ILPP2/443-829/14-2/SJ | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.
ILPP2/443-829/14-2/SJinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. czynności podlegające opodatkowaniu
 3. gmina
 4. inwestycje
 5. korekta podatku
 6. odliczenie podatku od towarów i usług
 7. opodatkowanie
 8. podatek naliczony
 9. zmiana przeznaczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 24 lipca 2014 r. (data wpływu 31 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (pytania we wniosku nr 1-3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony(pytania we wniosku nr 1-3).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka „A” Sp. z o.o. (Spółka, Wnioskodawca) jest producentem izolacji technicznych.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca otrzymuje od swoich dostawców faktury dokumentujące odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W zakresie w jakim zakupy związane są z czynnościami opodatkowanymi dokonuje on obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wnikającego z tych faktur.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r., Spółka powzięła istotną wątpliwość odnośnie prawidłowego określenia momentu obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony w obecnie obowiązującym stanie prawnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. prawo Spółki do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym po stronie dostawcy/usługodawcy powstał obowiązek podatkowy dotyczący danej transakcji, przy czym nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzymała fakturę bądź dokument celny dokumentujący daną dostawę towarów i świadczenie usług...
 2. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Spółka ma możliwość zrealizowania prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, następujących po okresie, w którym Spółka nabędzie prawo do odliczenia, przy czym okres, w którym powstanie prawo do odliczenia będzie to okres, w którym zostaną łącznie spełnione obydwa warunki przewidziane w przepisach, tj. w stosunku do danej transakcji powstanie obowiązek podatkowy i Spółka otrzyma fakturę...
 3. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., gdy Spółka nie skorzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT, będzie ona uprawniona do odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia, przy czym okres, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie to okres, w którym zostały łącznie spełnione obydwa warunki przewidziane w przepisach, tj. w stosunku do danej transakcji powstanie obowiązek podatkowy i Spółka otrzyma fakturę...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. prawo Spółki do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powstaje po spełnieniu łącznie obydwu warunków przewidzianych w przepisach dotyczących danej transakcji, tj. powstania obowiązku podatkowego po stronie dostawcy/usługodawcy i otrzymania przez Spółkę faktury. W konsekwencji, w przypadku otrzymania faktury w okresie późniejszym niż okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstanie dopiero w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów /świadczenie usług.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych licząc od momentu powstania prawa do odliczenia, przy czym okres, w którym powstało prawo do odliczenia będzie to okres, w którym zostały łącznie spełnione obydwa warunki przewidziane w przepisach, tj. w stosunku do danej transakcji powstał obowiązek podatkowy i Spółka otrzymała fakturę.

Ad. 3

Zdaniem Spółki, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. w przypadku gdy Spółka, nie skorzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 86 ust. 10 i 11 będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia, z zastrzeżeniem, iż okres w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie to okres, w którym zostały łącznie spełnione obydwa warunki przewidziane w przepisach, tj. w stosunku do danej transakcji powstał obowiązek podatkowy i Spółka otrzymała fakturę.

Uzasadnienie stanowisku Wnioskodawcy

Ad. 1

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do odliczenia podatku może zostać zrealizowane w terminach określonych art. 86 ust. 10 – 13a ustawy o VAT. Stosownie do ust. 10 przytoczonego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Natomiast zgodnie z ust. 10b w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego wynika z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru/wykonaniem usługi lub też wynika z otrzymanego dokumentu celnego – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Jak wynika z przywołanych przepisów, co do zasady prawo do odliczenia podatku naliczonego może zostać zrealizowane dopiero, gdy obydwa warunki przewidziane w przepisach zostaną spełnione, tj. powstał w stosunku do danej dostawy towarów/świadczenia usług obowiązek podatkowy oraz nabywca dysponuje fakturą dokumentującą transakcję. Skoro do odliczenia VAT naliczonego konieczne jest spełnienie obu warunków przewidzianych w przepisie, to zdaniem Spółki, dopiero moment łącznego spełnienia powyższych warunków można uznać za ten, w którym po stronie Spółki powstaje prawo do odliczenia.

Prezentowane podejście nie budzi większych wątpliwości gdy obydwa warunki zostają łącznie spełnione w tym samym okresie rozliczeniowym. Wątpliwości mogą się pojawić w przypadku gdy podatnik otrzymuje fakturę w okresie późniejszym niż powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do danej transakcji. W tym miejscu warto przywołać treść art. 86 ust. 10b, w którym ustawodawca posłużył się zwrotem, że „prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstanie nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny”.

