IPPB5/423-700/14-2/MW | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uwzględnienia w wartości początkowej Systemu, jak również w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie, kwot podatku naliczonego VAT związanych z wydatkami poniesionymi na jego nabycie i wdrożenie, w stosunku do których Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do ich odliczenia od podatku należnego, w sytuacji gdy Wnioskodawca nabywa System od podmiotu krajowego jak i zagranicznego (import usług).
IPPB5/423-700/14-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja środków trwałych
 2. licencja
 3. nowe technologie
 4. podatek należny
 5. podatek naliczony
 6. wartości niematerialne i prawne
 7. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2014 r. (data wpływu 30 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uwzględnienia w wartości początkowej Systemu, kwot podatku naliczonego VAT związanych z wydatkami poniesionymi na jego nabycie i wdrożenie, w stosunku do których Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do ich odliczenia od podatku należnego, w sytuacji gdy Wnioskodawca nabywa System od podmiotu krajowego i zagranicznego – jest prawidłowe,
 • uwzględnienia w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie, kwot podatku naliczonego VAT związanych z wydatkami poniesionymi na jego nabycie i wdrożenie, w stosunku do których Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do ich odliczenia od podatku należnego, w sytuacji gdy Wnioskodawca nabywa System od podmiotu krajowego – jest prawidłowe,
 • uwzględnienia w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie, kwot podatku naliczonego VAT związanych z wydatkami poniesionymi na jego nabycie i wdrożenie, w stosunku do których Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do ich odliczenia od podatku należnego, w sytuacji gdy Wnioskodawca nabywa System od podmiotu zagranicznego (import usług) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uwzględnienia w wartości początkowej Systemu, jak również w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie, kwot podatku naliczonego VAT związanych z wydatkami poniesionymi na jego nabycie i wdrożenie, w stosunku do których Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do ich odliczenia od podatku należnego, w sytuacji gdy Wnioskodawca nabywa System od podmiotu krajowego jak i zagranicznego (import usług).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera między innymi umowy, na podstawie których nabywa licencje na korzystanie z systemów komputerowych (dalej: „System”). Zdarza się, że Systemy są nabywane przez Wnioskodawcę od dostawców będących podatnikami VAT nieposiadającymi siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, a więc Wnioskodawca jest w takim przypadku zobowiązany do rozpoznania importu usług z tytułu nabycia takiego Systemu.

Wnioskodawca prowadzi zasadniczo wyłącznie działalność zwolnioną z podatku VAT, w związku z tym, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabywanymi Systemami.

Licencje na korzystanie z Systemów, nabywane przez Wnioskodawcę stanowią wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „ustawa o pdop”) i spełniają warunki określone w art. 16b ust. 1 tej ustawy, tj,:

 • są nabyte przez Wnioskodawcę,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia ich do używania,
 • przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok,
 • są wykorzystywane przez Wnioskodawcę na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca wprowadza zakupione licencje do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po wdrożeniu Systemu objętego nabytą licencją i po stwierdzeniu, że System nadaje się do gospodarczego wykorzystania.

W związku z nabywaniem Systemów dla celów prowadzonej działalności, Wnioskodawca rozważa możliwość skorzystania z tzw. ulgi na nowe technologie, która została uregulowana w art. 18b ustawy o pdop, w przypadku, gdyby Systemy spełniały warunki uprawniające do skorzystania z takiej ulgi.

Ocena spełnienia tych warunków przez Systemy nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy kwoty podatku naliczonego VAT związane z wydatkami poniesionymi na nabycie licencji na korzystanie z Systemu i ich wdrożenie, w stosunku do których Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do ich odliczenia od podatku należnego, powinny zostać uwzględnione w wartości początkowej Systemu jako wartości niematerialnej i prawnej...
 2. Czy kwoty podatku naliczonego VAT związane z wydatkami dotyczącymi nabycia licencji na korzystanie z nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ich wdrożenie poniesionymi w roku wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz w roku następującym po tym roku powinny zostać uwzględnione w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji, gdy Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia tego podatku naliczonego od podatku należnego...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanego Systemu ustalając wartość początkową nabytego Systemu jako wartości niematerialnej i prawnej, Wnioskodawca powinien uwzględnić wartość podatku VAT naliczonego związanego z ponoszonymi wydatkami dotyczącymi nabycia i wdrożenia Systemu, w tym także w przypadku, gdy Wnioskodawca nabywa System od podatnika VAT nieposiadającego w Polsce miejsca siedziby, ani miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i jest zobowiązany do rozpoznania importu usług.

Na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o pdop amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia ich do używania licencje – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami materialnymi i prawnymi.

