IPPP2/443-1188/13-2/BH | Interpretacja indywidualna

Nabywane przez Spółkę Materiały (ulotki, woblery, ekspozytory, kieszonki, krawaty, podajniki, kuwety, druciaki, ramki, kosze, stelaże, imadła, standy, katalogi, broszury, postery, showcardy, stojaki, tacki do ekspozycji, wyklejki na witryny sklepowe, instalacje, gabloty, lodówki ekspozycyjne, tabliczki, zabudowy alejek handlowych, regały oraz inne podobne materiały) są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych, a co za tym idzie Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich zakupu.
IPPP2/443-1188/13-2/BHinterpretacja indywidualna
 1. materiały reklamowe
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podatek naliczony
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2013 r. (data wpływu 4 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności udostępnienia kontrahentom Spółki materiałów POSM oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabyciu tych materiałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa braku obowiązku opodatkowania czynności udostępnienia kontrahentom Spółki materiałów POSM oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabyciu tych materiałów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. <Dalej: Spółka> jest przedsiębiorstwem z siedzibą na terytorium Polski prowadzącym przede wszystkim działalność w zakresie dystrybucji i marketingu szeregu produktów/marek grupy U. z branży FMCG. Dystrybuowane przez Spółkę produkty są nabywane przez kontrahentów zajmujących się detaliczną lub hurtową ich sprzedażą. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług <dalej: VAT>.

W związku z prowadzeniem działalności opodatkowanej na rynku krajowym, Spółka podejmowała, podejmuje i zamierza podejmować szereg działań promocyjnych, reklamowych i marketingowych służących zwiększeniu wolumenu sprzedaży dystrybuowanych przez siebie produktów. Jednym z typowych działań jest współdziałanie z obecnym i /ub potencjalnymi kontrahentami Spółki, czasem za pośrednictwem agencji marketingowej, w zakresie odpowiedniej promocji sprzedawanych towarów.

Dążąc w głównej mierze do zapoznania klientów zakupujących produkty sprzedawane przez Spółkę z szeroką gamą produktów przez nią dystrybuowanych oraz zwrócenia ich uwagi na towary dostępne w ofercie sprzedażowej, a przez to również do zachęcenia do nabywania produktów od Spółki, Spółka udostępnia kontrahentom oraz innym podmiotom dokonującym sprzedaży produktów Spółki, różnego rodzaju materiały wspierające sprzedaż <dalej: Materiały lub POSM>. Powyższe działania Spółki przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży produktów dystrybuowanych przez Spółkę.

POSM to różnego rodzaju elementy wyposażenia punktów sprzedaży prowadzonych przez kontrahentów, w tym o charakterze ekspozycyjnym, mające na celu informowanie konsumentów o asortymencie Spółki oraz komunikowanie treści związanych z jej ofertą sprzedażową (w szczególności: ulotki, woblery, ekspozytory, kieszonki, krawaty, podajniki, kuwety, druciaki, ramki, kosze, stelaże, imadła, standy, katalogi, broszury, postery, showcardy, stojaki, tacki do ekspozycji, wyklejki na witryny sklepowe, instalacje, gabloty, lodówki ekspozycyjne, tabliczki, zabudowy alejek handlowych, regały oraz inne podobne materiały). Ponieważ POSM obejmują również tzw. miękkie Materiały np. ulotki, broszury, newslettery - mogą być one przekazane klientom zgodnie z wolą Spółki (wówczas Spółka traci do nich prawo własności).

Przekazywane POSM mogą być udostępniane do korzystania albo wydawane na własność. W ramach promocji Spółki, konkretnej akcji marketingowej przez nią organizowanej lub zwiększenia sprzedaży jej produktów (generalnie przedsięwzięcia o charakterze mającym na celu promocję produktów sprzedawanych przez Spółkę).

Wartość POSM jest zróżnicowana - może być zarówno niższa od 10 PLN netto, jak i wyższa.

