ILPP4/443-637/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu w zakresie działania „Małe projekty”?
ILPP4/443-637/14-2/TKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni wokół rzeźby szewca (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni wokół rzeźby szewca, a także postawieniu rzeźby szewca wykonanej z brązu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest na etapie rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim Województwa ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji w zakresie „Małych projektów”. W związku z powyższym Zainteresowany złożył oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. Podatek VAT uznany jest za kwalifikowalny jeżeli nie ma możliwości jego odzyskania. Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT oraz świadczy usługi wyłącznie w zakresie działalności statutowej. Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT czynnym, nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Rodzaj działalności PKD 2004-9133Z, PKD 2007 -9499Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana). Inwestycja polegała na zagospodarowaniu przestrzeni wokół rzeźby szewca, a także postawienie rzeźby szewca wykonanej z brązu. Skwer został wyłożony kostką kamienną granitową i na niej ustawionych będzie pięć ławeczek. Zejście ze skweru obsadzone będzie zielenią. Zadanie zrealizowane będzie w samym centrum miejscowości w bliskiej odległości od Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Skwer będzie ogólnodostępny. Skwer dziś jest zagospodarowany samą trawą i został użyczony Wnioskodawcy przez właściciela gruntu, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Gminę. Cały projekt spotkał się z przychylnością najstarszych mieszkańców, Rady Gminy oraz wszystkich członków Zainteresowanego. Całe działanie związane będzie z powstaniem pomnika szewca. Legenda głosi i historia mówi, że w miejscowości było 99 szewców. Z rozmów z najstarszymi rodowitymi mieszkańcami wynika, że w miejscowości dom przy domu mieszkali ludzie zajmujący się szewstwem. Panowała tradycja, że w rodzinie było dwóch, trzech a nawet czterech szewców. Profesja ta przechodziła z ojca na syna. Kopalnia węgla brunatnego w latach 60-tych XX wieku rozbroiła szewską pasję. Na dzień dzisiejszy pozostał tylko jeden szewc, nie zajmuje się on jednak szyciem butów, tylko ich naprawą. Dziś Wnioskodawca chce uczcić swoich przodków, pokazać swoje korzenie i upamiętnić wszystkich, którzy związani byli z szewską pasją. Chce pokazać odwiedzającym to miejsce, że miejscowość wyglądała kiedyś inaczej. Autorką rzeźby będzie (...) absolwentka liceum plastycznego. W czerwcu tego roku została uhonorowana za swoje osiągnięcia stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego za osiągnięcia artystyczne. Wykonaną rzeźbę przekazała na rzecz miejscowości. Na podstawie rzeźby i gipsowego odlewu wykonany zostanie pomnik z brązu. Całe przedsięwzięcie poświęcone jest pamięci szewców. Jego realizacja ma przede wszystkim zachęcić do poznawania swoich korzeni i budowania lokalnego patriotyzmu. Zainteresowany jako grupa dobrowolnie działających osób niezarejestrowanych jako płatnicy podatku VAT, nie jest w stanie odzyskać zapłaconego w fakturach podatku w inny sposób jak jego refundacja ze środków PROW.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu w zakresie działania „Małe projekty”...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że nie jest on płatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT, świadczy usługi tylko i wyłącznie w zakresie działalności statutowej, nie jest także czynnym płatnikiem podatku VAT, nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a składany wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu, które nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, nie przysługuje Zainteresowanemu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz prawo do odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu „Małe projekty”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest na etapie rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim Województwa środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji w zakresie „Małych projektów”. Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT czynnym, nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Inwestycja polegała na zagospodarowaniu przestrzeni wokół rzeźby szewca, a także postawienie rzeźby szewca wykonanej z brązu. Skwer został wyłożony kostką kamienną granitową i na niej ustawionych będzie pięć ławeczek. Zejście ze skweru obsadzone będzie zielenią. Skwer będzie ogólnodostępny.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu dotyczącego inwestycji polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni wokół rzeźby szewca, a także postawieniu rzeźby szewca wykonanej z brązu. Powyższe wynika z tego, że Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a wydatki poniesione w ramach wykonania ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP2/4512-147/15-2/AJB | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IBPP1/4512-374/15/AZb | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP1/443-879/14-4/NS | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP1/4512-308/15/LSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.