IPPB5/423-941/14-2/MW | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia czy Bank uprawniony jest do uwzględnienia podatku naliczonego wynikającego z nabycia przez Bank Systemów/usług wdrożeniowych od Kontrahentów zagranicznych, w części, w której nie przysługiwało Bankowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT, w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii, przy założeniu, że nabycie Systemów/usług wdrożeniowych spełnia wszystkie warunki uznania ich za nabycie nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz spełnia pozostałe warunki wskazane w art. 18b ustawy
IPPB5/423-941/14-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. banki
 2. kontrahent zagraniczny
 3. nowe technologie
 4. podatek należny
 5. podatek naliczony
 6. ulga
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Bank uprawniony jest do uwzględnienia podatku naliczonego wynikającego z nabycia przez Bank Systemów/usług wdrożeniowych od Kontrahentów zagranicznych, w części, w której nie przysługiwało Bankowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT, w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii, przy założeniu, że nabycie Systemów/usług wdrożeniowych spełnia wszystkie warunki uznania ich za nabycie nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz spełnia pozostałe warunki wskazane w art. 18b ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Bank uprawniony jest do uwzględnienia podatku naliczonego wynikającego z nabycia przez Bank Systemów/usług wdrożeniowych od Kontrahentów zagranicznych, w części, w której nie przysługiwało Bankowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT, w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii, przy założeniu, że nabycie Systemów/usług wdrożeniowych spełnia wszystkie warunki uznania ich za nabycie nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz spełnia pozostałe warunki wskazane w art. 18b ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Bank S.A. (dalej: „Bank” lub „Wnioskodawca”) jest bankiem z siedzibą w Polsce prowadzącym działalność na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.).

Bank w latach ubiegłych ponosił wydatki na nabycie autorskich praw majątkowych do systemów informatycznych (dalej „Systemy”), wydatki na nabycie licencji na korzystanie z Systemów, jak również wydatki związane z wdrożeniem nabytych Systemów (dalej: „Wydatki na nabycie Systemów”). Wydatki tego typu Bank będzie również ponosił w przyszłości.

W przypadku niektórych Systemów miały/będą miały miejsce sytuacje, w których dostawcy Systemów oraz podmioty świadczące prace wdrożeniowe były/będą podmiotami nie posiadającymi siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (dalej „Kontrahenci zagraniczni”).

W konsekwencji, w odniesieniu do części Wydatków na nabycie Systemów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej „ustawa o VAT”) Bank jako nabywca zobowiązany był do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

W związku z nabytymi Systemami/pracami wdrożeniowymi zależnie od ich przeznaczenia Bank mógł dokonać także odliczenia części podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT. Część podatku naliczonego, tj. część, w stosunku do której nie przysługiwało Bankowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT, została ujęta w wartości początkowej Systemów przy ich wprowadzaniu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W stosunku do Systemów, które Bank zamierza nabyć od Kontrahentów zagranicznych w przyszłości, również rozliczony zostanie import usług oraz zastosowanie znajdzie częściowe odliczenie podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT.

Nabycie przez Bank Systemów spełnia kryteria nabycia nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851; dalej „ustawa o PDOP”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Bank uprawniony jest do uwzględnienia podatku naliczonego wynikającego z nabycia przez Bank Systemów/usług wdrożeniowych od Kontrahentów zagranicznych, w części, w której nie przysługiwało Bankowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT, w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii, przy założeniu, że nabycie Systemów/usług wdrożeniowych spełnia wszystkie warunki uznania ich za nabycie nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz spełnia pozostałe warunki wskazane w art. 18b ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy założeniu, że Wydatki na nabycie Systemów od Kontrahentów zagranicznych spełniają warunki uznania ich za nabycie nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 i ust. 2a ustawy o PDOP oraz spełnią pozostałe warunki wskazane w art. 18b ustawy o PDOP, Bank powinien być uprawniony do uwzględnienia w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii podatku naliczonego wynikającego z importu usług, w części w której nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 18b ust. 4 ustawy o PDOP podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Natomiast na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia. Stosownie do art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT.

