ponadto Usługodawca zobowiązał się, że w przypadku powołania do składu Zarządu, w zakresie sprawowania Zarządu Spółki będzie działał zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Spółek Handlowych. Usługodawcy po powołaniu go do składu Zarządu Spółki, przysługuje prawo do używania samochodu osobowego w celu prawidłowego wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki. W § 8 Umowy uregulowano obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych oraz kwestię zwrotu dokumentów Spółki. W § 9 Umowy uregulowano kwestię zakazu konkurencji. Ww. Umowa obowiązuje nadal. Po zawarciu Umowy, A.G. powołany został do zarządu Wnioskodawcy. Obecnie A.G. jest jedynym członkiem zarządu. Poza wskazanymi wyżej § 4 ust. 3 i § 7 ust. 2 Umowa nie reguluje żadnych kwestii związanych ze sprawowaniem przez A.G. funkcji członka Zarządu. Prawa i obowiązki A.G. jako członka Zarządu wynikają bezpośrednio z przepisów prawa - w szczególności z odpowiednich przepisów kodeksu spółek handlowych, kodeksu pracy, ustawy o rachunkowości. A.G. wystawia faktury za usługi doradcze, natomiast z tytułu sprawowania funkcji członka Zarządu - nie. Spółka nie zatrudnia pracowników, jednak w przyszłości, w związku z realizacją projektu, Spółka zamierza zatrudnić pracowników.

Oceniając treść zawartej Umowy, w zakresie usług doradczych nabywanych przez Wnioskodawcę, biorąc pod uwagę przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że pomiędzy Wnioskodawcą a Usługodawcą nie istnieje stosunek prawny taki jak pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Usługodawca bowiem zobowiązał się wykonywać usługi samodzielnie w sposób niezależny od Spółki, ponosząc osobiście ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług. Ponadto, z umowy wynika, że wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury oraz zestawienia miesięcznego godzin poświęconych na wykonanie usługi. Powyższe wskazuje, że A.G. ma znaczny zakres swobody w działaniu. Umowa nie zakreśla ściśle ram czasowych świadczenia usług. Oprócz tego, umowa zakłada, że miejsca świadczenia usług będą różne i nie są z góry określone. A.G. zobowiązał się do wykonywania obowiązków wynikających z umowy osobiście w siedzibie Spółki, w oddziałach Spółki, w spółkach grupy N. wskazanych przez Spółkę oraz w zależności od potrzeb Spółki w innych miejscach na terytorium Polski oraz poza granicami Polski.

Z wniosku wynika, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych), odzysk surowców z materiałów segregowanych, działalność związana z rekultywacją, działalność usługowa związana z gospodarką odpadami. Zakupione usługi doradcze związane są z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. A zatem stwierdzić należy, że, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury wystawionej przez A.G. z tytułu świadczenia usług doradczych.

W sprawie nie będzie miał zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Jak z wniosku wynika, świadczone przez A.G. usługi doradcze wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że Spółka może pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez A.G. za świadczone usługi doradcze, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy tj. prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury z tytułu świadczenia przez A.G. na rzecz Spółki usług doradczych. Nie dotyczy natomiast problemu uznania bądź nie za działalność gospodarczą czynności wykonywanych przez A.G. jako członka zarządu w okolicznościach wskazanych we wniosku. Z zapytaniem w tej kwestii, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, może wystąpić osoba zainteresowana, w tym przypadku A.G.

Ponadto, nadmienić należy, że w zakresie podatku dochodowego zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP3/443-38/14/AT | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IPPP2/443-1199/13-4/BH | Interpretacja indywidualna

usługi doradcze
IPPB1/415-1193/13-6/AM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.