ILPP5/4512-1-76/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub uzyskanie zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
ILPP5/4512-1-76/15-2/KSinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „ (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „(...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie (...) jest zarejestrowane w KRS od 10 kwietnia 2013 r. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. nie jest też płatnikiem podatku VAT. Wszelkie prowadzone działania mają charakter społeczny. W ramach działalności statutowej został opracowany i złożony wniosek o przyznanie pomocy na Małe Projekty w ramach PROW 2007-2013, działanie 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wniosek obejmował „(...)” czyli placu zabaw, którego nazwa związana jest z nazwą wsi tematycznej. Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w listopadzie 2014 r., natomiast na początku marca 2015 r. złożono wniosek o płatność.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój wsi, pozyskiwanie środków zewnętrznych na tzw. projekty twarde i miękkie, popieranie inicjatyw lokalnych i oddolnych, podejmowanie działań na rzecz poprawy estetyki wioski, upowszechnianie aktywnego wypoczynku oraz kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży oraz seniorów, rozbudzanie u mieszkańców potrzeby aktywności sportowej i rekreacyjnej a także integracja oraz budowanie wspólnej tożsamości.

Celem operacji „(...)” była poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez stworzenie miejsca czynnego wypoczynku i rekreacji oraz miejsca do spotkań i nawiązywania kontaktów. Stworzenie „(...)” miało wpłynąć na wzrost atrakcyjności sołectwa oraz umożliwić integrację społeczności lokalnej oraz osób spoza sołectwa.

Cel tego projektu był zgodny z celami Lokalnej Strategii Rozwoju LGD opisanymi w punkcie 3, z celem szczegółowym zapisanym w LSR w punkcie 3.3 oraz zgodny z przedsięwzięciem IVa zapisanym w LSR (...).

Projekt „ (...)” w szczególny sposób poprawił jakość życia mieszkańców wsi oraz zaspokoił ich potrzeby społeczne. Dzięki realizacji tej inwestycji mieszkańcy miejscowości nie muszą już jeździć ze swoimi dziećmi do miejscowości oddalonych o kilka bądź kilkanaście kilometrów. Jest to miejsce spotkań zarówno dzieci jak i dorosłych, miejsce integracji, nawiązywania kontaktów oraz wzmacniania więzi społecznych. Od momentu powstania ogrodu, we wsi Wnioskodawcy widać poruszenie, można zauważyć też mieszkańców, którzy do tej pory bardziej utożsamiali się z miastem, gdyż tam mogli znaleźć zajęcia dla dzieci. Niewątpliwie powstanie placu zabaw przyczynia się do poprawy estetyki wsi Wnioskodawcy.

Operacja polegała na zakupie i montażu zestawu zabawowego. W tym celu mieszkańcy wsi odpowiednio przygotowali teren a następnie umieszczone zostały urządzenia zabawowe: huśtawka podwójna górna belka stalowa – siedziska płaskie gumowe, huśtawka podwójna górna belka stalowa – siedziska typu kubełek gumowe, zabawka na sprężynie, zabawka na sprężynie A dwuosobowa, karuzela metalowa, piaskownica kwadratowa 250x250 cm z siedziskami, zestaw zabawowy, kosz na śmieci metalowy z daszkiem, ławka metalowo-drewniana z oparciem – D4 oraz regulamin placu zabaw. Wszystkie zamontowane urządzenia mają strefy bezpiecznego użytkowania składające się z przestrzeni zajętej przez samo urządzenie oraz przestrzeni niezbędnej do jego funkcjonowania, a także będą posiadały certyfikaty bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko powstania sytuacji narażającej dziecko na upadek, zakleszczenie czy zaklinowanie. Przy tym placu postawiono także dwa fotostandy – tablice, w których można zrobić sobie zdjęcie ze swoją twarzą z motywem (...). Wartość urządzeń zabawowych wraz z montażem wyniosła 30.020,36 zł brutto. Wartość 2 szt. fotostandów to 405,90 zł brutto. Wybór zestawów do zakupu nastąpił na podstawie rozeznania rynku polegającego na zebraniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty pod względem jakości i ceny. Rozliczenie nastąpiło po spisaniu protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji oraz na podstawie faktury VAT. W chwili obecnej zakończono operację i złożono wniosek o płatność. Faktury wystawione są na Stowarzyszenie. Zakupione zabawki na plac zabaw związane są z działalnością nieopodatkowaną – plac bezpłatnie użytkowany jest przez społeczność lokalną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług istnieje prawna możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków sfinansowanych w ramach realizacji operacji pn. „(...)” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskać uiszczonego podatku VAT, ponieważ nie jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, nie figuruje w rejestrach podatników VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie może odzyskać podatku VAT. Dlatego Stowarzyszenie jest zdania, że nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani do uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powołanego wyżej przepisu ustawy wynika, że powstanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – które może być wynikiem np. szczególnego charakteru działalności podatnika uprawnia do wystąpienia o zwrot tej nadwyżki na rachunek bankowy, przy czym szczegółowe zasady dokonywania zwrotów określone zostały w art. 87 ust. 2-10 ustawy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Zainteresowany złożył wniosek o przyznanie pomocy na Małe Projekty w ramach PROW 2007-2013, działanie 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wniosek obejmował „(...)” czyli placu zabaw, którego nazwa związana jest z nazwą wsi tematycznej. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – projekt nie będzie związany z czynnościami opodatkowanymi i nie będzie generował dla Stowarzyszenia żadnego obrotu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanej operacji nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,a w konsekwencji również uzyskania zwrotu podatku wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonanych w związku z realizacją operacji pn. „(...)” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.