ILPP3/4512-1-221/15-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności wniesienia do Spółki przez Udziałowca wkładu niepieniężnego w postaci Folwarku za odpłatną dostawę towarów opodatkowaną 23% stawką podatku VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury wystawionej przez Udziałowca z tytułu dokonania wkładu niepieniężnego w postaci Folwarku i terminu powstania tego prawa.
ILPP3/4512-1-221/15-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. budowle
 3. budynek
 4. odliczenia
 5. opodatkowanie
 6. pierwsze zasiedlenie
 7. podatek naliczony
 8. prawo do odliczenia
 9. płatnik
 10. stawka
 11. termin
 12. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2015 r. (data wpływu 5 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wniesienia do Spółki przez Udziałowca wkładu niepieniężnego w postaci Folwarku za odpłatną dostawę towarów opodatkowaną 23% stawką podatku VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury wystawionej przez Udziałowca z tytułu dokonania wkładu niepieniężnego w postaci Folwarku i terminu powstania tego prawa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wniesienia do Spółki przez Udziałowca wkładu niepieniężnego w postaci Folwarku za odpłatną dostawę towarów opodatkowaną 23% stawką podatku VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury wystawionej przez Udziałowca z tytułu dokonania wkładu niepieniężnego w postaci Folwarku i terminu powstania tego prawa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Działalność Spółki

Spółka z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest polską spółką kapitałową, która w chwili dokonania planowanej transakcji będzie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Spółka planuje prowadzić działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT m.in. w zakresie odpłatnego wynajmowania sal konferencyjnych, pomieszczeń oraz innych obiektów na potrzeby szkoleniowo-wypoczynkowe.

W przyszłości Spółka rozważa nabycie od podmiotu powiązanego, innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Udziałowiec) w drodze wkładu niepieniężnego nieruchomości w postaci zespołu parkowo-pałacowego w (...) (dalej: Zespół parkowo-pałacowy) oraz nieruchomości sąsiednich (dalej: Folwark) (dalej łącznie: Kompleks), które wykorzystywane będą do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W ramach Kompleksu planowane jest utworzenie centrum konferencyjno-hotelowego.

 1. Opis Kompleksu

Jak już wskazano powyżej, na Kompleks składają się: Zespół parkowo-pałacowy oraz Folwark.

Zespół parkowo-pałacowy obejmuje grunty własne należące do Udziałowca o łącznej powierzchni około (...) ha, na terenie których znajduje się pałac, park oraz zabudowa towarzysząca, w której skład wchodzą budynki pełniące określone funkcje (np. budynek trafostacji zaopatrujący Kompleks w energię elektryczną, budynek administracyjny, garaż wielostanowiskowy). Zespół parkowo-pałacowy obejmuje również ruchomości, w szczególności wyposażenie, znajdujące się na jego terenie.

Folwark obejmuje grunty wynajmowane lub dzierżawione przez Udziałowca od osoby fizycznej, które towarzyszą Zespołowi parkowo-pałacowemu (posadowione są jednak na innych działkach niż Zespół parkowo-pałacowy), przy czym Udziałowiec zostanie właścicielem przedmiotowych gruntów, nabywając je w drodze aportu. Na wynajmowanych lub dzierżawionych przez Udziałowca nieruchomościach prowadzone są prace budowlane.

 1. Opis Folwarku

Folwark obejmuje grunty, które Udziałowiec aktualnie wynajmuje lub dzierżawi od osoby fizycznej, jednakże przed dokonaniem planowanej transakcji Udziałowiec stanie się właścicielem przedmiotowych gruntów. W skład Folwarku wchodzą grunty zabudowane oraz niezabudowane, na terenie których Udziałowiec aktualnie prowadzi inwestycję, obejmującą wykonanie określonych prac budowlanych, mających na celu odnowienie, przebudowę, ulepszenie lub budowę budynków znajdujących się na terenie Folwarku oraz zaadoptowanie ich do planowanych funkcji.

Przedmiotowe inwestycje dotyczą takich obiektów jak:

 • szklarni przeznaczonej do hodowli roślin ekologicznych,
 • budynki stajenne,
 • budynki gospodarcze towarzyszące, np. planowanym stajniom, (tzw. gnojowniki) lub przeznaczone pod myjnię samochodową,
 • budynki mieszkalno-gospodarcze, które mogą być przeznaczone, np. dla pracowników obsługujących Kompleks lub osób odwiedzających Kompleks,
 • drogi wewnętrzne.

Wartość wydatków na ulepszenie każdego z budynków i budowli wchodzących w skład Folwarku ponoszonych przez Udziałowca – począwszy od dnia, w którym grunty, na których posadowiony jest Folwark, zostały przez niego wynajęte lub wydzierżawione do momentu w którym nastąpi planowany aport Folwarku do Spółki – przekroczą 30% wartości początkowej każdego z tych budynków i budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na fakt, że dokonując wydatków na ulepszenie tych obiektów Udziałowiec planuje ich późniejsze wykorzystanie do realizowania czynności opodatkowanych VAT – dokonywał on odliczenia VAT naliczonego w związku z pracami budowlanymi.