Mając na uwadze brzmienie powyższych przepisów, zdaniem Wnioskodawcy, podatek od towarów i usług rozliczony przez Bank z tytułu importu usług (naliczony na Wydatkach na nabycie Systemów), w części, w której Bankowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, spełnia warunki do uwzględnienia go w podstawie ustalania wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT w przypadku importu usług zastosowanie znajduje mechanizm rozliczenia podatku przez nabywcę usługi. Rozwiązanie takie zostało wprowadzone ze względu na fakt, że łatwiejszym i skuteczniejszym sposobem dochodzenia podatku jest jego rozliczenie przez nabywcę usługi, który zamieszkuje w kraju lub posiada w nim siedzibę, niż od zagranicznego sprzedawcy. W tym też celu – aby odprowadzić do urzędu skarbowego wcześniej zadeklarowany podatek – nadano nabywcy status podatnika, który dokonuje rozliczenia podatku od towarów i usług w przypadku importu usług.

W konsekwencji podatek od towarów i usług nie jest wykazywany przez Kontrahentów zagranicznych na fakturach związanych z nabyciem Systemów, a rozliczany jest przez Bank z urzędem skarbowym. Niemniej jednak należy podkreślić, że obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu importu usług ciąży na Banku wyłącznie z uwagi na ponoszenie Wydatków na nabycie Systemów. Gdyby bowiem usługodawcą był podmiot krajowy kwota podatku zostałaby mu zapłacona przez Bank, a sam podatek rozliczony zostałby przez polskiego usługodawcę (w tym przypadku nie ma wątpliwości, że nieodliczony podatek VAT zwiększa u nabywcy podstawę odliczenia, o której mowa w art. 18b ust. 4 ustawy o PDOP).

W opinii Wnioskodawcy, mechanizm rozliczania podatku od towarów i usług nie powinien determinować prawa nabywcy nowej technologii do uwzględnienia nieodliczonej części podatku naliczonego w kalkulacji podstawy ulgi na nowe technologie. Tym samym – z punktu widzenia odliczenia, o którym mowa w art. 18b ustawy o PDOP – nie powinno się różnicować sytuacji, w której rozliczenie podatku należnego następuje przez nabywcę nowej technologii (gdy nabywana jest ona od Kontrahenta zagranicznego) z sytuacją nabycia nowej technologii od kontrahenta krajowego, gdzie rozliczenie podatku od towarów i usług następuje przez podmiot krajowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w przypadku importu usług, jak i nabycia usług od kontrahenta krajowego, ostatecznie uprawnionym do otrzymania kwoty podatku należnego jest urząd skarbowy, a nie sprzedawca. Tym samym należy uznać, że bez znaczenia – dla ustalenia podstawy wielkości odliczenia z tytułu wydatków na nabycie nowych technologii – pozostaje to, czy podatek należny zostanie rozliczony z urzędem skarbowym przez sprzedawcę krajowego, czy też zostanie on rozliczony z urzędem skarbowym przez nabywcę, w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że kwota podatku z tytułu importu usług rozliczona przez Bank w związku z nabyciem Systemów/usług wdrożeniowych od Kontrahentów zagranicznych stanowi integralną część kwoty zapłaconej przez Bank podmiotowi uprawnionemu pomimo faktu, że uprawnionym do otrzymania kwoty podatku należnego jest urząd skarbowy. Natomiast od tego, w jakim zakresie Bankowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług, zależeć będzie, jaka część podatku naliczonego stanowić będzie wartość początkową Systemów i jaka część podatku naliczonego powinna zostać uwzględniona w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia z tytułu ulgi na nowe technologie.

Analogiczne stanowisko zostało potwierdzone w znanych Wnioskodawcy interpretacjach indywidualnych, np.:

 • w interpretacji indywidualnej z 8 sierpnia 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB3/423-272a/13/PS),
 • w interpretacji indywidualnej z 18 grudnia 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izy Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-885/12-5/MW),
 • w interpretacji indywidualnej z 18 grudnia 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-885/12-4/MW).

