ILPP2/4512-1-454/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentującej należne wynagrodzenie z tytułu podpisania umowy najmu i przyjęcie warunków z niej wynikających.
ILPP2/4512-1-454/15-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. najem
 2. nieruchomości
 3. obowiązek podatkowy
 4. odliczenia od podatku
 5. podatek naliczony
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 11 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentującej należne wynagrodzenie z tytułu podpisania umowy najmu i przyjęcie warunków z niej wynikających – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentującej należne wynagrodzenie z tytułu podpisania umowy najmu i przyjęcie warunków z niej wynikających. Wniosek uzupełniono w dniu 19 sierpnia 2015 r. o wskazanie danych osoby podpisanej na wniosku do reprezentowania Wnioskodawcy w sprawach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Przedmiot działalności Wnioskodawcy.

Wnioskodawca jest spółką holdingową, prowadzącą działalność w ramach jednej z największych w Polsce grup deweloperskich — Grupie „B” (Grupa). Wnioskodawca posiada prawo do znaku towarowego słowno — graficznego „B” wpisanego do rejestru znaków towarowych, który jest rozpoznawalny na rynku lokalnym.

Do głównych obszarów działalności Spółki należą: (i) udostępnianie posiadanego znaku towarowego innym spółkom z Grupy, (ii) udzielanie poręczeń i pożyczek spółkom z Grupy, (iii) wykonywanie czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami obejmujących m.in. pośrednictwo w zakresie usług najmu, komercjalizację nieruchomości, prowadzenie prac aranżacyjnych.

Niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ma związek z trzecim z wskazanych wyżej obszarów działalności Spółki oraz przeprowadzoną w ramach Grupy transakcją sprzedaży nieruchomości i jej następnym wynajmem.

Transakcja sprzedaży Nieruchomości w ramach Grupy.

W ramach jednego z projektów prowadzonych przez Grupę, inna niż Wnioskodawca spółka z Grupy („Sprzedawca”) dokonała sprzedaży nieruchomości stanowiącej budynek biurowo-usługowy położony w Polsce (Nieruchomość”). Nabywcą Nieruchomości był podmiot zewnętrzny, zarejestrowany dla celów VAT w Polsce („.Nabywca”, Wynajmujący”). W momencie sprzedaży Nieruchomość była w części udostępniona zewnętrznym najemcom na podstawie zawartych z nimi umów najmu.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, uwzględniającym ustalenia Sprzedawcy i Nabywcy dotyczące oczekiwanych przez Nabywcę zysków z Nieruchomości było zapewnienie Nabywcy określonych świadczeń i wsparcia obejmujących między innymi: wynajem niewynajętej na rzecz innych podmiotów powierzchni komercyjnej Nieruchomości, wykonanie aranżacji powierzchni zgodnie z potrzebami przyszłych najemców, a także świadczenie usług pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni biurowej (m.in. poszukiwanie potencjalnych najemców zainteresowanych wynajmem powierzchni biurowych, prowadzenie rozmów handlowych z potencjalnymi najemcami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ogólnego itp.). Podstawowym celem powyższych świadczeń jest zapewnienie Nabywcy gwarancji osiągnięcia określonych zysków z Nieruchomości.

Umowa Master Lease Agreement

W celu zapewnienia Nabywcy powyższych świadczeń i osiągnięcia umówionych celów, Sprzedawca i Nabywca podjęli decyzję o zawarciu umowy o charakterze Master Lease Agreement („Umowa MLA”). Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż podmiotem z Grupy posiadającym stosowne doświadczenie handlowe oraz odpowiednie zasoby służące realizacji wskazanych wyżej świadczeń jest Wnioskodawca, podjęto decyzję, aby stroną powyższej Umowy MLA zawieranej z Nabywcą Nieruchomości była właśnie Spółka.

Na mocy Umowy MLA Wynajmujący udostępnił Spółce pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowe i miejsca parkingowe wchodzące w skład Nieruchomości, które nie są zajęte przez innych najemców. Tym samym, Spółka uzyskała możliwość użytkowania przedmiotowej Nieruchomości na warunkach określonych w Umowie MLA. Jednocześnie, w Umowie MLA zawarto postanowienia dotyczące określonych zobowiązań po stronie Spółki.