Co istotne, Spółka wydaje miękkie POSM z założeniem, że nie mają one charakteru konsumpcyjnego - u otrzymującego je klienta (z tego względu, że nie powodują żadnego przysporzenia majątkowego i nie zaspokajają jego potrzeb zakupowych, a jedynie przekazują informacje o danym produkcie, Spółce lub akcji marketingowej przez nią prowadzonej).

Udostępnienie (wstawienie zainstalowanie) danego Materiału dokonywane jest nieodpłatnie, bez pobierania jakiegokolwiek osobnego wynagrodzenia od kontrahenta w tym zakresie. W zależności od uzgodnień pomiędzy stronami może zaistnieć taka sytuacja, że to kontrahent otrzymujący nieodpłatnie POSM może żądać osobnego wynagrodzenia ale za umożliwienie umieszczenia na terenie powierzchni handlowej sprzedawcy różnego rodzaju przedmiotów/ urządzeń służących do promocji produktów Spółki.

Współpraca w zakresie marketingu/ reklamy/ promocji z wykorzystaniem POSM opierać się może na umowach (również ustnych), politykach, regulaminach lub procedurach wypracowanych przez Spółkę (również za pośrednictwem wsparcia agencji marketingowej).

Udostępnianie Materiałów dokonywane jest w oparciu o preferowany i przyjęty przez Spółkę model polityki marketingowej. Zgodnie z wewnętrznymi procedurami, najczęściej poszczególne akcje marketingowe nadzorowane są, przy wsparciu systemu informatycznego gromadzącego informacje o przebiegu poszczególnych akcji i obsługiwanego przez pracowników Spółki działających na różnych szczeblach (np. przedstawiciele handlowi, przełożony przedstawicieli handlowych w danym rejonie, pracownicy działu magazynowego wydającego POSM, księgowość).

Często, udostępnienie nie jest objęte żadną umową pisemną - działania w zakresie POSM wykonywane są wtedy na podstawie ustnych ustaleń. Jednakże, każdorazowo charakter udostępnienia Materiałów jest dla kontrahentów jasny. Ponadto, w przypadku POSM wielokrotnego użytku kontrahentom może być udostępniany do wglądu regulamin użyczania takich Materiałów.

Niezależnie jednak od formy ustaleń z kontrahentami, faktyczne zasady udostępniania POSM, w myśl strategii marketingowej Spółki, co do zasady są analogiczne i w praktyce w większości przypadków generalnie opierają się na poniższych założeniach:

 1. kontrahent zobowiązuje się do rzetelnej współpracy w zakresie związanym z ekspozycją i reklamowaniem Spółki, jej produktów lub akcji przez nią prowadzonej w celu utrzymania pożądanego przez Spółkę wizerunku marki;
 2. korzystając z akceptacji kontrahenta (dorozumianej lub wyraźnej), Spółka uzyskuje możliwość dostarczania kontrahentom POSM;
 3. POSM wielokrotnego użytku pozostają przez cały czas własnością Spółki - Spółka nie przenosi własności POSM ani prawa do rozporządzania jak właściciel POSM na kontrahenta; jedynie miękkie POSM są przekazywane (w celu wydania/ udostępnienia ich konsumentom);
 4. Spółka może określać warunki użytkowania udostępnianych przez siebie POSM - np. że kontrahenci nie są uprawnieni do używania POSM w innych celach niż uzgodnione ze Spółką i zobowiązują się przestrzegać wszystkich niezbędnych zaleceń Spółki oraz postępować zgodnie ze wskazaniami Spółki;
 5. POSM mogą podlegać wymianie;
 6. w razie zakończenia współpracy, kontrahent powinien w uzgodnionym terminie usunąć POSM z punktu sprzedaży i zwrócić je właścicielowi, tj. Spółce, bądź zniszczyć na wyraźne żądanie Spółki;
 7. Spółka ma prawo do żądania zwrotu POSM, szczególnie w przypadku niedotrzymania warunków ekspozycji z użyciem POSM przez kontrahenta;
 8. fakt konieczności nieodpłatnego korzystania przez sprzedawcę z POSM (jak i możliwości utraty/ zniszczenia/ zużycia POSM wskutek naturalnych, niezawinionych przez kontrahenta działań) jest uwzględniony przez Spółkę w cenie sprzedawanych produktów;
 9. traktując uzgodnienia w zakresie POSM jako element szerszej współpracy (w związku z umowami sprzedaży towarów), Spółka co do zasady nie pobiera żadnego wynagrodzenia w związku z przekazaniami POSM (POSM przekazywane są więc nieodpłatnie);
 10. korzyści ze współpracy w zakresie Materiałów są obopólne, gdyż ustalone działania de facto mają wpłynąć na wzrost przychodów zarówno Spółki, jak i kontrahenta.

