ILPP5/4512-1-252/15-2/PG | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu.
ILPP5/4512-1-252/15-2/PGinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. odliczanie podatku naliczonego
 3. odliczenia
 4. podatek naliczony
 5. podatek od towarów i usług
 6. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Politechniki przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Politechnika (dalej jako Politechnika lub Wnioskodawca) uczestniczy w realizacji projektu E (...), będącego częścią EEN. Projekt jest kontynuacją realizowanego w latach 2008-2014 projektu „Services (...)”, będącego przedmiotem zapytania interpretacyjnego (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 marca 2014 r. nr (...)).

Wnioskodawca zauważa, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej jako uPoSW), podstawowym przedmiotem działalności Uczelni Wyższej jest kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, kształcenie i promowanie kadr naukowych, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Tak więc podstawowa działalność Politechniki to usługi edukacyjne – nieobjęte ustawą o VAT (statutowe) lub zwolnione z VAT, usługi badawcze finansowane ze środków budżetowych służące rozwojowi nauki – nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, usługi badawcze realizowane w ramach projektów celowych i umów z podmiotami gospodarczymi – opodatkowane wg podstawowej stawki VAT.

Realizując statutowe cele działalności Politechnika bierze udział i jest koordynatorem konsorcjum „EENX” realizującego w latach 2015-2020 projekt pod taką samą nazwą. Projekt jest realizowany i koordynowany przez Centrum (...) w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME, który stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) na lata 2007-2013. Partnerami w konsorcjum EENX są także (...). Adresatami działalności konsorcjum są przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy, a także uniwersytety i instytuty naukowe.

Działania konsorcjum EENX są realizowane w ramach czterech celów szczegółowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 ustanawiającym program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylającym decyzję nr 1639/2006/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 33). Obejmują one także zintegrowane usługi świadczone na rzecz przedsiębiorców, o których mowa w zasadach konkursu COS WP2014-2-01. Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw dotyczy udostępniania informacji istotnych dla przedsiębiorców oraz organizowania współpracy między nimi, wspomagania przedsięwzięć innowacyjnych, w tym związanych z transferem wiedzy i technologii oraz zachęcania przedsiębiorców do udziału w realizacji programów Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań i rozwoju technologii.

W szczególności działania konsorcjum obejmują pełnienie funkcji informacyjno-doradczych beneficjentom ostatecznym; organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, współorganizację oraz udział w misjach handlowych/technologicznych i spotkaniach brokerskich; udział w targach, konferencjach i innych imprezach branżowych. Ponadto w ramach projektu realizowane są działania promocyjno-informacyjne, tj. prowadzenie serwisu internetowego, opracowanie i zlecanie produkcji/druku materiałów informacyjno-promocyjnych, publikacje artykułów w mediach oraz działania koordynacyjne (przypisane wyłącznie koordynatorowi), tj. organizacja spotkań konsorcjum, przygotowanie raportów zbiorczych konsorcjum dla Komisji Europejskiej i Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach projektu przewidziane są też działania wynikające z uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej sieci współpracy, tj. udział w szkoleniach specjalistycznych dla personelu, wdrażanie „dobrych praktyk” opracowanych w ramach sieci i promowanie własnych, wymiany pracownicze, akcje mentorskie oraz działania wynikające ze zobowiązań administracyjnych. Sieć EEN działająca od dnia 1 stycznia 2008 r., oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne.

Sieć EEN jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Usługi sieci EEN są działaniami nierynkowymi, które co do zasady oferowane są bezpłatnie beneficjentom ostatecznym. Koszty związane z ich realizacją zostaną pokryte środkami uzyskanymi z Programu ramowego COSME (60% kosztów) oraz z Ministerstwa Gospodarki (40% kosztów).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Politechnice przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu opisanego w stanie faktycznym, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją EENX, będącego częścią EEN, Politechnika nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych VAT, gdyż wszelkie świadczenia realizowane na rzecz beneficjentów w ramach projektu będą bezpłatne. Koszty związane z ich realizacją zostaną pokryte środkami uzyskanymi z Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (60% kosztów), który stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) na lata 2007-2013 oraz z Ministerstwa Gospodarki (40% kosztów).

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Dla uznania, że dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Odpłatność z kolei oznacza wykonanie czynności za wynagrodzeniem.

