IPPP2/443-817/14-4/KOM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Instytut ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 5 września 2014 r. znak IPPP2/443-817/14-2/KOM (skutecznie doręczone dnia 12 września 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Instytut jest państwową jednostką organizacyjną zarejestrowaną w rejestrze instytutów prowadzoną przez Polską Akademię Nauk. Prowadzi działalność statutową polegającą na prowadzeniu prac badawczo-naukowych w zakresie dydaktyki i badań naukowych na własne potrzeby, zatem zgodnie z zapisami art. 15 ust. 2 ustawy o VAT Instytut nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej.

Instytut prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych na zasadach określonych w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT.

W dniu 20 lutego 2014 r. Instytut podpisał umowę o utworzeniu konsorcjum z Uniwersytetem i Panią ...... prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą V. Celem konsorcjum jest realizacja projektu pod nazwą „Opracowanie technologii ..........”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Konkursu Programu Badań Stosowanych.

W dniu 24 czerwca 2014 r. lider konsorcjum podpisał umowę o realizację i finansowanie projektu.

Głównym celem programu jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami bezpośrednio zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w prowadzonej działalności gospodarczej.

Założeniem projektu jest opracowanie technologii produkcji pieczywa funkcjonalnego w oparciu o tradycyjny żur piekarski wzbogacony wyselekcjonowanymi bakteriami fermentacji mlekowej. Ponadto przewiduje się opracowanie zestawu innowacyjnych szczepionek – starterów opartych o bakterie mlekowe wyselekcjonowane pod kątem optymalnego efektu technologicznego i właściwości funkcjonalnych pieczywa razowego.

W Programie Badań Stosowanych, co do zasady, za koszty niekwalifikowalne uznaje się podatek VAT, który w świetle prawa może być odzyskany.

Rezultaty uzyskane w ramach projektu charakteryzują się innowacyjnością oraz znaczącym potencjałem komercjalizacyjnym.

Istnieją trzy sposoby komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych:

  • sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych;
  • udzielenie licencji na wyniki prac;
  • wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do spółki.

W trakcie trwania projektu przeprowadzona zostanie analiza rynku firm produkujących dodatki do pieczywa oraz innych zakładów piekarskich zainteresowanych odpowiednio produkcją kultur starterowych i wdrożeniem technologii produkcji żurów i pieczywa funkcjonalnego. Jednocześnie podjęte będą działania mające na celu ochronę patentową kultur starterowych i ich zastosowania oraz ochronę prawną technologii produkcji żurów i/lub pieczywa funkcjonalnego. W wyniku projektu uruchomiona będzie produkcja opracowanego pieczywa w oparciu o bakterie mlekowe bezpośrednio w Piekarni V.

Poza beneficjentami bezpośrednimi, którymi są członkowie konsorcjum, z rezultatów skorzystają podmioty gospodarcze, które dzięki wynikom badań prowadzonym w PBS będą mogły zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez wprowadzenie nowych produktów. Wyniki badań realizowanych w projekcie mogą posłużyć również do opracowania komercyjnych polskich preparatów kultur starterowych o unikatowych właściwościach technologicznych. Tym zakresem proponowanych w projekcie badań powinny być zainteresowane firmy produkujące takie kultury lub tez wyodrębniona firma spin-off.

Podsumowując, Wnioskodawca widzi wyraźne perspektywy gospodarcze projektu oraz wcielenie jego wyników do firm produkujących kultury starterowe i działających w branży piekarniczej.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wydatki poniesione przez niego w związku z realizacją projektu będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Instytutowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT od wydatków ponoszonych na realizację projektu w ramach Programu Badań Stosowanych przyznanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację projektu, ponieważ wydatki te związane są bezpośrednio z komercjalizacją wyników projektu. Działalność ta co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 17119 oraz art. 124 ustawy o VAT.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatki należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

  • czynności te dokonuje podatnik podatku od towarów i usług;
  • nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych

Należy podkreślić, że ustawodawca nie stwierdził, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje tylko wówczas, gdy nabywane towary i usługi są bezpośrednio związane z działalnością obecnie prowadzoną. Oznacza to, że dopuszczalne jest prawo odliczenia podatku VAT naliczonego także w przypadku, gdy nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do działalności, którą podatnik ma zamiar podjąć.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 86 ust. 1 ustawy VAT należy stwierdzić, że prawo do odliczania podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikowi zawsze, gdy nabywane towary i usługi są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą. Nie ma znaczenia okres, w którym ta działalność będzie wykonywana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca, czynny podatnik podatku od towarów i usług, podpisał umowę o utworzeniu konsorcjum, której celem jest realizacja projektu pod nazwą „Opracowanie technologii ..........”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Konkursu Programu Badań Stosowanych.

Głównym celem programu jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami bezpośrednio zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w prowadzonej działalności gospodarczej. Projekt ma na celu opracowanie technologii produkcji pieczywa funkcjonalnego w oparciu o tradycyjny żur piekarski wzbogacony wyselekcjonowanymi bakteriami fermentacji mlekowej. Ponadto przewiduje się opracowanie zestawu innowacyjnych szczepionek – starterów opartych o bakterie mlekowe wyselekcjonowane pod kątem optymalnego efektu technologicznego i właściwości funkcjonalnych pieczywa razowego. W wyniku projektu uruchomiona będzie produkcja opracowanego pieczywa w oparciu o bakterie mlekowe bezpośrednio w Piekarni V. Poza beneficjentami bezpośrednimi, którymi są członkowie konsorcjum, z rezultatów skorzystają podmioty gospodarcze, które dzięki wynikom badań prowadzonym w PBS będą mogły zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez wprowadzenie nowych produktów. Wyniki badań realizowanych w projekcie mogą posłużyć również do opracowania komercyjnych polskich preparatów kultur starterowych o unikatowych właściwościach technologicznych. Tym zakresem proponowanych w projekcie badań powinny być zainteresowane firmy produkujące takie kultury lub tez wyodrębniona firma spin-off. Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu są/będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, czy będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków na realizację projektu.

Z uwagi na opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego są spełnione, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca – poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z tym Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji opisanego we wniosku projektu. Tym samym Wnioskodawcy przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.