Materiały nabywane są przez Spółkę na terenie Polski albo z zagranicy. Przy nabyciu POSM, Spółka odlicza VAT naliczony (z tytułu nabycia krajowego badź wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów). POSM o wartości przekraczającej 3500 PLN netto oraz przewidywanym okresie używania - dłuższym niż rok są wprowadzane do ewidencji środków trwałych zgodnie z przepisami ustawy o CIT. Spółka dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych, które są przez nią zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Z kolei, POSM o wartości przekraczającej 3500 PLN netto i przewidywanym okresie używania krótszym niż rok, kalkulowane są do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku, z pominięciem przepisów dotyczących amortyzacji środków trwałych.

Określenie przewidywanego okresu użytkowania dokonywane jest w oparciu o doświadczenie biznesowe Spółki. Ewentualna likwidacja POSM o wartości powyżej 3500 PLN netto (również przez kontrahenta, któremu POSM był udostępniany) uwidaczniana będzie w dokumentacji Spółki np. w stosownym protokole likwidacji.

Spółka, w związku ze zmianami Ustawy o VAT, które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r. (przede wszystkim w związku z wykreśleniem z Ustawy o VAT z art. 7 ust. 3 fragmentu „drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych”, powzięła wątpliwości co do konieczności rozliczania VAT należnego od przekazań POSM (udostępnień ich kontrahentom jak i wydania konsumentom - w przypadku miękkich Materiałów).

Spółka pragnie potwierdzić, m.in. w związku ze zmianami w VAT, swoje rozumienie regulacji w zakresie obowiązku wykazywania podatku należnego w związku z udostępnianiem Materiałów kontrahentom, z których część jest przekazywana przez kontrahenta konsumentom. Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny jak również wiedzę, iż analogiczne działania Spółki podejmowane będą również w przyszłości, Spółka wnosi o potwierdzenie poprawności postępowania w powyższym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, udostępnienie kontrahentom POSM, które cały czas pozostają własnością Spółki, nie rodzi od 1 kwietnia 2013 r. obowiązku podatkowego w VAT, w szczególności nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 Ustawy o VAT...
 2. Czy czynność polegająca na nieodpłatnym przekazaniu przez Spółkę miękkich Materiałów na rzecz obecnych lub potencjalnych kontrahentów i konsumentów nie stanowi w stanie prawnym od 1 kwietnia 2013 r. czynności opodatkowanej VAT, a przez to Spółka nie ma obowiązku rozpoznawania obowiązku podatkowego z tytułu omawianych przekazań...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym zachowuje ona prawo do odliczania VAT z tytułu nabycia POSM zarówno tych, które są tylko udostępniane kontrahentom, jak również tych, które są nieodpłatnie przekazywane kontrahentom i konsumentom...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zdaniem Spółki, działania w zakresie POSM (udostępnianie a nie przekazywanie na własność) mieszczą się w definicji nieodpłatnego świadczenia usług na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki, co nie podlega VAT a więc nie rodzą po stronie Spółki obowiązku podatkowego w VAT, w szczególności nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 Ustawy o VAT.

