IPPP1/443-1383/14-2/AP | Interpretacja indywidualna

Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych do celów realizacji projektu.
IPPP1/443-1383/14-2/APinterpretacja indywidualna
  1. odliczanie podatku naliczonego
  2. odliczenie podatku
  3. podatek naliczony
  4. projekt
  5. spółdzielnie mieszkaniowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni – przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych do celów realizacji projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych do celów realizacji projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi 4 Leader. Do złożenia wniosku o płatność wymagana jest interpretacja Ministra Finansów o kwalifikowalności podatku VAT.

Spółdzielnia jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Spółdzielnia wykonuje czynności opodatkowane oraz czynności zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Utworzenie placu zabaw dla dzieci nie ma związku z wykonywanymi przez Spółdzielnię czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Realizując powyższą operację Spółdzielnia nie może odzyskać w żaden sposób zapłaconego podatku VAT w myśl art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Przedmiotem wniosku jest projekt realizowany w ramach osi 4 Leader działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu zostanie wykonany plac zabaw składający się z następujących elementów: huśtawka łańcuchowa szt. 2, zjeżdżalnia, huśtawka wagowa podwójna, karuzela, zestaw rekreacyjny (w tym wieża z łańcuchem łukowym, zjeżdżalnia, trap wejściowy z liną, balkon szt. 2, półwieża z grą „kółko-krzyżyk”), kiwak, piaskownica i ławki parkowe. Plac zabaw otoczony zostanie ogrodzeniem panelowym, wykonana zostanie nawierzchnia piaszczysta oraz zostanie zamontowane wyposażenie.

W związku z przeznaczeniem placu zabaw do wykonywania czynności nieopodatkowanych w myśl art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), Spółdzielni nie będzie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych do celów realizacji projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych do celów realizacji projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przeznaczenie placu zabaw nie jest związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, w związku z tym Spółdzielni nie będzie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych do celów realizacji projektu.

Interpretacja indywidualna jest niezbędna do zaliczenia podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego w ramach realizowanego projektu w ramach osi 4 Leader działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych wskazanych powyżej, tj. m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a także niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Z opisu sprawy przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i wykonuje czynności opodatkowane oraz czynności zwolnione z podatku VAT. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przedmiotem wniosku jest projekt realizowany w ramach osi 4 Leader działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W ramach projektu zostanie wykonany plac zabaw składający się z następujących elementów: huśtawka łańcuchowa (2 szt.), zjeżdżalnia, huśtawka wagowa podwójna, karuzela, zestaw rekreacyjny (w tym wieża z łańcuchem łukowym, zjeżdżalnia, trap wejściowy z liną, balkon (2 szt.), półwieża z grą „kółko-krzyżyk”), kiwak, piaskownica i ławki parkowe. Plac zabaw otoczony zostanie ogrodzeniem panelowym, wykonana zostanie nawierzchnia piaszczysta oraz zostanie zamontowane wyposażenie. Wnioskodawca wskazuje, że utworzenie placu zabaw dla dzieci nie ma związku z wykonywanymi przez Spółdzielnię czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W odniesieniu do powyższej sytuacji, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. projektem.

Analiza opisanej przez Spółdzielnię sytuacji w kontekście powołanych wyżej przepisów pozwala stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. Co prawda, Spółdzielnia jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jednak poniesione wydatki nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Ponadto należy zauważyć, że pojęcie „kosztu kwalifikowanego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.