IPPP1/443-1465/14-2/AP | Interpretacja indywidualna

Odzyskanie podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Konserwacja elewacji zabytkowego kościoła”.
IPPP1/443-1465/14-2/APinterpretacja indywidualna
  1. odliczanie podatku naliczonego
  2. odliczenie podatku
  3. parafia
  4. podatek naliczony
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Konserwacja elewacji zabytkowego kościoła w ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Konserwacja elewacji zabytkowego kościoła w ...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Parafia wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę i w dniu 23 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Konserwacja elewacji zabytkowego kościoła”. Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację elewacji zabytkowego kościoła.

Operacja realizowana była w okresie 22 września 2014 r. – 5 listopada 2014 r.

Koszt realizacji operacji opodatkowany jest podatkiem VAT. Zgodnie z przepisami dotyczącymi tego działania podatek VAT może być kosztem kwalifikowalnym jeżeli nie jest możliwe jego odzyskanie.

Po konserwacji obiekt nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Parafia nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT ponoszonego w związku z realizacją zadania pn. „Konserwacja elewacji zabytkowego kościoła”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Parafia nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania, ponieważ Parafia nie jest zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług, a nabyte w wyniku realizacji zadania mienie nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym, iż Parafii nie przysługuje prawo odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Konserwacja elewacji zabytkowego kościoła w ...” podatek VAT powinien być kosztem kwalifikowalnym dla Parafii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy ust. 2 powyższego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT). Ponadto, w myśl postanowień art. 87 ust. 1 powołanej ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w kolejnych ustępach powołanego artykułu.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych wskazanych powyżej, tj. m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a także niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.

W art. 88 ust. 4 ustawy o VAT wskazano, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że w kwietniu 2014 r. Parafia podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację operacji pn. „Konserwacja elewacji zabytkowego kościoła w ...”. Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację elewacji zabytkowego kościoła. Operacja realizowana była w okresie od 22 września 2014 r. do 5 listopada 2014 r. Po konserwacji obiekt nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto, Parafia nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

W odniesieniu do opisanej sytuacji, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku VAT ponoszonego w związku z realizacją opisanego zadania.

Analizując powyższą sytuację należy wskazać, że zgodnie z powołanymi przepisami mającymi zastosowanie w niniejszej sprawie, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby odliczenia dokonywał podatnik podatku od towarów i usług, a także aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie żaden z warunków uprawniających do tego odliczenia nie jest spełniony, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a z opisu stanu faktycznego wynika, że towary i usługi niezbędne do wykonania opisanej inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, Parafii nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami ponoszonymi w ramach realizowanego zadania pn. „Konserwacja elewacji zabytkowego kościoła”, będącego przedmiotem zapytania.

W związku z tym, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonywanych zakupów, nie przysługuje mu również prawo do zwrotu podatku VAT z tego tytułu, w trybie art. 87 ustawy o VAT.

W konsekwencji, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Parafia nie ma możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn. „Konserwacja elewacji zabytkowego kościoła”.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie nadmienia się, że tut. Organ nie jest kompetentny do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie do możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Może on jedynie dokonać oceny, czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do ustawy. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.