ILPP4/4512-1-130/16-2/KM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Brak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko z dnia 10 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego związanego z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi działalność opodatkowaną oraz działalność zwolnioną z podatku od towarów i usług. Działalność opodatkowana to działalność polegająca na prowadzeniu apteki otwartej. Działalność zwolniona od podatku od towarów usług to działalność polegająca na prowadzeniu domu pomocy społecznej.

Projekt ma za zadanie ochronę, konserwację oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego wytworzonego przez okres ponad 250 lat istnienia klasztoru – szpitala. W związku z tym utworzona zostanie ogólnodostępna biblioteka i archiwum oraz muzeum szpitalnictwa.

Księgi na podstawie przepisów o zasobach narodowych należą do archiwum i zasobów narodowych. Księgi są w bardzo złym stanie. Pomieszczenia w których są przechowywane nie są odpowiednio do tego celu wyposażone i przygotowane.

Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu do RPO w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych.

Rozwiązania udostępnione w ramach projektu kierowane są do wszystkich grup odbiorców.

 1. Stworzenie katalogu bibliotecznego oraz remont i urządzenie stosownych pomieszczeń pozwoli udostępnić bibliotekę klasztorną wszystkim zainteresowanym. Jej zasób jest unikalny w skali lokalnej, co pozwoli wypełnić istniejącą w tym zakresie lukę.
 2. Digitalizacja najważniejszych obiektów archiwalnych pozwoli wprowadzić je do szerokiego obiegu naukowego, jak również zwiększy krąg osób mogących korzystać z udostępnionych treści. Pozostałe jednostki archiwalne udostępnione będą na miejscu.
 3. Stworzenie muzeum szpitalnictwa pozwoli pokazać wszystkim zainteresowanym eksponaty zgromadzone przez braci w czasie 250-letniego okresu istnienia szpitala. Dodatkowo w sposób istotny wzmocni lokalną ofertę turystyczną w zakresie placówek muzealnych.

Zarówno muzeum, jak i biblioteka i archiwum oferowały będą lekcje muzealne, biblioteczne i archiwalne dla dzieci i młodzieży we wszystkich grupach wiekowych, jak również zajęcia i warsztaty dla studentów.

Grupa odbiorców: turyści, grupy szkolne, studenci, naukowcy, osoby zainteresowane, społeczność lokalna.

Całość zasobów będzie udostępniana nieodpłatnie, w związku z czym Wnioskodawca nie będzie osiągał żadnych dodatkowych dochodów.

Prace jakie zostaną wykonane w ramach tego projektu to:

 • Adaptacja pomieszczeń;
 • Dezynfekcja zasobu bibliotecznego i obiektów muzealnych;
 • Zabezpieczenie i naprawy introligatorskie zasobu archiwalno-bibliotecznego;
 • Zakup mebli na potrzeby zasobu archiwalno-bibliotecznego;
 • Zakup urządzeń kontroli klimatu;
 • Zakup sprzętu komputerowego oraz programu bibliotecznego;
 • Zakup wyposażenia specjalistycznego oraz gablot na potrzeby ekspozycji muzealnej;
 • Digitalizacja;
 • Transport obiektów do digitalizacji;
 • Konserwacja obiektów archiwalnych;
 • Naprawa i konserwacja obiektów muzealnych;
 • Opracowanie katalogu bibliotecznego.

Po wykonaniu projektu księgi zostaną udostępnione w formie ekspozycji dla ludności oraz w formie dostępu do zdigitalizowanych ksiąg nieodpłatnie.

Wnioskodawca nie przewiduje prowadzenia w związku z projektem działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W związku z tym zakup towarów i usług nie będzie służył działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca w związku z realizacją projektu służącego działalności nieopodatkowanej bądź zwolnionej od podatku od towarów i usług będzie mógł odliczyć lub uzyskać zwrot podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie mógł on odliczyć podatku naliczonego związanego z realizacją projektu, gdyż zakupy związane z projektem nie będą służyły działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca nie będzie przysługiwało prawo odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług od Urzędu Skarbowego, gdyż zakupy związane z projektem nie będą służyły działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi on działalność opodatkowaną oraz działalność zwolnioną od podatku od towarów i usług. Działalność opodatkowana to działalność polegająca na prowadzeniu apteki otwartej. Działalność zwolniona od podatku od towarów usług to działalność polegająca na prowadzeniu domu pomocy społecznej.

Wnioskodawca realizuje projekt, który ma za zadanie ochronę, konserwację oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego wytworzonego przez okres ponad 250 lat istnienia klasztoru – szpitala. W związku z tym utworzona zostanie ogólnodostępna biblioteka i archiwum oraz muzeum szpitalnictwa.

Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu do RPO w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych.

Zarówno muzeum, jak i biblioteka i archiwum oferowały będą lekcje muzealne, biblioteczne i archiwalne dla dzieci i młodzieży we wszystkich grupach wiekowych, jak również zajęcia i warsztaty dla studentów. Grupami odbiorców będą: turyści, grupy szkolne, studenci, naukowcy, osoby zainteresowane, społeczność lokalna.

Całość zasobów będzie udostępniana nieodpłatnie, w związku z czym Wnioskodawca nie będzie osiągał żadnych dodatkowych dochodów.

Prace jakie zostaną wykonane w ramach tego projektu to:

 • adaptacja pomieszczeń,
 • dezynfekcja zasobu bibliotecznego i obiektów muzealnych,
 • zabezpieczenie i naprawy introligatorskie zasobu archiwalno-bibliotecznego,
 • zakup mebli na potrzeby zasobu archiwalno-bibliotecznego,
 • zakup urządzeń kontroli klimatu,
 • zakup sprzętu komputerowego oraz programu bibliotecznego,
 • zakup wyposażenia specjalistycznego oraz gablot na potrzeby ekspozycji muzealnej,
 • digitalizacja,
 • transport obiektów do digitalizacji,
 • konserwacja obiektów archiwalnych,
 • naprawa i konserwacja obiektów muzealnych,
 • opracowanie katalogu bibliotecznego.

Po wykonaniu projektu księgi zostaną udostępnione w formie ekspozycji dla ludności oraz w formie dostępu do zdigitalizowanych ksiąg nieodpłatnie.

Jak wskazał Wnioskodawca nie przewiduje on prowadzenia w związku z projektem działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, zatem zakup towarów i usług nie będzie służył działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – zakup towarów i usług nie będzie służył działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego projektu.

W zakresie realizowanego projektu, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie będzie spełniał tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego lub do jego zwrotu, ponieważ zakupy związane z realizacją opisanego projektu, nie będą służyły działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.