ILPP2/4512-1-254/16-3/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla podniesienia standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z 12 kwietnia 2016 r. (data wpływu 18 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych szkół podstawowych oraz gimnazjum Gminy w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla podniesienia standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla podniesienia standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 12 maja 2016 r. o adres elektroniczny do doręczeń.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina przystąpi do realizacji projektu pn. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla podniesienia standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej. Przedsięwzięcie może być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Realizacja projektu nastąpi w obiektach będących własnością Gminy. Realizacja projektu zapewni zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych wykorzystujących nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Odbiorcami końcowymi projektu będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum Gminy. Podstawowym celem projektu jest zapewnienie rozwoju infrastruktury (wyposażenie pracowni) w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych i w efekcie podniesienie standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej. Gmina będzie właścicielem wyposażenia i po jego realizacji nie przewiduje się żadnych zmian w zakresie przeznaczenia wyposażenia na inne cele. Planowane wyposażenie nie będzie przeznaczone na cele gospodarcze czy komercyjne ani też nie będzie wykorzystywane na cele działalności opodatkowanej. Planowana realizacja przedsięwzięcia – październik 2016 r. – lipiec 2017 r. Po realizacji projektu wyposażenie zostanie przekazane nieodpłatnie w drodze umowy użyczenia własnym jednostkom oświatowym. Planowana inwestycja związana jest z wykonywaniem zadań publicznoprawnych przez Gminę. Wyposażenie ma służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w obszarze edukacji publicznej. Edukacja publiczna jest zadaniem własnym gminy nałożonym w drodze ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515) – art. 7 ust. 1 pkt 8. Wymienione powyżej zadanie własne ma charakter obowiązkowy – art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku ze zdarzeniem przyszłym opisanym w punkcie powyżej, prosimy o odpowiedź na następujące pytanie: Czy istnieje możliwość prawna odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków, które będą poniesione w ramach realizacji projektu pn. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla podniesienia standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej, który może być współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Gminie nie będzie przysługiwało prawo do dokonania odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu pn. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla podniesienia standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej – ponieważ brak jest związku nabywania towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Gmina jako podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Realizowane przedsięwzięcie należy do zadań własnych, które nałożone zostały na organ władzy publicznej oraz urząd go obsługujący w drodze ustawowej tj. ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515) – art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2. Zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów usług. Projekt realizowany będzie w związku z wykonywaniem zadań publiczno-prawnych. Zapisy art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług określają, kiedy podatnik nabywając towary i usługi staje się podatnikiem VAT. Gmina nabywając towary i usługi do realizacji przedsięwzięcia nie nabędzie ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać jako podatnik VAT. W związku z tym Gmina nie spełni przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów usług. Gmina i obsługujący ją urząd nie jest uznawana za podatnika VAT w obszarze realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyjątkiem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.11.2006 s. 1 z późn. zm. – określą iż krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. W związku z powyższym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do dokonania odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu pn. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla podniesienia standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE serii L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Natomiast, w świetle unormowań prawa wspólnotowego, w przypadku, gdy organy władzy publicznej podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

  1. wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy,
  2. w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:
    • czynności – co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT – muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,
    • ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym należy podkreślić, że tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym).

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym – ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

Ponadto w tym miejscu należy przytoczyć przepis art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.), zgodnie z którym – zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina przystąpi do realizacji projektu pn. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla podniesienia standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej. Przedsięwzięcie może być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Realizacja projektu nastąpi w obiektach będących własnością Gminy. Realizacja projektu zapewni zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych wykorzystujących nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Odbiorcami końcowymi projektu będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Podstawowym celem projektu jest zapewnienie rozwoju infrastruktury (wyposażenie pracowni) w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych i w efekcie podniesienie standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej. Gmina będzie właścicielem wyposażenia i po jego realizacji nie przewiduje się żadnych zmian w zakresie przeznaczenia wyposażenia na inne cele. Planowane wyposażenie nie będzie przeznaczone na cele gospodarcze czy komercyjne ani też nie będzie wykorzystywane na cele działalności opodatkowanej. Planowana realizacja przedsięwzięcia – październik 2016 r. – lipiec 2017 r. Po realizacji projektu wyposażenie zostanie przekazane nieodpłatnie w drodze umowy użyczenia własnym jednostkom oświatowym. Planowana inwestycja związana jest z wykonywaniem zadań publicznoprawnych przez Gminę. Wyposażenie ma służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w obszarze edukacji publicznej. Edukacja publiczna jest zadaniem własnym gminy nałożonym w drodze ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – art. 7 ust. 1 pkt 8. Wymienione powyżej zadanie własne ma charakter obowiązkowy – art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla podniesienia standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla podniesienia standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej nastąpi w ramach władztwa publicznego – Gmina wykonując to zadanie działać będzie jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, gdyż realizuje ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z zakupionymi towarami i usługami wynika, że nabycie tych towarów i usług nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisane we wniosku zadanie nie będzie działał w charakterze podatnika VAT.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla podniesienia standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej.

Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.