I tak, Spółka zobowiązała się w szczególności do poszukiwania i przedstawiania Wynajmującemu podmiotów zainteresowanych wynajmem określonych pomieszczeń lub miejsc parkingowych celem zawarcia z tymi podmiotami umów najmu bezpośrednio pomiędzy tymi podmiotami a Wynajmującym. Strony Umowy MLA uzgodniły, że każdorazowo w przypadku zawarcia takiej umowy najmu, zakres Umowy MLA zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Wynajmującym ulegnie odpowiedniemu ograniczeniu, tj. użytkownikiem określonych pomieszczeń lub miejsc parkingowych stanie się podmiot wyszukany i przedstawiony przez Spółkę, z którym Wynajmujący zawarł bezpośrednio umowę najmu.

Na mocy Umowy MLA, Spółka ma również prawo do podnajmu całości lub części Nieruchomości, bez konieczności uzyskania zgody Wynajmującego, o ile transakcja ta spełniać będzie określone w Umowie MLA parametry (dotyczące np. profilu działalności najemcy).

Z tytułu Umowy MLA Spółka zobowiązana jest do wypłacania Wynajmującemu wynagrodzenia, którego zasady kalkulacji określone zostały szczegółowo w Umowie MLA. Na łączną kwotę wynagrodzenia uiszczaną przez Spółkę na rzecz Wynajmującego składają się czynsz oraz dodatkowe opłaty, w tym w szczególności opłaty związane z należytym zarządzaniem, utrzymaniem, prowadzeniem, konserwacją i naprawami Nieruchomości przez Wynajmującego. Należne Wynajmującemu wynagrodzenie za świadczone usługi będzie obejmowało również:

 • kwoty ewentualnych różnic pomiędzy wartościami czynszu z tytułu najmu oczekiwanymi przez Wynajmującego a wartościami czynszu faktycznie otrzymywanymi przez niego od najemców, oraz
 • kwoty stanowiące równowartość okresów bezczynszowych i premii motywacyjnych (np. w postaci obniżenia czynszu lub dofinansowania prac adaptacyjnych) udzielanych nowym najemcom, którzy zostali wyszukani i przedstawieni Wynajmującemu przez Spółkę.

Powyższe wynagrodzenie wypłacane jest przez Spółkę Wynajmującemu na Podstawie faktur VAT wystawianych przez Wynajmującego z wykazanym podatkiem VAT.

Ustalenia pomiędzy Sprzedawcą Nieruchomości a Spółką dotyczące rozliczenia Umowy MLA.

Z uwagi na fakt, iż zobowiązanie do zawarcia i wykonywania Umowy MLA wynikało bezpośrednio z ustaleń poczynionych przez Sprzedawcę w związku z zawarciem umowy sprzedaży Nieruchomości i stanowiło warunek zawarcia powyższej transakcji, postanowiono, że Sprzedawca nabędzie od Spółki szereg usług związanych z udostępnieniem, obsługą i zarządzaniem nieruchomościami (w tym podnajem, pośrednictwo w zakresie poszukiwania najemców, komercjalizację i aranżację powierzchni biurowych). Z tego tytułu, Spółce będzie przysługiwało od Sprzedawcy określone wynagrodzenie. Rozliczenia stron dokonywane będą na podstawie wystawianych przez Spółkę faktur VAT dokumentujących świadczenie usług, na których zostanie naliczony podatek VAT według stawki podstawowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur VAT wystawianych przez Wynajmującego w związku z Umową MLA zawartą pomiędzy Wynajmującym a Spółką...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur VAT wystawianych przez Wynajmującego w związku z Umową MLA zawartą pomiędzy Wynajmującym a Spółką.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnik może odliczyć podatek naliczony w związku z nabyciem towarów i usług w zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych. Jednocześnie, w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 oraz pkt 4 lit. b ustawy o VAT, prawo do odliczenia nie przysługuje, o ile transakcja udokumentowana fakturą jest zwolniona z VAT lub nie podlega opodatkowaniu oraz gdy faktura ta stwierdza czynności, które nie zostały dokonane.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że aby Wnioskodawca mógł odliczyć VAT wykazany na fakturach VAT otrzymanych od Wynajmującego muszą być spełnione następujące warunki:

 1. faktury te muszą dokumentować transakcje dokonane na rzecz Wnioskodawcy, które podlegają opodatkowaniu VAT (tj. nie pozostają poza zakresem opodatkowania VAT jak również nie są z tego podatku zwolnione);
 2. Wnioskodawca musi wykorzystywać nabyte usługi do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ad 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustaw o VAT, opodatkowaniu VAT podlega między innymi odpłatne (tj. za wynagrodzeniem) świadczenie usług na terytorium kraju.