Należy podkreślić, że prawo do odliczenia ze swej natury może powstać tylko raz, niemożliwym byłoby nabywanie prawa do odliczenia w kilku odrębnych od siebie okresach, byłoby to założenie nielogiczne i zarazem niewykonalne. Co więcej ustawodawca jasno wskazał, że w momencie otrzymania faktury „prawo powstaje” nie zaś np., że „prawo, które powstało wcześniej, może zostać zrealizowane”. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, zdaniem Spółki, również w przypadku otrzymania faktury w późniejszym okresie, niż ten w którym powstał obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia podatku naliczonego powinno powstawać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę dokumentującą dostawę towarów /świadczenie usług, gdyż dopiero wtedy spełniły się łącznie dwa warunki z którymi ustawa wiąże prawo do odliczenia.

Przeciwna interpretacja, wskazująca jakoby prawo do odliczenia powstawało już w momencie powstania obowiązku podatkowego (nie zważając na fakt braku faktury) prowadziłaby w praktyce do znacznego skrócenia okresu, w którym podatek naliczony może przez nabywcę zostać odliczony, jeśli faktura zostanie wystawiona przez kontrahenta, a w konsekwencji także otrzymana przez nabywcę, po dłuższym okresie od dokonania dostawy towarów/wykonania usługi. W przypadku znacznych rozbieżności czasowych (pomiędzy powstaniem obowiązku podatkowego a momentem otrzymania faktury), nabywca w celu odliczenia podatku naliczonego byłby zmuszony do korygowania rozliczeń w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy co nie wydaje się być intencją ustawodawcy. Jak wynika bowiem z uzasadnienia do projektu ustawy o VAT, zmiany zawarte w projekcie związane są przede wszystkim z koniecznością dostosowania przepisów ustawy o VAT do przepisów unijnych, i mają mieć głownie charakter doprecyzowująco – porządkujący nie zaś zawężająco – ograniczający, w uzasadnieniu wskazano, że: „Zmiany zaproponowane w art. 86 ustawy o VAT związane są z blokiem zmian modyfikujących moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Należy mieć na uwadze, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, co do zasady, skorelowane jest z momentem, w którym podatek VAT staje się wymagalny, czyli w nomenklaturze ustawy o VAT – z momentem powstania obowiązku podatkowego. Zaproponowane rozwiązania odpowiadają postanowieniom dyrektywy 2006/112/WE. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z dyrektywą skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest uzależnione od spełnienia pewnych warunków formalnych. W przypadku nabywanych towarów i usług konieczne jest posiadanie faktury z wyszczególnioną kwotą podatku, co oznacza, że z odliczenia można skorzystać w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są trzy przesłanki: powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów lub usług, doszło do nabycia tych towarów lub usług, podatnik otrzymał fakturę dotyczącą tej transakcji. Powyższe jest zgodne z orzecznictwem TSUE, który w wyroku w sprawie C-152/02, stwierdził, że dla celów odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 lit. a VI Dyrektywy, akapit pierwszy art. 18 ust. 2 VI Dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że prawo do odliczenia należy realizować w stosunku do okresu rozliczeniowego, w którym obydwa warunki przewidziane w tym przepisie są spełnione, tj. towary zostały dostarczone lub usługi wykonane oraz podatnik jest w posiadaniu faktury lub dokumentu, który na podstawie kryteriów ustalonych przez dane państwo członkowskie, może pełnić rolę faktury”. Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Wnioskodawcy, zamierzeniem prawodawcy było w głównej mierze dostosowanie przepisów ustawy o VAT do regulacji unijnych, dlatego też wprowadzane zmiany winny mieć charakter doprecyzowujący a intencją prawodawcy nie było dokonywanie aż tak istotnych dla podatników zmian, których skutkiem byłoby ograniczanie okresów, w których podatek naliczony mógłby być odliczany.

Prezentowane podejście zdaje się również potwierdzać Minister Finansów w interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 maja 2013 r. sygn. IBPP2/443-137/13/IK. W uzasadnieniu do przywołanej interpretacji organ niejako „z urzędu” (kwestia ta nie była przedmiotem zapytania podatnika, nie dotyczy więc stricte stanu faktycznego rozważanego w interpretacji, z tego względu ma charakter bardziej uniwersalny) odniósł się do zmiany przepisów mającej wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i wskazał: „Nadmienić należy także, iż od dnia 1 stycznia 2014 r., na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35) nastąpi zmiana niektórych wskazanych wyżej przepisów:

 • art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a otrzyma brzmienie: „Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (...)”.
 • dodany art. 86 ust. 10b pkt 1 otrzyma brzmienie: „Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę (...)”.
 • art. 86 ust. 11 otrzyma brzmienie: „Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych”.
 • art. 86 ust. 13 ustawy o VAT otrzyma brzmienie: „Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem art. 13a”.

