ILPP2/443-810/14-4/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 23 lipca 2014 r. (data wpływu 25 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 19 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek uzupełniono pismem z 19 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wskazanie przedmiotu wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT od 1998 r. Statutowym celem działania Wnioskodawcy jest prowadzenie działalności leczniczej poprzez: udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów; udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz innych osób, w zakresie wynikającym z umów zawartych z podmiotami zlecającymi takie świadczenia; wykonywanie zdań profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych; szkolenie i doskonalenie kadr medycznych; promocję zdrowia.

W przeważającym stopniu, usługi medyczne świadczone przez Wnioskodawcę są objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy o podatku od towarów i usług. Poza tym Wnioskodawca wykonuje usługi opodatkowane, takie jak: najem i dzierżawa na rzecz podmiotów gospodarczych, usługi ksero. Co do zasady, Wnioskodawca odlicza podatek naliczony poprzez zastosowanie proporcji sprzedaży w przypadku zakupu towarów i usług służących zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej, dla których nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (dalej: PO PL 04 MF EOG) projektu pn.: „Poprawa efektu energetycznego w obiektach (...)”. Wniosek został zatwierdzony do dofinansowania. Przedmiotowy projekt zakłada trzy grupy działań: (1) działania infrastrukturalne obejmujące: docieplenie ścian, stropu i dachu, wymianę okien krosnowych i zespolonych, wymianę instalacji co i modernizację instalacji cw, instalację kolektorów słonecznych, instalację kogeneracji, modernizację systemu wentylacji; (2) działania promocyjno-informacyjne dotyczące projektu oraz informacyjne dotyczących efektywności energetycznej, tj. oszczędzania energii i działań proekologicznych; (3) zarządzanie projektem.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku szpitalnym, należącym do Wnioskodawcy, zlokalizowanym przy ul. L., oraz wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wartość całego projektu wynosi 7.016.581 zł (całkowite koszty kwalifikowane: 6.713.862 zł, kwota dotacji: 5.371.090 zł). Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2016 r.

Zasady kwalifikowalności PO PL 04 MF EOG precyzuje Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu: Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Zgodnie z ww. dokumentem: „Wydatki ponoszone w trakcie realizacji projektu, aby mogły być uznane za wydatki kwalifikowalne, winny mieć formę gotówkową. Oznacza to, że wydatek musi być poniesiony w znaczeniu kasowym tj. musi nastąpić rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta projektu”.

Podatek od towarów i usług VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta. Podatek VAT, który można odzyskać, nie może być uznany za kwalifikowalny, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez beneficjenta projektu. Oznacza to, że w przypadkach, gdy beneficjent projektu może odzyskać podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym. Za „odzyskanie” podatku VAT należy rozumieć odliczenie go od podatku VAT należnego lub zwrot w określonych przypadkach, według warunków ściśle określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

Stosownie do Regulaminu Konkursu o dofinansowanie ze środków PO PL 04 MF EOG: „Wydatki dotyczące powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, konkurencyjna lub służące celom mieszkaniowym, pomniejszają wartość kosztów kwalifikowalnych proporcjonalnie do udziału procentowego tej powierzchni”.

Organizator konkursu w „Pytaniach i odpowiedziach” kwestię zasad odliczania powierzchni dotyczącej projektu zdefiniował następująco: „W jaki sposób należy obliczyć wskaźnik powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej konkurencyjnej... Jeżeli ta sama powierzchnia jest wykorzystywana zarówno w związku z działalnością gospodarczą konkurencyjną, jak i inną działalnością (działalnością statutową, działalnością gospodarczą niekonkurencyjną), to przy obliczaniu udziału powierzchni wykorzystywanej na działalność gospodarczą konkurencyjną uwzględnia się czas, w jakim służy ona tej działalności. Przykładowo, jeśli jakaś sala, np. 5% ogólnej powierzchni budynku, służy częściowo (czasowo) działalności gospodarczej konkurencyjnej (zakładając, że pozostała powierzchnia służy prowadzeniu działalności publicznej), to w odniesieniu do tej powierzchni (5%) należy zastosować klucz czasowy, czyli ustalić stosunek rocznej liczby godzin przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej konkurencyjnej do rocznej liczby godzin na łączną działalność. Jeśli stosunek ten wynosi np. 15%, to koszty niekwalifikowane całego budynku będą stanowiły 15% x 5% = 0,75%”.

Wnioskodawca zastosował się do zasad programu, w związku z czym wyłączył z kwalifikowalności 4,67% kosztów (302.719,00 zł) wynikających z powierzchni obiektu związanej z działalnością konkurencyjną opodatkowaną podatkiem VAT (apteka, stołówka, kuchnia, kawiarnia itd.).

