IPPP2/443-505/14-2/KBr | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu otrzymanych faktur VAT
IPPP2/443-505/14-2/KBrinterpretacja indywidualna
 1. faktura VAT
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podatek naliczony
 4. prawo do odliczenia
 5. termin
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu otrzymanych faktur VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu otrzymanych faktur VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 19 lipca 2013 r. i z tym dniem rozpoczęła swoją działalność w zakresie świadczenia usług firm centralnych (head offices) i holdingów oraz działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, jak również działalność powiązaną z działalnością usługową w zakresie informacji.

Wnioskodawca jest także czynnym podatnikiem podatku VAT.

Podatnik złożył wniosek o przyznanie dotacji w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”, które jest finansowane w 75% przez UE i w 25% wkładem własnym ze środków obrotowych Spółki. W przypadku kosztów związanych z zakupem usług doradczych w postaci Planu Rozwoju Eksportu, dofinansowanie wynosi 80%, a wkład własny 20% wartości kosztów.

W ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” może zostać udzielone wsparcie na promocję produktów lub usług na rynkach zagranicznych, w tym m.in. poprzez uczestnictwo w targach branżowych, wyszukiwanie potencjalnych partnerów handlowych, uzyskanie dokumentów wymaganych do wejścia na konkretne rynki czy przygotowanie materiałów reklamowych.

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” pozwala na:

 • zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży towarów i usług,
 • zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami,
 • zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

Spółka poprzez realizację projektu, planuje liczne udziały w targach, misjach zagranicznych, spotkaniach biznesowych z przedstawicielami firm zagranicznych oraz tematycznych sympozjach.

Należy zaznaczyć, że efektem realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu” nie jest powstanie żadnego konkretnego towaru, usługi, środka trwałego czy też wartości niematerialnej i prawnej. Celem realizacji projektu jest marketing i promocja działań Spółki oraz zdobywanie doświadczenia i kontaktów na rynkach zagranicznych, która zgodnie z założeniami projektowymi ma przynieść istotny wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Wnioskodawcę w latach następnych.

Napisanie wniosku, budżetu i Planu Rozwoju oraz przeprowadzenie procesu pozyskiwania środków zlecono firmie zewnętrznej, która za odpłatnością przeprowadziła kompleksowo cały proces, który zakończył się podpisaniem umowy o dofinansowanie. Koszty obsługi wniosku takie jak kontakt z instytucją pośredniczącą, konsultacje w zakresie prawidłowości gromadzenia dokumentacji projektowej, nie kwalifikują się do refundacji w składanych wnioskach o płatność i są pokrywane ze środków własnych Spółki. W konsekwencji zaliczono wydatki na obsługę firmy doradczej w koszty uzyskania przychodu oraz odliczono podatek VAT naliczony w fakturach otrzymywanych od firmy doradczej, która jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wydatki stanowiące 25% wkład własny (lub 20% w przypadku zakupu PRE) zaliczono do kosztów uzyskania przychodów Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przy założeniu, że Wnioskodawca świadczy jedynie usługi opodatkowane podatkiem VAT, wszelkie koszty poniesione na rzecz firm doradczych oraz realizację projektu (zarówno wydatki sfinansowane dotacją, jak i wkładem własnym) i potwierdzone otrzymaną fakturą VAT stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego Spółki o podatek naliczony na zasadach ogólnych określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie usług doradczych oraz fakturach dokumentujących wydatki pokryte z realizowanego projektu. Podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym w projekcie Spółki i pokryty jest on ze środków własnych. Podział dofinansowania 75% do 25% (80% do 20% w przypadku zakupu PRE) dotyczy jedynie kwoty netto wydatku, VAT zaś jest wydatkiem pokrywanym wyłącznie ze środków obrotowych spółki. Ponieważ założeniem realizowanego Działania 6.1 jest wzrost sprzedaży, a jak zaznaczono na wstępie, Spółka realizuje jedynie sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT to przysługiwało jej będzie prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zarówno dokumentujących usługi doradcze oraz realizację projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawodawca nie ogranicza prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku finansowania zakupów środkami z dotacji. Nawet gdy wydatek nie stanowi kosztów uzyskania przychodów przepisy zezwalają na odliczenie podatku VAT, gdyż usługi będące przedmiotem dotacji służą działalności opodatkowanej.

Jak zauważył w swej interpretacji z dnia 4 stycznia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP2/443-1709/10-4/TW, „prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że zostanie spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy, warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ usługi zakupione w ramach realizacji ww. programów są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, tj. jak wskazał Zainteresowany służą działalności opodatkowanej”.

Reasumując, zdaniem Podatnika, faktury VAT dokumentujące realizację projektu oraz nabycie usług doradczych dają prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na zasadach ogólnych określonych w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy o VAT.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązanie podatkowe). Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT, która rozpoczęła swoją działalność w zakresie świadczenia usług firm centralnych i holdingów oraz działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, jak również działalność powiązaną z działalnością usługową w zakresie informacji. Podatnik złożył wniosek o przyznanie dotacji w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”, które jest finansowane w 75% przez UE i w 25% wkładem własnym ze środków obrotowych Spółki.

Udział w Działaniu 6.1 pozwala na:

 • zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży towarów i usług,
 • zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami,
 • zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

Spółka poprzez realizację projektu planuje liczne udziały w targach, misjach zagranicznych, spotkaniach biznesowych z przedstawicielami firm zagranicznych oraz tematycznych sympozjach.

Celem realizacji projektu jest marketing i promocja działań Spółki oraz zdobywanie doświadczenia i kontaktów na rynkach zagranicznych, która zgodnie z założeniami projektowymi ma przynieść istotny wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Wnioskodawcę w latach następnych.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że wszelkie koszty Wnioskodawcy poniesione na rzecz firm doradczych oraz realizację projektu – zarówno wydatki sfinansowane dotacją, jak i wkładem własnym – i potwierdzone fakturą VAT stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego Wnioskodawcy o podatek naliczony. Zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, realizuje on wyłącznie sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT, a wyniki realizacji projektu będą wykorzystane do działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Ponadto Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem w omawianej sprawie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT od ww. wymienionych zakupów sfinansowanych dotacją i wkładem własnym, gdyż istnieje bezpośredni związek poniesionych kosztów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zatem, Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków na rzecz firm doradczych oraz realizację projektu sfinansowanych dotacją oraz wkładem własnym, ponieważ poniesione wydatki mają związek z wykonywanymi przez Stronę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tak zaistniałym stanie faktycznym należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie nadmienić należy, że niniejsza interpretacja dotyczy przedstawionego stanu faktycznego jedynie w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z ww. działalnością. W pozostałym zakresie dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych (pyt. 1 i 3), tj. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków, wydane zostało odrębne roztrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja dotyczy wniosku w części dotyczącej podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych został wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.