IPPP2/443-821/14-4/MT | Interpretacja indywidualna

Termin zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaną fakturą korygującą
IPPP2/443-821/14-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. faktura korygująca
 2. podatek naliczony
 3. termin
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 7 października 2014 r. (data wpływu 10 października 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 29 września 2014 r. o nr IPPP2/443-821/14-2/MT o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaną fakturą korygującą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaną fakturą korygującą. Wskazany wniosek zawierał braki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. W związku z tym tut. Organ podatkowy pismem z 29 września 2014 r. znak IPPP2/443-821/14-2/MT wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki (skutecznie doręczone w dniu 3 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży towarów na terenie całej Polski. Z uwagi na dużą skalę prowadzonej działalności Wnioskodawca w każdym miesiącu dokonuje dużej liczby transakcji zarówno działając jako dostawca i jako nabywca towarów. Wnioskodawca nabywając od Kontrahentów towary (po ich otrzymaniu) w momencie uzyskania od nich faktur dokumentujących sprzedaż towarów, dokonuje pełnego odliczenia podatku z pierwotnej faktury w ustawowym terminie wynikającym z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - dalej „Ustawa o podatku VAT”).

Wnioskodawca bardzo często uprawniony jest do otrzymania od swoich kontrahentów rabatów potransakcyjnych. Zgodnie z umowami handlowymi zawartymi między Wnioskodawcą a Kontrahentami, po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do uzyskania rabatu. Wnioskodawca wystawia notę księgową, która stanowi dla Kontrahenta wezwanie do wystawienia faktury korygującej na kwotę przysługującego Wnioskodawcy rabatu.

Na podstawie otrzymanej noty kontrahent zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT.

Następnie, po otrzymaniu od kontrahenta faktury korygującej, Wnioskodawca zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o podatku VAT, w przypadku gdy dokonał wcześniej odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury VAT wystawionej przez Kontrahenta, dokonuje obniżenia kwoty podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury korygującej wystawionej przez Kontrahenta w związku z przysługującym Wnioskodawcy rabatem po transakcyjnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o podatku VAT zobowiązany jest do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego wskazanego na fakturze korygującej wystawionej przez Kontrahenta z tytułu rabatu potransakcyjnego w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzymał przedmiotową fakturę korygującą dokumentującą udzielony Wnioskodawcy rabat...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do zapisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku VAT, zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy spełnione są określone warunki tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Bez wątpienia, zakupione przez Wnioskodawcę towary będące zaopatrzeniem placówek handlowych prowadzonych przez Wnioskodawcę są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez Wnioskodawcę, w związku z czym przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych dostaw.

Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub imporowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 ust. 11 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Natomiast stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Wnioskodawca dokonuje obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury wystawionej przez Kontrahenta w powyższych ustawowych terminach.

Zgdonie z art. 86 ust. 19a ustawy o podatku VAT, w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Zatem po otrzymaniu od Kontrahenta faktury korygującej z tytułu przysługującego Wnioskodawcy rabatu potransakcyjnego, zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o podatku VAT, w przypadku gdy Wnioskodawca dokonał wcześniej odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury wystawionej przez Kontrahenta, Wnioskodawca dokonuje obniżenia kwoty podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury korygującej wystawionej przez Kontrahenta w związku z przysługującym Wnioskodawcy rabatem potransakcyjnym.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Kontrahenta, a następnie otrzymania od Kontrahenta faktury korygującej w związku z przysługującym Wnioskodawcy rabatem potransakcyjnym, Wnioskodawca jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego o kwotę podatku VAT wynikającą z faktury korygującej wystawionej przez Kontrahenta w rozliczeniu za okres, którym Wnioskodawca otrzymuje przedmiotową fakturę korygującą.

Jednocześnie Wnioskodawca chciałby zaznaczyć, iż posiada interpretację z dnia 24 kwietnia 2012 r. o sygn. IPPP3/443-112/12-2/MK potwierdzającą powyżej wskazaną tezę. Niemniej w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r., Wnioskodawca dla bezpieczeństwa podatkowego prosi o potwierdzenie słuszności stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy podatek naliczony z tytułu nabycia towarów i usług wynika z faktur otrzymanych przez podatnika, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 11 jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W myśl art. 86 ust. 19a ustawy o VAT w przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 6 ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Stosowanie do art. 29a ust. 7 ustawy o VAT podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Na podstawie art. 29a ust. 10 ustawy o VAT podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna nabywcy już uwzględnia – dane dotyczące rabatu znajda swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzajacej dokonanie sprzedaży.

Natomiast, jeżeli udzielenie rabatu ma miejsce po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wówczas czynność ta wymaga wystawienia faktury korygującej rabatu bezpośredniemu nabywcy towarów lub usług.

Zasady wystawiania faktur od dnia 1 stycznia 2014 r. regulują przepisy art. 106a – 106q ustawy o VAT.

I tak, jak stanowi art. 106a ustawy o VAT, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

 1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
  1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
  2. państwa trzeciego.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1;
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, stanowi, że w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonywanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży towarów na terenie całej Polski. Z uwagi na dużą skalę prowadzonej działalności Wnioskodawca w każdym miesiącu dokonuje dużej liczby transakcji zarówno działając jako dostawca i jako nabywca towarów. Wnioskodawca nabywając od Kontrahentów towary (po ich otrzymaniu) w momencie uzyskania od nich faktur dokumentujących sprzedaż towarów, dokonuje pełnego odliczenia podatku z pierwotnej faktury w ustawowym terminie. Wnioskodawca bardzo często uprawniony jest do otrzymania od swoich kontrahentów rabatów potransakcyjnych. Zgodnie z umowami handlowymi zawartymi między Wnioskodawcą a Kontrahentami, po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do uzyskania rabatu. Wnioskodawca wystawia notę księgową, która stanowi dla Kontrahenta wezwanie do wystawienia faktury korygującej na kwotę przysługującego Wnioskodawcy rabatu. Na podstawie otrzymanej noty kontrahent zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT. Następnie, po otrzymaniu od kontrahenta faktury korygującej, Wnioskodawca w przypadku gdy dokonał wcześniej odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury VAT wystawionej przez Kontrahenta, dokonuje obniżenia kwoty podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury korygującej wystawionej przez Kontrahenta w związku z przysługującym Wnioskodawcy rabatem potransakcyjnym.

Należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione podstawowe przesłanki zawarte w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, uprawniające do odliczenia podatku VAT, ponieważ Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT wykorzystuje zakupione towary do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem, bowiem stanowią one zaopatrzenie placówek handlowych. Ponadto Wnioskodawca jest uprawniony do otrzymywania od swoich kontrahentów rabatów potransakcyjnych z tytułu sprzedaży towarów po spełnieniu warunków uprawniających do uzyskania do tego rabatu. Po otrzymaniu od kontrahenta faktury korygującej Wnioskodawca dokonuje obniżenia kwoty podatku naliczonego z tytułu rabatu potransakcyjnego, po wcześniejszym odliczeniu kwoty podatku naliczonego z faktury pierwotnej wystawionej przez kontrahenta. Z przytoczonego wyżej przepisu art. 86 ust. 19a ustawy o VAT wynika, że w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzyma fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzyma. Powyższe unormowanie przewiduje również, że w przypadku, gdy podatnik nie odliczył podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a ma do tego prawo, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Zatem należy stwierdzić, że Wnioskodawca - jako czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT, który zakupił towary do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT - dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych od kontrahentów, to w sytuacji otrzymania faktur korygujących do przedmiotowych faktur będzie zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym te korekty faktur otrzyma, zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistaniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.