Planowane przedsięwzięcie będzie służyć działalności medycznej. Po dokonaniu opisanego powyżej wyłączenia z zakresu kosztów kwalifikowanych w rozumieniu przedmiotowego projektu, pomieszczenia modernizowanego budynku w zakresie objętym dofinansowaniem nie będą wynajmowane/dzierżawione innym podmiotom, ani nie będzie w nich prowadzona inna działalność opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, wydatki na realizację projektu (koszty kwalifikowane) – po wyłączeniu obszarów prowadzenia działalności określanej na potrzeby opisanego powyżej dofinansowania jako „konkurencyjna” – nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca informuje ponadto, że w przedmiotowym projekcie nie dokonał jeszcze żadnych wydatków inwestycyjnych objętych opodatkowaniem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zakupu towarów i usług z wydatków uznanych za kwalifikowalne w projekcie pn.: „Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS – SP ZOZ w Zgorzelcu”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014...

Zdaniem Wnioskodawcy, z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Zasadniczym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest więc związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wykluczona jest zatem możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, lecz do czynności zwolnionych z podatku od towarów usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jednocześnie, zgodnie z art. 90 ust. 1 powołanej ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w zdaniu poprzednim, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (ust. 2 powołanego artykułu). Proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (ust. 3 powołanego artykułu).

W świetle powyższych regulacji, podatnik ma w pierwszej kolejności obowiązek odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi oraz tymi, które nie dają prawa do odliczenia. Ustawa nie precyzuje żadnego kryterium, w oparciu o które należy to uczynić. Kryterium to musi więc określić sam podatnik – musi ono być miarodajne i uzasadnione specyfiką jego działalności. W przypadku szkół, szpitali i innych tego typu podmiotów kryterium powierzchni wykorzystywanej do różnych rodzajów działalności jest uzasadnione. Akceptują te także organy podatkowe, przykładowo: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 stycznia 2012 r., IBPP1/443-1553/11/BM. Dopiero, gdy nie jest możliwe w danej sytuacji określenie kwot podatku naliczonego do odliczenia należy stosować kryterium struktury sprzedaży określone w art. 90 ust. 3 powołanej ustawy.

Wnioskodawca wyłączył z zakresu wydatków kwalifikowanych do uzyskania dofinansowania, w oparciu o wiążące go reguły projektu (tj. na podstawie kryterium powierzchni modernizowanego obiektu), koszty dotyczące obiektu w zakresie działalności konkurencyjnej (tj. apteka, stołówka, kuchnia, kawiarnia). Pozostałe wydatki na zakup towarów i usług wykorzystywanych do modernizacji obiektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Dotyczą one bowiem powierzchni, na której są świadczone usługi medyczne objęte zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy o podatku od towarów i usług. Towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedmiotowego projektu w żadnym zakresie nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towaru i usług. Ponieważ Wnioskodawca jest w stanie określić w oparciu o opisane we wniosku kryterium kwoty podatku naliczonego podlegające i niepodlegające odliczeniu, nie znajduje zastosowania reguła wynikająca z art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów realizowanych w ramach przedmiotowego projektu. Zakupy te nie będą bowiem wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Statutowym celem działania Wnioskodawcy jest prowadzenie działalności leczniczej. W przeważającym stopniu, usługi medyczne świadczone przez Wnioskodawcę są objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy o podatku od towarów i usług. Poza tym Wnioskodawca wykonuje usługi opodatkowane, takie jak: najem i dzierżawa na rzecz podmiotów gospodarczych, usługi ksero. Co do zasady, Wnioskodawca odlicza podatek naliczony poprzez zastosowanie proporcji sprzedaży w przypadku zakupu towarów i usług służących zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej, dla których nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 projektu pn.: „Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS – SP ZOZ w Zgorzelcu”. Wniosek został zatwierdzony do dofinansowania. Przedmiotowy projektu zakłada trzy grupy działań: (1) działania infrastrukturalne obejmujące: docieplenie ścian, stropu i dachu, wymianę okien krosnowych i zespolonych, wymianę instalacji co i modernizację instalacji cw, instalację kolektorów słonecznych, instalację kogeneracji, modernizację systemu wentylacji; (2) działania promocyjno-informacyjne dotyczące projektu oraz informacyjne dotyczących efektywności energetyczne, tj. oszczędzania energii i działań proekologicznych; (3) zarządzanie projektem. Stosownie do Regulaminu Konkursu o dofinansowanie ze środków PO PL 04 MF EOG: „Wydatki dotyczące powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, konkurencyjna lub służące celom mieszkaniowym, pomniejszają wartość kosztów kwalifikowalnych proporcjonalnie do udziału procentowego tej powierzchni”. Organizator konkursu wskazał, że: „Jeżeli ta sama powierzchnia jest wykorzystywana zarówno w związku z działalnością gospodarczą konkurencyjną, jak i inną działalnością (działalnością statutową, działalnością gospodarczą niekonkurencyjną), to przy obliczaniu udziału powierzchni wykorzystywanej na działalność gospodarczą konkurencyjną uwzględnia się czas, w jakim służy ona tej działalności. Przykładowo, jeśli jakaś sala, np. 5% ogólnej powierzchni budynku, służy częściowo (czasowo) działalności gospodarczej konkurencyjnej (zakładając, że pozostała powierzchnia służy prowadzeniu działalności publicznej), to w odniesieniu do tej powierzchni (5%) należy zastosować klucz czasowy, czyli ustalić stosunek rocznej liczby godzin przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej konkurencyjnej do rocznej liczby godzin na łączną działalność. Jeśli stosunek ten wynosi np. 15%, to koszty niekwalifikowane całego budynku będą stanowiły 15% x 5% = 0,75%”. Wnioskodawca zastosował się do zasad programu, w związku z czym wyłączył z kwalifikowalności 4,67% kosztów (302.719,00 zł) wynikających z powierzchni obiektu związanej z działalnością konkurencyjną opodatkowaną podatkiem VAT (apteka, stołówka, kuchnia, kawiarnia itd.). Planowane przedsięwzięcie będzie służyć działalności medycznej. Po dokonaniu opisanego powyżej wyłączenia z zakresu kosztów kwalifikowanych w rozumieniu przedmiotowego projektu, pomieszczenia modernizowanego budynku w zakresie objętym dofinansowaniem nie będą wynajmowane/dzierżawione innym podmiotom, ani nie będzie w nich prowadzona inna działalność opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, wydatki na realizację projektu (koszty kwalifikowane) – po wyłączeniu obszarów prowadzenia działalności określanej na potrzeby opisanego powyżej dofinansowania jako „konkurencyjna” – nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Z treści złożonego wniosku wynika ponadto, że Wnioskodawca wyłączył z zakresu wydatków kwalifikowanych do uzyskania dofinansowania, w oparciu o wiążące go reguły projektu (tj. na podstawie kryterium powierzchni modernizowanego obiektu), koszty dotyczące obiektu w zakresie działalności konkurencyjnej (tj. apteka, stołówka, kuchnia, kawiarnia). Pozostałe wydatki na zakup towarów i usług wykorzystywanych do modernizacji obiektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Dotyczą one bowiem powierzchni, na której są świadczone usługi medyczne objęte zwolnieniem od podatku. Towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedmiotowego projektu w żadnym zakresie nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towaru i usług. Wnioskodawca jest w stanie określić w oparciu o opisane we wniosku kryterium kwoty podatku naliczonego podlegające i niepodlegające odliczeniu.

Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wyrażoną wyżej generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają w sposób technicznoprawny regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy – w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 – art. 90 ust. 2 ustawy.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zgodnie z art. 90 ust. 9a ustawy – przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Zatem, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Powyższe regulacje wskazują, że w pierwszej kolejności podatnik powinien odrębnie określić kwoty podatku naliczonego związanego wyłącznie z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego i odrębnie kwoty tego podatku pozostające bez związku z czynnościami opodatkowanymi. Dopiero w sytuacji braku możliwości takiego wyodrębnienia podatnik ma prawo do ustalenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy.

Obowiązek określony w art. 90 ust. 1 ustawy polega na faktycznym wyodrębnieniu kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w oparciu o rzeczywiste i racjonalne kryteria. Wyodrębnienie to winno nastąpić zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Odliczenie podatku od towarów i usług z zastosowaniem proporcji możliwe jest tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości wyodrębnienia kwot podatku związanych z czynnościami w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, jak i kwot związanych z czynnościami, w stosunku do których takie prawo nie przysługuje. W celu prawidłowej realizacji prawa do odliczenia Wnioskodawca ma bowiem w pierwszej kolejności obowiązek odrębnego określenia, czy podatek wynikający z otrzymanych faktur związany będzie z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu VAT czy też zwolnionymi od tego podatku, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Obliczanie kwoty podatku naliczonego do odliczenia za pomocą wskaźnika proporcji możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do zakupów związanych z działalnością mieszaną.

Z powyższego wynika, że prawidłowa kwalifikacja zakupów do określonych rodzajów sprzedaży, której Wnioskodawca dokonuje w momencie zakupu, ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia właściwej kwoty podatku naliczonego do odliczenia.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że towary i usługi nabywane w ramach realizacji przedmiotowego projektu wykorzystywane będą do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług (działalność lecznicza) oraz opodatkowanych tym podatkiem (najem lub dzierżawa). Jak wskazał Wnioskodawca – jest on w stanie określić kwoty podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną oraz zwolnioną od podatku.

Jednakże, Wnioskodawca wyłączył z zakresu wydatków kwalifikowanych do uzyskania dofinansowania, w oparciu o wiążące go reguły projektu, koszty dotyczące obiektu w zakresie działalności konkurencyjnej (tj. apteka, stołówka, kuchnia, kawiarnia). Pozostałe wydatki na zakup towarów i usług wykorzystywanych do modernizacji obiektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zakupu towarów i usług z wydatków uznanych za kwalifikowalne w przedmiotowym projekcie.

Zatem, skoro wydatki na realizację projektu – po wyłączeniu obszarów prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT – nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną tym podatkiem, to Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług ponoszone w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.