Na gruncie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Przepis ten wprowadza obszerny katalog czynności, które dla potrzeb podatku VAT rozumiane są jako usługi, tym samym realizując zasadę powszechności opodatkowania, zgodnie z którą wszelkie przejawy działalności gospodarczej powinny być opodatkowane VAT.

Zgodnie natomiast z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („ETS”) z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie R. J. Tolsma y Inspecteur der Omzetbelasting Lecuwarden (C-16/93) transakcja jest dokonywana za wynagrodzeniem, jeśli istnieje stosunek prawny pomiędzy dostawcą/usługodawcą a nabywcą/usługobiorcą zgodnie z którym ma miejsce świadczenie wzajemne, tj. zapłata wynagrodzenia w zamian za dostawę towarów/świadczenie usług.

Natomiast aby świadczenie usług mogło zostać uznane za wykonywane na terytorium kraju, miejsce świadczenia tych usług powinno przypadać na terytorium kraju w oparciu o zasady przewidziane w art. 28a — art. 28o ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że w ramach zawartej Umowy MLA Spółka uzyskuje uprawnienie do korzystania z Nieruchomości w określonych celach (np. do wyszukiwania najemców, podnajmu Nieruchomości), co na gruncie definicji zawartej w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT niewątpliwie należy uznać dla celów VAT za świadczenie usług.

Co więcej, powyższa transakcja jest dokonywana za wynagrodzeniem, gdyż pomiędzy Spółką a Wynajmującym istnieje stosunek prawny (czego dowodem jest zawarta Umowa MLA), zgodnie z którym ma miejsce świadczenie wzajemne, tj. Spółka dokonuje zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wynajmującego w zamian za świadczoną przez niego usługę.

Ponadto należy zauważyć, że miejsce świadczenia przedmiotowej usługi przypada na terytorium kraju. Niezależnie bowiem od tego, czy powinno ono zostać określone na podstawie zasady ogólnej wyrażonej w art. 28b ustawy o VAT, czy też na zasadach przewidzianych dla usług związanych z nieruchomościami (tj. w oparciu o art. 28e ustawy o VAT) miejscem tym będzie terytorium kraju, bowiem zarówno siedziba Spółki, jako usługobiorcy, jak i sama nieruchomość, położone są na terytorium kraju.

Do przedmiotowej usługi nie będzie też miało zastosowania żadne ze zwolnień z opodatkowania VAT przewidziane w ustawie o VAT.

Tym samym, faktury VAT wystawiane przez Wynajmującego na Spółkę istotnie dokumentują transakcje dokonane na rzecz Wnioskodawcy, które podlegają opodatkowaniu VAT. Mając jednocześnie na uwadze, iż transakcje pozostają poza zakresem zwolnienia z opodatkowania VAT, na fakturach VAT wystawionych na rzecz Spółki zasadnie wykazany jest podatek VAT.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 marca 2011 r., sygn. IPPP3/443-1238/l0-4/JF, wydanej w imieniu Ministra Finansów w zbliżonym stanie faktycznym. W interpretacji tej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stanął na stanowisku, że czynność wykonywana przez wynajmującego na podstawie umowy Master Lease Agreernent bardzo zbliżone są swoim charakterem do tych wykonywanych przez Wynajmującego w niniejszej Sprawie, istotnie podlegają opodatkowaniu VAT.

Ad 2.

Mając na uwadze, iż opisany wyżej pierwszy warunek istnienia prawa do odliczenia jest spełniony, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia, o ile usługi nabyte od Wynajmującego są wykorzystywane do wykonywania przez Spółkę czynności opodatkowanych. Jak wskazano w stanie faktycznym, usługi nabywane od Wynajmującego ściśle wiążą się z usługami, które Spółka realizować będzie na rzecz Sprzedawcy, związanych z udostępnieniem, obsługą i zarządzaniem nieruchomościami (w tym podnajmem, pośrednictwem w zakresie poszukiwania najemców, komercjalizacją i aranżacją powierzchni biurowych). Świadczenie tych usług przez Spółkę niewątpliwie stanowi działalność podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej. W konsekwencji, nabywaną przez Spółkę usługę należy uznać za wykorzystywaną do wykonywania czynności opodatkowanych VAT i tym samym uprawniającą do odliczenia VAT.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości wskazanego powyżej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stawowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zatem, jak wynika z powołanych regulacji, pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Należy jednak zaznaczyć, że nie każde działanie, powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

W myśl art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Tak więc najem jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że najem nieruchomości lub jej części wypełnia przesłanki określone w art. 8 ust. 1 ustawy pozwalające zakwalifikować tę czynność jako usługę. W przypadku istnienia świadczenia wzajemnego na rzecz wynajmującego należy uznać taką usługę za odpłatną i tym samym podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W konsekwencji najem lokalu stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust.4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wyłączenia stosowania obniżenia podatku należnego zostały zawarte w art. 88 ustawy.

