IPPP1/4512-99/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Odliczenie podatku z faktur otrzymanych po okresie rozliczeniowym, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu otrzymywanych po okresie rozliczeniowym, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu otrzymywanych po okresie rozliczeniowym, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka S.A. (dalej: Spółka) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży towarów na terenie całej Polski.

W ramach prowadzonej działalności Spółka nabywa towary i usługi od bardzo wielu dostawców będących podatnikami podatku VAT w Polsce (dalej: Dostawcy).

Towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zdarzają się przypadki, gdy Wnioskodawca dokona zakupu towarów lub usług, w stosunku do których obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstanie z chwilą dokonania dostawy lub z chwilą wykonania usługi, zaś faktury dokumentujące te transakcje zostaną otrzymane z opóźnieniem, np. po kilku miesiącach od daty transakcji lub nie wpływają wcale, w związku z czym Wnioskodawca zwraca się do dostawcy o wystawienie duplikatu faktury. Przykładowo, Wnioskodawca nabędzie towar, w stosunku do którego obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstanie w marcu, zaś duplikat lub fakturę dokumentującą nabycie towaru Wnioskodawca otrzyma dopiero w październiku.

W związku z powyższym Spółka ma wątpliwości, w jakim terminie może odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług lub ich duplikatów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towaru lub usługi w okresie rozliczeniowym w którym faktycznie otrzymał fakturę (lub jej duplikat) dokumentującą daną transakcję, bądź w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych po okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał fakturę (lub jej duplikat), mimo iż obowiązek podatkowy u sprzedawcy w związku z transakcją powstał we wcześniejszym okresie rozliczeniowym...

Zdaniem Wnioskodawcy :

w przedstawionym stanie faktycznym będzie on uprawniony do dokonania odliczenia VAT naliczonego w związku z zakupem towaru lub usługi w okresie rozliczeniowym w którym otrzymał fakturę dokumentującą ten zakup bądź w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych, następujących po okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano fakturę (lub jej duplikat).

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT), prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 86 ust. l0b pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Stosownie natomiast do art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych m.in. w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Z powyżej wskazanych przepisów wynika generalna zasada, że prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w związku z dokonaną dostawą lub wykonaną usługą. Jednocześnie, nabywca towaru bądź usługi nie może dokonać odliczenia VAT wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał on fakturę (lub duplikat faktury) dokumentujący nabycie towarów lub usług. Jeżeli podatnik nie odliczy VAT w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy, może tego dokonać w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Zatem należy uznać, iż po stronie nabywcy prawo do odliczenia VAT powstaje, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki:

  1. u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy,
  2. nabywca otrzymał fakturę dokumentującą nabycie towarów bądź świadczenie usług lub jej duplikat.

Zatem w ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji, tzn. w przypadku otrzymania faktury lub duplikatu faktury dokumentującego transakcję w innym (późniejszym) okresie rozliczeniowym niż okres w którym powstał u sprzedawcy obowiązek podatkowy - Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego w okresie rozliczeniowym w którym otrzymał fakturę (lub jej duplikat) lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, następujących po okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano fakturę (lub duplikat faktury).

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 września 2013 r. sygn. IPPP3/443-538/13-2/LK, w której organ podatkowy stwierdził : „(...) jeżeli Podatnik nie dysponuje fakturą lub dokumentem celnym w chwili powstania obowiązku podatkowego, moment powstania prawa do odliczenia u nabywcy przesuwa się na moment otrzymania faktury bądź dokumentu celnego (...), w sytuacji, gdy w momencie powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy (tj. w kwietniu) z tytułu świadczenia usług w związku z wpłaceniem częściowej zapłaty przed ich wykonaniem Wnioskodawca nie będzie dysponował fakturą jak i w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych tj. w maju i czerwcu 2014 r,. to wówczas prawo do odliczenia powstanie w momencie otrzymania faktury tj. w lipcu 2014 r. Natomiast realizacja tego prawa będzie mogła nastąpić za okres, w którym Spółka otrzyma fakturę czyli w lipcu, bądź za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych czyli sierpień bądź wrzesień 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podatnik może zrealizować w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy.

Jak postanowiono w art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Na podstawie art. 86 ust. 10c ustawy, przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d, 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Analiza przywołanych wyżej przepisów wskazuje, że prawo do odliczenia podatku naliczonego generalnie skorelowane jest z momentem, w którym podatek VAT staje się wymagalny, czyli z momentem powstania obowiązku podatkowego. Jednakże, aby podatnik nabył prawo do odliczenia muszą zostać spełnione jeszcze dwie przesłanki, tj. transakcja faktycznie zaistniała i podatnik posiada fakturę dokumentującą tę transakcję.

A zatem należy stwierdzić, że odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy w odniesieniu do nabytych towarów lub wyświadczonych usług – co do zasady – można dokonać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie następujące przesłanki:

  • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
  • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
  • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy, który to przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika że ramach prowadzonej działalności Spółka nabywa towary i usługi od bardzo wielu dostawców będących podatnikami podatku VAT w Polsce . Towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zdarzają się przypadki, gdy Wnioskodawca dokona zakupu towarów lub usług, w stosunku do których obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstanie z chwilą dokonania dostawy lub z chwilą wykonania usługi, zaś faktury dokumentujące te transakcje zostaną otrzymane z opóźnieniem, np. po kilku miesiącach od daty transakcji lub nie wpływają wcale, w związku z czym Wnioskodawca zwraca się do dostawcy o wystawienie duplikatu faktury.

W związku z powyższym Spółka ma wątpliwości, w jakim terminie może odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług lub ich duplikatów.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem w stosunku do daty powstania obowiązku podatkowego dla czynności, którą dokumentuje, odliczenie podatku w niej zawartego będzie możliwe dopiero po otrzymaniu tej faktury, nawet wtedy, gdy pomiędzy datą obowiązku podatkowego a otrzymaniem faktury minęło kilka miesięcy.

Podatnik może dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w okresie, w którym otrzymał fakturę (lub jej duplikat) oraz za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (oczywiście, o ile w chwili otrzymania przez Spółkę faktury spełniona jest druga z przesłanek odliczenia podatku VAT, tj. po stronie sprzedawcy powstał już obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT).

Ponadto możliwość odroczenia odliczenia podatku naliczonego do dwóch okresów rozliczeniowych, o których mowa w art. 86 ust. 11 ustawy, będzie odnosiła się do daty początkowej, którą określa data faktycznego otrzymania faktury.

Jeżeli do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie dojdzie w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych następujących po miesiącu otrzymania faktury, Wnioskodawca, zgodnie z treścią przepisu art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, będzie mógł dokonać odliczenia podatku naliczonego VAT poprzez korektę deklaracji podatkowej za ten okres, w którym otrzymał fakturę od kontrahenta, a więc za okres, w którym faktycznie powstało prawo do odliczenia podatku VAT, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało to prawo.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.