Na moment dokonywania planowanej transakcji nabycia Folwarku przez Spółkę:

 • będzie on obejmować zarówno budynki lub budowle już oddane do użytkowania, jak również inwestycje w toku, tj. budynki i budowle będące w trakcie budowy, remontu bądź przebudowy,
 • żadne z posadowień (budynków lub budowli) wchodzących w skład Folwarku nie będzie przed dokonaniem zbycia Folwarku przez Spółkę oddane przez nią w stanie ulepszonym do użytkowania w ramach czynności opodatkowanych VAT (tj. Udziałowiec nie odda przed aportem Folwarku żadnej z nieruchomości wchodzącej w jego skład w najem, dzierżawę etc.).

Ponadto, niezabudowana część gruntów, na których usytuowane są budynki lub budowle, jak również działki niezabudowane wchodzące w skład Folwarku zostaną przeznaczone pod uprawę roślin jadalnych lub łąki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy (...), zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy (...) nr (...) z dnia (...). działkom wchodzących w skład Folwarku przypisany jest symbol P/U, co oznacza, że stanowią one teren istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego oraz projektowanej zabudowy produkcyjno-usługowej położonej w centralnej części wsi (...). Przy czym zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, przez „zainwestowanie wiejskie” należy rozumieć – tereny, dla których plan ustala lub dopuszcza możliwość realizacji zabudowy kubaturowej lub użytkowania nierolniczego i nieleśnego, a przez zabudowę kubaturową „budynki i obiekty, za wyjątkiem obiektów tymczasowych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej naziemnych i podziemnych oraz dróg”.

Podsumowując:

  • W chwili dokonania planowanej transakcji Folwark będzie obejmować:
   • grunty zabudowane budynkami lub budowlami oddanymi do użytkowania, które zostały przez Udziałowca wybudowane lub w stosunku do których Udziałowiec – w okresie od zawarcia umowy najmu gruntów na których budynki i budowle są położone do dnia dokonania planowanej transakcji – poniósł nakłady przekraczające 30% ich wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do których przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego,
   • grunty wraz z inwestycjami w toku, tj. budynki lub budowle będące w trakcie budowy przebudowy, remontu lub prowadzenia prac wykończeniowych, w stosunku do których w okresie od zawarcia umowy najmu gruntów, na których budynki/budowle są położone do dnia dokonania planowanej transakcji – Udziałowiec poniósł nakłady przekraczające 30% ich wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do których przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego,
   • grunty niezabudowane,
   • ruchomości.
  • W momencie rozpoczęcia prac budowlanych/ulepszeniowych, grunty, na których posadowione są budynki i budowle wchodzące w skład Folwarku były wynajmowane lub dzierżawione przez Udziałowca od ich właściciela (osoby fizycznej). W trakcie realizacji tych prac i przed dokonaniem planowanej transakcji zbycia Folwarku – grunty te zostaną nabyte przez Udziałowca w drodze wkładu niepieniężnego.
  • Na moment planowanej transakcji nabycia Folwarku, żaden z budynków lub budowli względnie ich części wzniesionych przez Udziałowca lub przez niego ulepszonych, wchodzących w skład Folwarku nie będzie przez Udziałowca oddany do użytkowania w ramach czynności opodatkowanych VAT (najem, dzierżawa, etc.) – po ich wybudowaniu lub ulepszeniu.
 1. Planowana transakcja

W przyszłości Spółka planuje nabycie od Udziałowca Folwarku w formie wkładu niepieniężnego. W związku z tym, przedmiotem tego wkładu niepieniężnego będzie Folwark, w skład którego będą wchodziły składniki majątkowe opisane powyżej.

W celu zabezpieczenia kontynuacji prowadzonej inwestycji, wkład niepieniężny do Spółki będzie obejmował również prawa wynikające z niektórych umów zawartych z kontrahentami w zakresie prac związanych z budową budynków i budowli wchodzących w skład Folwarku, w szczególności mogą one obejmować gwarancje udzielone przez poszczególnych wykonawców. Ponadto, wkład niepieniężny do Spółki będzie obejmował również prawa z umów zawartych przez Udziałowca dotyczących prac aktualnie wykonywanych.

Z kolei, umowy związane z obsługą Folwarku np. dotyczące dostawy mediów, usług telekomunikacyjnych oraz ochrony zostaną rozwiązane przez Udziałowca z dotychczasowymi usługodawcami oraz dostawcami, a Spółka zawrze stosowne umowy we własnym zakresie po dokonaniu aportu.