I tak, w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Strona wskazała, że przesłanki ograniczające prawo do odliczenia w omawianej sprawie nie zaistnieją, bowiem faktura którą otrzyma Wnioskodawca będzie dokumentowała czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wynajmujący udostępnił Spółce pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowe i miejsca parkingowe wchodzące w skład Nieruchomości, które nie są zajęte przez innych najemców. Tym samym, Spółka uzyskała możliwość użytkowania przedmiotowej Nieruchomości na warunkach określonych w Umowie MLA. Jednocześnie, w Umowie MLA zawarto postanowienia dotyczące określonych zobowiązań po stronie Spółki. W związku z powyższym Spółka aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu podmiotów zainteresowanych wynajmem określonych pomieszczeń lub miejsc parkingowych celem zawarcia z tymi podmiotami umów najmu bezpośrednio pomiędzy tymi podmiotami a Wynajmującym. Strony Umowy MLA uzgodniły, że każdorazowo w przypadku zawarcia takiej umowy najmu, zakres Umowy MLA zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Wynajmującym ulegnie odpowiedniemu ograniczeniu, tj. użytkownikiem określonych pomieszczeń lub miejsc parkingowych stanie się podmiot wyszukany i przedstawiony przez Spółkę, z którym Wynajmujący zawarł bezpośrednio umowę najmu.

Dodatkowo z Umowy MLA wynika, że Spółka ma prawo do podnajmu całości lub części Nieruchomości, bez konieczności uzyskania zgody Wynajmującego, o ile ta transakcja będzie spełniać określone w Umowie MLA parametry.

Z uwagi na fakt, iż zobowiązanie do zawarcia i wykonywania Umowy MLA wynikało bezpośrednio z ustaleń poczynionych przez Sprzedawcę w związku z zawarciem umowy sprzedaży Nieruchomości i stanowiło warunek zawarcia powyższej transakcji, postanowiono, że Sprzedawca nabędzie od Spółki szereg usług związanych z udostępnieniem, obsługą i zarządzaniem nieruchomościami (w tym podnajem, pośrednictwo w zakresie poszukiwania najemców, komercjalizację i aranżację powierzchni biurowych). Z tego tytułu, Spółce będzie przysługiwało od Sprzedawcy określone wynagrodzenie. Rozliczenia stron dokonywane będą na podstawie wystawianych przez Spółkę faktur VAT dokumentujących świadczenie usług, na których zostanie naliczony podatek VAT według stawki podstawowej.

Zatem z wniosku wynika, że usługi nabywane od Wynajmującego są ściśle związane z usługami, które Spółka realizować będzie na rzecz Sprzedawcy, związanych z udostępnieniem, obsługą i zarządzaniem nieruchomościami (w tym podnajmem, pośrednictwem w zakresie poszukiwania najemców, komercjalizacją i aranżacją powierzchni biurowych). Świadczenie tych usług przez Spółkę niewątpliwie stanowi działalność podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej. W konsekwencji, nabywaną przez Spółkę usługę należy uznać za wykorzystywaną do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Wynajmującego w ramach Umowy MLA zawartą pomiędzy Wynajmującym a Spółką.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, w ocenie Spółki nie powinno ulegać wątpliwości, że najmowanie przez Spółkę powierzchni handlowych i biurowych w budynku w oparciu o postanowienia MLA będzie wykazywało związek ze zrealizowaną przez Spółkę czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT. Usługi nabywane od Wynajmującego ściśle wiążą się z usługami, które Spółka realizować będzie na rzecz Sprzedawcy, związanych z udostępnieniem, obsługą i zarządzanie nieruchomościami, których świadczenie jak wskazał Wnioskodawca, jest opodatkowane podatkiem VAT wg stawki podstawowej.

W konsekwencji, nabywaną przez Spółkę usługę należy uznać za wykorzystywaną do wykonywania czynności opodatkowanych VAT i tym samym uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego.

Zatem, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez Wynajmującego w związku z Umową MLA zwartą pomiędzy Wynajmującym a Spółką - zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku – zapytania sformułowanego na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.