Analogicznie zatem, stosownie do brzmienia ww. przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r., również po tej dacie Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług – nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzymał fakturę, bądź też w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych”.

Wnioskodawca w tym miejscu przywołuje także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE lub Trybunał), w sprawie C-152/02 Terra Baubedorf Handel GmbH, w którym Trybunał wskazał, iż przepisy Szóstej Dyrektywy Rady z 14 maja 1977 r., 77/388/EWG (która następnie została zastąpiona przez Dyrektywę 2006/112/WE) muszą być interpretowane w ten sposób, że podatnikowi powinno przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego w momencie gdy dwa warunki wynikające z przepisów zostaną spełnione, tj. VAT stanie się wymagalny po stronie dostawcy a nabywca będzie dysponował fakturą (bądź innym dokumentem zrównanym przez Państwa Członkowskie z fakturą) dokumentującą daną transakcję.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT – jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Na wstępie należy wskazać, że generalnie moment powstania prawa do odliczenia regulują przepisy art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT. Natomiast przepis art. 86 ust. 11 nie odnosi się do momentu powstania prawa do odliczenia, nie modyfikuje go, wskazując tylko w jaki sposób i kiedy podatnik z tego prawa może skorzystać, jeżeli nie dokonał odliczenia w momencie jego powstania. Dlatego też analiza art. 86 ust. 11 nie może odbywać się w oderwaniu od przepisów określających moment powstania prawa do odliczenia (art. 86 ust. 10 i 10b).

Biorąc pod uwagę stanowisko Wnioskodawcy zaprezentowane w uzasadnieniu do pytania nr 1, zdaniem Spółki prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje dopiero po spełnieniu łącznie obydwu warunków przewidzianych w art. 86 ust. 10 i 10b, tj. gdy powstał w stosunku do danej dostawy towarów/świadczenia usług obowiązek podatkowy oraz nabywca dysponuje fakturą dokumentującą transakcję. Zdaniem Spółki, w konsekwencji również, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych należy liczyć od momentu powstania prawa do odliczenia. Powyższe oznacza, że w przypadku otrzymania faktury w okresie późniejszym niż powstanie obowiązku podatkowego, Spółka powinna mieć co do zasady prawo do odliczenia podatku naliczonego w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych licząc od momentu otrzymania faktury.

Posługując się przykładem, w przypadku transakcji, dla której obowiązek podatkowy powstawałby w marcu 2014 r., zaś podatnik otrzymałby fakturę dokumentującą taką transakcję w czerwcu 2014 r., prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługiwałoby podatnikowi w miesiącu czerwcu, lipcu, bądź sierpniu 2014 r.

Stanowisko, że podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych licząc od momentu powstania prawa do odliczenia, tj. okresu w którym zostały łącznie spełnione warunki: w stosunku do danej transakcji powstał obowiązek podatkowy po stronie dostawcy /usługodawcy i Spółka otrzymała fakturę, znajduje potwierdzenie przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 marca 2014 r. (sygn. ITPP2/443-1430/13/AK). W uzasadnieniu organ podniósł, że: „Jeżeli podatnik nie dysponuje fakturą bądź dokumentem celnym w chwili powstania obowiązku podatkowego, moment powstania prawa do odliczenia u nabywcy przesuwa się na moment otrzymania faktur bądź dokumentu celnego. (...) Spółka postępować będzie prawidłowo dokonując odliczenia kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego w deklaracji za miesiąc, w którym otrzyma fakturę dokumentującą wcześniej zrealizowaną dostawę towarów. Jeżeli więc dostawa będzie dokonana w miesiącu styczniu, ale otrzyma fakturę dotyczącą tej dostawy w miesiącu maju, wówczas kwotę podatku wynikającą z tej faktury – zgodnie z treścią art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustany – będzie mogła odliczyć w deklaracji za miesiąc maj.

Jeżeli natomiast Spółka nie dokona odliczenia w deklaracji za miesiąc maj, to zgodnie z brzmieniem przepisu art. 86 ust. 11 ustawy, będzie uprawniona do dokonania odliczenia w deklaracji za miesiąc czerwiec, bądź lipiec danego roku (jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych)”.