Ponadto, planowana transakcja nie obejmie w szczególności przeniesienia:

 • zobowiązań Udziałowca wobec kontrahentów (np. usługodawców, dostawców), które powstały do momentu dokonania planowanej transakcji;
 • umów na prowadzenie rachunków bankowych zawartych przez Udziałowca;
 • środków finansowych będących własnością Udziałowca;
 • ksiąg rachunkowych Udziałowca;
 • tajemnic handlowych i know-how Udziałowca;
 • pracowników Udziałowca – przy czym po zrealizowaniu planowanej transakcji Udziałowiec będzie świadczył usługi na rzecz Spółki z wykorzystaniem osób zatrudnionych w spółce Udziałowca m.in. w zakresie nadzoru nad pracami budowlanymi wykonywanymi na terenie przedmiotowego Folwarku. W takiej sytuacji, przedmiotowe czynności będą traktowane jako odpłatne świadczenie usług przez Udziałowca na rzecz Spółki podlegające opodatkowaniu VAT.

W zamian za wkład niepieniężny do Spółki w postaci Folwarku, Udziałowiec uzyska udziały w Spółce o określonej wartości nominalnej. Przy czym wartość nominalna wyemitowanych przez nią udziałów w zamian za wskazany powyżej wkład niepieniężny może być niższa od wartości rynkowej przedmiotu aportu. W związku z tym nadwyżka wartości rynkowej przedmiotu aportu nad wartością nominalną udziałów wydanych Udziałowcowi zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Ponadto, w przyszłości Wnioskodawca planuje nabyć w ramach odrębnego wkładu niepieniężnego do Spółki Zespół parkowo-pałacowy obejmujący budynki, budowle oraz ich części lub ruchomości (np. wyposażenie). Przy czym Wnioskodawca zaznacza, iż przedmiotem niniejszego wniosku jest wyłącznie transakcja nabycia przez Spółkę Folwarku w formie wkładu niepieniężnego.

W tym miejscu Spółka pragnie wskazać, że składniki majątku będące przedmiotem planowanej transakcji nie stanowią w przedsiębiorstwie Udziałowca działu, oddziału, odrębnej jednostki organizacyjnej, itp. W odniesieniu do tych składników majątku nie jest sporządzany również odrębny bilans. Ponadto, z uwagi na fakt, iż na moment dokonania niniejszej transakcji Folwark będzie nadal w procesie remontu lub przebudowy – na dzień dokonania aportu nie będzie on jeszcze realizował działalności operacyjnej, dla wykonywania której jest on przygotowywany (najem na cele organizacji szkoleń i konferencji). W szczególności na moment wniesienia wkładu niepieniężnego nie będą:

 • zawarte przez Udziałowca żadne umowy z klientami odnośnie teraźniejszego lub przyszłego korzystania z Folwarku lub też inne umowy sprzedaży dotyczące dostaw towarów lub świadczenia usług przez Folwark,
 • dokonane żadne rezerwacje na wynajem poszczególnych budynków lub budowli, etc.

Po przeprowadzeniu planowanej transakcji w spółce Udziałowca pozostaną aktywa i zasoby ludzkie związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (m.in. samochody i pracownicy).

Wnioskodawca będzie mógł faktycznie dysponować powyżej opisanym przedmiotem aportu począwszy od dnia podpisania aktu notarialnego dokumentującego nabycie Folwarku. Po otrzymaniu aportu w postaci Folwarku Spółka planuje go wykorzystywać do działalności opodatkowanej polegającej m.in. na wynajmie całego obiektu (wraz z Zespołem parkowo -pałacowym) na potrzeby szkoleniowo-rekreacyjne lub inne cele podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Działalność ta byłaby wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wniesienie do Spółki przez Udziałowca wkładu niepieniężnego w postaci Folwarku, o którym mowa w opisie zdarzenia przyszłego, stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaną 23% stawką VAT...
 2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury wystawionej przez Udziałowca z tytułu dokonania wkładu niepieniężnego w postaci Folwarku na warunkach opisanych w powyższym zdarzeniu przyszłym...
 3. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 2 będzie twierdząca, kiedy po stronie Wnioskodawcy powstanie prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Folwarku w ramach aportu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Wniesienie przez Udziałowca do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Folwarku, o którym mowa w opisie zdarzenia przyszłego stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaną 23% stawką VAT.
 2. Spółka, będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury wystawionej przez Udziałowca z tytułu dokonania wkładu niepieniężnego w postaci Folwarku na warunkach opisanych w powyższym zdarzeniu przyszłym.
 3. Prawo do odliczenia VAT naliczonego powstanie w dacie podpisania aktu notarialnego, jednak nie wcześniej niż w dacie otrzymania faktury od Udziałowca.

