IPPP2/443-900/14-4/MM | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu
IPPP2/443-900/14-4/MMinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 15 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.) uzupełnionym w dniu 16 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 8 października 2014 r. nr IPPP2/443-900/14-2/MM o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wskazany wniosek zawierał braki formalne oraz braki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. W związku z tym tut. Organ podatkowy pismem z 8 października 2014 r. znak IPPP2/443-900/14-2/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki (skutecznie doręczone w dniu 13 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem mającym siedzibę w S. działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z art. 17 przywołanej ustawy, Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisu do KRS.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca w ramach swojej działalności statutowej ubiega się o środki publiczne (w ramach projektu finansowanego z UE) na otwarcie pracowni komputerowej, z której korzystać będą mogli jego członkowie oraz przede wszystkim inni mieszkańcy S..

Wnioskodawca w związku z realizacją projektu ponosić będzie określone wydatki (np. remont i przebudowa pomieszczeń, zakup sprzętu biurowego - w tym laptopów i komputerów jego dostawy, montaż itp.).

Z punktu widzenia rozliczeń realizowanego projektu istotną jest ocena, czy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia (odzyskania) podatku VAT, tj. czy może on być uznany jako wydatek kwalifikowalny do objęcia finansowaniem. Na podstawie założeń projektu za „odzyskanie” podatku VAT należy rozumieć możliwość odliczenie go od podatku VAT należnego, według warunków ściśle określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami).

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że poniesione wydatki związane z nabyciem towarów i usług nie będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, który nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, ponosząc wydatki o których mowa powyżej (np. remont i przebudowa pomieszczeń, zakup sprzętu biurowego - w tym laptopów, jego dostawy, montażu itp.) będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT...

W ocenie Wnioskodawcy prawo do odliczenia (odzyskania) podatku od towarów i usług nie będzie mu przysługiwało. Dlatego też podatek ten będzie mógł być uznany jako kwalifikowalny w rozumieniu instrukcji projektowej.

Wnioskodawca konkluzję swoją oparł na treści art. 86 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1, który to stanowi, iż podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w zakresie w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

W kontekście wskazanej regulacji istotnym było ustalenie czy Wnioskodawca posiada status podatnika VAT, a następnie zweryfikowanie istnienia związku dokonywanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat tej działalności. Jeśli zatem Wnioskodawca nie może być uznany za podatnika, nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT i koszt ten może zostać uznany za kwalifikowalny.

Zdaniem Wnioskodawcy wobec tego, że nie prowadzi on działalności gospodarczej, nie może być on zakwalifikowany jako podatnik w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, co przesądza o braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

Niemniej w ocenie Wnioskodawcy, nawet w sytuacji gdyby został on uznany za podatnika podatku VAT, w przedstawionym stanie faktycznym i tak nie mógłby on skorzystać z prawa do odliczenia tego podatku. Wskazać bowiem należy, iż zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług odliczenie podatku VAT naliczonego od podatku VAT należnego jest możliwe wówczas, gdy nabywane przez podatnika towary lub usługi będą służyły czynnościom opodatkowanym. Jeśli nabywane towary lub usługi związane są z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT lub z czynnościami nie podlegającymi opodatkowaniu, wówczas prawo do odliczenia podatku nie przysługuje. Przy czym związek nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi winien mieć charakter bezpośredni.

W zaistniałej sytuacji zastosowanie znalazłoby zwolnienia podatkowe, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca nie realizuje sprzedaży o wartości przekraczającej 150.000 zł. Zatem drugi z warunków do odliczenia podatku VAT nie zostałby spełniony.

Podsumowując Wnioskodawca pragnie dodać, że zdaje sobie sprawę, iż w kompetencji Organu nie leży ocena kwalifikowalności podatku VAT pod kątem rozliczenia projektu. Jednakże biorąc pod uwagę wytyczne przedstawione w instrukcji projektowej, oczywistym wydaje się, iż udzielenie negatywnej odpowiedzi na pytanie o możliwości odliczenia niego podatku VAT skutkować będzie potwierdzeniem, iż podatek ten jest z tego punktu widzenia kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jak wynika z powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycja ta musi być związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten powinien mieć charakter bezsporny.

Z treści przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej. Zainteresowany w ramach swojej działalności statutowej ubiega się o środki publiczne (w ramach projektu finansowanego z UE) na otwarcie pracowni komputerowej, z której korzystać będą mogli jego członkowie oraz przede wszystkim inni mieszkańcy S.. Wnioskodawca w związku z realizacją projektu ponosić będzie określone wydatki (np. remont i przebudowa pomieszczeń, zakup sprzętu biurowego - w tym laptopów i komputerów jego dostawy, montaż itp.). Poniesione wydatki związane z nabyciem towarów i usług nie będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu finansowanego z UE.

Jak wskazano wyżej podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych towarów i usług jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonania odliczenia, czyli sprzedażą generującą po stronie podatnika podatek należny. Analiza sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje, ponieważ określone wydatki związane z realizacją projektu (np. remont i przebudowa pomieszczeń, zakup sprzętu biurowego - w tym laptopów i komputerów jego dostawy, montaż itp.) nie będą służyć w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym wykonywanym przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, która jest opodatkowana podatkiem VAT.

Na podstawie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz obowiązującego w tym zakresie stanu prawnego należy stwierdzić, że Zainteresowanemu, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu finansowanego z UE.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy zauważyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1275/14/AP | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IPPP2/443-817/14-4/KOM | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP1/443-786/14-2/MPe | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.