ILPP2/4512-1-65/16-4/EN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego ...”.
ILPP2/4512-1-65/16-4/ENinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. odliczenia
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. podatek naliczony
 5. powiat
 6. zadania własne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) uzupełnionym pismem z 1 lutego 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.) oraz pismem z 10 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego ...”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono 15 lutego 2016 r. o podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Województwo ubiega się o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego ...” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach działania 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Partnerami projektu są: Starostwo Powiatowe (...). Liderem projektu będzie województwo.

Celem projektu jest wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i narzędzia dydaktyczne gwarantujące kształcenie w zawodzie, modernizacja obiektów praktycznej nauki zawodu.

Zadania Lidera:

 • zarządzanie i koordynacja działań projektu,
 • promocja projektu

Zadania partnerów:

 • modernizacja placówek oświatowych,
 • zakup specjalistycznego sprzętu,
 • wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

Instytucja zarządzająca RPO WO 2014-2020 nakłada na beneficjentów obowiązek dołączenia do wniosku aplikacyjnego indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT przez partnera/Powiat w ramach planowanego do realizacji projektu.

 1. Środki z dofinansowania unijnego będą wpływać na konto bankowe Lidera, a następnie będą przelewane na konta partnerów projektu.
 2. Partnerzy nie będą przekazywać środków na rzecz Lidera projektu.
 3. Wydatki związane z realizacją ww. projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT/innymi dokumentami księgowymi wystawionymi przez Lidera i poszczególnych Partnerów projektu.
 4. Wszystkie faktury VAT będą wystawiane na Powiat.
 5. Realizacja ww. projektu dla Powiatu będzie polegała na doposażeniu 2 placówek kształcenia zawodowego (Zespół Szkół Mechanicznych oraz Zespół Szkół Rolniczych) w niezbędny sprzęt na potrzeby dydaktyki oraz do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.
 6. Wyżej wymieniony projekt jest związany z bieżącą działalnością województwa i Powiatu. Powiat nie ma i w przyszłości nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do przedmiotowego projektu. Powiat jest czynnym płatnikiem podatku VAT, lecz nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności gospodarczej, która umożliwiłaby odzyskanie podatku VAT w tym przypadku.
 7. Partner (Powiat) partycypuje w kosztach w następujących proporcjach: 521 812,50 euro*15% = 78 271,87 euro
  1. wartość całkowita: 521 81 2,50 euro (100%),
  2. wkład własny: 78 271,87 euro (15%),
  3. dofinansowanie: 443 540,63 euro (85%).
 8. Wnioskodawca (Powiat) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 9. Dokonane zakupy usług w ramach realizacji wskazanego przez Wnioskodawcę projektu nie będą wykorzystywane do żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakup materiałów dydaktycznych w ramach przedmiotowego projektu będzie wykorzystane do wyposażenia szkół kształcenia zawodowego w sprzęt i narzędzia dydaktyczne gwarantujące kształcenie w zawodzie i nie będą generowały żadnych dochodów dla Wnioskodawcy.
 10. Realizowane w ramach projektu działanie jest zadaniem z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o samorządzie powiatowym należące do katalogu zadań samorządu powiatu – edukacja publiczna.
 11. Zakres zadanego w poz. 69 wniosku ORD-IN pytania dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, udokumentowanych fakturami wystawionymi wyłącznie na Wnioskodawcę.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z zaistniałym zdarzeniem przyszłym Powiat zwraca się z zapytaniem czy w odniesieniu do przedmiotowego projektu będzie istniała możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części w ciągu 5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu, tj. do 31 grudnia 2022 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat nie ma i w przyszłości nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do przedmiotowego projektu. Powiat jest czynnym płatnikiem podatku VAT, lecz nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności gospodarczej, która umożliwiłaby odzyskanie podatku VAT w tym przypadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”– w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zatem w świetle art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z tą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Powiat, będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie partnerem projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego ...” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach działania 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Celem projektu jest wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i narzędzia dydaktyczne gwarantujące kształcenie w zawodzie, modernizacja obiektów praktycznej nauki zawodu. Liderem projektu będzie województwo.

Zadaniem Lidera jest zarządzanie i koordynacja działań projektu oraz promocja projektu. Zadania partnerów to modernizacja placówek oświatowych, zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

Środki z dofinansowania unijnego będą wpływać na konto bankowe Lidera, a następnie będą przelewane na konta partnerów projektu. Partnerzy nie będą przekazywać środków na rzecz Lidera projektu. Wydatki związane z realizacją ww. projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT/innymi dokumentami księgowymi wystawionymi przez Lidera i poszczególnych Partnerów projektu. Wszystkie faktury VAT będą wystawiane na Powiat.

Realizacja ww. projektu dla Powiatu będzie polegała na doposażeniu dwóch placówek kształcenia zawodowego w niezbędny sprzęt na potrzeby dydaktyki oraz do przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Wyżej wymieniony projekt jest związany z bieżącą działalnością województwa opolskiego i Powiatu. Powiat nie ma i w przyszłości nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do przedmiotowego projektu. Powiat jest czynnym płatnikiem podatku VAT lecz nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności gospodarczej, która umożliwiłaby odzyskanie podatku VAT w tym przypadku.

Dokonane zakupy usług w ramach realizacji wskazanego przez Wnioskodawcę projektu nie będą wykorzystywane do żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakup materiałów dydaktycznych w ramach przedmiotowego projektu będzie wykorzystany do wyposażenia szkół kształcenia zawodowego w sprzęt i narzędzia dydaktyczne gwarantujące kształcenie w zawodzie i nie będą generowały żadnych dochodów dla Wnioskodawcy.

Realizowane w ramach projektu działanie jest zadaniem z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o samorządzie powiatowym należące do katalogu zadań samorządu powiatu – edukacja publiczna.

W związku z powyższym Powiat ma wątpliwości czy w odniesieniu do przedmiotowego projektu będzie istniała możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ciągu 5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu, tj. do 31 grudnia 2022.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie będzie spełniony, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Podsumowując, w sytuacji, gdy jak wskazał Wnioskodawca, przedmiotowy projekt będzie realizowany w ramach zadań własnych Powiatu, a mienie wytworzone w wyniku realizacji projektu na żadnym etapie nie będzie związane u Wnioskodawcy z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, to w obecnym stanie prawnym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w całości ani w części, w ciągu 5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu, tj. do 31 grudnia 2022 r.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna rozstrzyga tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku, zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Zgodnie bowiem z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczyć zatem należy, że w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy dnia z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.