Uzasadnienie

Ad 1

 1. Przepisy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej jako: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, (dalej: VAT lub podatek) podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przy czym, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 6 pkt 1 ustawy o VAT).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. W tej sytuacji dla celów ustalenia zakresu tego pojęcia odwołać należy się do art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który to przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto, zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Odnosząc powyższe do planowanej transakcji aportu Folwarku wskazać należy, że obejmie ona wyłącznie wybrane elementy przedsiębiorstwa Udziałowca, tzn. określone budynki, budowle wraz z gruntami oraz innymi wskazanymi w opisie zdarzenia przyszłego elementami. Planowana transakcja nie obejmie natomiast istotnych elementów przedsiębiorstwa Udziałowca, takich jak, np. nazwa spółki Udziałowca, jego środki finansowe, tajemnice, księgi i dokumenty związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, tj. elementy, które determinują funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W konsekwencji uznać należy, iż przedmiotem aportu nie będzie faktycznie przedsiębiorstwo, ale zestaw składników określonych w opisie zdarzenia przyszłego (budynki, budowle, grunty oraz ruchomości).

Zorganizowana część przedsiębiorstwa została natomiast zdefiniowana w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa „rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Analiza powyższej definicji pozwala wyodrębnić następujące kryteria, których łączne spełnienie pozwala uznać zespół składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa:

 • musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten powinien być organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie.

Ponadto, wyodrębniony zespół składników powinien spełniać również dodatkowe kryteria, mianowicie:

 • składniki przedsiębiorstwa przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące wskazane zadania.

Dla określenia danego zbioru składników majątkowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wystarczy, że stanowią one zebraną masę majątkową, ale masa ta musi odznaczać się odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazać należy, że planowana transakcja będzie dotyczyła Folwarku, w skład którego wchodzą w szczególności budynki, budowle, grunty oraz ruchomości (np. wyposażenie). W celu zabezpieczenia kontynuacji prowadzonej inwestycji, wkład niepieniężny do Spółki będzie obejmował również prawa wynikające z niektórych umów zawartych przez Udziałowca z kontrahentami w zakresie prac związanych z budową budynków i budowli wchodzących w skład Folwarku, w szczególności mogą one obejmować gwarancje udzielone przez poszczególnych wykonawców. Ponadto, wkład niepieniężny do Spółki będzie obejmował również prawa z umów zawartych uprzednio przez Udziałowca dotyczących prac aktualnie wykonywanych. Z kolei umowy związane z obsługą Folwarku np. dotyczące dostawy mediów, usług telekomunikacyjnych oraz ochrony z dotychczasowymi usługodawcami oraz dostawcami zostaną przez Udziałowca rozwiązane, a następnie podpisane na nowo przez Wnioskodawcę.

Poza wskazanymi powyżej elementami, w ramach planowanej transakcji aportu, nie dojdzie do przeniesienia dodatkowych aktywów i pasywów Udziałowca. Równocześnie, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, składniki majątku będące przedmiotem planowanej transakcji nie są w żaden specyficzny sposób wyodrębnione organizacyjnie ani finansowo z przedsiębiorstwa Udziałowca. W szczególności nie stanowią działu, oddziału, odrębnej jednostki organizacyjnej, itp. W odniesieniu do tych składników majątku nie jest sporządzany również odrębny bilans. Tym samym, aktywa będące przedmiotem planowanej transakcji nic stanowią jednej zwartej, kompletnej, powiązanej ekonomicznie struktury organizacyjnej, która samodzielnie umożliwiałaby realizowanie określonego zadania gospodarczego. Jakkolwiek aktywa te mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności (np. w zakresie wynajmu poszczególnych pomieszczeń) to nie są jednak wystarczające – prowadzenie działalności w tym zakresie wymaga również zaangażowania innych aktywów/zasobów, które jednak nie będą przedmiotem planowanej transakcji.

Należy zauważyć, że Folwark obejmuje m.in. budynki i budowle, które nie zostały w całości ukończone, lecz wymagają przeprowadzenia odpowiednich prac budowlanych, umożliwiających wykorzystywanie poszczególnych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. W związku z tym, Folwark do momentu dokonania aportu nie będzie wykorzystywany do realizowania działalności operacyjnej, natomiast w ramach aportu nie zostaną przeniesione jakiekolwiek kontrakty z klientami dotyczące teraźniejszego lub przyszłego korzystania z Folwarku, umowy sprzedaży, rezerwacje na wynajem poszczególnych budynków lub budowli, etc. Ponadto, na moment dokonania transakcji Folwark nie będzie zatrudniał żadnych pracowników. Okoliczności te wskazują, że na moment wniesienia wkładu, Folwark nie mógłby samodzielnie wykonywać zadań gospodarczych do jakich jest przygotowywany, a tym samym – stanowić niezależnego przedsiębiorstwa realizującego te zadania.

W konsekwencji, w ocenie Spółki uznać należy, że przedmiot transakcji, tj. Folwark nie będzie spełniał wskazanych powyżej przesłanek niezbędnych do uznania, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.

Potwierdzeniem stanowiska Spółki, zgodnie z którym planowana transakcja nie będzie stanowiła transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jest również fakt, że jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, planowana transakcja nie będzie obejmowała m.in.:

 • zobowiązań Udziałowca wobec kontrahentów (np. usługobiorców, dostawców), które powstały do momentu dokonania planowanej transakcji;
 • umów na prowadzenie rachunków bankowych zawartych przez Udziałowca;
 • środków finansowych będących własnością Udziałowca;
 • ksiąg rachunkowych Udziałowca;
 • tajemnic handlowych i know-how Udziałowca;
 • pracowników Udziałowca.

