IPPP1/443-641/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego na skutek zbycia lokali użytkowych ze zwolnieniem od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2014 r. (data wpływu 4 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego na skutek zbycia lokali użytkowych ze zwolnieniem od podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego na skutek zbycia lokali użytkowych ze zwolnieniem od podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której nabywa nieruchomości w celu realizowania przedsięwzięcia deweloperskiego bądź w celu ich dalszej sprzedaży.

W szczególności, w grudniu 2013 roku Spółka nabyła na rynku wtórnym od sprzedającego będącego czynnym podatnikiem VAT (dalej: „Banku”) samodzielne lokale użytkowe - apartamenty i garaże stanowiące części budynku niemieszkalnego wraz udziałami w nieruchomości wspólnej (dalej: „Nieruchomości”). Transakcja przeniesienia własności Nieruchomości na rzecz Spółki była czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki 23% i została udokumentowana przez Bank fakturą VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W stosunku do nabytych Nieruchomości Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Bank i Spółka z tego prawa skorzystała.

Bank był pierwszym nabywcą Nieruchomości po ich wybudowaniu przez inwestora (dalej: Dewelopera). Nabycie Nieruchomości przez Bank nastąpiło w dniu 04 czerwca 2012 roku i data ta wyznaczyła moment pierwszego zasiedlenia Nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Zakupione Nieruchomości nie stanowią dla Spółki środków trwałych lecz z uwagi na przeznaczenie ich do dalszej sprzedaży ujęte zostały jako towary handlowe. Nabyte lokale były wykończone w standardzie deweloperskim, posiadały pozwolenie na użytkowanie, nie były zamieszkałe ani wynajmowane. W celu przygotowania ich do dalszej sprzedaży Spółka ponosiła nakłady na roboty remontowe i usługi konserwatorskie mające na celu naprawę: usterek bądź bieżące utrzymanie. Poniesione przez Spółkę nakłady na ulepszenie nie przekroczyły 30% wartości początkowej lokali.

Spółka kieruje ofertę sprzedaży Nieruchomości do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a także do osób prawnych. Możliwe jest również wynajęcie posiadanych lokali i garaży z zastosowaniem stawki podstawowej 23%. Do dnia złożenia niniejszego wniosku Spółka dokonała kilku transakcji zbycia apartamentów i garaży wchodzących w skład przedmiotowej Nieruchomości z zastosowaniem opodatkowania VAT według stawki podstawowej 23%.

W dniu 4 czerwca 2014 roku upłynie dwuletni okres od pierwszego zasiedlenia Nieruchomości. W odniesieniu do transakcji sprzedaży apartamentów, które będą zawarte po tej dacie możliwe jest zastosowanie zwolnienia dostawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT albo opodatkowania jej podatkiem VAT według stawki podstawowej 23% na podstawie art. 43 ust. 10 w zależności od uwarunkowań związanych z przyszłym nabywcą:

 • w sytuacji gdy nabywcy będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT oraz przed dniem dokonania dostawy lokali złożą wraz ze Spółką właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części, wówczas na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT dostawa ta będzie opodatkowana stawką podstawową 23%,
 • w przypadku sprzedaży danej nieruchomości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub innych osób nie będących czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, Spółka nie będzie mogła zrezygnować ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 i wówczas na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 dostawa będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT. W tym przypadku, w świetle ustawy o VAT dochodzi do zmiany faktycznego przeznaczenia towaru, który pierwotnie, przy jego nabyciu został zakwalifikowany jako związany ze sprzedażą opodatkowaną, zaś z chwilą jego sprzedaży został wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że każdorazowo w przypadku dokonania dostawy lokalu wchodzącego w skład przedmiotowej Nieruchomości po dniu 04 czerwca 2014 roku, czyli po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, przy zastosowaniu zwolnienia od opodatkowania VAT, Spółka powinna dokonać korekty rozliczenia podatku naliczonego dotyczącego nabycia tego konkretnego lokalu - w deklaracji VAT składanej za okres, w którym nastąpiła sprzedaż zwolniona od opodatkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy;

Sukcesywnie prowadzona przez Spółkę sprzedaż apartamentów i garaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub innych osób niebędących czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT która będzie następowała po upływie 2 lat od ich pierwszego zasiedlenia podlegać będzie zwolnieniu z podatku od towarów i usług bez możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT i w związku z tym będzie skutkowała utratą przez Spółkę prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z uwagi na niewykorzystanie ich do wykonywania czynności opodatkowanych.

W konsekwencji każdorazowo dokonanej sprzedaży zwolnionej konkretnego lokalu wystąpi konieczność skorygowania rozliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupu tego lokalu. Korekta podatku naliczonego winna być dokonana w deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc, w którym Spółka dokona sprzedaży zwolnionej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT podatnik może zrezygnować z wyżej określonego zwolnienia i wybrać opodatkowanie, o ile zarówno dokonujący zbycia jak i nabywcy lokali będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi i złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części - wówczas dostawa ta będzie opodatkowana na zasadach ogólnych. O ile zaś warunki do rezygnacji ze zwolnienia nie zostaną spełnione, dostawa lokali, na które sprzedający nie poniósł nakładów na ulepszenie powyżej 30% wartości początkowej, po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynika z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Konstrukcja niniejszego przepisu, z jednej strony uprawnia podatnika do dokonywania tzw. odliczania bieżącego, to znaczy odliczenie nie wymaga zaistnienia w danym okresie bezpośrednio powiązanej sprzedaży opodatkowanej, natomiast z drugiej strony art. 91 ustawy o VAT obliguje podatnika do dokonania stosownej korekty, w przypadku, kiedy dany wydatek zostanie wykorzystany do celów innych niż wstępnie założony.

