IPPP1/4512-445/15-4/BS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego od zakupionego samochodu przeznaczonego wyłącznie na wynajem lub dzierżawę.
IPPP1/4512-445/15-4/BSinterpretacja indywidualna
 1. dzierżawa
 2. najem
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. podatek naliczony
 5. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 29 lipca 2015 r. (data wpływu 31 lipca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 17 lipca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 23 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od zakupionego samochodu przeznaczonego na wynajem lub dzierżawę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od zakupionego samochodu przeznaczonego na wynajem lub dzierżawę.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 29 lipca 2015 r., złożonym w dniu 29 lipca 2015 r. (data wpływu 31 lipca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 17 lipca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 23 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Od miesiąca kwietnia bieżącego roku rozszerzył działalność o wynajem / dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek o numerze PKD 77.11.Z. Wnioskodawca chciałby zakupić samochód, który będzie służył do wynajmu i dzierżawy.

Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktura zakupu samochodu będzie wystawiona na Wnioskodawcę jako prowadzącą działalność gospodarczą czyli na czynnego podatnika podatku od towarów i usług.

Oddanie samochodu w najem / dzierżawę będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Zakupiony samochód będzie od chwili zakupu przeznaczony wyłącznie na wynajem / dzierżawę.

Przedmiotowy samochód zostanie oddany w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu/dzierżawy.

Zakupiony samochód będzie od chwili zakupu przeznaczony wyłącznie na wynajem / dzierżawę i że pojazd ten będzie wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej i wykluczone będzie wykorzystanie tego pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zakupiony samochód będzie oddany do używania na podstawie umowy najmu / dzierżawy. Z wynajmującym będzie zawarta umowa najmu / dzierżawy, w której będą określone szczegółowe warunki.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 31 lipca 2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że przedmiot wniosku stanowi zdarzenie przyszłe. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym, tym samym nie będzie z niego korzystał, nie ma też zatrudnionych pracowników, którzy by tym pojazdem się przemieszczali. Samochód zostanie wynajęty, zgodnie z zawartą przyszłą umową cywilnoprawną, na okres długoletni. Nie zostały określone żadne regulaminy i zarządzenia. Wszystkie elementy odpowiedzialności odszkodowawczej zostaną zapisane w umowie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowa jest interpretacja obowiązujących przepisów podatkowych dotyczących odliczenia naliczonego podatku VAT w całości (w pełnej wysokości) od zakupionego samochodu przeznaczonego na wynajem lub dzierżawę...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Odliczenie podatku VAT w całości od zakupionego samochodu przeznaczonego na wynajem i dzierżawę jest możliwe ponieważ pozwala na to art. 86 ust. 1 w związku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a i ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Stosownie do art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Na podstawie art. 86a ust. 5, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

 1. przeznaczonych wyłącznie do:
  1. odprzedaży,
  2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
  3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
   - jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;
 2. w odniesieniu do których:
  1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
  2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

W powołanych wyżej przepisach art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zawarł szczególne uregulowania dotyczące określenia wysokości przysługującej do odliczenia kwoty podatku naliczonego. Taka konstrukcja oznacza, że w sytuacji, gdy znajdzie zastosowanie szczególne uregulowanie zawarte w art. 86a ust. 1, wówczas podatnik może skorzystać jedynie z ograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego (w 50%). Jeżeli jednak przepis art. 86a ust. 1 ustawy nie znajdzie zastosowania (zob.: art. 86a ust. 3 ustawy), wówczas znajdą zastosowanie ogólne uregulowania zawarte w art. 86 ww. ustawy.

Na podstawie art. 2 pkt 34 ww. ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pojazdach samochodowych – rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) „pojazd samochodowy” – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności (art. 86a ust. 6 ustawy).

Użycie wyrazu „wyłącznie” w art. 86a ust. 5 ustawy, wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane - choćby przejściowo - do innych celów (np. jazda próbna, użytek służbowy podatnika). Zatem w odniesieniu do pojazdu, który jest przeznaczony do oddania w odpłatny najem, ale jest wykorzystywany także przez podatnika do innych celów swojej działalności gospodarczej, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencja dla tego rodzaju pojazdów (jeśli jest to pojazd obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Od miesiąca kwietnia bieżącego roku rozszerzył działalność o wynajem / dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek o numerze PKD 77.11.Z. Wnioskodawca chciałby zakupić samochód, który będzie służył do wynajmu i dzierżawy.

Faktura zakupu samochodu będzie wystawiona na Wnioskodawcę jako prowadzącą działalność gospodarczą czyli na czynnego podatnika podatku od towarów i usług.

Oddanie samochodu w najem / dzierżawę będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Zakupiony samochód od chwili zakupu zostanie oddany w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu / dzierżawy; pojazd ten będzie wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej i wykluczone będzie wykorzystanie tego pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym, tym samym nie będzie z niego korzystał, nie ma też zatrudnionych pracowników, którzy by tym pojazdem się przemieszczali. Samochód zostanie wynajęty, zgodnie z zawartą przyszłą umową cywilnoprawną, na okres długoletni. Wszystkie elementy odpowiedzialności odszkodowawczej zostaną zapisane w umowie.

Z postanowień art. 86a ust. 1 ustawy w związku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy wynika, że ograniczenie do odliczenia podatku naliczonego do wysokości 50% przy nabyciu pojazdów samochodowych, nie ma zastosowania w przypadku gdy nabyte pojazdy wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Zatem, w przypadku gdy nabyte pojazdy są wykorzystywane wyłącznie do wynajmu / dzierżawy oraz przedmiotem działalności nabywcy jest oddanie tych pojazdów w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, wówczas ograniczenie odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia tych pojazdów nie będzie miało zastosowania.

Podkreślić należy, że dla celów pełnego odliczania VAT – fakt wykorzystywania pojazdów wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych, w szczególności sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, winien wykluczać ich użycie do celów prywatnych.

Wskazać należy, że działania mające na celu wyeliminowanie użytku prywatnego muszą być dostosowane do specyfiki działalności podatnika. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca wyklucza użytek prywatny przedmiotowego samochodu – Zainteresowany wynajmie samochód, zgodnie z zawartą przyszłą umową cywilnoprawną, na okres długoletni. Zakupiony samochód – od chwili zakupu będzie użytkowany wyłącznie przez najemcę.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że Wnioskodawcy, stosownie do art. 86 ust. 1 w związku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) i ust. 4 pkt 1 ustawy, przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego, wynikającej z otrzymanej faktury dokumentującej nabycie samochodu, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – samochód zostanie przeznaczony wyłącznie na cele wynajmu / dzierżawy, a jego użytek do celów prywatnych jest wykluczony.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

Podkreślić zatem należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.