Powyższy katalog pozycji, które nie zostaną uwzględnione w planowanej transakcji wskazuje, że intencją stron jest aport wskazanych aktywów, a nie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej zwartą, kompletną i powiązaną ekonomicznie strukturę organizacyjną, która samodzielnie umożliwiałaby realizowanie określonego zadania gospodarczego.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego Folwark, w świetle przepisów ustawy o VAT, nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji planowana transakcja nabycia przedmiotowego Folwarku w formie wkładu niepieniężnego nie będzie podlegała wyłączeniu od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Powyższe stanowisko potwierdzają również interpretacje indywidualne:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 1 sierpnia 2013 r., o sygn. IPPP1/443-698/13-2/PR wskazał, że grunt zabudowany kompleksem budynków biurowo-magazynowych, oddanych do użytkowania na podstawie umów najmu, które zostaną dostarczone bez przenoszenia na nabywcę praw i obowiązków wynikających z umowy związanej z zarządzaniem nieruchomością, umowy agencyjnej w ramach usług związanych z zawieraniem umów najmu nieruchomości, umów z dostawcami mediów, ubezpieczycielem lub umów serwisowych związanych z dostarczaniem dla nieruchomości poszczególnych usług, nie będzie stanowiło zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W interpretacji wskazano, że taka dostawa, dotyczy „zbycia składników majątku przedsiębiorstwa a nie przedsiębiorstwa rozumianego według art. 551 Kodeksu cywilnego. Opisana we wniosku transakcja nie obejmuje bowiem istotnych elementów przedsiębiorstwa rozumianego według art. 551 Kodeksu cywilnego, takich jak tajemnice przedsiębiorstwa, księgi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wierzytelności, zobowiązania i pieniężne Zbywcy”. Dalej podkreślono, iż „zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 sierpnia 2013 r., o sygn. IPPP1/443-712/13-2/MP potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że dostawa dotychczas wynajmowanych nieruchomości bez przeniesienia na nabywcę m.in. należności i zobowiązań zbywcy związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa zbywcy, zobowiązań związanych z finansowaniem działalności, środków pieniężnych zbywcy zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów, nie stanowi przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.
 1. Aport Folwarku jako odpłatna dostawa towarów na gruncie VAT

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towar należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Mając na uwadze powyższe, aby dana czynność podlegała opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów powinny wystąpić następujące przesłanki:

 • czynność dotyczy towarów, rozumianych jako rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii,
 • podatnik dokonuje ich dostawy polegającej na przeniesieniu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel,
 • dostawa ta jest dokonywana odpłatnie.

Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN przez „rzecz” należy rozumieć m.in. „przedmiot będący czyjąś własnością” lub „materialny element otaczającego świata” (por. http://sjp.pwn.pl/sjp). Wnioskodawca zauważa, iż przedmiotem aportu będą w szczególności budynki, budowle lub ich części oraz inne obiekty, ruchomości lub grunty, które stanowią elementy materialne oraz do momentu dnia przeprowadzenia aportu będą należały do Udziałowca. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy przedmiotem aportu będą towary w rozumieniu ustawy o VAT.

Udziałowiec nabędzie składniki wchodzące w skład Folwarku w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego przez osobę fizyczną, w związku z czym będzie on dysponował prawem do rozporządzania przedmiotem aportu jak właściciel. W wyniku planowanej transakcji dojdzie do dostawy towarów, bowiem przedmiotem wkładu niepieniężnego są wyłącznie towary w rozumieniu ustawy o VAT (tj. grunty, budynki, budowle oraz ruchomości), w stosunku do których nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel z Udziałowca na rzecz Spółki – Wnioskodawca nabędzie prawo do rozporządzania nimi w sensie prawnym (uzyska prawo własności tych obiektów) oraz ekonomicznym (będzie mógł je wykorzystywać do wybranych celów i w określony sposób). Tym samym, w ocenie Spółki w ramach planowanej transakcji nie będzie miało miejsce świadczenia usług, gdyż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów.