Analogiczne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 lutego 2014 r. (sygn. ILPP1/443-1004/13-2/AW) zgodnie z którą: „(...) w przypadku nabycia towarów i usług, w stosunku do których obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał przed momentem otrzymania faktury przez Spółkę na zasadach określonych w art. 19a ustawy, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy) w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez Spółkę towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 86 ust. 10, ust. 10b, ust. 11 ustawy, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzymała fakturę oraz w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych po dacie otrzymania faktury”.

Wskazać można również inne interpretacje, w których Minister Finansów podzielił powyższy pogląd w tym m.in. interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 4 czerwca 2014 r. (sygn. ILPP2/443-271/14-2/MN), a także interpretacje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 4 marca 2014 r. (sygn. ITPP2/443 -1367/13/AK) i w dniu 28 maja 2014 r. (sygn. ITPP1/443-249/14/MN).

Mając na uwadze powyższe, w szczególności cytowane interpretacje indywidualne prawa podatkowego, zdaniem Spółki, powinno jej przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w dwóch okresach rozliczeniowych następujących po powstaniu po jej stronie prawa do odliczenia, co w sytuacji otrzymania faktury „z opóźnieniem” (w okresie późniejszym niż powstał obowiązek podatkowy) powinno skutkować możliwością odliczenia podatku VAT z takiej faktury w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych licząc od momentu otrzymania przedmiotowej faktury.

Ad. 3

Stosownie do art. 86 ust. 13 ustawy o VAT – jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Podobnie jak w przypadku przepisu art. 86 ust. 11, również art. 86 ust. 13 ustawy o VAT nie reguluje momentu powstania prawa do odliczenia a wskazuje jedynie w jaki sposób i kiedy podatnik z tego prawa może skorzystać, jeżeli nie zrobi tego w momencie jego powstania, ani w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Dlatego też analiza art. 86 ust. 13 ustawy o VAT powinna odbywać się po wcześniejszym ustaleniu momentu powstania prawa do odliczenia wynikającego z art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT.

W tym zakresie Spółka wskazuje na uzasadnienie odnośnie momentu powstania prawa do odliczenia, przedstawione w odniesieniu do pytania nr 1, w którym wyśniła, że w jej opinii, na postawie art. 86 ust. 10 i 10b prawo do odliczenia podatku naliczonego powinno co do zasady powstawać dopiero po spełnieniu łącznie obydwu warunków przewidzianych w przywołanych przepisach, tj. gdy powstał w stosunku do danej dostawy towarów/świadczenia usług obowiązek podatkowy oraz nabywca dysponuje stosowną fakturą dokumentującą to zdarzenie. Odpowiednio, zdaniem Wnioskodawcy, również prawo do dokonania korekty przewidziane w art. 86 ust 13 ustawy o VAT powinno uwzględniać wskazany moment powstania prawa do odliczenia, a co za tym idzie okres 5 lat powinien być liczony od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia.

Korzystając z przykładu, w przypadku transakcji dla której obowiązek podatkowy powstawałby w marcu 2014 r., zaś podatnik otrzymałaby fakturę dokumentująca transakcje w czerwcu 2014 r. i nie skorzystałby z prawa do odliczenia w deklaracji czerwcowej (gdy powstało prawo do odliczenia, gdyż łącznie spełniły się obydwa warunki przewidziane w art. 86 ust. 10 i 10b) lub w deklaracji za lipiec i sierpień 2014, to w opinii Spółki, podatnik mógłby dokonać korekty deklaracji za czerwiec 2014 r. (tj. za okres w którym powstało prawo do odliczenia) w ciągu 5 lat licząc od początku 2014 r.

Reasumując, zdaniem Spółki, w przypadku gdy nie skorzysta ona z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w okresach przewidzianych w art. 86 ust. 10, 11 z uwzględnieniem ust. 10b, będzie jej przysługiwało prawo do korekty deklaracji w ciągu 5 lat od początku roku w którym prawo do odliczenia powstało (z zastrzeżeniem, iż prawo do odliczenia powstaje po spełnieniu łącznie warunków przewidzianych w przywołanych przepisach, tj. gdy powstał w stosunku do danej dostawy towarów/świadczenia usług obowiązek podatkowy oraz nabywca otrzymał fakturę dokumentującą to zdarzenie). Spółka będzie zatem generalnie uprawniona do skorygowania deklaracji VAT za okres, za który prawo do odliczenia powstało, tj. za okres, w którym łącznie spełniły się obydwa warunki przewidziane w art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT.

Mając powyższe na względzie Spółka wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.