Konkluzja ta aktualna była na gruncie przepisów sprzed 1 kwietnia 2013 r., jest również aktualna po tej dacie. Jakkolwiek bowiem do 1 kwietnia 2013 r. Ustawa o VAT zawierała wyłączenie z czynności opodatkowanych VAT przekazań drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych (art. 7 ust. 3 Ustawy o VAT), regulacja ta nie obejmowała stanu faktycznego prezentowanego przez Spółkę tak więc zaistniała zmiana nie ma w przypadku Spółki znaczenia.

Postanowienia umowne w zakresie przekazania POSM należą do tzw. „umów nienazwanych”, nie regulowanych wprost W Kodeksie Cywilnym. W związku z podejmowanymi działaniami (udostępnieniem POSM), dochodzi do przekazania ww. materiałów, charakteryzującego się tym, że Spółka zobowiązuje się do ich udostępnienia korzystającemu (kontrahentowi) a kontrahent zobowiązuje się do ich wykorzystywania w określony sposób, w celu promowania w ustalony sposób produktów danej marki.

Jednocześnie w opinii Spółki, ze względu na funkcjonowanie systemu VAT, sposób opodatkowania czynności, w tym udostępniania POSM, powinien być uzależniony od okoliczności faktycznych, a nie od faktu istnienia bądź nieistnienia pisemnych ustaleń z kontrahentami.

Spółka wskazuje również, że okoliczność, w której POSM mogą nie zostać Spółce zwrócone przez kontrahentów może pojawić się jedynie w wyjątkowych okolicznościach, jeżeli zwrot będzie niemożliwy ze względu na niezawinione przez kontrahenta zniszczenie towaru, jego zużycie lub utratę. Okoliczności te nie tylko nie stanowią normalnych zdarzeń przewidzianych ustaleniami pomiędzy stronami i umowami, ale co ważne nawet potencjalnie nie powodują przejścia prawa własności na kontrahenta - a co najwyżej wygaśnięcie praw Spółki jako właściciela Materiałów. Okoliczność, że w wyniku takiego zużycia czy też zniszczenia nie dojdzie do zwrotu towarów, nie może więc być podstawą do zakwestionowania faktu, że przekazanie Materiałów miało miejsce tylko do używania ich w celu promocyjnym z zastrzeżeniem zwrotu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W zakresie objętym przedmiotem niniejszego wniosku kluczowe znaczenie ma ustalenie, czy w związku z udostępnianiem kontrahentom Materiałów lokowanych w punktach sprzedaży dochodzi do odpłatnej dostawy towarów bądź odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT.

Pojęcie dostawy towarów zostało wyraźnie zdefiniowane w art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT. Definicja kładzie nacisk na kwestię prawa do dysponowania towarem jak właściciel przez podmiot, który miałby być nabywcą towarów („przez odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”). Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT, dostawa towarów nie musi mieć charakteru odpłatnego, by podlegała VAT („przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności <...> wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych”).

Zdaniem Spółki, przepis art. 7 ust. 2 Ustawy o VAT bezspornie należy interpretować w powiązaniu z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT. Oznacza to, że jako dostawę towarów można traktować tylko takie nieodpłatne przekazanie towarów, które wiąże się z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarami tak właściciel. Sytuacja taka jednak nie ma miejsca w przypadku Spółki.

Również w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej <dalej: TSUE> podkreśla się, iż z dostawą towarów mamy do czynienia wówczas, gdy przenoszone jest ekonomiczne władztwo nad rzeczą (towarem). Element ten jest nieodłączną cechą dostawy towarów. Bez niego, nie można uznać, iż dostawa towarów miała miejsce.

Przykładowo, w orzeczeniu w sprawie C-320/88 Shipping and Forwarting Enteiprise Safe B.V., TSUE wskazał, iż definicja dostawy towarów „w sposób oczywisty <...> podkreśla raczej prawo do dysponowania własnością, niż formalne przeniesienie prawa własności z prawnego punktu widzenia. Taka interpretacja spójna jest także z celem jednolitego stosowania zasad dotyczących podatku VAT we wszystkich państwach członkowskich Wspólnoty”.