Rozstrzygnąć należy również, czy w przedmiotowej sytuacji występuje odpłatność za towary nabyte w wyniku dokonania aportu. Wnioskodawca zaznacza, iż odpłatność za dostawę występuje wtedy, gdy pomiędzy dostawą a uzyskaną zapłatą istnieje określony związek. Przy czym odpłatność nie musi występować jedynie w formie pieniądza. Odpłatność może przybierać różne formy – nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także, np. udział kapitałowy wspólnika w spółce, gdyż wnoszący aport uzyskuje pewną wymierną ekonomiczną korzyść w postaci udziału w majątku spółki. W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku nabycia w drodze aportu określonych składników majątkowych (budynki, budowle lub ich części) w zamian za udziały o określonej wartości nominalnej, wartość tych udziałów będzie stanowić wynagrodzenie Udziałowca z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego. W przypadku natomiast, gdyby w ramach aportu uzgodniono, że Udziałowiec poza udziałami o określonej wartości nominalnej w Spółce otrzyma również określoną kwotę pieniężną, suma kwoty wartości nominalnej udziałów wraz z kwotą pieniężną, którą uzyskałby Udziałowiec stanowiłaby wynagrodzenie z tytułu dostawy Folwarku na rzecz Spółki.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy nominalna wartość udziałów, jaką otrzyma Udziałowiec lub ich wartość nominalna wraz z określoną kwotą pieniężną będą stanowiły odpłatność za wniesiony do Spółki wkład niepieniężny. W związku z tym w przedmiotowej sytuacji Udziałowiec dokona dostawy nieruchomości, za którą uzyska zapłatę w postaci udziałów w Spółce oraz ewentualnie dodatkową kwotę pieniężną. Dlatego też, w opinii Wnioskodawcy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Folwarku stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Powyższe stanowisko potwierdzają interpretacje indywidualne wydawane przez organy podatkowe. Przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 12 maja 2015 r. o sygn. IBPPI/4512-146/14/ES, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzono, że „wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci nieruchomości do spółki prawa handlowego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawę towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie akcji, udziałów czy praw), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzana tymi towarami jak właściciel. Zatem wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci nieruchomości do spółki prawa handlowego spełnia definicję dostawy towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”,
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2015 r. o sygn. IPTPP2/4512-222/15-3/AJB, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, stwierdzono, iż „Czynność wniesienia aportu (w zależności od jego przedmiotu) może zatem spełniać przesłanki uznania jej za dostawę towarów w myśl art. 7 (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) lub za świadczenie usług w świetle art. 8 (każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów, w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych)”,
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 12 maja 2015 r. o sygn. IPPP1/4512-388/15-2/AW, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że „wniesienie aportu przez stowarzyszenie w postaci nieruchomości do Wnioskodawcy – spółki prawa handlowego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów w ujęciu art. ust. 1 ustawy o VAT podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”,
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2015 r. o sygn. IPPPI/4512-340/15-2/RK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, iż „wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci towarów do spółki prawa handlowego spełnia definicję dostawy towarów, gdyż następuje tutaj przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel i w konsekwencji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”,
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2015 r. o sygn. IPPPI/4512-288/15-3/MPe, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że „wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełnia definicję dostawy towarów, gdyż następuje tutaj przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”.

Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Wnioskodawcy wniesienie przez Udziałowca wkładu niepieniężnego do Spółki w postaci Folwarku stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

 1. Właściwa stawka VAT

Zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi aktualnie 23%. Przedmiotowa stawka VAT znajduje zastosowanie w przypadku każdej dostawy towarów oraz każdego świadczenia usług, za wyjątkiem przypadków, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę, jak również dla których ustawa przewiduje zwolnienie z opodatkowania.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż przedmiotem aportu będą zarówno grunty zabudowane, jak i grunty niezabudowane.

(i) Grunty niezabudowane

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się z VAT „dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”. Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, przez tereny budowlane rozumie się „grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Jak wskazano w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 r. (nr sygn. ILPP5/443-268/14-6/PG): „ustawa o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości”. W związku z tym, należy wskazać, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunty niezabudowane wchodzące w skład Folwarku stanowią teren istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego oraz projektowanej zabudowy produkcyjno-usługowej, przy czym przez „zainwestowanie wiejskie” należy rozumieć – tereny, dla których plan ustala lub dopuszcza możliwość realizacji zabudowy kubaturowej lub użytkowania nierolniczego i nieleśnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy niezabudowane działki wchodzące w skład Folwarku należy uznać za tereny budowlane w rozumieniu ustawy o VAT i w konsekwencji ich aport powinien zostać opodatkowany 23% stawką VAT.

(ii) Grunty zabudowane

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z powyższym przepisem, dostawa całej działki, na której położony jest dany budynek, budowla, lub ich część, powinna zostać opodatkowana stawką VAT właściwą dla dostawy przedmiotowego budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, od podatku od towarów i usług zwalnia się dostawę nieruchomości lub jej części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z kolei zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowy, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia z VAT dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Od chwili wynajęcia lub wydzierżawienia gruntów, na których posadowione są budynki i budowle wchodzące w skład Folwarku do momentu jego zbycia (gruntu wraz z naniesieniami), Udziałowiec ponosił nakłady związane z ich budową, przebudową, remontem, ulepszeniem i wykończeniem. Jednocześnie nakłady te w przypadku każdego budynku i budowli posadowionych na analizowanych gruntach przekroczyły – w okresie od zawarcia umowy najmu gruntów, na których budynki/budowle są położone do dnia dokonania planowanej transakcji – 30% ich wartości początkowej, natomiast Udziałowcowi, w stosunku do nakładów ponoszonych na przedmiotowe nieruchomości przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego. Ponadto, wskazane budynki i budowle nie były przez Udziałowca po dokonaniu wspomnianych ulepszeń, w stanie ulepszonym oddane do użytkowania żadnemu podmiotowi w ramach czynności podlegających opodatkowaniu (w szczególności nie były one przedmiotem najmu, dzierżawy, odpłatnego lub nieodpłatnego użytkowania, itp.).