Wskazać zatem należy, że jeżeli podatnik otrzyma dotację, która ma bezpośredni związek z konkretną dostawą lub usługą i która ma wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług to dotacja taka stanowi obok ceny jednoznacznie uzupełniający ją element podstawy opodatkowania. Natomiast jeżeli podatnik otrzyma dotację, subwencję lub dopłatę o podobnym charakterze na np. tzw. koszty ogólne działalności podatnika wpływ takiej dotacji na cenę towaru lub usługi, o ile zostanie stwierdzony, będzie wyłącznie pośredni. Taka dotacja, subwencja lub dopłata nie jest związana z konkretną dostawą lub usługą i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. A zatem, dotacje podmiotowe lub dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów działalności, które nie są uzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie zwiększają podstawy opodatkowania z tytułu podatku VAT, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Wnioskodawca zauważa, że realizując statutowe cele działalności, Politechnika bierze udział i jest koordynatorem konsorcjum „EENX” realizującego w latach 2015-2020 projekt pod tak samą nazwą. Projekt jest realizowany i koordynowany przez Centrum (...) w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (...), który stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) na lata 2007-2013. Adresatami działalności konsorcjum są przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy, a także uniwersytety i instytuty naukowe.

Działania konsorcjum EENX są realizowane w ramach czterech celów szczegółowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 ustanawiającym program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylającym decyzję nr 1639/2006/WE. Obejmują one także zintegrowane usługi świadczone na rzecz przedsiębiorców, o których mowa w zasadach konkursu COS-WP2014-2-01. Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw dotyczy udostępniania informacji istotnych dla przedsiębiorców oraz organizowania współpracy między nimi, wspomagania przedsięwzięć innowacyjnych, w tym związanych z transferem wiedzy i technologii oraz zachęcania przedsiębiorców do udziału w realizacji programów Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań i rozwoju technologii. W szczególności działania konsorcjum obejmują pełnienie funkcji informacyjno-doradczych beneficjentom ostatecznym; organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, współorganizację oraz udział w misjach handlowych/technologicznych i spotkaniach brokerskich; udział w targach, konferencjach i innych imprezach branżowych. Ponadto w ramach projektu realizowane są działania promocyjno-informacyjne, tj. prowadzenie serwisu internetowego, opracowanie i zlecanie produkcji/druku materiałów informacyjno promocyjnych, publikacje artykułów w mediach oraz działania koordynacyjne (przypisane wyłącznie koordynatorowi), tj. organizacja spotkań konsorcjum, przygotowanie raportów zbiorczych konsorcjum dla Komisji Europejskiej i Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach projektu przewidziane są też działania wynikające z uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej sieci współpracy, tj. udział w szkoleniach specjalistycznych dla personelu, wdrażanie „dobrych praktyk” opracowanych w ramach sieci i promowanie własnych, wymiany pracownicze, akcje mentorskie oraz działania wynikające ze zobowiązań administracyjnych. Sieć EEN działająca od dnia 1 stycznia 2008 r. oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne.

Koszty związane z ich realizacją zostaną pokryte środkami uzyskanymi z Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (...), który stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) na lata 2007-2013 oraz z Ministerstwa Gospodarki.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Politechnika w ramach realizowanego projektu nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednocześnie skoro towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatnikiem podatku VAT, to należy uznać, że Politechnika nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu EENX, ponieważ poniesione wydatki nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca zauważa, że takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 21 marca 2014 r. nr (...) wydanej dla projektu „Services (...)”, którego kontynuacją jest projekt będący przedmiotem niniejszego zapytania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Z kolei, na mocy art. 87 ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W świetle cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zauważyć tutaj należy, że – jak wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – dla uznania, że dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność (za wyjątkiem przypadków ściśle określonych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy).

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym, wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą.

Zatem, pod pojęciem odpłatności świadczenia rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej – zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

O bezpośrednim związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem można mówić jedynie wówczas, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść na rzecz dostawcy towaru lub świadczącego usługę i jeżeli świadczenie wzajemne pozostaje w bezpośrednim związku ze świadczeniem dokonanej czynności. Zatem, dostawa towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wtedy, gdy są wykonane odpłatnie i pomiędzy dostawcą towaru lub świadczącym usługę i ich beneficjentem (odbiorcą) istnieje jawny stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne.

Z kolei, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (art. 29a ust. 1 ustawy).