W sytuacji Spółki, kontrahenci nie mogą dysponować towarami tak, jakby byli ich właścicielami przez cały czas, to Spółka decyduje, co faktycznie dzieje się z przekazanymi POSM.

W szczególności, w każdej chwili ma prawo odebrać je kontrahentom.

W efekcie, ponieważ w zakresie definicji dostawy towarów w Ustawie o VAT nie nastąpiły dotąd żadne zmiany, co oznacza, że ogólne zamierzenie ustawodawcy w obszarze uznawania bądź nie danej transakcji za dostawę towarów nie uległo modyfikacji, przekazania POSM nie stanowią i nie stanowiły dostawy towarów podlegającej VAT.

Z kolei, zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o VAT, jako odpłatne świadczenie usług traktuje się również „użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych <...> jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów” oraz „nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste <...> oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika”.

W ocenie Spółki, udostępnianie POSM stanowi nieodpłatne świadczenie usług, które jednak nie jest opodatkowane VAT. Z przytoczonej regulacji wynika bowiem wprost, że nieodpłatne świadczenie usług związanych z prowadzoną działalnością w żadnym przypadku nie podlega opodatkowaniu VAT.

Co wymaga podkreślenia, umieszczanie Materiałów w punktach sprzedaży kontrahentów leży zdecydowanie w interesie Spółki. Celem umieszczania POSM jest bowiem wsparcie/ zwiększenie sprzedaży Spółki. Nie może budzić wątpliwości, iż umieszczanie Materiałów stanowi czynność związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez Spółkę, a przez to nie podlega VAT.

Podsumowując, ze względu na fakt iż udostępnienie POSM nie wypełnia dyspozycji pozwalających uznać czynność za wskazaną w art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT, nie podlega ono VAT w ogóle.

Co niezmiernie istotne, powyższe tezy potwierdzają powszechnie stanowiska polskich organów podatkowych, przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 czerwca 2013 r., nr ITPP1/443-306/13/MN;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 maja 2013 r., nr IPPP1/443-399/13-2/EK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 maja 2013 r., nr IPPP1/443-220/13 -2/MPe;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 stycznia 2012 r., nr IBPPl/443-1593/l1/LSz;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 listopada 2011 r., nr ILPPI/443-1128/11-5/KG;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 listopada 2011 r., nr IPPP3/443-133/12/JF;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 lutego 2011 r., nr IPPP1/4432/11-2/JL.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości zaprezentowanego stanowiska.

Ad. 2.

W ocenie Spółki, przekazywanie tzw. miękkich POSM (do zapoznania konsumentów z informacjami o Spółce, jej produktach itp.) nie stanowi w stanie prawnym od 1 kwietnia 2013r. czynności opodatkowanej VAT, a przez to Spółka nie ma obowiązku rozpoznawania obowiązku podatkowego z tytułu omawianych przekazań.

Spółka podkreśla, iż wprawdzie przy przekazaniu miękkich POSM dochodzi do przekazania prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w myśl art. 7 ust. 1, nie oznacza to automatycznie konieczności opodatkowania dostawy. Znany jest bowiem pogląd, iż nie każdy towar podlega opodatkowaniu VAT, pomimo spełnienia z formalnego punktu widzenia definicji dostawy.

Stanowisko Spółki bazuje na bezspornym fakcie, iż przekazane miękkie Materiały (przykładowo materiały informacyjne, foldery, ulotki) nie są towarami w znaczeniu konsumpcyjnym. Żaden konsument nie widzi potrzeby nabywania POSM tego typu odpłatnie „sam z siebie”. Towary te nie wypełniają bowiem żadnych jego potrzeb i co więcej nie powodują żadnego przysporzenia majątkowego po jego stronie. Zazwyczaj, klienci kontrahentów którzy biorą miękkie Materiały do przejrzenia/ zapoznania się z nimi są anonimowi, ale ich grono jest liczne.