Wartość początkową nabytych Systemów jako wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca powinien ustalić zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o pdop.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się, w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Na podstawie art. 16g ust. 14 ustawy o pdop, wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw.

Definicja ceny nabycia została wskazana w art. 16g ust. 3 ustawy o pdop. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Zgodnie z powyższym przepisem, w wartości początkowej licencji jako wartości niematerialnej i prawnej powinna być uwzględniona cena nabycia tej licencji oraz wartość kosztów wdrożenia Systemu, którego nabyta licencja dotyczy. Jednocześnie, jak wskazuje powyższy przepis, w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od kosztów związanych z nabyciem Systemu i jego wdrożeniem powinien wartość nieodliczonego podatku VAT uwzględnić w wartości początkowej Systemu. Innymi słowy w wartości początkowej Systemu powinny być uwzględniona wartość brutto ponoszonych przez Wnioskodawcę kosztów związanych z nabyciem licencji na System i jego wdrożeniem. i

Fakt, że niektóre Systemy i związane z nimi usługi wdrożeniowe są nabywane przez Wnioskodawcę od podmiotów nieposiadających w Polsce miejsca siedziby ani prowadzenia działalności gospodarczej nie powinien wpływać na konieczność ujęcia podatku naliczonego w wartości początkowej nabywanych Systemów. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z póź. zm.; dalej „ustawa o VAT”) kwota podatku należnego z tytułu nabywania usług od podmiotów nieposiadających na terytorium Polski miejsca zarządu, ani miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stanowi dla Wnioskodawcy podatek naliczony. Jeżeli zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem licencji na korzystanie z Systemu i jego wdrożeniem poniesionych na rzecz dostawców niemających miejsca siedziby, ani miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, Wnioskodawca powinien uwzględnić wartość takiego podatku naliczonego związanego z nabyciem i wdrożeniem Systemów, w wartości początkowej Systemów ustalanej dla celów podatku dochodowego.

Podsumowując, na wartość początkową Systemu będą się zatem składały między innymi wydatki na nabycie licencji na korzystanie z Systemu oraz wydatki poniesione na wdrożenie Systemu, uwzględniające podatek VAT naliczony z tytułu nabycia tych usług, w stosunku do którego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia tego podatku od podatku należnego.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli System będzie spełniał warunki do uznania go za nową technologię, w rozumieniu art. 18b ustawy o pdop, to kwoty podatku naliczonego VAT z tytułu licencji na korzystanie z Systemu oraz usług związanych z wdrożeniem Systemu nabytych od podmiotów posiadających w Polsce siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jak i nieposiadających w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, powinny zostać uwzględnione w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie, o której mowa w tym przepisie w zakresie w jakim Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego i w jakim w związku z tym, wartość podatku naliczonego została uwzględniona w wartości początkowej Systemów dla celów podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o pdop od podstawy opodatkowania odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. Podstawą ustalenia wielkości odliczenia – co wynika z art. 18b ust. 4 ustawy o pdop – jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Biorąc pod uwagę treść powyższego przepisu, należy wskazać, że ustalając wartość ulgi na nowe technologie Wnioskodawca powinien uwzględnić te wydatki związane z nabyciem nowej technologii, które zostały ujęte w wartości początkowej nowej technologii ustalonej dla celów podatku dochodowego. Jak wskazał Wnioskodawca w uzasadnieniu stanowiska dotyczącego pytania nr 1 kwoty podatku naliczonego VAT w stosunku do których Wnioskodawca nie ma prawa do ich odliczenia od podatku należnego powinny być uwzględnione przez Wnioskodawcę w wartości początkowej nabywanych Systemów.

W związku z tym, w zakresie w jakim podatek naliczony jest uwzględniony w wartości początkowej powinien on być także uwzględniony przy ustalaniu wartości ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ustawy o pdop. Przy czym, zgodnie z art. 18b ust. 4 ustawy o pdop, podstawą ustalenia wielkości odliczenia w ramach ulgi na nowe technologie jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W związku z tym, dla celów ustalenia wartości ulgi na nowe technologie Wnioskodawca powinien uwzględnić wartość podatku naliczonego uwzględnionego w wartości początkowej nowej technologii, a dotyczącego wydatków na nabycie nowej technologii, poniesionych w roku wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz w roku następującym po tym roku.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • uwzględnienia w wartości początkowej Systemu, kwot podatku naliczonego VAT związanych z wydatkami poniesionymi na jego nabycie i wdrożenie, w stosunku do których Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do ich odliczenia od podatku należnego, w sytuacji gdy Wnioskodawca nabywa System od podmiotu krajowego i zagranicznego – jest prawidłowe.
  Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • uwzględnienia w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie, kwot podatku naliczonego VAT związanych z wydatkami poniesionymi na jego nabycie i wdrożenie, w stosunku do których Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do ich odliczenia od podatku należnego, w sytuacji gdy Wnioskodawca nabywa System od podmiotu krajowego – jest prawidłowe,
 • uwzględnienia w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie, kwot podatku naliczonego VAT związanych z wydatkami poniesionymi na jego nabycie i wdrożenie, w stosunku do których Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do ich odliczenia od podatku należnego, w sytuacji gdy Wnioskodawca nabywa System od podmiotu zagranicznego (import usług) – jest nieprawidłowe.