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przy założeniu, iż Wydatki na nabycie Systemów/usług wdrożeniowych od Kontrahentów zagranicznych spełnią warunki uznania ich za wydatki na nabycie nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 i ust. 2a ustawy o PDOP oraz spełnią pozostałe warunki wskazane w art. 18b ustawy o PDOP, Bank będzie uprawniony do uwzględnienia w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii podatku naliczonego wynikającego z importu usług, w części, w której nie przysługiwało Bankowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT.

W związku z powyższym Bank wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Z opisu sprawy wynika m.in., że Wnioskodawca w latach ubiegłych ponosił wydatki na nabycie autorskich praw majątkowych do systemów informatycznych (dalej „Systemy”), wydatki na nabycie licencji na korzystanie z Systemów, jak również wydatki związane z wdrożeniem nabytych Systemów (dalej: „Wydatki na nabycie Systemów”). Wydatki tego typu Bank będzie również ponosił w przyszłości.

W przypadku niektórych Systemów miały/będą miały miejsce sytuacje, w których dostawcy Systemów oraz podmioty świadczące prace wdrożeniowe były/będą podmiotami nie posiadającymi siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (dalej „Kontrahenci zagraniczni”).

W konsekwencji, w odniesieniu do części Wydatków na nabycie Systemów, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Bank jako nabywca zobowiązany był do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

W związku z nabytymi Systemami/pracami wdrożeniowymi zależnie od ich przeznaczenia Bank mógł dokonać także odliczenia części podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT. Część podatku naliczonego, tj. część, w stosunku do której nie przysługiwało Bankowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT, została ujęta w wartości początkowej Systemów przy ich wprowadzaniu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W stosunku do Systemów, które Bank zamierza nabyć od Kontrahentów zagranicznych w przyszłości, również rozliczony zostanie import usług oraz zastosowanie znajdzie częściowe odliczenie podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT.

Nabycie przez Bank Systemów spełnia kryteria nabycia nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym Spółka zgłosiła wątpliwość w zakresie możliwości uwzględnienia w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwot podatku naliczonego VAT związanych z wydatkami poniesionymi na nabycie przez Bank Systemów/usług wdrożeniowych od kontrahentów zagranicznych, w części, w której Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: updop), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Definicja pojęcia „nowe technologie” została zawarta w ust. 2 art. 18b updop.

W myśl tego przepisu za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615).

Przepis art. 18b ust. 2 updop oznacza więc, że skorzystanie z tzw. ulgi technologicznej jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy nabyta wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów i usług i nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej.

Wartościami niematerialnymi i prawnymi są wyłącznie prawa wyraźnie wymienione w przepisie art. 16b updop.

Wartości niematerialne i prawne to nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe;
 • licencje;
 • prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.);
 • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how), o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie natomiast z art. 18b ust. 4 updop, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jak słusznie zauważył Wnioskodawca, w przypadku importu usług zastosowanie znajduje mechanizm rozliczenia podatku przez nabywcę usługi.

Niemniej jednak nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, iż mechanizm ten nie powinien wpływać na prawo nabywcy nowej technologii do uwzględnienia nieodliczonej części podatku naliczonego w kalkulacji podstawy ulgi na nowe technologie.

Podkreślić raz jeszcze należy, że w przypadku importu usług, z jakim mamy do czynienia w niniejszej sprawie, podatnikiem VAT jest usługobiorca (polski podatnik). Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca. Zatem cena usługi nie obejmuje w takim przypadku podatku VAT.

W konsekwencji podatek naliczony nie będzie stanowić kwoty uiszczonej usługodawcy, tym samym podatek ten nie stanowi wydatku na nabycie nowej technologii, który podlegałby odliczeniu na podstawie art. 18b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego, podatku naliczonego wynikającego z importu usług, w części, w której Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT, Wnioskodawca nie jest uprawniony do uwzględnienia w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż przy założeniu, że Wydatki na nabycie Systemów od Kontrahentów zagranicznych spełniają warunki uznania ich za nabycie nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 i ust. 2a ustawy o PDOP oraz spełnią pozostałe warunki wskazane w art. 18b ustawy o PDOP, Bank powinien być uprawniony do uwzględnienia w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii podatku naliczonego wynikającego z importu usług, w części w której nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT, jest nieprawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnych indywidualnych sprawach, więc zawartego w nich stanowiska organu podatkowego nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.