ILPP5/4512-1-161/15-4/KS | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji „(...)”.
ILPP5/4512-1-161/15-4/KSinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. odzyskanie
  4. podatek naliczony
  5. podatnik
  6. prawo do odliczenia
  7. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego(Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją operacji pn. „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją operacji pn. „(...)”. Wniosek uzupełniono pismem w dniu 5 października 2015 r. o informację dotyczącą pełnomocnictwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie „A” jest zarejestrowane w KRS od 2012 r. W ramach działalności statutowej został opracowany i złożony wniosek o przyznanie pomocy pn. „(...)”, która realizuje cel główny:

Mieszkańcy partnerstwa, przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania, tworzą zintegrowaną i dobrze zorganizowaną wspólnotę społeczną, która realizuje własne inicjatywy i przedsięwzięcia, oraz cele szczegółowe: wykreowanie i wypromowanie produktów lokalnych obszaru LGD, organizacja imprez integrujących mieszkańców partnerstwa, wspieranie różnych form aktywności gospodarczej mieszkańców partnerstwa w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów.

W dniu 11 listopada 2014 r. została podpisana umowa na realizację i finansowanie powyższej operacji w ramach działania 413. W załączniku rzeczowo-finansowym do umowy zostały uwzględnione faktyczne koszty operacji wraz z podatkiem od towarów i usług jako koszt kwalifikowany operacji. W chwili obecnej zakończona jest realizacja projektu, złożono wniosek o płatność ostateczną w Urzędzie Marszałkowskim, który żąda interpretacji indywidualnej kwalifikacji podatku VAT. Operacja rozpoczęła się od adaptacji i wyposażenia pomieszczenia na świetlicy wiejskiej, które będzie wykorzystywane do wytwarzania produktów lokalnych tj. chleba wieloziarnistego oraz soku i herbaty z lipy. Po adaptacji pomieszczenia zostały zakupione i zamontowane: zestaw mebli kuchennych, sprzęt agd, stoły i krzesła, które ułatwią przeprowadzenie warsztatów „B” i „C” organizowane dla mieszkańców partnerstwa, zakupiona i zamontowana została również szafa, służąca do przechowywania wytworzonych produktów lokalnych oraz materiałów promocyjnych. Chleb wieloziarnisty i sok z lipy to produkty lokalne wsi od wielu lat. Sok z lipy wytwarzany jest przez gospodynie przez długi okres, jego receptura jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Przygotowywany jest z surowców, które znajdują się na terenie wsi tzn. z kwiatu lipy oraz miodu lipowego. Wytwarzając ten produkt lokalny Wnioskodawca chce wrócić do dawnych sprawdzonych metod leczniczych i w tym celu wykorzystuje wiedzę i doświadczenie gospodyń, które znają recepturę na sok. Natomiast chleb jest charakterystyczny dla miejscowości Zainteresowanego ze względu na walory smakowe i sposób przygotowywania.

W ramach działań promocyjnych produktów lokalnych zaplanowane zostało uczestnictwo w Bożonarodzeniowym Jarmarku organizowanym na terenie partnerstwa LGD, na którym będą prezentowane i rozdawane produkty lokalne tj. chleb wieloziarnisty oraz sok i herbata z lipy oraz promocji produktów lokalnych. W zaadoptowanym pomieszczeniu produkty lokalne będą wytwarzane przez okres 5 lat. W tym okresie zaplanowane jest również przygotowanie 750 szt. bochenków chleba wieloziarnistego oraz 100 litrów soku z lipy.

W ramach przeprowadzonych warsztatów przeszkolonych zostanie 90 osób, które będą chciały nauczyć się wytwarzania ww. produktów lokalnych. W ramach operacji planowany został zakup artykułów spożywczych (mąka pszenna, mąka żytnia, cukier, nasiona słonecznika, dyni, siemia lnianego, płatki owsiane, sezam, sól, margaryna, olej, bułka tarta, cytryny, miód lipowy), słoików szklanych z zakrętkami, buteleczek szklanych z nakrętkami, torebek papierowych na chleb, torebek papierowych na herbatę, woreczków materiałowych na herbatę. Wszystkie wytworzone produkty lokalne będą rozdawane nieodpłatnie.

W ramach promocji produktów lokalnych zostały również zakupione: etykiety, zawieszki drewniane w kształcie liścia lipy, pieczątka z wodoodpornym tuszem z nazwą, drewniane noże do masła, rollbaner, promujący produkty, ulotki promocyjne DL A4, plakaty A4 – zawierające informacje na temat organizowanych warsztatów dot. wytworzenia produktów lokalnych, formularze zgłoszeniowe – niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji na warsztaty „B” oraz „C”, regał drewniany z koszami na chleb, stół cateringowy, który będzie służył do wyłożenia produktów lokalnych podczas jarmarku i targów.

W ramach organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR zorganizowane zostanie w okresie jesienno-zimowym sześć warsztatów (3 warsztaty dot. wypieku chleba „C” oraz 3 przygotowania soku i herbaty lipowej „B”). Całkowity koszt operacji to 53.871,56 zł z VAT, który jest kosztem kwalifikowalnym operacji. Realizacja operacji zakończona została w marcu 2015 roku. Do wniosku o przyznanie pomocy Stowarzyszenie złożyło oświadczenie o kwalifikowalności VAT, oświadczając, że nie będzie miało możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT ani w trakcie, ani po realizacji operacji.

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Świadczone usługi w ramach realizacji operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury są wystawiane na Stowarzyszenie. Stowarzyszenie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r., nie jest też płatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT poniesiony w związku z realizacją operacji pn. „(...)” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 (tzw. mały projekt)...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie „A”, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Stowarzyszenie „A” nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W zakresie ww. projektu nie ma on również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca organizuje szkolenia i inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach operacji „(...)”. Całkowity koszt operacji to 53.871,56 zł z VAT, który wg Wnioskodawcy jest kosztem kwalifikowalnym operacji. Realizacja operacji zakończona została w marcu 2015 roku. Do wniosku o przyznanie pomocy Stowarzyszenie złożyło oświadczenie o kwalifikowalności VAT, oświadczając, że nie będzie miało możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT ani w trakcie, ani po realizacji operacji.

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Świadczone usługi w ramach realizacji operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury są wystawiane na Stowarzyszenie. Stowarzyszenie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r, nie jest też płatnikiem podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanej operacji nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma więc możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a także do odzyskania podatku naliczonego od zakupów towarów i usług dokonanych w związku z realizacją operacji pn. „(...)”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.