Dla Spółki z kolei, miękkie Materiały są natomiast specyficznym produktem, zawierającym informacje mające zachęcić ewentualnego klienta do zakupu właściwego produktu. Zdaniem Spółki ulotki, materiały reklamowe i foldery nie mają charakteru konsumpcyjnego, skoro u otrzymującego je odbiorcy nie powodują żadnego przysporzenia majątkowego, a jedynie przekazują informacje o danym produkcie.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 września 2013 r., nr IBPP1/443-476/13/KJ, gdzie wskazano: „Przyczyną pozostawienia poza zakresem podatku VAT tego udostępniania jest brak ich konsumpcyjnego charakteru”.

W takiej zatem sytuacji ulotki reklamowe nie mogą być uznane za towar w rozumieniu Ustawy o VAT. VAT, zgodnie z założeniami unijnego systemu, jest podatkiem od konsumpcji, zaś w stanie faktycznym sprawy ulotki reklamowe nie mają wartości konsumpcyjnej - mają jedynie wartość dla Spółki, która stara się w ten sposób promować swoje produkty i markę. Nałożenie VAT w takiej sytuacji - tj. wobec braku faktycznego konsumenta POSM stanowiłoby naruszenie zasad unijnego VAT.

Spółka pragnie wskazać, iż metodologia rozliczenia VAT na przekazaniach miękkich POSM nie zmieniła się mimo zmian w Ustawie o VAT. W uzasadnieniu do ustawy zmieniającej Ustawę o VAT ustawodawca jasno wskazał, iż „zmiana art. 7 ust. 3 ustawy o VAT ma charakter doprecyzowujący. <...> ścisłe odwzorowanie przepisu art. 16 zdanie drugie dyrektywy 2006/112/WE powoduje, że w przepisie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT nie będzie już mowy o przekazywaniu drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Pozostawienie wymienienia tych towarów nawet jako przykładowych powodowałoby, że przepis byłby niespójny i mógłby rodzić wątpliwości interpretacyjne w sytuacji np. konieczności odpowiedzi czy drukowany materiał reklamowy może być przekazany na cele inne niż związane z prowadzoną działalnością”.

W świetle powyższego, modyfikując art. 7 ust. 3 Ustawy o VAT, zdaniem Spółki ustawodawca nie miał intencji opodatkowania nieodpłatnych przekazań drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych (w tym miękkich Materiałów). Zmiana ta miała bowiem charakter doprecyzowujący, polegający na uproszczeniu i wprowadzeniu przejrzystości do przepisów.

Co więcej, pogląd, zgodnie z którym nieodpłatne wydanie Materiałów nie powinno być postrzegane jako opodatkowane VAT, wynika również z analizy przepisów unijnych interpretowanych w świetle wyroków TSUE. Przykładowo w wyroku w sprawie C-48/97 Kuwait Petroleum (GB) Ud v. Commissioners of Customs Execise, TSUE potwierdził, iż zasadniczo każde nieodpłatne wydanie towarów rodzi obowiązek opodatkowania VAT, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego (z wyjątkiem prezentów o niewielkiej wartości oraz próbek). Jak określił TSUE, „jedynym kryterium ograniczającym zakres opodatkowania nieodpłatnych przekazań jest konieczność zrównania sytuacji podatnika nabywającego towary i odliczającego VAT a następnie wykorzystującego towar do celów prywatnych z sytuacją konsumenta, który nie ma prawa do odliczenia VAT. Taka interpretacja przepisów Dyrektywy VAT prowadzi do wniosku, iż opodatkowaniu VAT podlega tylko takie nieodpłatne przekazanie towarów, które skutkuje ostateczną konsumpcją tych towarów”.

Powyższe zdecydowanie dowodzi, iż w przypadku nieodpłatnego przekazania miękkich POSM nie można mówić o wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, co potwierdza stanowisko Spółki.