Z opisu sprawy wynika m.in., że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera m.in. umowy, na podstawie których nabywa licencje na korzystanie z systemów komputerowych (dalej: „System”). Zdarza się, że Systemy są nabywane przez Wnioskodawcę od dostawców będących podatnikami VAT nieposiadającymi siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, a więc Wnioskodawca jest w takim przypadku zobowiązany do rozpoznania importu usług z tytułu nabycia takiego Systemu. Wnioskodawca prowadzi zasadniczo wyłącznie działalność zwolnioną z podatku VAT, w związku z tym, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabywanymi Systemami. Licencje na korzystanie z Systemów, nabywane przez Wnioskodawcę stanowią wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym Spółka zgłosiła wątpliwość w zakresie możliwości uwzględnienia w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwot podatku naliczonego VAT związanych z wydatkami poniesionymi na nabycie licencji i ich wdrożenie, od kontrahentów krajowych i zagranicznych, w sytuacji gdy Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia tego podatku naliczonego od podatku należnego.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: updop), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Definicja pojęcia „nowe technologie” została zawarta w ust. 2 art. 18b updop.

W myśl tego przepisu za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615).

Przepis art. 18b ust. 2 updop oznacza więc, że skorzystanie z tzw. ulgi technologicznej jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy nabyta wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów i usług i nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej.

Wartościami niematerialnymi i prawnymi są wyłącznie prawa wyraźnie wymienione w przepisie art. 16b updop.

Wartości niematerialne i prawne to nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe;
 • licencje;
 • prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.);
 • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how), o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie natomiast z art. 18b ust. 4 updop, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Zauważyć należy, że w przypadku importu usług, z jakim mamy do czynienia w niniejszej sprawie, podatnikiem VAT jest usługobiorca (polski podatnik). Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca. Zatem cena usługi nie obejmuje w takim przypadku podatku VAT.

W konsekwencji podatek naliczony nie będzie stanowić kwoty uiszczonej usługodawcy, o której mowa w art. 18b ust. 4 updop, a tym samym podatek ten nie stanowi wydatku na nabycie nowej technologii, który podlegałby odliczeniu na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niezależnie więc od uwzględnienia w wartości początkowej Systemu, podatku naliczonego, w stosunku do którego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do jego odliczenia od podatku należnego, w sytuacji gdy Wnioskodawca nabywa System od podmiotu zagranicznego (import usług), nie można wartości tego podatku naliczonego odliczyć jako wydatków na nabycie nowej technologii, bowiem nie została ona zapłacona podmiotowi uprawnionemu stosownie do treści art. 18b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uwzględnienia w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie, podatku naliczonego, gdy Spółce nie przysługuje prawo do jego odliczenia, w sytuacji gdy dostawcą jest podatnik VAT nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, jest nieprawidłowe.

Odmienna sytuacja wystąpi w przypadku nabycia przez Spółkę Systemu od podmiotu krajowego. Tutaj cena zapłacona usługodawcy, obejmująca również kwotę podatku od towarów i usług, stanowi kwotę zapłaconą podmiotowi uprawnionemu, tj. usługodawcy, zgodnie z art. 18b ust. 4 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uwzględnienia w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie, podatku naliczonego, gdy Spółce nie przysługuje prawo do jego odliczenia, w sytuacji gdy dostawcą jest podmiot posiadający w Polsce siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jest prawidłowe.

Dodać też należy, że art. 18b ust. 4 updop wyraźnie rozróżnia moment poniesienia wydatku od momentu jego zapłaty. Zgodnie z cytowanym wyżej art. 18b ust. 4, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu:

 • w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub
 • w roku następującym po tym roku,

oraz w której nie została zwrócona podmiotowi w jakiejkolwiek formie.

Zatem podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia tych wydatków, które zostały poniesione i zapłacone w roku, w którym nastąpiło wprowadzenie nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz tych wydatków, które zostały poniesione w roku, w którym nastąpiło wprowadzenie nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ale zostaną zapłacone w roku następnym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.