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ustawodawca uzależnił od kryterium faktycznego wykorzystania zakupionych towarów i usług do działalności opodatkowanej. Nie spełnienie tego warunku powoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.

W sytuacji, której dotyczy niniejszy wniosek zastosowanie znajdzie art. 91 ust. 7d ustawy o VAT, zgodnie z którym, w przypadku zmiany przeznaczenia w odniesieniu do towarów i usług innych, niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana czyli za te miesiące, w których Spółka dokona sprzedaży zwolnionej od VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w prowadzonej działalności gospodarczej, w grudniu 2013 roku nabył na rynku wtórnym od sprzedającego – Banku - będącego czynnym podatnikiem VAT, samodzielne lokale użytkowe - apartamenty i garaże stanowiące części budynku niemieszkalnego wraz udziałami w nieruchomości wspólnej. Transakcja przeniesienia własności Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy była czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki 23% i została udokumentowana fakturą VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W stosunku do nabytych Nieruchomości Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT i z tego prawa skorzystał. Jak podaje Wnioskodawca, Bank był pierwszym nabywcą Nieruchomości po ich wybudowaniu przez inwestora, nabycie nastąpiło w dniu 4 czerwca 2012 roku i data ta wyznaczyła moment pierwszego zasiedlenia Nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy.

Dla Wnioskodawcy zakupione Nieruchomości nie stanowią środków trwałych, lecz towary handlowe. Nabyte lokale były wykończone w standardzie deweloperskim, posiadały pozwolenie na użytkowanie, nie były zamieszkałe ani wynajmowane. W celu przygotowania ich do dalszej sprzedaży Wnioskodawca ponosił nakłady na roboty remontowe i usługi konserwatorskie, lecz nakłady te nie przekroczyły 30% wartości początkowej lokali.

W dniu 4 czerwca 2014 roku upłynie dwuletni okres od pierwszego zasiedlenia Nieruchomości. W odniesieniu do transakcji sprzedaży apartamentów, które będą zawarte po tej dacie możliwe jest zastosowanie zwolnienia dostawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy albo opodatkowania jej podatkiem VAT według stawki podstawowej 23% na podstawie art. 43 ust. 10 w zależności od uwarunkowań związanych z przyszłym nabywcą, którym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba prawna.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sytuacji, kiedy w przypadku dokonania dostawy lokalu wchodzącego w skład przedmiotowej Nieruchomości po dniu 4 czerwca 2014 roku, czyli po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, przy zastosowaniu zwolnienia od opodatkowania VAT, powinien dokonać korekty rozliczenia podatku naliczonego dotyczącego nabycia tego konkretnego lokalu.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednak zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ponadto stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Wobec powyżej powołanych przepisów, koniecznym dla rozstrzygnięcia, czy sprzedaż ww. lokali użytkowych, będzie stanowiła czynność opodatkowaną VAT, czy też korzystała będzie ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, jest w pierwszej kolejności zbadanie, czy przedmiotowa dostawa zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, oraz czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą ww. lokali upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest firmą developerska, która nabyła samodzielne lokale użytkowe na podstawie faktury z 23% podatkiem, który został odliczony. Na lokale te, jako towary handlowe, zostały poniesione przez Wnioskodawcę nakłady, które nie przekroczyły 30% wartości początkowej lokali. Ponadto, część z lokali będzie sprzedawana osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, do którego doszło, jak słusznie wskazuje Wnioskodawca, w momencie nabycia całej Nieruchomości przez Bank.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego wskazać należy, że sprzedaż przedmiotowych lokali nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Jednocześnie Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej lokali. Tym samym planowana dostawa ww. lokali użytkowych będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa przedmiotowych lokali podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Przedmiotem zapytania jest także kwestia dokonania przez Wnioskodawcę korekty podatku naliczonego, odliczonego od zakupu lokali od Banku, w części dotyczącej tych lokali, które zostaną sprzedane ze stawką zwolnioną.

Zasady dotyczące sposobu oraz terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do ich dokonania zostały określone w art. 91 ustawy.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Stosownie do art. 91 ust. 2 ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy).

Art. 91 ust. 4 ustawy stanowi, że w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Natomiast w myśl art. 91 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

 1. opodatkowane – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
 2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Z kolei zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Ponadto zgodnie z art. 91 ust. 7a ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

W myśl art. 91 ust. 7b ustawy, w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

Zgodnie z art. 91 ust. 7c ustawy, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje – korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

W myśl art. 91 ust. 7d ustawy w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania (art. 91 ust. 8 ustawy).

Z wniosku wynika, że przy nabyciu przedmiotowych lokali Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Skoro planowana dostawa lokali będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, w sytuacji sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, to z chwilą sprzedaży ww lokali użytkowych zmieni się ich przeznaczenie.

Należy wskazać, że w tym przypadku w zakresie trybu dokonania korekty znajdzie zastosowanie przepis art. 91 ust. 7d ustawy, który reguluje zasady korekty podatku naliczonego między innymi od towarów i usług, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności opodatkowanych i niewykorzystanych do tych czynności do dnia zmiany ich przeznaczenia. Zatem, w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia budynku, Wnioskodawca zobowiązany będzie dokonać jednorazowo korekty odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury nabycia tych lokali przyjmując, że nieruchomość ta nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Korekta powinna być dokonana jednorazowo w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia opisanych lokali, tj. ich sprzedaż.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.