Co więcej, rozumienie przepisów przez Spółkę zgodne jest z konkluzjami wyroków sądów administracyjnych i interpretacji podatkowych organów podatkowych, przykładowo:

 • orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 lipca 2010 r., sygn. I FSK 1201/l0;
 • orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 grudnia 2011 r., sygn. I FSK 300/11;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 września 2013 r., nr IBPP1/443-476/13/KJ;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 lipca 2013 r., nr IPPP1/443-480/13-2/AP;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 czerwca 2013 r., nr IPTPP1/443-308/l 3-4/MG;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 maja 2013 r., nr IPTPP1/443-182/13-4/MW;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2013 r., nr IPPP1/443-145/13-2/PR.

Ad. 3.

Zdaniem Spółki jest ona uprawniona do odliczania VAT od zakupów POSM, ponieważ są one związane ze sprzedażą opodatkowaną Spółki. Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT podatnik jest uprawniony do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego, jeżeli nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, wszelkie aktywności związane z POSM - ich udostępnianiem kontrahentom, czy też nieodpłatnym przekazywaniem kontrahentom i konsumentom mają na celu reklamowanie produktów dystrybuowanych przez Spółkę. Co więcej, podejmowanie takich działań przekłada się na wzrost sprzedaży. W konsekwencji istnienie związku między wykorzystaniem Materiałów, a sprzedażą opodatkowaną warunkujące możliwość odliczenia VAT od zakupów POSM nie powinno budzić wątpliwości.

Spółka pragnie podkreślić, że zmiana przepisów Ustawy o VAT, która nastąpiła z dniem 1 kwietnia 2013 r. nie powinna mieć wpływu na możliwość odliczania VAT od zakupów POSM, ponieważ jak zaznaczono kluczowe dla istnienia takiego prawa jest istnienie związku pomiędzy nabyciem Materiałów, a sprzedażą produktów Spółki. Tym samym, opodatkowanie przekazania POSM pozostaje bez wpływu na kwestię odliczania VAT od ich zakupów.

Ponadto, odmówienie Spółce prawa do odliczenia VAT naruszyłoby podstawową zasadę systemu VAT jaką jest zasada neutralności, zgodnie z którą wartość VAT zapłaconego przez podatnika przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do celów działalności opodatkowanej nie powinna stanowić dla niego kosztu, realnego obciążenia.

Prawidłowość stanowiska Spółki znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach wydawanych przez polskie organy podatkowe, przykładowo:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 grudnia 2011 r., nr IPPP2/443-1145/11-2/IZ;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 września 2011 r.,nr IPPP1/443-979/11-5/EK.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z poźn. zm.) dalej zwanej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
  - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (art. 7 ust. 2).

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3).

Z powyższych przepisów wynika więc, że aby doszło do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wyjątek stanowi przekazywanie prezentów o małej wartości i próbek.

Pojęcie świadczenia usług zostało uregulowane w art. 8 ustawy.

I tak, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zatem każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej jednak muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 1. w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 2. świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Na równi z odpłatnym świadczeniem usług ustawodawca uznał nieodpłatne ich świadczenie w sytuacjach opisanych w art. 8 ust. 2 ustawy:

Zgodnie z tym przepisem za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z wniosku wynika, że Spółka aby zwiększyć wartość sprzedaży swoich produktów udostępnia kontrahentom oraz innym podmiotom dokonującym sprzedaży tych produktów, materiały tzw. miękkie (broszury, newslettery) jak również materiały będące różnego rodzaju elementami wyposażenia punktów sprzedaży, w tym o charakterze ekspozycyjnym, reklamowym i informacyjnym, które mają na celu informowanie konsumentów o asortymencie Spółki (Materiały lub POSM) w szczególności: ulotki, woblery, ekspozytory, kieszonki, krawaty, podajniki, kuwety, druciaki, ramki, kosze, stelaże, imadła, standy, katalogi, broszury, postery, showcardy, stojaki, tacki do ekspozycji, wyklejki na witryny sklepowe, instalacje, gabloty, lodówki ekspozycyjne, tabliczki, zabudowy alejek handlowych, regały oraz inne podobne materiały.

