ILPP2/4512-1-504/15-2/EN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
ILPP2/4512-1-504/15-2/ENinterpretacja indywidualna
  1. odliczanie podatku naliczonego
  2. odliczenia
  3. odliczenie podatku od towarów i usług
  4. podatek naliczony
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest gminną jednostką działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego, mającą za zadanie m.in. zarządzanie terenami zieleni miejskiej, utrzymanie i remonty dróg miejskich, administrowanie zasobami komunalnymi (lokale mieszkalne) oraz zarządzanie cmentarzem komunalnym. Na działalność powyższą (oprócz cmentarza) otrzymuje co miesiąc z budżetu gminy dotację przedmiotową, która przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z tą działalnością (konserwacja, przebudowa, zakup materiałów, energii i usług remontowych). W związku z powyższym otrzymana dotacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będzie też podlegać odliczeniu podatek VAT od zakupów finansowanych otrzymaną dotacją przedmiotową.

Natomiast, jeśli chodzi o zarządzanie cmentarzem komunalnym Wnioskodawca pobiera opłaty związane z usługami pogrzebowymi, aktualizacją miejsca pochówku czy postawieniem nagrobka, na które wystawiane są faktury sprzedaży VAT. Kwoty uzyskane za usługi cmentarne służą na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zakład obniża podatek należny o kwotę podatku naliczonego od tej działalności. W przypadku zakupów innych niż opodatkowane czy zwolnione, do których nie można wyodrębnić całości lub części kwot Wnioskodawca, zgodnie z art. 90 ust. 1-4 wylicza proporcję, którą określa się procentowo w stosunku rocznym. W miesiącu czerwcu 2015 roku Wnioskodawca otrzymał z budżetu gminy dotację celową na rozbudowę cmentarza komunalnego. Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z rozbudową cmentarza (zakup i wykonanie ogrodzenia, prace geodezyjne, wynajem sprzętu itp.), zakupy te są dokumentowane fakturami VAT i opłacane w kwocie brutto. Zainteresowany dodał, że zgodnie z umową z Urzędem Gminy rozliczenie dotacji nastąpi w kwocie netto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo odliczać podatek naliczony od zakupów sfinansowanych dotacją celową otrzymaną na rozbudowę cmentarza komunalnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, będąc podatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ma on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów towarów i usług sfinansowanych dotacją celową na rozbudowę cmentarza komunalnego, gdyż zakupione towary i usługi związane są z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest gminną jednostką działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego, mającą za zadanie m.in. zarządzanie terenami zieleni miejskiej, utrzymanie i remonty dróg miejskich, administrowanie zasobami komunalnymi (lokale mieszkalne) oraz zarządzanie cmentarzem komunalnym. Na działalność powyższą (oprócz cmentarza) otrzymuje co miesiąc z budżetu gminy dotację przedmiotową, która przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z tą działalnością (konserwacja, przebudowa, zakup materiałów, energii i usług remontowych). W związku z powyższym otrzymana dotacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będzie też podlegać odliczeniu podatek VAT od zakupów finansowanych otrzymaną dotacją przedmiotową.

Zarządzając cmentarzem komunalnym Wnioskodawca pobiera opłaty związane z usługami pogrzebowymi, aktualizacją miejsca pochówku czy postawieniem nagrobka, na które wystawiane są faktury sprzedaży VAT. Kwoty uzyskane za usługi cmentarne służą na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zakład obniża podatek należny o kwotę podatku naliczonego od tej działalności. W przypadku zakupów innych niż opodatkowane czy zwolnione, do których nie można wyodrębnić całości lub części kwot Wnioskodawca, zgodnie z art. 90 ust. 1-4 wylicza proporcję, którą określa się procentowo w stosunku rocznym.

W miesiącu czerwcu 2015 roku Wnioskodawca otrzymał z budżetu gminy dotację celową na rozbudowę cmentarza komunalnego. Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z rozbudową cmentarza (zakup i wykonanie ogrodzenia, prace geodezyjne, wynajem sprzętu itp.), zakupy te są dokumentowane fakturami VAT i opłacane w kwocie brutto. Zainteresowany dodał, że zgodnie z umową z Urzędem Gminy rozliczenie dotacji nastąpi w kwocie netto.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości czy ma prawo odliczać podatek naliczony od zakupów sfinansowanych dotacją celową otrzymaną na rozbudowę cmentarza komunalnego.

Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku dla usług cmentarnych. Zatem świadczone przez Wnioskodawcę na cmentarzu komunalnym odpłatne usługi cmentarne stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, niekorzystające ze zwolnienia od podatku.

Jak wskazano na wstępie, zgodnie z powołanymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedmiotowa zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W przedmiotowej sprawie warunek, o którym mowa w art. 86 ustawy, zostanie spełniony, ponieważ wykonywane przez Wnioskodawcę usługi cmentarne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku, co oznacza, że nabywane towary i usługi na rozbudowę cmentarza będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zatem, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia – na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych dotacją celową otrzymaną na rozbudowę cmentarza komunalnego, z uwagi na ich wykorzystanie do czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Dodatkowo tut. Organ wskazuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które zostały przedstawione w opisie sprawy oraz stanowisku Wnioskodawcy a nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.