ILPP3/4512-1-100/15-3/NF | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług z tytułu realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr ... w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
ILPP3/4512-1-100/15-3/NFinterpretacja indywidualna
  1. czynności opodatkowane
  2. odliczenia
  3. podatek naliczony
  4. podatnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2015 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 8 lipca 2015 r., data wpływu do BKIP w Lesznie 17 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr ... w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr ... w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) o informacje doprecyzowujące przedstawione zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej także „Wnioskodawca”) zamierza zrealizować inwestycję polegającą na przebudowie drogi gminnej. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane obejmujące roboty ziemne, wykonanie górnej i dolnej warstwy podbudowy z kruszywa drogowego, wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodnika i odwodnienia. Oprócz robót budowlanych inwestycja obejmuje również usługi: opracowania dokumentacji projektowej oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego. Wnioskodawca zamierza zrealizować przedmiotową inwestycję w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy współfinansowaniu środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przedmiotowa droga po zrealizowaniu inwestycji pozostanie własnością Gminy. Efektem przedsięwzięcia jest droga, która nie będzie służyła działalności opodatkowanej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Z uzupełnienia z dnia 10 września 2015 r. wynika, że: Gmina zamierza zrealizować inwestycję drogową pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr ... w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, a także nabyte towary i usługi związane z realizacją tej inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina w odniesieniu do wyżej opisanego przedsięwzięcia ma możliwość odzyskania podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, skonkretyzowanym w piśmie z dnia 10 września 2015 r., Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, odliczenie takie przysługuje jedynie w przypadku wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast Gmina nie będzie prowadzić sprzedaży opodatkowanej w tym zakresie.

W piśmie z dnia 10 września 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją przedmiotową inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku naliczonego wynikająca z otrzymanych przez podatnika faktur z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo obniżyć o tą różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy spełnione zostaną określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do działalności opodatkowanej. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z tego prawa jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Gmina zamierza zrealizować inwestycję polegającą na przebudowie drogi gminnej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr ... w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Powyższa inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz usługi: opracowania dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Efektem przedsięwzięcia jest droga, która po zakończeniu inwestycji pozostanie własnością Gminy, jednak nie będzie służyła działalności opodatkowanej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT nie są spełnione, gdyż jak wskazano we wniosku, towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr ... w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. Rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr ... w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.