ILPP3/4512-1-179/15-3/AW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizowanego projektu medycznego.
ILPP3/4512-1-179/15-3/AWinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. odliczenia
 3. podatek naliczony
 4. podatnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2015 r. (data wpływu do Biura KIP w Piotrkowie Trybunalskim 25 września 2015 r., do Biura KIP w Lesznie 5 października 2015 r.), uzupełnionym pismem sygnowanym datą 21 września 2015 r. (data wpływu 15 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizowanego projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizowanego projektu. Wniosek uzupełniono w dniu 15 grudnia 2015 r. o uszczegółowienie pytania i własnego stanowiska w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek o pozyskanie dotacji w ramach Osi priorytetowej Konkurencyjna Gospodarka Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja na zakup usług związanych z:

 • kosztami tłumaczeń na języki obce elementów niezbędnych do realizacji projektu,
 • kosztami modyfikacji istniejącej strategii rozwoju firmy Wnioskodawcy oraz opracowaniem/modyfikacją modeli biznesowych w ramach obecnej strategii,
 • kosztami usług prawnych i finansowych bezpośrednio związanych z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem,
 • kosztami przygotowania specjalistycznego badania, analiz i ankiet bezpośrednio związanych z przedmiotem projektu,
 • kosztami usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,
 • kosztami zakupu badań marketingowych,
 • kosztami przygotowania oferty handlowej,
 • kosztami opłat związanymi z uzyskaniem niezbędnych wiz i ubezpieczeń dla Wnioskodawcy i osób uczestniczących w projekcie, którzy będą pracownikami Zainteresowanego,
 • kosztami opłat związanymi z przejazdami i zakwaterowaniem dla Wnioskodawcy i osób uczestniczących w projekcie, którzy będą pracownikami,
 • kosztami opłat związanymi z działaniami informacyjno-promocyjnymi integralnie związanymi z realizacją projektu, w tym m.in. przygotowanie projektu materiałów promujących usługę oraz ich produkcja (przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów, folderów reklamowych zawierających ofertę handlową, prezentacje multimedialne, materiały testowe rozdawane w czasie imprez, promocja medialna, koszty związane z wynajęciem powierzchni reklamowej w kraju i za granicą),
 • kosztami wyżywienia ponoszonymi przez Wnioskodawcę jako organizatora wydarzenia o charakterze krajowym/międzynarodowym,
 • kosztami transportu/spedycji eksponatów i elementów zabudowy w związku z udziałem w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym/krajowym,
 • kosztami zabudowy stoiska wystawowego/ekspozycji (w tym projekt, montaż, demontaż podłączenie i zużycie mediów),
 • kosztami wynajmu stoiska/powierzchni wystawowej,
 • kosztami obsługi technicznej stoiska wystawowego/zakup biletów wstępu na wydarzenie o charakterze krajowym/międzynarodowym (targi/wystawy/pokazy technologii),
 • kosztami wpisu do katalogu targowego i opłaty rejestracyjnej,
 • kosztami zabezpieczenia wydarzeń ponoszonymi przez Wnioskodawcę jako organizatora (zabezpieczenie medyczne, sanitarne, przeciwpożarowe).

Działalność Wnioskodawcy skupiona jest w dwóch obszarach – jedna działalność stomatologiczno-protetyczna, a druga to handel nawozami. Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku VAT – w zakresie usług medycznych – czego dotyczy projekt.

Zakupione usługi w ramach wniosku o dotację będą wykorzystane przez Zainteresowanego do wykonywania usług (czynności) zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług – będzie to międzynarodowa i krajowa promocja usług medyczno-protetycznych Wnioskodawcy.

Faktury dokumentujące zakup towarów w ramach projektu będą wystawione na Gabinet Stomatologiczny lek. dent. i med. – Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w ramach obowiązujących przepisów prawa – art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług, zaznaczając, że usługi zakupione w ramach projektu będzie wykorzystywał do własnej działalności medycznej i będzie w nich uczestniczył Zainteresowany oraz jego pracownicy...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT od zakupu wskazanych usług, gdyż służą one promocji działalności stomatologicznej, dla której nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, a ustawa w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zezwala na to.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższe wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z treści opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem VAT, zamierza złożyć wniosek o pozyskanie dotacji w ramach Osi priorytetowej Konkurencyjna Gospodarka Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja na realizację projektu w zakresie promocji usług medyczno-protetycznych.

Działalność Wnioskodawcy skupiona jest w dwóch obszarach, tj. działalność stomatologiczno-protetyczna oraz handel nawozami.

Zakupione usługi w ramach wniosku o dotację będą wykorzystane przez Zainteresowanego do wykonywania usług (czynności) zwolnionych od opodatkowania podatkiem od towarów i usług – będzie to międzynarodowa i krajowa promocja usług medyczno-protetycznych.

Faktury dokumentujące zakup towarów w ramach projektu będą wystawione na Zainteresowanego.

Na tle ww. opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości odnośnie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizowanego projektu w zakresie promocji usług medyczno-protetycznych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W przedmiotowej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie będzie spełniony, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – zakupione usługi w ramach wniosku o dotację będą wykorzystane przez Zainteresowanego do wykonywania usług zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tj. czynności medyczno-protetycznych. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie będzie spełniał tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizowanego projektu w zakresie promocji usług medyczno-protetycznych, bowiem będzie on służył – jak wskazał Wnioskodawca – prowadzonej działalności, która jest zwolniona od podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.