Wskazać zatem należy, że jeżeli podatnik otrzyma dotację, która ma bezpośredni związek z konkretną dostawą lub usługą i która ma wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług to dotacja taka stanowi obok ceny jednoznacznie uzupełniający ją element podstawy opodatkowania. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dotacją przedmiotową, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Skutkuje to m.in. tym, że dotacje opodatkowane są według takiej stawki jak czynności, których dotyczą. Natomiast jeżeli podatnik otrzyma dotację, subwencję lub dopłatę o podobnym charakterze na np. tzw. koszty ogólne działalności podatnika, wpływ takiej dotacji na cenę towaru lub usługi, o ile zostanie stwierdzony, będzie wyłącznie pośredni. Taka dotacja, subwencja lub dopłata nie jest związana z konkretną dostawą lub usługą i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, dotacje podmiotowe lub dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów działalności, które nie są uzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie zwiększają podstawy opodatkowania z tytułu podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca uczestniczy w realizacji projektu EENX, będącego częścią EEN. Projekt jest kontynuacją realizowanego w latach 2008-2014 projektu „Services (...)”.

Realizując statutowe cele działalności Zainteresowany bierze udział i jest koordynatorem konsorcjum „EENX” realizującego w latach 2015-2020 projekt pod taką samą nazwą. Projekt jest realizowany i koordynowany przez Centrum (...) w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME, który stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) na lata 2007-2013. Partnerami w konsorcjum EENX są także (...). Adresatami działalności konsorcjum są przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy, a także uniwersytety i instytuty naukowe. Działania konsorcjum EENX są realizowane w ramach czterech celów szczegółowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 ustanawiającym program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014 2020) i uchylającym decyzję nr 1639/2006/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 33). Obejmują one także zintegrowane usługi świadczone na rzecz przedsiębiorców, o których mowa w zasadach konkursu COS-WP2014-2-01. Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw dotyczy udostępniania informacji istotnych dla przedsiębiorców oraz organizowania współpracy między nimi, wspomagania przedsięwzięć innowacyjnych, w tym związanych z transferem wiedzy i technologii oraz zachęcania przedsiębiorców do udziału w realizacji programów Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań i rozwoju technologii. W szczególności działania konsorcjum obejmują pełnienie funkcji informacyjno-doradczych beneficjentom ostatecznym; organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, współorganizację oraz udział w misjach handlowych/technologicznych i spotkaniach brokerskich; udział w targach, konferencjach i innych imprezach branżowych. Ponadto w ramach projektu realizowane są działania promocyjno-informacyjne, tj. prowadzenie serwisu internetowego, opracowanie i zlecanie produkcji/druku materiałów informacyjno-promocyjnych, publikacje artykułów w mediach oraz działania koordynacyjne (przypisane wyłącznie koordynatorowi), tj. organizacja spotkań konsorcjum, przygotowanie raportów zbiorczych konsorcjum dla Komisji Europejskiej i Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach projektu przewidziane są też działania wynikające z uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej sieci współpracy, tj. udział w szkoleniach specjalistycznych dla personelu, wdrażanie „dobrych praktyk” opracowanych w ramach sieci i promowanie własnych, wymiany pracownicze, akcje mentorskie oraz działania wynikające ze zobowiązań administracyjnych. Sieć Enterprise Europe Network działająca od dnia 1 stycznia 2008 r., oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne.

Sieć EEN jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi sieci Enterprise Europe Network są działaniami nierynkowymi, które co do zasady oferowane są bezpłatnie beneficjentom ostatecznym. Koszty związane z ich realizacją zostaną pokryte środkami uzyskanymi z Programu ramowego COSME (60% kosztów) oraz z Ministerstwa Gospodarki (40% kosztów).

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca jest zainteresowany, czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu opisanego powyżej, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

Jak wskazano powyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zainteresowany podkreślił, że usługi sieci EEN są działaniami nierynkowymi, które co do zasady oferowane są bezpłatnie beneficjentom ostatecznym. Koszty związane z ich realizacją zostaną pokryte środkami uzyskanymi z Programu ramowego COSME (60% kosztów) oraz z Ministerstwa Gospodarki (40% kosztów). Ponadto przedstawiając własne stanowisko w niniejszej sprawie Wnioskodawca oświadczył, że w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż wszelkie świadczenia realizowane na rzecz beneficjentów w ramach projektu będą bezpłatne.

Z informacji zawartych we wniosku wynika zatem, że Zainteresowany w ramach realizowanego projektu nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji opisanego we wniosku projektu, ponieważ poniesione wydatki nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem podatku od towarów i usług. Tym samym nie jest spełniony warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Informuje się, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Zaznaczenia wymaga zatem, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze zdarzeniem opisanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego, wydana interpretacja straci swoją aktualność.

Zwrócić należy uwagę na fakt, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.