POSM wielokrotnego użytku pozostają cały czas własnością Spółki. Spółka może określić warunki ich użytkowania przez kontrahenta W razie zakończenia współpracy, kontrahent powinien w uzgodnionym terminie usunąć POSM z punktu sprzedaży i zwrócić je właścicielowi. Z wniosku wynika, że co do zasady Spółka nie pobiera żadnego wynagrodzenia w związku z udostępnieniem tych Materiałów.

Jak wskazano wcześniej, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Udostępnienia Materiałów wielokrotnego użytku na rzecz podmiotów dokonujących sprzedaży produktów Spółki nie można uznać za odpłatną dostawę towarów, ponieważ brak jest przeniesienia na rzecz kontrahenta prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel jak również nie jest spełniony warunek odpłatności.

Brak odpłatności z tytułu udostępniania przez Spółkę Materiałów wielokrotnego użytku powoduje, że czynność ta nie może również podlegać opodatkowaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako świadczenie usług. Wprawdzie w art. 8 ust. 2 ustawy wskazano, że za odpłatne świadczenie usług należy rozumieć wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, to jednak jak z wniosku wynika, czynność udostępnienia POSM wielokrotnego użytku na rzecz kontrahentów przez Wnioskodawcę jest związana z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą ponieważ ma na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów Spółki, które to produkty są przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez jej kontrahentów.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, że udostępnianie Materiałów POSM nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe.

Jak Spółka wskazuje, przedmiotem nieodpłatnego przekazania kontrahentom oraz innym podmiotom dokonującym sprzedaży produktów od Spółki są również tzw. Materiały miękkie, w postaci np. ulotek, broszur, newsletterów stanowiących materiały informacyjne i reklamowe. Materiały te są przekazywane kontrahentom celem zapoznania konsumentów z informacjami o Spółce i jej produktach.

Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że również w tym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przekazanie miękkich POSM w opisanym stanie faktycznym, nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT jako dostawa towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ponieważ brak jest spełnionego warunku odpłatności. Przekazania miękkich POSM nie można także uznać za dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy. Przy badaniu, czy nieodpłatnie przekazane towary w ogóle podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT należy w pierwszej kolejności określić czy przekazywany towar ma wartość użytkową (konsumpcyjną) z punktu widzenia nabywcy. Jeżeli przekazywany nieodpłatnie towar nie ma dla nabywcy żadnej wartości użytkowej (konsumpcyjnej) to wówczas przekazanie takiego towaru nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W przedstawionym stanie faktycznym, w odniesieniu do przekazywanych nieodpłatnie Materiałów miękkich POSM typu: ulotki, broszury newslettery należy stwierdzić, że dla kontrahentów jak również dla ostatecznych konsumentów materiały te nie mają żadnej wartości konsumpcyjnej. Informują one jedynie o produktach Spółki i o samej Spółce. A zatem nieodpłatne ich przekazanie nie stanowi również dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 2 i w efekcie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Spółki, że przekazywanie tzw. miękkich POSM nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W przypadku natomiast wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 4c ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 .

Zatem, stosownie do cyt. art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wobec powyższego, przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji i marketingu szeregu produktów/marek grupy U. z branży FMCG. Dystrybuowane przez Spółkę produkty są nabywane przez kontrahentów zajmujących się detaliczną lub hurtową ich sprzedażą. Zakupione przez Wnioskodawcę Materiały zarówno miękkie jak i materiały wielokrotnego użytku Spółka wykorzystuje do prowadzenia działań promocyjnych, reklamowych i marketingowych służących zwiększeniu wolumenu sprzedaży dystrybuowanych przez siebie produktów.

Zatem, należy przyjąć, że nabywane przez Spółkę Materiały są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych, a co za tym idzie Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich zakupu.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, że Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT od zakupów POSM, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że w zakresie zdarzenia przyszłego jak również podatku dochodowego od osób prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.