ILPP4/4512-1-122/16-3/IL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Wnioskodawca (Gmina) nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani zwrotu podatku poniesionego w ramach projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 6 maja 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 czerwca 2016 r. (data wpływu 9 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność (...)”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 czerwca 2016 r. (data wpływu 9 czerwca 2016 r.) o informację dotyczącą adresu elektronicznego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Partner projektu pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność (...)” złożonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020, Działanie 5.3. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury”, Poddziałanie 5.3.2. „Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych”.

Projekt ma na celu wsparcie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów poprzez realizację inwestycji, których celem jest ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego na terenie gmin: (...) oraz na terenie Powiatu. W ramach tego projektu realizowanego przez 6 partnerów, Gmina będzie realizowała inwestycję polegającą na rewaloryzacji miejsc kultury w Gminie, tj.:

  • remoncie budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków i zagospodarowaniu go na Dom Kultury,
  • modernizacji parku wiejskiego,
  • budowie 3 wiat przystankowych na ścieżce rowerowej.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych, kredytu oraz środków unijnych (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020). Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie ok. 2,5 mln. zł, w tym podatek VAT to ok. 467 tys. zł. Gmina może uznać koszt podatku VAT za kwalifikowalny w ramach projektu, o ile nie może ubiegać się o jego zwrot, w związku z czym występuje o interpretację indywidualną w tej sprawie.

Korzystanie z siłowni na powietrzu jest nieodpłatne dla każdego zainteresowanego użytkownika i Gmina nie ma z tego tytułu żadnych przychodów. Wstęp do powstałego w ramach projektu miejsca rekreacji jest w 100% nieodpłatny i może korzystać z niego każdy zainteresowany, nie tylko uczeń czy wychowanek szkoły, ale także inni mieszkańcy wsi , jak i wsi ościennych, czy nawet przejeżdżający turyści. Jedynym warunkiem jest przestrzeganie regulaminu i dbanie o porządek, a tym samym pozostawienie miejsca w takim samym stanie, w jakim się je zastało.

Po upływie 5 lat Gmina również nie planuje wykorzystywać powstałej infrastruktury do wykonywania czynności opodatkowanych. Realizacja projektu wynika z zadań własnych gminy, głównie dot. kultury i sportu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina może ubiegać się o zwrot podatku VAT, a posługując się nomenklaturą przepisów o podatku VAT – o obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach projektu pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność (...)” złożonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Z 2014-2020...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie może on ubiegać się o zwrot podatku VAT, a posługując się nomenklaturą przepisów o podatku VAT – o obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach projektu pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność (...)” złożonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.

Gmina nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT, a posługując się nomenklaturą przepisów o podatku VAT – o obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach zrealizowanego projektu, ponieważ mimo że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, realizowana inwestycja nie jest związana z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją przedmiotowego projektu, czyli powstałe w jego ramach: Dom Kultury, siłownia na powietrzu, nie przynosi żadnych przychodów dla Gminy, gdyż korzystanie z nich jest w pełni nieodpłatne dla każdego zainteresowanego. Jest to publiczne miejsce rekreacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

  • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
  • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) – gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest Partnerem projektu pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność (...)” złożonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020, Działanie 5.3. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury”, Poddziałanie 5.3.2. „Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych”.

Projekt ten ma na celu wsparcie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów poprzez realizację inwestycji, których celem jest ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego na terenie gmin: (...) raz na terenie Powiatu. W ramach tego projektu realizowanego przez 6 partnerów, Wnioskodawca będzie realizował inwestycję polegającą na rewaloryzacji miejsc kultury w Gminie, tj.:

  • remoncie budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków i zagospodarowaniu go na Dom Kultury,
  • modernizacji parku wiejskiego,
  • budowie 3 wiat przystankowych na ścieżce rowerowej.

Realizacja projektu wynika z zadań własnych Wnioskodawcy, głównie dotyczących kultury i sportu. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, ale realizowana inwestycja nie będzie związana z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją przedmiotowego projektu, nie będą przynosiły żadnych przychodów dla Gminy, gdyż korzystanie z nich będzie w pełni nieodpłatne dla każdego zainteresowanego.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotowa inwestycja odbywać się będzie w ramach władztwa publicznego a Wnioskodawca realizując ją działać będzie jako organ administracji publicznej i będzie mógł korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Wnioskodawca bez wątpienia nie będzie mógł być uznany za podatnika, gdyż realizować będzie on w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Zatem, w analizowanym przypadku nie będą spełnione przesłanki warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ Wnioskodawca realizując opisaną inwestycję nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a wydatki związane z jej realizacją nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, Wnioskodawca (Gmina) nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani zwrotu podatku poniesionego w ramach projektu pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność (...)” złożonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa

(art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.