IPPP1/4512-196/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

Projekt – prawo do odliczenia
IPPP1/4512-196/15-2/ASinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 249, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie” z siedzibą w T., korzysta z przyznanej pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413, wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, dotyczący operacji „T.”.

Ustawa z dnia 7 marca 2001 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427). Umowa przyznania pomocy, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

W związku z podpisaną umową objętą PROW, realizacja projektu dotyczy wdrażania kalendarza imprez regionalnych, dni z kulturą, rekreacją i rękodziełem, której celem jest umożliwienie podniesienia jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów o charakterze edukacyjnym i imprez kulturalnych, promocyjnych i sportowych związanych z promocją lokalnych walorów i twórczości ludowej w miejscowości i okolicznych miejscowości gminy.

Stowarzyszenie” nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, jest zwolnione podmiotowo i nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego (VAT) od zakupionego towaru na realizację projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją w/w projektu dla Stowarzyszenia przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji w/w projektu, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie jest uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących do realizacji projektu. Stowarzyszenie nie będzie wykonywało czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług określonych w art. 5 ustawy, zatem nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony. Przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie wówczas, gdy spełnione są łącznie dwa warunki. Beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT oraz dokonywane zakupy towarów i usług mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Przy zaprezentowanym stanie faktycznym w/w warunki nie są spełnione. Działalność Stowarzyszenia ma charakter niezarobkowy a celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Działania na rzecz ostatecznych beneficjentów są bezpłatne. Stowarzyszenie nie będzie zatem wykonywać czynności opodatkowanych podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Stowarzyszenie korzysta z przyznanej pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413, wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, dotyczący operacji „T.”. Realizacja projektu dotyczy wdrażania kalendarza imprez regionalnych, jej celem jest umożliwienie podniesienia jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów o charakterze edukacyjnym i imprez kulturalnych, promocyjnych i sportowych związanych z promocją lokalnych walorów i twórczości ludowej w miejscowości i okolicach. Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia podmiotowego i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto w opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że działalność Stowarzyszenia ma charakter niezarobkowy i działania na rzecz beneficjentów są bezpłatne.

Analiza przedstawionego opisu sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z projektem – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a zakupy dokonane w związku z projektem nie są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu.

W rezultacie Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem towarów i usług służących realizacji opisanego projektu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.