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, wniesienie przez Udziałowca wkładu niepieniężnego w formie budynków i budowli lub ich części wchodzących w skład Folwarku, nastąpi w ramach pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT po poniesieniu na nie nakładów przekraczających 30% ich wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. W konsekwencji, Spółka stoi na stanowisku, że ich dostawa powinna podlegać opodatkowaniu VAT, gdyż przedmiotowa dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz nie zostaną spełnione przesłanki uprawniające do skorzystania przez Spółkę ze zwolnienia z VAT na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT.

Reasumując, wniesienie w formie wkładu niepieniężnego składników majątkowych tworzących Folwark, o którym mowa w opisie stanu faktycznego stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaną 23% stawką VAT.

Ad 2

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, wynika że przesłanką uprawniającą podmiot do odliczenia VAT jest posiadanie statusu podatnika w myśl art. 15 ustawy o VAT. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca planuje prowadzenie działalności opodatkowanej VAT polegającej m.in. na wynajmie obiektu na potrzeby szkoleniowo-wypoczynkowe lub inne cele podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w ocenie Spółki spełnia on warunki określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został wykazany podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W konsekwencji, dla oceny uprawnienia podatnika do odliczenia podatku naliczonego, w każdym przypadku istotne jest ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT, pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy o VAT nie określają, jakiego charakteru związek powinien zachodzić pomiędzy wydatkami ponoszonymi na nabycie towarów i usług, a czynnościami opodatkowanymi. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych prezentowanym w wydawanych interpretacjach indywidualnych, związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą, np. dalszej odsprzedaży, bowiem bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast ze związkiem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jednakże ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego VAT.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka w chwili realizacji planowanej transakcji będzie zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Spółka będzie również wykorzystywała nabyty w ramach wkładu niepieniężnego Folwark w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, opodatkowanej VAT. Będzie ona bowiem wykorzystywać Folwark poprzez jego wynajem na cele szkoleniowo-wypoczynkowe, lub w inny sposób w ramach czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Kwota podatku określona na fakturze wystawionej przez Udziałowca będzie obliczana od podstawy opodatkowania, jaką będzie wartość nominalna otrzymanych w zamian za aport udziałów, pomniejszona o kwotę VAT należnego bądź też – w przypadku dodatkowej zapłaty pieniężnej dokonanej przez Spółkę na rzecz Udziałowca – od sumy wartości nominalnej udziałów i dodatkowej kwoty pieniężnej pomniejszonej o kwotę VAT należnego.

W konsekwencji, określona w powyższy sposób kwota podatku na fakturze będzie stanowiła podlegającą odliczeniu przez Wnioskodawcę kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy nie znajdą w sprawie zastosowania jakiekolwiek wyłączenia z prawa do odliczenia podatku naliczonego określone w art. 88 ustawy o VAT. W szczególności czynność wniesienia aportem Folwarku przez Udziałowca nie będzie zwolniona z opodatkowania ani nie będzie pozostawała poza zakresem opodatkowania VAT (w rozumieniu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT). Udziałowiec dokona aportu Folwarku na rzecz Spółki, która to czynność będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów na gruncie ustawy o VAT opodatkowaną 23% stawką VAT. Udziałowiec w odniesieniu do analizowanej czynności powinien być uznany za działającego w charakterze podatnika VAT, a przez to zobowiązany do wystawienia faktury z wykazanym podatkiem VAT należnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w przypadku spełnienia określonych przesłanek, tj. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, jak również towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W konsekwencji, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego konieczny jest związek pomiędzy dokonaną transakcja, a czynnościami opodatkowanymi (tj. czynnościami powodującymi powstanie podatku należnego), jak również czynności te nie mogą spełniać negatywnych przesłanek wymienionych w art. 88 ustawy o VAT (tj. czynności, dla których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego).

W opisanym zdarzeniu przyszłym zostanie spełniony warunek wykorzystywania otrzymanego aportem Folwarku do wykonywania czynności opodatkowanych, jak również nie zaistnieją przesłanki negatywne określone w art. 88 ustawy o VAT. W konsekwencji, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej transakcję aportu Folwarku do Spółki.

Powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych. Przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 grudnia 2014 r., sygn. IBPP1/443-927/14/ES, w której organ uznał, że „aport nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę do spółki osobowej będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku VAT – w wysokości 23%. (...) stwierdzić należy, że spółka osobowa będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentującej transakcję wniesienia do spółki wkładu rzeczowego w postaci nieruchomości, w skład której wchodzi 7 działek niezabudowanych. Powyższe wyniku z faktu, że w opisanej sprawie spełniony zostanie podstawowy warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VA T, tj. istnienie związku pomiędzy nabytym (wniesionym aportem) wkładem rzeczowym a wykonywanymi przez spółkę osobową czynnościami opodatkowanymi, w pod warunkiem niezaistnienia innych przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT”;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 października 2014 r., sygn. ILPP5/443-183/14-2/PG, w której organ stwierdził, iż „Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej aport Nieruchomości, w sytuacji gdy podstawa opodatkowania zostanie ustalona w wysokości nominalnej akcji pomniejszonej o kwotę podatku VAT, wydanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości. Powyższe wyniku z faktu, że w opisanej sprawie spełniony zostanie podstawowy warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. istnienie związku pomiędzy nabytymi (wniesionymi aportem) Nieruchomościami a wykonywanymi przez Zainteresowanego czynnościami opodatkowanymi”;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 lipca 2014 r., sygn. ILPP1/443-386/14-4/NS, organ zaznaczył, że „Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku otrzymania opisanej nieruchomości, aportem. Powyższe wynika z faktu, że w opisanej sprawie spełniony zostanie podstawowy warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. istnienie związku pomiędzy nabytą (wniesioną aportem) nieruchomością a wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi, przy założeniu, że nie wystąpią żadne okoliczności wyłączające to prawo wskazane w przepisie art. 88 ustawy”;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 czerwca 2014 r., sygn. IBPP1/443-481/14/ES, organ wskazał, iż „spółka komandytowa będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej transakcję wniesienia do spółki wkładu rzeczowego w postaci nieruchomości niezabudowanej”;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 marca 2014 r., sygn. IBPP1/443-1197/13/LSz, organ uznał, że „spółka jawna będzie tniaki prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej transakcję wniesienia do spółki wkładu rzeczowego w postaci działki niezabudowanej nr 2/60. Powyższe wyniku z faktu, że w opisanej sprawie spełniony zostanie podstawowy warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. istnienie związku pomiędzy nabytym (wniesiony aportem) wkładem rzeczowym a wykonywanymi przez spółkę jawną czynnościami opodatkowanymi, pod warunkiem niezaistnienia innych przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT”.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze z tytułu wkładu niepieniężnego do Spółki przez Udziałowca na warunkach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego.

Ad 3

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Jednocześnie na podstawie art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, m.in. w przypadku nabycia towarów i usług, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

W przypadku nieskorzystania z tego prawa we wskazanym przez ustawę o VAT rozliczeniu, podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, iż prawo do odliczenia powstanie dla Wnioskodawcy w okresie rozliczeniowym, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu aportu Folwarku, ale nie wcześniej niż w dacie otrzymania przez Spółkę faktury. Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli zachodzą przesłanki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tj. wydatki są ponoszone w celu realizacji czynności opodatkowanych VAT, podatnik uprawniony jest do realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego w okresach wskazanych ustawą o VAT, bez względu na moment, kiedy realizuje czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, na potrzeby której dokonał przedmiotowego zakupu.

Na gruncie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W związku z tym, należałoby przyjąć, że obowiązek podatkowy z tytułu aportu Folwarku powstanie w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania składnikami wchodzącymi w jego skład jak właściciel na rzecz Spółki. Tym samym konieczne jest określenie dokładnego momentu, w którym na Wnioskodawcę przejdzie przedmiotowe prawo.

Spółka do chwili nabycia Folwarku w drodze aportu nie będzie korzystała z budynków, budowli oraz ruchomości znajdujących się na terenie Folwarku jak właściciel. W szczególności należy zauważyć, że do momentu dokonania aportu Folwark nie będzie udostępniany Wnioskodawcy w jakikolwiek sposób, jak również nie będzie czerpał on z przedmiotowych nieruchomości żadnych pożytków oraz nic będzie decydował o sposobie zagospodarowania terenów i obiektów w ramach Folwarku. Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy momentem przeniesienia na rzecz Spółki prawa do rozporządzania Folwarkiem jak właściciel, będzie data podpisania aktu notarialnego, gdyż z chwilą podpisania przedmiotowego aktu na Spółkę przejdzie prawo własności przedmiotu aportu, a co za tym idzie – także prawo dysponowania tym przedmiotem jak właściciel w rozumieniu przepisów o VAT.

W ocenie Wnioskodawcy, datą powstania obowiązku podatkowego z tytułu aportu nieruchomości oraz innych składników materialnych wchodzących w skład Folwarku będzie data przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel z Udziałowca na rzecz Wnioskodawcy. W konsekwencji, Spółka stoi na stanowisku, iż obowiązek podatkowy powstanie w momencie podpisania aktu notarialnego wtedy bowiem nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania poszczególnymi składnikami majątkowymi jak właściciel na rzecz Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia Folwarku w drodze aportu powstanie w dacie podpisania aktu notarialnego, jednak nie wcześniej niż w dacie otrzymania faktury od Udziałowca.

Reasumując powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.